1. Ročné zúčtovanie a 2% (2 replies)
 2. Smernica k poskytovaniu stravovania zamestnancov (2 replies)
 3. opätovné uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú (3 replies)
 4. Nezrovnalost vo vyplatnej paske (2 replies)
 5. Vyplatenie odchodného (4 replies)
 6. Pracovná zmluva pre šoféra BUS na obecnom úrade (0 replies)
 7. cerpanie starej dovolenky po MD a RD. (6 replies)
 8. Právoplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru - dátum podpisu je spatný (v tom čase som bola odcestovaná/ (15 replies)
 9. Odvodová povinnosť je nižšia ako úhrn preplatkov z RZD (4 replies)
 10. zamestnávateľský kvíz (4 replies)
 11. Podmienka za porušenie pracovnej disciplíny (2 replies)
 12. Daň zo záv. činnosti - daňový bonus - zápočet (2 replies)
 13. Daňový bonus + individuálny študijný plán (2 replies)
 14. Môže otec na otcovskej dovolenke pracovať? (1 replies)
 15. Materská muž (1 replies)
 16. potvrdenie o vykonani rocneho zuctovania (14 replies)
 17. pružný pracovný čas pri skrátenom úväzku (6 replies)
 18. čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas tak, že počas prázdnin čerpajú učitelia na jeden deň náhradného voľna 4,5 hodiny práce nadčas (alebo by mali čerpať 7,5 hod.?)? (0 replies)
 19. Dohoda o vykonaní práce na Slovensku s miestom výkonu práce v Čechách (9 replies)
 20. Narok na materske (zahranicie + SZCO) (8 replies)
 21. Minimálna hodinová mzda pri 10 hodinovom týždňovom pracovnom čase (5 replies)
 22. ukončenie dohody o vykonaní práce počas práceneschopnosti dohodára (0 replies)
 23. Príplatok nočná vs víkend (4 replies)
 24. vyjadrenie zákonného zástupcu na uzatvorenie pracovnej zmluvy mladistvého (1 replies)
 25. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 26. dočasne poverený vedením useku (2 replies)
 27. Od kedy má zamestnanec nárok na daňový bonus? (4 replies)
 28. Vzor písomné napomenutie o porušení bezpečnosti na pracovisku (1 replies)
 29. Stretli ste sa už s týmto tlačivom? (5 replies)
 30. dohoda o vykonaní práce - verejný záujem (3 replies)
 31. Výpočet nároku na dovolenku - otec na RD (3 replies)
 32. 13. plat - daňové zvýhodnenie? (2 replies)
 33. Odvodové a daňové tipy - materiály, webináre - zadarmo do 07 04 2024.... (0 replies)
 34. Práca počas materskej (1 replies)
 35. Davka v HN vs. PN (2 replies)
 36. Práca nadčas a mzdové zvýhodnenie (2 replies)
 37. Fond pracovnej doby pre čašníčku (1 replies)
 38. Hlásenie o vyučtovaní dane za rok 2023 (2 replies)
 39. Výkaz o zamestnaní občanov so zdravotným postihnutím (4 replies)
 40. Dovolenka a narodenie dieťaťa (7 replies)
 41. Má živnostník a zároveň starobný dôchodca nárok na nemocenské dávky počas PN? (3 replies)
 42. Rozvedení rodičia v spoločnej domácnosti a daňový bonus (6 replies)
 43. e-stravenky (1 replies)
 44. Dobrovoľné platenie poistenia (nemocenského a v nezamestnanosti) počas nezamestnanosti (3 replies)
 45. dve zamestnania (1 replies)
 46. Absencia iba časť pracovnej zmeny (3 replies)
 47. NČZD na manželku (2 replies)
 48. Koniec podporneho obdobie PN, co robit? (0 replies)
 49. Daňový bonus, vylúčenie zo školy a nová vysoká škola / RZD (3 replies)
 50. Dlhodobá PN - vyplatenie nevyčerpanej dovolenky (7 replies)
 51. Daňový bonus - striedavá starostlivosť (4 replies)
 52. daňový bónus (1 replies)
 53. Daňové priznanie typu A_dôchodca (4 replies)
 54. Cestovné náhrady - doba školenia a prac. čas (3 replies)
 55. Duálne vzdelávanie - zamestnávateľ (0 replies)
 56. Aký typ úväzku/pracovnej zmluvy pre upratovačku (7 replies)
 57. Ročný výkaz o plnení povinného podielu (0 replies)
 58. Preplatenie karty vodiča (1 replies)
 59. ELDP za roky 1992-2000 (2 replies)
 60. ukončenie PP v skúšobnej dobe (2 replies)
 61. Nárok na dovolenku (8 replies)
 62. Je nárok na daňový bonus, ak dieťa prerušilo (vraj zo zdravotného dôvodu) štúdium na strednej škole? (7 replies)
 63. DP a dôchodca (5 replies)
 64. Pracovné voľno pre predsedu volebnej komisie (1 replies)
 65. Nárok na obed a odpočinok pri skrátenom úväzku (12 replies)
 66. Nárok na dodatkovú dovolenku (2 replies)
 67. DB 2023 (10 replies)
 68. skrátenie úväzku zo strany zamestnávateľa (13 replies)
 69. Čiastočný invalid pracujúci a opatrovanie rod.príslušníka (1 replies)
 70. Výberové konanie (3 replies)
 71. elektronicky zasielaná výplatná páska a zaheslovanie (4 replies)
 72. Obedy/večere pre zamestancov (7 replies)
 73. Poukážky - nepeňažný príjem (3 replies)
 74. Daňový bonus 2023 SZČO (5 replies)
 75. Platené voľno pre posudkovú komisiu (2 replies)
 76. Odchodné po skončení PP (1 replies)
 77. RZD a daňový bonus (2 replies)
 78. Dve zamestnania (5 replies)
 79. Patrí zamestnancovi vo verejnej správe osobný príplatok pri čerpaní/ preplatení dovolenky ? (3 replies)
 80. Nárok na 25 alebo 30 dní dovolenky? (2 replies)
 81. NZČ na nezamestnaného manžela (2 replies)
 82. Rodičovská dovolenka a daňový bonus (9 replies)
 83. Ukrajinka a RZD 2023 (5 replies)
 84. Daňový bonus na dieťa, ktoré nežije so zamestnancom na Slovensku. (3 replies)
 85. PN po rodicovskej (3 replies)
 86. potvrdenie o zdanit.mzde a vyplatený príjem na riadku 9 kde v daňovom priznaní A (1 replies)
 87. Podľa akého zákonníka pôjdeme, ak máme slovenského zamestnanca, sme slovenská firma, na prevádzkárni v ČR? (1 replies)
 88. Výpočet materskej (10 replies)
 89. Vymeriavací základ pri materskej dovolenke pri prechode zo živnosti na pracovný pomer (4 replies)
 90. Pracovná ponuka - zverejnenie mzdy samospráva (0 replies)
 91. Prenosný dokument A 1 vybavenie (6 replies)
 92. RZD 2023 (2 replies)
 93. Otcovská dovolenka zamestnanca (4 replies)
 94. Nočná zmena (1 replies)
 95. Oznámenie zmeny štatutára Soc. poisťovni (2 replies)
 96. RZD (3 replies)
 97. Pracujuci dochodca na PN - ukoncenie PP (5 replies)
 98. RZD - NZCD na manželku (1 replies)
 99. Uplatnenie NCZD na manzela (4 replies)
 100. Nárok na dávku v nezamestnanosti (2 replies)
 101. Prac.doba (4 replies)
 102. Moze RZD zamestnavatel robit postupne v 2 mesiacoch? (7 replies)
 103. Daňové priznanie - dôchodca (1 replies)
 104. Príspevok na rekreáciu (5 replies)
 105. RZD daň. bonus - zverené dieťa (2 replies)
 106. Zápočet praxe učiteľky po MD+RD a zaokrúhlenie platu (0 replies)
 107. Príplatky za SO, NE, noc (1 replies)
 108. skončenie prac.pomeru zo strany zamestnanca počas PN (1 replies)
 109. Koniec rodičovskej dovolenky a dohoda o skončení pracovného pomeru (5 replies)
 110. Nárok na dovolenku (15 replies)
 111. Daňový bonus (8 replies)
 112. Spätné navyšenie mzdy (0 replies)
 113. Daňový bonus - zanechanie štúdia na VŠ (10 replies)
 114. Výpoved zo strany zamestnanca a vypovedna doba (verejná správa) (1 replies)
 115. Dohodár a firemné auto na prac.aj súkr.účely - možné? (1 replies)
 116. Skončenie PPV v skúšobnej dobe a PN (2 replies)
 117. Daňový bonus na deti - započítanie ČZD druhého rodiča (15 replies)
 118. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré navštevuje reedukačné centrum nie na základe nariadenia súdu? (1 replies)
 119. Tvorba rezervy na dovolenku (4 replies)
 120. RZD a daňový bonus na zaplatené úroky (3 replies)
 121. nezdaniteľná čiastka dôchodcu (14 replies)
 122. Zdaniteľný príjem pri daňovom bonuse zo zvýšenej splátky úveru (1 replies)
 123. Daňové priznanie typ A FO - kvôli uplatneniu maximálneho DB (12 replies)
 124. DB pomerná časť (2 replies)
 125. Cislo OP (1 replies)
 126. Nadčas z pracovnej cesty (6 replies)
 127. DB 2023 (7 replies)
 128. Daňový bonus (1 replies)
 129. Sezónne práce - maximálna doba (8 replies)
 130. Dovolenka (11 replies)
 131. Ide doplatok do dôchodku z potvrdenia SP do vlastného príjmu manželky? (1 replies)
 132. Čo v RZD, ak bol zamestnanec evidovaný na ÚPSVaR? (3 replies)
 133. Urobím RZD zamestnancovi s trvalým pobytom v ČR? (2 replies)
 134. Ročné zučtovanie - NCZD (11 replies)
 135. Nezdaniteľná časť na manželku (4 replies)
 136. Práca dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce popri rodičovskej dovolenke. (10 replies)
 137. Dôchodca a DP (7 replies)
 138. Do koľkých dní treba doručiť dohodu na úrad práce? (10 replies)
 139. výpis z registra trestov - na aké pozície? (2 replies)
 140. DP a prílohy pri príjmoch zo zahraničia (0 replies)
 141. Nadcasy (2 replies)
 142. Príspevok na rekreáciu a daňové priznanie (2 replies)
 143. Doplatenie daňového bonusu v RZD ak je zamestnanec na MD (1 replies)
 144. finančný príspevok vyplatený v hotovosti (2 replies)
 145. Môže si zamestnanec uplatníť nezdaniteľnú časť na manželku za celý rok 2023? (7 replies)
 146. Odchodné pri predčasnom starobnom dôchodku (4 replies)
 147. Kedy prihlásiť zamestnanca na nepravidelný príjem pri vyplácaní odchodného po skončení PP pri predčasnom starobnom dôchodku? (10 replies)
 148. ukolova mzda a dovolenka (13 replies)
 149. Čo si môžem dať do cestovného príkazu? (8 replies)
 150. Príplatok za sobotu - mzdové zvýhodnenie ak má menej ako 20 zamestnancov (2 replies)
 151. RZD alebo daňové priznanie (3 replies)
 152. Pracovný odev (2 replies)
 153. Potvrdenie o dočasnej PN v papierovej forme 2024 (10 replies)
 154. Daňový bonus 2023 a pn (3 replies)
 155. Je možné vybrať dovolenku pred podaním výpovede? (4 replies)
 156. DB deti 2023 a zápočet druhého rodiča (5 replies)
 157. Minimálna mzda (2 replies)
 158. Kto má VEMU? (0 replies)
 159. Nástup do práce počas RD (3 replies)
 160. RZD a daňový bonus na dieťa (7 replies)
 161. ochranná doba (5 replies)
 162. Zaradenie zamestnanca obce - referent práce, miezd, archív (0 replies)
 163. Pravdepodobný priemer po PN (1 replies)
 164. Prijmy mimo poistného (3 replies)
 165. NZCD na danovnika (7 replies)
 166. NčZD na manžela (5 replies)
 167. DP a daňový bonus na zaplatené úroky (0 replies)
 168. Moze sa mi kratit dovolenka z dovodu prekazok na strane zamestnavatela? (10 replies)
 169. Oznámenie zamestnávateľovi priznaný ID (2 replies)
 170. Elektronická stravovacia karta a výpoveď zamestnanca (1 replies)
 171. DB na dieťa - neskôr doručené potvrdenie zo školy (12 replies)
 172. RZD 2023 (1 replies)
 173. RZD - neprávom uplatnený DB (2 replies)
 174. pracovná zmluva vedúcej školskej jedálne (1 replies)
 175. Dovolenka a PN (4 replies)
 176. Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenej splátky úveru - výpočet príjmu? (6 replies)
 177. Platové zaradenie do triedy pre učiteľa s druhou atestáciou (1 replies)
 178. Cestovné nad rámec zákona (0 replies)
 179. Koľko zarába mzdárka? (6 replies)
 180. Minimálna mzda a priemerná náhrada za čerpanú D (4 replies)
 181. začiatok oznámenia zamestnávateľa o zamestnancoch zmena-nástup na materskú (5 replies)
 182. Daňový bonus, PN, skončenie prac.pomeru (10 replies)
 183. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO za r. 2023 (2 replies)
 184. Dohoda o vykonaní práce/dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 185. DoVP a starobný dôchodca (6 replies)
 186. Náhradné voľno (7 replies)
 187. RZD - Daňový bonus na deti za rok 2023 (2 replies)
 188. Môžem si vyčerpať na začiatku roka celu dovolenku? (6 replies)
 189. Je možné opakovane ustanovit bez výberového konania do funkcie vedúceho podľa zákona 552/2003 toho istého zamestnanca? (1 replies)
 190. dovolenka (5 replies)
 191. Práca a dovolenka (6 replies)
 192. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch u dohodára za rok 2023 (5 replies)
 193. narok na dovolenku (2 replies)
 194. Daňový bonus douplatnenie (4 replies)
 195. Stravné a DPH (0 replies)
 196. Návšteva u lekára sa berie ako prekážka v práci? (2 replies)
 197. Ako počítať odpracované hodiny pri dohode o pracovnej činnosti (1 replies)
 198. Nesprávne vyplatený finančný príspevok za stravovanie v mzde (11 replies)
 199. DP za minuly rok - zamestnanie aj Upsvr (4 replies)
 200. RZD a nemocenské dávky (3 replies)
 201. ukončenie PP zo strany zamestnávateľa (6 replies)
 202. Osobný mzdový bod (2 replies)
 203. Ospravedlnene neplatené voľno (11 replies)
 204. Výpoveď a daňový bonus + rekreačný poukaz (2 replies)
 205. PN po rodicovskej (11 replies)
 206. Pocet dni vo vykaze do ZP Dovera (2 replies)
 207. zápočtový list (2 replies)
 208. Minimálna hodinová mzda na kratší prac.úväzok (10 replies)
 209. Výpoveď (13 replies)
 210. navýšenie dôchodku za odpracované mesiace (3 replies)
 211. DB Ukrajinec (8 replies)
 212. Pracovná zmluva (6 replies)
 213. DoPČ - odvody u dohodárky,ktorá poberá rodičovský? (7 replies)
 214. ELDZ z rokov do 2004 (6 replies)
 215. Čerpanie návštevy lekara (2 replies)
 216. Prenajom vodiča (12 replies)
 217. dôchodok zo zahraničia a TPP (1 replies)
 218. Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP - do 20 z-cov (3 replies)
 219. pol dňa dovolenky pri prac. čase 7,25 hod/ deň (0 replies)
 220. mzdarky, robite zamestnancom danove priznania? (1 replies)
 221. Dohoda o brigádnickej práci študenta a Dohoda o vykonaní práce. (1 replies)
 222. nevyplatenie zostatku dovolenky (6 replies)
 223. Ročné zúčtovanie- NCZD na manzelku (21 replies)
 224. môže zamestnávateľ nariadiť zdravotníckym pracovníkom prechodne aj inú prácu ako je v pracovnej náplni (2 replies)
 225. Exekúcia - pokračovať? (0 replies)
 226. Dôchodok po 40 odpracovaných rokov (2 replies)
 227. Exekúcia - výška dlhu (4 replies)
 228. Nocna praca (3 replies)
 229. ročné zúčtovanie dane - aj zahraničný príjem (1 replies)
 230. Výsluhový dôchodok a odchodné pri odchode do starobného dôchodku (10 replies)
 231. Odmeny - pracovné výročie a výška dôchodku (3 replies)
 232. 60% cez sviatok (4 replies)
 233. Nariadenie o cerpani dovolenky (1 replies)
 234. Zmennosť/ Nezmennosť (2 replies)
 235. Materská/rodičovská dovolenka s 3. dieťaťom a započítanie praxe (0 replies)
 236. Zvýšenie materskej (1 replies)
 237. Znovu uzatvorený pracovný pomer. (1 replies)
 238. zaplatenie polovice ceny ročného MHD ako benefit (2 replies)
 239. Pohreb- nárok na voľno (3 replies)
 240. Započítanie MD do odpracovaných rokov? (1 replies)
 241. aký KS použiť pre výplatu mzdy na účet (10 replies)
 242. Dôchodca - dohoda (18 replies)
 243. Vykazovanie práce z domu, dĺžka pracovného času (5 replies)
 244. potvrdenie o výške príjmu pre banku - čistý príjem (9 replies)
 245. Spĺňa študent kvalifikačné predpoklady? (2 replies)
 246. Krátenie dovolenky (2 replies)
 247. Odchodné a návrat do práce (6 replies)
 248. Prosím vás, aký je pracovný čas asistentky v MŠ pri 100% a pri 50% úväzku? (1 replies)
 249. Preplatenie starej dovolenky (3 replies)
 250. Nariadenie inej práce zamestnávateľom (9 replies)