1. DPFO závislá činnosť v ČR (6 replies)
 2. Preplatok ZP a daňové priznanie (4 replies)
 3. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch - ERP (2 replies)
 4. služobná cesta - nedaň.výdavky (3 replies)
 5. Príjem zo závislej činnosti - nedoplatok dane z príjmu (6 replies)
 6. RZD a SZČO s nulovým príjmom (5 replies)
 7. SZČO počas roka na PN - paušálne výdavky - aká suma preddavkov ZP do DP? (1 replies)
 8. Počet dní v zahraničí (1 replies)
 9. Danove priznanie - domovnik 2018 (9 replies)
 10. Ako vypočítam odvody SP a ZP ? (1 replies)
 11. zostatok phm v nádrži na konci roka a DPPO (2 replies)
 12. Daňové priznanie B, aký paragraf vzťahuje na celosvetové príjmy? (2 replies)
 13. Sprievodny list na ukončenie poberania RP na dieta v Nemecku (0 replies)
 14. registrácia virtuálnej pokladnice (0 replies)
 15. Úhrada za nákup materiálu - chýba k tomu faktúra, ako zaúčtovať? (5 replies)
 16. mikro alebo malá účtovná jednotka (4 replies)
 17. Spracovanie účtovníctva pre SZČO aj sro (0 replies)
 18. Cesťaky program na vyučtovanie pracovnerj cesty (7 replies)
 19. Daň. licencia (1 replies)
 20. Počet odpracovaných hodín pri dvojzmennej prevádzke (6 replies)
 21. preplatenie oblečenia pre zamestnancov (1 replies)
 22. Ukončenie podnikania v priebehu r. 2018 a odklad DPFO (11 replies)
 23. Môžem dať do nákladov 2018 doklady z roku 2018, ktoré mi odovzdali teraz? (4 replies)
 24. DP typ B (2 replies)
 25. Dotácia z PPA (2 replies)
 26. SZČO - vznik s.r.o. a evidencia krátkodobého majetku (3 replies)
 27. Daňový úrad v ČR (7 replies)
 28. DP typ B (7 replies)
 29. Účtovanie zádržného pri dodávke stavebných prác (0 replies)
 30. Vrátia mi dane pri vyplatení životnej poistky? (3 replies)
 31. Student a zivnostnik - spravne uvedenie zaplatenych odvodov do zdravot. poist. (2 replies)
 32. Nájom haly s budúcim právom kúpy - účtovanie na 042? (0 replies)
 33. Ako a kde vypisať v DP typu B zaplatený nedoplatok soc.poistovni? (6 replies)
 34. Elektronická komunikácia (0 replies)
 35. Sprostredkovanie semináru v zahraničí (0 replies)
 36. prilohy k DPFO-A (18 replies)
 37. Prenajom bytu a DPH (1 replies)
 38. oprava minulých chýb (6 replies)
 39. Firma je s.r.o. neplatca dph, posiela v priebehu roka nejaké výkazy? (7 replies)
 40. Konateľ s.r.o. si zobral so sebou na služobnú cestu tlmočníka (16 replies)
 41. Ako účtovať prekládku plotu? (1 replies)
 42. Účtovanie rozdielu medzi daňovým a účtovným výsledkom hospodárenia. (1 replies)
 43. Uvádza sa v záväzkoch DE aj daň z príjmu podľa § 8? (0 replies)
 44. Elektornická komunikácia s finančnou správou opatrovateľky v Rakúsku (2 replies)
 45. Daňové priznanie (2 replies)
 46. Má sa príjem zo zmluvy o dielo zdaniť? (14 replies)
 47. odstupné a základ dane (5 replies)
 48. DP pre SZČO (3 replies)
 49. Zahraničné pracovné cesty živnostníka - JÚ (14 replies)
 50. Polovičný úväzok/ NČZD (12 replies)
 51. Omega- v otvorení nesedí HK so saldokontom účet 314 (8 replies)
 52. Živnostník od 11.12.2018 bez príjmov a výdavkov a podanie DP. (7 replies)
 53. Po akom čase nový telefón do nákladov ? (11 replies)
 54. Predaj auta (0 replies)
 55. príjem z Belgicka -vyňatie ? (4 replies)
 56. Pausalne vydavky (6 replies)
 57. Daňové SZČO pri príjme nad 20 000€ (4 replies)
 58. účtovanie výroby spôsob A (1 replies)
 59. Ako zistím obstarávaciu cenu trafostanice, keďže v kúpnej zmluve nie je cena určená? (6 replies)
 60. DP A - riadok 45 (7 replies)
 61. Súkromné a firemné náklady platené firemnou kartou - Pohoda (7 replies)
 62. Elektronická komunikácia a príležitostný predaj handmade (2 replies)
 63. Drobný hmotný majetok v daňovej evidencii (6 replies)
 64. Dodávanie služieb v zahraničí ( DE) (0 replies)
 65. Záväzky na prelome rokov pri zmene spôsobu preukazovania výdavkov (3 replies)
 66. Danove priznanie A s Kros Taxa (11 replies)
 67. Daň z predaja nehnutelnosti (1 replies)
 68. Patria zdravotné odvody platené ako samoplatca tiež do DP typu A? (15 replies)
 69. Má mesačné uplatňovanie NČZD vplyv na povinnosť podať daňové priznanie (7 replies)
 70. paňažný a nepeňažný príjem (7 replies)
 71. Danova evidencia a mzdova evidencia brigadnikov (3 replies)
 72. VZD (3 replies)
 73. Mam povinnosť podať DP? (7 replies)
 74. Skončenie podnikania - úprava ZD pri uplatňovaní paušálnych výdavkov (3 replies)
 75. Posudzovanie prijmu pri uplatnovani DB na zaplatene uroky (18 replies)
 76. DP B udaje o SZCO (7 replies)
 77. Daňové priznanie typ B a daňový bonus uplatňovaný počas roka (1 replies)
 78. Povinnosť podať daňové priznanie pri ukončení živnosti (3 replies)
 79. leasing na osobné vozidlo (0 replies)
 80. odpočet daňovej straty zaokrúhlenie v DPPO (0 replies)
 81. Výber hotovosti v CZK z účtu vedeného v CZK - kurz. (0 replies)
 82. Likvidácia firmy a (0 replies)
 83. Elektronické podávanie DP typ B (21 replies)
 84. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (5 replies)
 85. Prijem anketara, kam ho zaradit do DP za rok 2018 (1 replies)
 86. Daňový bonus (1 replies)
 87. Autorské honoráre (2 replies)
 88. Započítanie zápočtov z daňových licencií v DP za 2018 (1 replies)
 89. 2 x uhradena DFA v JU (1 replies)
 90. Ako zaúčtovať správne došlú faktúru od Východoslovenskej energetiky, ktorá má v sebe aj preddavok? (0 replies)
 91. DP neziskovej organizácii (0 replies)
 92. Ako vyplnit niektore konkretne riadky DP typ B za 2018? (8 replies)
 93. odvody z príjmu zo zahraničia (0 replies)
 94. Nulové riadky v DPFO-B (4 replies)
 95. Nedoplatok RZZP v DP (4 replies)
 96. Kedy zaradiť auto do majetku? (31 replies)
 97. Príkazná zmluva (0 replies)
 98. DPPO str. 1 a str. 3 správnosť (0 replies)
 99. Rodný list ako príloha k DP (11 replies)
 100. Preplatok z RZZP 2017 (5 replies)
 101. DP typ A a príjem zo Švajčiarska (0 replies)
 102. účtovanie v alfa plus (0 replies)
 103. Uctovanie zasob (3 replies)
 104. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu (1 replies)
 105. Cestovné náhrady (1 replies)
 106. uplatnenie nezdanit.položky na manželku (5 replies)
 107. Ako zaúčtujem nákup podporných stolov, ktoré sa vymenili na stroji (ten je zaradený v majetku firmy ako dlhodobý). (2 replies)
 108. Odovzdaný železný šrot účtujem na 642 alebo 648? (0 replies)
 109. Financny leasing - vopred alebo pozadu? časové rozlišenie (2 replies)
 110. zostatok na účte 324 (2 replies)
 111. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 112. Problém s vytvorenou opravnou položkou (0 replies)
 113. RZZP za rok 2017 - započítava sa do príjmu manželky? (2 replies)
 114. nezdanitelna cast na manzelku a vyplata materskej na prelome rokov 2017-2018 (3 replies)
 115. Daň z poistenia (1 replies)
 116. Prenájom garáže-elektronický číp - účtovanie (7 replies)
 117. SVB a likvidácia železného odpadu - môže SVB vystaviť faktúru za likvidáciu železného odpadu? (10 replies)
 118. ročné zučtovanie dane , pracovník si chce dať odpočítatelnú položku na manželku (3 replies)
 119. Rozvrhnutie pracovného času pri 40 hod./týždenne (3 replies)
 120. Daňové priznanie a príjem z Holandska (0 replies)
 121. Ako zaúčtovať poistné, ktoré sme zamestnancovi strhli z dohody vo vyššej sume, ako sme mali. (2 replies)
 122. Príjem z prenajmu na prelome rokov v DP (1 replies)
 123. Daňové priznanie z príjmov v ČR (7 replies)
 124. Tlačiaren k virtualnej pokladni (6 replies)
 125. jednorazový príjem a povinnosť registrácie DPH (0 replies)
 126. Neuplatnena DPH vstupuje do OC DHM, ktory ma charakter osobnej spotreby? (0 replies)
 127. Paragraf - zdravotnícke zariadenie (1 replies)
 128. Ošetrovné zamestnanca (3 replies)
 129. Predaj neodpísaného osobného auta. (1 replies)
 130. parkovacie miesto (0 replies)
 131. SZČO a nástup na materskú (4 replies)
 132. Záloha / preddavok a ostrá faktúra po 3-6 mesiacoch (4 replies)
 133. Prenájom kongres.miestnosti (0 replies)
 134. Rodný list - potvrdenie o návšteve školy – a DP FO (5 replies)
 135. správnosť zaokrúhlenia 2% dane (10 replies)
 136. Zahranicne pokladnicne doklady s DPH (0 replies)
 137. účtovanie dividend za rok 2018 (0 replies)
 138. Brigáda pre 16 ročného - kedy končí povinná školská dochádzka? (7 replies)
 139. Je nutné priložiť k DP doklad o poberaní rodičovského príspevku? (3 replies)
 140. na aký účet a VS zaplatí daň FO-nepodnikateľ na základe podaného DPFO-A (3 replies)
 141. Príjem z predaja bytu a DP (7 replies)
 142. Podsúvahové účty - evidencia (0 replies)
 143. príspevky na dds odpočit.položka v danovom priznaní (0 replies)
 144. Daňové priznanie - dôchodca (2 replies)
 145. podnikateľský subjekt ukončil činnosť v r.2018-musí podať DPFO elektronicky? (12 replies)
 146. Polovičný úväzok rozdiely? (4 replies)
 147. Daňový bonus (2 replies)
 148. predpis úroku k 31.12.2018 (2 replies)
 149. Ako poda elektronicky daňové priznanie? (9 replies)
 150. Účtovná závierka Neziskových organ.účtujúcich v JÚ a tabuľka (0 replies)
 151. DP-4 mesiace (4 replies)
 152. preplatok z poistenia (0 replies)
 153. Povinnosť podať DP (1 replies)
 154. poistenie auta (10 replies)
 155. Jaaropgaaf 2018 (2 replies)
 156. Úhrada faktúry v cudzej mene (4 replies)
 157. Daňové priznanie - brigádnik (3 replies)
 158. Vrátenie príspevku z UPSVAR a daň (3 replies)
 159. Daňový bonus - aký riadok v DP B (1 replies)
 160. Finančný prenájom - zaradenie do majetku a nesplnenie nájmu aspoň 60% doby odpisovania (0 replies)
 161. Daň z príjmu v prípade celkovej straty obchodovania na burze (0 replies)
 162. Rekreačné poukazy - doklady (10 replies)
 163. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť vlastnú čističku odpadových vôd ? (0 replies)
 164. Ako zauctovat prijem v zjednodusenej danovej evidencii (3 replies)
 165. čerpanie SF (2 replies)
 166. zaúčtovanie opravného výkazu SP, ZP (7 replies)
 167. sprostredkovatelia a danové priznanie (2 replies)
 168. Dátumy pri imoporte miezd z Olympu do Omegy (1 replies)
 169. Služby do ČR a DPH (1 replies)
 170. Zmena účtovníčky - elektronická komunikácia DU (2 replies)
 171. DP B cez ID a heslo (6 replies)
 172. Musím zaplatené zálohy dodávateľovi v cudzej mene k uzávierke prerátať kurzom k 31.12.? (5 replies)
 173. Nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku (1 replies)
 174. Elektrobicykel - ktorá odpisová skupina? (6 replies)
 175. Elektronické podávanie DP a počet príloh (4 replies)
 176. Vynos z pozicky pri dani z prijmu FO (0 replies)
 177. Vývoz tovaru do krajín EU a jeho zaradenie do výkazu DPH (1 replies)
 178. dan.priznanie u sro ako podať elektronicky (5 replies)
 179. Finančná správa (10 replies)
 180. Povinnosť podať DP v ČR (4 replies)
 181. Kedy nepodáva živnostník daňové priznanie? (3 replies)
 182. Odpis dobropisovaného záväzku (0 replies)
 183. Elektronické podávanie daň. priznania (1 replies)
 184. riadok 220 v rakúskom potvrdení o príjme. (2 replies)
 185. účtovanie v pu -daňová povinnosť menšia ako 5 EUR (2 replies)
 186. Dividendy (4 replies)
 187. Prechod z rodicovskej na matersku dovolenku (1 replies)
 188. Cenové ponuky a archivácia (2 replies)
 189. Paušálne výdavky a preplatok z RZZP (5 replies)
 190. Dividendy do 31.12.2016 (0 replies)
 191. Predajná výstava v Čechách - na aké povinnosti nezabúdať (0 replies)
 192. Preplatok po zdaneni z rocneho zuctovania ZP (4 replies)
 193. školenie v Rakúsku (1 replies)
 194. Zníženie rezervného fondu 417 (0 replies)
 195. Použitie preplatku z dani z príjmov PO na preddavky (6 replies)
 196. Vie niekto o tom,že od 1.1.2018 sa Sachbezug už nepočíta do príjmu? (13 replies)
 197. Zdaňovanie príjmu kolektívnych športovcov (1 replies)
 198. DP FO typ B - kam sa uvadza príspevok na DDS? (6 replies)
 199. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a nižší príjem (5 replies)
 200. Musia sa prikladať aj prílohy, napr. rodné listy deti, potvrdenia o rod. príspevku pri podávaní DP za rok 2018 SZČO ? (8 replies)
 201. vyplnenie DPFO str.17-príloha č.3 (10 replies)
 202. Mozem si odpocitat celu nezdanitelnu sumu 3830,02 eur na danovnika ? (2 replies)
 203. Zaradenie budovy (2 replies)
 204. Výpočet dane za rok 2018 (5 replies)
 205. Paušálne výdavky (2 replies)
 206. Ocenenie nehnutelnosti - vklad do podnikania (2 replies)
 207. NČZD na manželku (3 replies)
 208. Pokladničné doklady - dátum evidencie (10 replies)
 209. Ako zaúčtovať? (2 replies)
 210. Výpočet odvodov do SP a ZP - SZČO časť roka (19 replies)
 211. elektronická komunikácia (2 replies)
 212. Do akej sumy môže vystaviť faktúru na zaplatenie v hotovosti? (18 replies)
 213. 2% dane - dátum na potvrdení v prípade preplatku dane (2 replies)
 214. Podiely zo zisku r. 2007-2009 a ich postupnosť pri vyplácaní (3 replies)
 215. Rozpočtová klasifikácia DPH (0 replies)
 216. Prenájom bytu v roku 2018 (5 replies)
 217. Preddavky na daň z príjmov PO v 2019 (6 replies)
 218. odvody do sp a zp (1 replies)
 219. prechod na VRP alebo E-kasu? (6 replies)
 220. Nárok na daňový bonus (5 replies)
 221. RZD (3 replies)
 222. Povinnosť podať daňové priznanie? (2 replies)
 223. Údaje o obrate a daňovej licencii na prvej strane DP DPPO (1 replies)
 224. Paušál 80% pri spotrebe PHM (5 replies)
 225. invalidný dôchodca a odpočet na daňovníka (2 replies)
 226. Kúpa auta (2 replies)
 227. Sklad B - zostatok tovaru z ČR - aký kurz (2 replies)
 228. DB na 6 detí. (2 replies)
 229. faktúra za províziu (8 replies)
 230. Tvorba rezervy na konci roka (2 replies)
 231. kúpa auta od platcu DPH (1 replies)
 232. Predaj auta (2 replies)
 233. používanie ERP (3 replies)
 234. Začiatok SZČO a náklady (1 replies)
 235. Centový rozdiel DPH v omege a na DÚ (0 replies)
 236. Invalidný dôchodca a dohoda (2 replies)
 237. Peňažný dar od cudzej osoby( je vytvorená aj darovacia zmluva) sa zdaňuje? (1 replies)
 238. Ostatné fondy - účet 427 (0 replies)
 239. Daňové priznanie a 13 a 14 plat (7 replies)
 240. Paušálne výdavky (1 replies)
 241. SZČO úhrada Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad. (3 replies)
 242. SZČO a stravné (2 replies)
 243. VS pri úhrade sa nezhoduje s číslom uhrádzanej Fa (1 replies)
 244. kúpa bytu na firmu a prenájom (0 replies)
 245. MRP- aký typ dph pri vystavení fa za tovar do Španielska (platca na SK a aj platca v Špan.) (1 replies)
 246. FO, daňová evidencia, kurzový rozdiel v DP (0 replies)
 247. Vratenie dani Rakusko (zamestnanie menej ako 6 mesiacov v zdanovacom obdobi) (0 replies)
 248. Faktura za dopravu uskutocnená v 11/2018 (3 replies)
 249. DB na narodené dieťa. (4 replies)
 250. Vystavenie kopie paragónu z ERP, ktorá je už deaktivovaná (6 replies)