PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Má vedúci zamestnanec nárok na preplatenie nadčasu ak má príplatok za riadenie?
 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 3. kadernička a platova trieda
 4. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 5. Pravdepodobný zárobok pre výpočet Odstupného a preplatenie dovolenky
 6. Daňový bonus na zaplatené úroky
 7. Dodatocne uplatnenie poistneho a prispevkov v RZD
 8. koniec RD ukončenie PP
 9. Doklady na doloženie pri uplatnení NČZD na manželku
 10. Pracujúci výsluhový dôchodca a odpočítateľná položka príspevky na DDS
 11. kratsi pracovny cas zamestnanca
 12. má vojak z povolania pri odchode do civilu po troch rokoch nárok na podporu v nezamestnanosti?
 13. Zastupovanie počas MD a výpoveď
 14. Patrí zamestnancovi príplatok za hodinu odpracovanú v nočnej zmene, ak jeho pracovný čas podľa pracovnej zmluvy je od 6-14 hod.?
 15. Po vykonanom RZD zamestnanec doručí doklady
 16. Môžem si pri zamestnaní 60 ročného zamestnanca uplatniť zľavu na odvodoch? Ak áno v akom prípade?
 17. škodova komisia
 18. Príjmy z Tipérskej zmluvy zdaniť v DP B ako ostatné príjmy §8 ods. 1 pís. a)?
 19. Ako vypočítať priemerku na rezervy nevyčerpanej dovolenky u zamestnanca, ktorý bol 05/18-12/18 a ešte stále je na PN-ke?
 20. DDS prispevok zamestnavatela vplyv na mzdu
 21. PN a hospitalizacia
 22. Náhrada mzdy za prečerpanú dovolenku
 23. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 24. odvody so SP vs vyska dochodku / 1rok do dochodku
 25. odchodné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý nastúpil do PP už ako starobný dôchodca
 26. RZD_nedoplatok_nemožná zrážka
 27. NČZD - kúpeľná starostlivosť
 28. PN
 29. Zdanenie nepeňažného príspevku za rok 2018
 30. Exekúcia zrážkami z iných príjmov a uplatnenie nepostihnuteľnej čiastky
 31. Príspevok na rekreáciu a zoznam "poskytovateľov"
 32. NČZD - DDS III. pilier
 33. Ukončenie pracovného pomeru po RD
 34. Môžem dostať materskú z oboch zamestnaní?
 35. Oprava chýb v prehľade
 36. Ročné zúčtovanie daní a následne DP
 37. II. časť ročného zúčtovania a DP FO A
 38. Nevycerpana dovolenka po ukončení RD
 39. Akú výšku zdravotného poistenia zadať po podaní aditívnych výkazoch do ZP v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch 2018 zamestnancovi?
 40. platova trieda podla katalogu prac
 41. NČZD na manželku
 42. Kvalifikácia riaditeľa materskej školy
 43. výpoveď a PN
 44. exekúcia a preplatok na dani
 45. ako správne vypočítam daňový bonus na zaplatené úroky?
 46. Mzdovy interny predpis
 47. Ako sa vyráta plat výchovného poradcu s čiastočným úväzkom?
 48. prepláca sa čas strávený cestovaním na týždňovkách?
 49. Ročné zúčtovanie dane - NČZD
 50. Nedoplatok do 5,- € RZD
 51. Dovolenkovy narok
 52. Zuctovanie zalohy na mzdu
 53. Pracovná cesta_§ 92 ods. 3
 54. NČZD na manželku_príjem
 55. Príjem na základe príkaznej zmluvy
 56. Firemná akcia a príspevok na stravu v nepeňažnej forme
 57. Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti
 58. Práca nadčas???
 59. NČZD na manželku_počet mesiacov
 60. Môže si manžel uplatniť odpočítateľná položka na manželku, ak je manžel od 112018 na materskej s dieťaťom a manželka nepracuje?
 61. Potvrdenie o príjme
 62. firemná akcia a sociálny fond
 63. Ak chcem darovať 2% dane musím to nahlasiť zamestnávateľovi komu ich darujem?
 64. Helios - mzda
 65. Môže byť v platovom dekréte uvedené, že dostávam vyššiu mzdu, a kvoli tomu nemám nárok na nadčasy_
 66. Rekreačný príspevok - hotelový účet
 67. NČZD na manželku
 68. aký dátum v Potvrdení o zaplatení dane?
 69. Doplatok ku min. mzde
 70. Materska a preplatenie dovolenky
 71. Aká je výška bonusu na zaplatené úroky?
 72. Poraďte či správne počítam odvody pri odmene vo verejnej sprave
 73. Reťazenie MD a RD, nárok na dovolenku
 74. Príspevok na rekreáciu - poukaz so zľavou(ubytovanie zdarma)
 75. Má zamestnanec nárok na NČ na manželku?
 76. Daň za ubytovanie je oprávnený výdavok na rekreáciu?
 77. Dochodkyna a Dohoda/PZ
 78. Pohyblivá zložka mzdy a paragraf.
 79. Vyzivne po rokoch
 80. akou formou sa vyplati prispevok na rekreaciu
 81. materska
 82. Zamestnávateľ a dlhy zamestnanca.
 83. sú prílohou daňového priznania A rodné listy a sobášny list?
 84. Keď je zamestnanec u 2 zamestnávateľov PP má nárok na PN u oboch ?
 85. DB pre dieťa zverené do starostlivosti
 86. Neodvedené poistné v nezamestnanosti
 87. Odstúpenie od PZ pred nástupom do práce zamestnanca zo strany zamestnávateľa
 88. Bývalý zamestnanec - vrátenie poistného
 89. Ako opatrovateľský príspevok zahrniem do ročného zúčtovania
 90. aké prílohy k daňovému priznaniu ?
 91. Pracovná zmluva od 1.1.2019
 92. Dochádzka
 93. Môže zotrvať zamestnanec na PN-ke po skončení PP?
 94. Otec SZČO a materská
 95. NČZD po úmrtí
 96. dôchodca a RZ
 97. Nepodaná prihláška dohodára do SP
 98. Príplatok za nadčas v prípade čerpania náhradného voľna
 99. Daňové priznanie podklady
 100. Daňový bonus za vydatú dcéru
 101. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne.
 102. Predlzenie pracovneho pomeru na dobu urcitu
 103. Stravné lístky pre zamestnancov - dávam ich mesiac pozadu. Ako ich majú dostávať?
 104. prekážka v práci na strane ZĽ, 60% zo mzdy
 105. skončenie pracovného pomeru po predĺženej rodičovskej dovolenke a odstupné
 106. Má nárok zamestnanec na nemocenské po dlhodobej PN-ke?
 107. potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda za min.rok
 108. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 109. Prokúra
 110. Nezamestnanosť - odvody
 111. SZČO + zamestnanec a podpora v nezamestnanosti
 112. Čo musí obsahovať doklad o rekreačnom pobyte?
 113. Aké potvrdenie potrebuje manžel pracujúci v zahraničí od manželky k daňovému priznaniu?
 114. úmrtie zamestnanca a narok na NČZD pri daňovom priznaní
 115. Treba podať opravný mesačný prehľad zo závislej činnosti za december, ak mzda bola vyplatená až vo februári 2019?
 116. Ročné zúčtovanie a nezdaniteľná časť ZD na manželku
 117. odpočitateľná položka a dôchodca
 118. DOCHÁDZKA - excel
 119. Máte skúsenosti s nevyplatením nemocenskej dávky?
 120. Žiadosť o vykonanie ročneho zučtovania starobny dochodca
 121. Je potrebným úkonom v súvislosti s paragrafom 220 ODS.2 ZP pred začiatkom práce mať na sebe pracovný odev ak to typ práce vyžaduje?
 122. Mám nárok na očr?
 123. Prijem lekara par. 8 a odvody do SP
 124. Zamestnanie na Slovensku a v Českej republike súčasne
 125. Príplatky za prácu nadčas
 126. Ročné zúčtovanie dane
 127. Dovolenka - výpovedná doba
 128. doplatenie poistenia na zvysenie ID
 129. Vypoved a pn@
 130. Kedy ukoncit PN?
 131. Daňový bonus v potvrdení o zaplatení dane
 132. Definícia kmeňového zamestnanca.
 133. mzdy v MRP
 134. Vykonávanie konkurenčnej činnosti - § 83 ods.1 ZP
 135. Rocne zuctovanie dane RZD v mrp mzdy a personalistika
 136. Sprevadzanie pribuzneho u lekara
 137. PN v ochrannej dobe a evidencia na UP
 138. Dohoda o vykonaní práce
 139. SZČO práca v Nemecku pre Slovenskú firmu
 140. Mzda za 12/2018 nevyplatená do konca 1/2019
 141. daňový bonus na zaplatené úroky
 142. priznanie invalidného dôchodku
 143. Musí byť v dodatku k pracovnej zmluve uvedený stupeň náročnosti práce?
 144. Má nárok zamestnanec keď pracuje na zmluvu cez agentúru na rekreačný poukaz?
 145. Ako dostat maximalnu matersku?
 146. Narok na dovolenku a dlhodoba PN
 147. Povinný prispevok zamestnávateľa na DDS (III. pilier), ak zamestnanec pracoval časť mesiaca v kategórii rizikových prác a časť mesiaca v kategóri nerizikových prác
 148. Zamestnanec na dohodu o prac.činnosti a tehotenstvo
 149. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy.
 150. Príplatok za riadenie.
 151. Pracovný fond
 152. Návrat zamestnanca po rodičovskej dovolenke
 153. Dostanem materskú po RD a dávke v nezamestnanosti?
 154. Dohoda o pracovnej cinnosti - rozvrhnutie pracovneho casu
 155. Dobrovoľne nezamestnaný a RZD
 156. Materská dovolenka
 157. čerpanie dovolenky zamestnávateľom
 158. uplatnenie daňového bonusu - matka na jedno dieťa, otec na druhé dieťa
 159. Nemocenske dochodcu po skonceni PP
 160. Práca v prvý deň ošetrovného
 161. odvody do ZP pri nepravidelnom príjme
 162. Príspevky do druhého dôchodkového piliera
 163. Akú adresu uviesť v daňovom priznaní?
 164. Odpočitateľná položka na manželku
 165. Povinnosť nahlasovania voľnej prac.pozície
 166. RZZP - oprava
 167. Dovolenka
 168. Zdanovanie pracovného odevu
 169. Neuznanie OČR a paragrafu.
 170. Odchodné pri invalidnom dôchodku
 171. DoBPŠ s odvodovou výnimkou
 172. Konateľ spoločnosti, zmluva o výkone funkcie a ročné zúčtovanie za rok 2018
 173. zaradenie farára
 174. Ukoncenie dohody - o čo mám ako zamestnanec žiadať
 175. Danovy bonus pri preruseni studia na VŠ
 176. Mám povinnosť podať opravné výkazy za roky, ku ktorým už zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia?
 177. Aká časť dovolenky sa má preplatiť zamestnancovi? Podľa akého § sa mám riadiť?
 178. Výpočet daňového bonusu na zapl. úroky
 179. Mzda za dohodu o pracovnej činnosti
 180. Dohoda o pracovnej cinnosti
 181. student - danove priznanie
 182. Počítam správne odstupné?
 183. Oznámenie o ukončení exekúcie
 184. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 185. Ročné zúčtovanie odpočítateľná položka na kúpeľnú starostlivosť
 186. Ukončenie prac. pomeru počas RD a následne vyplatený príjem
 187. dohoda o pracovnej činosti
 188. pracovná zmluva pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 189. Môžeme rekreačné poukazy hradiť zo sociálneho fondu?
 190. Ako riešite sťahovanie zrážok do depozitu pred doručením exekučného príkazu?
 191. prerušenie PN
 192. NČZD na manžela
 193. Musí zamestnanec predložiť potvrdenie z úradu práce pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania?
 194. Nárok na materskú dovolenku
 195. Môžem odísť na týzdeň na slovensko počas PN-ky vo švajčiarsku
 196. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcie.
 197. Príplatok za sťažené prac.prostredie
 198. dostanem odstupné keď odmietnem podpísať hmotnú zodpovednosť keď mám zmluvu na dobu neurčitú?
 199. druha atestáciu odborného zamestnanca zamestnaného v škole
 200. Nzč na manželku - ID priznaný v česku
 201. Musí sa robiť RZD ak bol zamestnanec cely rok PN, ale od augusta mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok
 202. Zaradenie do platovej triedy - verejna sprava
 203. Zaratáva sa do započítalnej praxe aj doba keď som bol evidovaný na úrade práce?
 204. Aký je rozdiel medzi hodinovou a úkolovou mzdou?
 205. neospravedlnená neprítomnosť v práci - absencia
 206. Byvaly zamestnanec zmena ZP - storno zo zamestnancov
 207. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 208. Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2 - nastavenie v POHODE
 209. Rekreačné poukazy
 210. Daňový bonus
 211. ako sa ráta exekúcia zo mzdy za 1/2019?
 212. Výpočet stravného a vyplatenie v hotovosti
 213. Priplatky a minimalna mzda
 214. DVP na stavebný a autorský dozor
 215. Mám učiteľku, ktorá ide počas RD na MD / reťazový pôrod/. Aký má nárok na dovolenku za r. 2019 ?
 216. Evidencia pracovného času
 217. Oznamenie kategorie 2 - každá firma je povinná mať pracovnú zdravotnú službu?
 218. dátum na potvrdení o zaplatení dane na darovanie 2% (3%)
 219. sprístupnené tlačivá DP ☺
 220. Nútená dovolenka
 221. Výška nezdaniteľnej časti pri PN
 222. Krátenie dovolenky
 223. priemerný mesačný zárobok
 224. dovolenka
 225. Umrtie majiteľa a konateľa jednoosobovej sro
 226. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcii
 227. Čo presne zahŕňa práca policajného vyšetrovateľa?
 228. Kontrola zo Sociálnej poisťovne
 229. doplatok do minimálneho mzdového nároku
 230. Priplatok za sobotu
 231. Kto má povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto
 232. Opakovaná dohoda o pracovnej činnosti.
 233. Má rezident SR žijúci celý rok v UK s príjmom vyšším ako 2880 eur nárok na DB?
 234. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018
 235. Je možné uzavrieť dohodu so zamestnancom, že sa pri ukončení prác.pomeru vzdá nevyčerpané dovolenky?
 236. Preco s vyssim platom musim platit vyssie odvody?
 237. znizil sa dovolenkovy priemer
 238. Odpočitateľná položka na manželku
 239. Ročné zúčtovanie dane - samoplatiteľ
 240. Môže ma zamestnávateľ po návrate z RD umiestniť na inú pobočku?
 241. Aké potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2018 vystaviť POT39_5v18 alebo POT39_5v18 ubytovanie?
 242. Doprovod rodinného prislušníka k lekárovi, potvrdenie zo zahraničia uznaju?
 243. Vyska materskej
 244. ZSE, VUJE dohoda o odstupeni
 245. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1.1.2019
 246. mesacna mzda a sviatky
 247. Narok na odchodne
 248. Zaradenie pracovníčky obecného úradu
 249. Inval. dôchodca a viac zamestnávateľov
 250. Zamestnanec na DoVP v priebehu roka 2 dohody - potvrdenie jedno?