1. Dodatočné DP - zle zaradený príjem (2 replies)
 2. DP a daňový bonus nevyplatený zamestnávateľom (6 replies)
 3. Opravné DP po vykonanom RZD (7 replies)
 4. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 5. Ročné zúčtovanie + daňové priznanie (16 replies)
 6. Zaevidovanie faktúr z predchádzajúceho roka v Pohode (2 replies)
 7. Zauctovanie doslej faktury v MRP, ktora obsahuje položky s prenesenim daň.povinnosti aj bez prenesenia daň.povinnosti (2 replies)
 8. Pojmy danové a účtovné straty (1 replies)
 9. Spätný úver na auto (0 replies)
 10. Ako založiť účtovníctvo v Money S3, laik (8 replies)
 11. Ako vytlacit odklad o DP? (1 replies)
 12. Daňové priznanie príjem zmluva ČR a dohoda SR (8 replies)
 13. Platba DF kartou ale nie je doklad o úhrade iba úhrada v banke (2 replies)
 14. Ako vyplním prílohu č. 3 daňového priznania typu B? (2 replies)
 15. Úhrada faktúry zo súkromného účtu v PÚ (7 replies)
 16. Daňový bonus (5 replies)
 17. Do ktoreho riadku dan.priznania PO pisete odpocit.polozku - zaplatene ekonomicke sluzby? (1 replies)
 18. Príspevok na dochádzku do zamestnania (1 replies)
 19. Keď sa rezervný fond použil na úhradu straty, je potrebné ho naďalej vytvárať pri ďalšom zisku? (3 replies)
 20. poistné v cene vozidla (0 replies)
 21. Koľko si vypýtať za vedenie daňovej evidencie (0 replies)
 22. Uplatnenie DPH v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (7 replies)
 23. Môže si manžel v svojom DP uplatniť časť manželkinej nezdaniteľnej čiastky z (3840 EUR), keď si ona uplatnila len vo výške cca 1400 EUR ?ak si ona neuplatnila celú čiastku ? (9 replies)
 24. Aký typ DP použiť (2 replies)
 25. vyýpocet mzdy a odvodov na ciastocny uvazok (12 replies)
 26. DL a odklad DPPO (2 replies)
 27. zriadene predajne na prenájom (0 replies)
 28. daňová licencia (1 replies)
 29. technické zhodnotenie majetku v roku predaja (0 replies)
 30. Výpočet pokuty za dodatočné DPPO (0 replies)
 31. Oceňovanie záväzkov ku dňu zost. UZ - v MRP - JÚ- ako to urobiť? (0 replies)
 32. Ako uviesť počet vedúcich zamestnancov v poznámkach MUJ? (2 replies)
 33. Neplatca vs. paragraf 4 vs. paragraf 7 (2 replies)
 34. Aký dátum uviesť na oznámení o predĺžení lehoty na podanie DP? (2 replies)
 35. Zaradenie do majetku (0 replies)
 36. Neplatca DPH verzus platca DPH (4 replies)
 37. Odpočet DPH pri vozidle zo zahraničia (0 replies)
 38. autorský honorár (0 replies)
 39. Denná tržba z ERP - mínusová (1 replies)
 40. Nezdaniteľná položka (6 replies)
 41. Daňový bonus (7 replies)
 42. Odvody do ZP a SP (4 replies)
 43. Výdavky, uplatnovane percentom z prijmu sa môžu počítať len z príjmu ziskaneho počas zivnosti, nie aj z prijmu z dohody, ak (1 replies)
 44. Súhrnný výkaz-neplatca DPH (1 replies)
 45. Ako zaúčtovať výber z bankomatu 30.12.2017 ale na bankovom výpise je až 2.1.2018? (2 replies)
 46. Musím podať účtovné výkazy, (1 replies)
 47. Zle vyplatený danový bonus? (2 replies)
 48. Tuzemské samozdanenie - opravný doklad (2 replies)
 49. Danové priznanie DPH (3 replies)
 50. Daň z motorovych vozidiel (2 replies)
 51. Zavazky a pohladavky v DP pri výdavkoch paušálom (4 replies)
 52. Stravné na zahr.služobnej ceste. (7 replies)
 53. Robím daňovú evidenciu a chcem prejsť na paušál (2 replies)
 54. Účtovanie kurzových rozdielov (0 replies)
 55. nákup plastových okien (1 replies)
 56. Aké sú podmienky pri starostlivosti o blízku 80-ročnú osobu? (8 replies)
 57. Fakturácia k prijatej platbe (4 replies)
 58. Starobný-vdovský dôchodok a dohoda (4 replies)
 59. Dobrovoľné platenie poistného do sociálnej poisťovne (7 replies)
 60. Záväzok v evidencii (3 replies)
 61. Prepravné služby z UA na SK (1 replies)
 62. Dátum na Potvrdení 2% (1 replies)
 63. Ako vyplniť r.08 v opravnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch? (0 replies)
 64. Zlá suma dane z MV (5 replies)
 65. Hospodársky výsledok po zdanení je strata (2 replies)
 66. Rakúska živnosť + príjem ako slobodne povolanie na SK (0 replies)
 67. Kontrola zo Všeob.zdr.poisť.v r. 2017 za rok 2015 - preplatok + nedoplatok (0 replies)
 68. Typ DPH pre fyzickú osobu (5 replies)
 69. zostatok stravných lístkov. (2 replies)
 70. Nákup PHL - auto v obchodnom majetku firmy (0 replies)
 71. Fakturácia zahraničnej firme uplatniť DPH? (0 replies)
 72. Opravné daňové priznanie DPPO 2017 a schválená závierka (1 replies)
 73. DPFO B prílohy (5 replies)
 74. Ako zaúčtovať Príspevok na Podnikanie v súvislosti s odvodmi ZP a daňovým priznaním? (0 replies)
 75. Potvrdenie o prijme zo Svajciarska (0 replies)
 76. z akého dňa kurzový lístok zohľadniť pri DF (2 replies)
 77. účtovanie vrátky z Nemecka (0 replies)
 78. Odočitateľná položka (1 replies)
 79. DP typ A na základe potvrdenia (8 replies)
 80. vyplatenie nahrady príjmu počas PN z komerčnej poisťovne (3 replies)
 81. Účtovanie u notára uznesenia z Okr. súdu (0 replies)
 82. Môže si SZČO uplatniť náklad na stroj, ktorý používa na svoju podnikateľskú činnosť, ale zaobstaral ho cca 5 mesiacov pred založením živnosti? uplatňuje daňovú evidenciu. (6 replies)
 83. Čo uvádzate pri JÚ do kolónky DPDPH meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie DP (2 replies)
 84. Účtovanie zásob - spôsob B (5 replies)
 85. výber hotovosti z ATM v JÚ a príjem do pokladne (4 replies)
 86. danove priznanie a vdovsky dochodok (8 replies)
 87. honorár česká republika (6 replies)
 88. účtovná závierka PU (1 replies)
 89. DPH a nákup osív po 1.1.2018 (0 replies)
 90. prenos daňovej povinnosti §69 ods.12 písm. g.) (4 replies)
 91. DPFO B a zápočet dane z ČR a riadok 85 DP (8 replies)
 92. Platba v hotovosti za fakturu (4 replies)
 93. S.R.O. povinnosť podať daňové priznanie (1 replies)
 94. Úroky a ich neuplatnenie do výdavkov (2 replies)
 95. Ako zaúčtovať zahraničnú faktúru? (1 replies)
 96. príspevok na szč podľa § 49 ods.6 zák.č. 5/2004 z.z. o službach zamestn. kedz ide do zdanit.príjmu (2 replies)
 97. Dan z prenajmu nehnutelnosti - DIC (18 replies)
 98. Nčzd na manželku (7 replies)
 99. Akú sumu vyplniť v DP PO na riadku 1110 - výška preddavkov na rok 2018? (1 replies)
 100. Prenos daňovej povinnosti §69 odst.12 písm. g (0 replies)
 101. MRP nové kody DPH v tlačive k DPH (6 replies)
 102. Neuhradené odvody a pozastavenie živnosti (2 replies)
 103. Výmena podlahy v prenajatých priestoroch (0 replies)
 104. ako účtovať ERP,TERMINAL,úhradu vyšlých faktúr cez ERP? (0 replies)
 105. 2% dane (5 replies)
 106. Zrážky zo mzdy za súkromné jazdy firemným vozidlom (1 replies)
 107. Ročná bilančná suma (0 replies)
 108. Priebezna UZ (0 replies)
 109. Ako u SZČO zdaniť preplatok RZZP ktorý poisťovňa nezdanila? (0 replies)
 110. Archivácia účtovných dokladov (2 replies)
 111. z jednej budovy dve-ako pokračovať v odpisovaní (5 replies)
 112. Danove zvyhodnenie v CR - manzel, danovy bonus v SR - manzelka (2 replies)
 113. dp a (5 replies)
 114. Dividendy z Luxemburska - daňové priznanie FO za rok 2017 (0 replies)
 115. účtovanie obchodu s textilom (3 replies)
 116. Prenájom zariadení a sklad - podvojné učto (0 replies)
 117. RZ dane za rok 2017 - nedoplatok 0,04 € (3 replies)
 118. Mám nárok na preplatenie PN 10 kalendárnych dní vrátane víkendov? (2 replies)
 119. zahraničná faktúra bez IČO, DIČ odberateľa a dodávateľa (2 replies)
 120. DPH - oslobodenie podľa §38 ods.1 a prijatý preddavok (0 replies)
 121. DP opatrovateľky v Rakúsku (0 replies)
 122. Musí sa pri rozvoze z eshopu používať evidencia na ERP? (1 replies)
 123. Daňová licencia z roku 2016 (9 replies)
 124. DP szčo (2 replies)
 125. DP SZČO (1 replies)
 126. Ako a koľko uplatniť z nezdaniteľného základu u dôchodcu živnostníka (13 replies)
 127. socialne a zdravotne poistenie (0 replies)
 128. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku (1 replies)
 129. Prenajom bytu - odpocitatelna polozka (1 replies)
 130. Registracia DPH v Nemecku cez amazon predaj (0 replies)
 131. Ako podam danove priznanie (6 replies)
 132. ako počitať - Nevyfakturovane vynosy,pri stavbe nehnutelnosti ? (0 replies)
 133. Ako opraviť nezaúčtovanú daň z motorových vozidiel? (1 replies)
 134. Kniha jázd (0 replies)
 135. Nájomné nezaplatené do konca roka 2017 (1 replies)
 136. Žiadne príjmy z podnikania, iba výdavok na zdravotné poistenie (2 replies)
 137. s.r.o. a zrušenie likvidácie (0 replies)
 138. Stravné lístky zamestnancov v JÚ (1 replies)
 139. pomerná časť daňovej licencie (0 replies)
 140. Občianske združenie a výdavky (7 replies)
 141. Výmena tovaru za iný tovar (1 replies)
 142. Ako vyradiť vozidlo z majetku firmy? (0 replies)
 143. Účtovanie blokov prostredníctvom firemnej karty (1 replies)
 144. Predaj pozemkov získaných v reštitúcii. (0 replies)
 145. Daňové priznanie typ B (2 replies)
 146. Živnostník - daňová evidencia 2017 /pôžička/ (12 replies)
 147. Príjem z prenájmu (5 replies)
 148. Prílohy k dodatočnému DPFO (2 replies)
 149. Mozem vyradit hmotny majetok z odpisovania 2.1.? (0 replies)
 150. Pouzivanie auta pri zivnosti (1 replies)
 151. študent - príjem z umeleckej zmluvy - povinnosť podať daňové priznanie (1 replies)
 152. Ako účtovať uhradu faktúry platobnou kartou? (1 replies)
 153. Prenájom stroja - prenajímateľ (0 replies)
 154. Faktura bez ica dic icdph - danovo uznatelna? (5 replies)
 155. Výdavky pri prenájme bytu (3 replies)
 156. Súbežný PP (1 replies)
 157. Účtovanie pokuty (3 replies)
 158. Od 1.1.2018 nové tlačivá - Potvrdenie, Vyhlásenie (2%) - len na predpísaných štruktúrovaných tlačivách. (0 replies)
 159. Má niekto vypracovanú skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu pre živnostníka? (0 replies)
 160. SZCO a dobrovolne poistenie v nezamestnanosti (15 replies)
 161. Upraviť základ dane o neuhradené faktúry do 31.12.2017? (1 replies)
 162. Hardvérová peňaženka na Bitcoin a daňové výdavky (2 replies)
 163. Zálohová FA s DPH v jednoduchom účtovníctve u platcu DPH v POHODE (0 replies)
 164. Nezdanený preplatok z RZZP za rok 2016 (7 replies)
 165. opatrovateľka s rakúškou živnosťou a dan.priznanie B (1 replies)
 166. Nezdaniteľná časť na manžela (2 replies)
 167. Ako budete riesit zrazkovu dan pre internetove aplikacie ako napr. Boking.com (0 replies)
 168. Podávanie daňového priznania L1 2017 - ako ho vyplniť? (0 replies)
 169. Podávanie daňového priznania typu B - na ktorom daňovom úrade? (2 replies)
 170. daňový bonus (5 replies)
 171. Dane z príjmu (2 replies)
 172. Zabudnutá faktúra - vystavená a DPH (1 replies)
 173. Blok za PHM uhradený poukážkami (1 replies)
 174. Oprava zaúčtovania daňovej licencie za rok 2016 v roku 2017 (0 replies)
 175. UZ v neziskovej organizácii (2 replies)
 176. Príloha k Daňovému priznaniu (1 replies)
 177. cestovný príkaz - Spotreba podľa technického preukazu (0 replies)
 178. Musím viesť transferovú dokumentáciu priebežne alebo stačí na konci účtovného obdobia? (1 replies)
 179. Zostatok účtu (0 replies)
 180. Daňový bonus (2 replies)
 181. Ako účtovať príspevky zamestnávateľa 3.pilier (1 replies)
 182. DPH zo zahraničného cestovného lístka (2 replies)
 183. Zaúčtovanie splatnej dane z príjmu za rok 2017 v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 184. účtovanie služby verejnosti RTVS (2 replies)
 185. Nárok na odpočet DPH z DFA za opravu auta? (2 replies)
 186. Súvaha po zlúčení - predchádzajúce účtovné obdobie (0 replies)
 187. server, dodávateľ je z ČR ako DP k DPH (0 replies)
 188. Poznámky mikro UJ (4 replies)
 189. Nákup PHL (3 replies)
 190. DPPO-nezaúčtovaná daňová licencia (3 replies)
 191. Daňové priznanie - faktúra na prelome rokov a odvody (5 replies)
 192. potvrdenie o príjme zamestnanca z Rakúska (0 replies)
 193. Pôžička poskytnutá konateľovi s.r.o. a výplata podielov za minulé roky cez pokladňu (0 replies)
 194. preplatok zo SP a peň. denník (8 replies)
 195. Oznámenie o použití preplatku z Daňového úradu (0 replies)
 196. Živnostnik na Očr (1 replies)
 197. Faktúra za obedy (3 replies)
 198. Potvrdenie o príjme z SK - práca vo Švédsku (0 replies)
 199. DPH - spätné odpočítanie pri registrácii (2 replies)
 200. Kúpa podniku a účtovanie (4 replies)
 201. DP - A - Nárok na daňový bonus (2 replies)
 202. Danova kontrola (1 replies)
 203. Náklady na PHM 80 / 20 % v priebehu roka (2 replies)
 204. Bločky z PHL a platca DPH (3 replies)
 205. Účtovanie náhrady za PHL (5 replies)
 206. Postup účtovania v JÚ - Dotácia z úradu prace pre SZČO (2 replies)
 207. Dodatočné DP k DPH a kontrolný výkaz (1 replies)
 208. oprava zaradenia HM (8 replies)
 209. Výmena kotla je technické zhodnotenie majetku alebo oprava? (0 replies)
 210. Danove priznanie ak som szco a zarobil iba 1070 eur (3 replies)
 211. môže szčo firemné auto preradiť do osobného vlastníctva - na manželku? (2 replies)
 212. Označenie dod. faktúry pre HP do banky-MRP (0 replies)
 213. Vyhlásenie na 2% - spôsob vypísania (0 replies)
 214. Extra priplatky okrem diet pri ceste do Svajciarska? (3 replies)
 215. Danova evidencia a zavazky (9 replies)
 216. Má nárok zamestnanec na daňový bonus, ak časť mesiaca bol vo vyšetrovacej väzbe. Podmienka príjmu v danom mesiaci je splnená. (1 replies)
 217. Nevyčerpaná dovolenka (5 replies)
 218. Ako zaúčtovať platbu cez terminál v jednoduchom účtovníctve. Príjem je na mesačnej úzavierke z pokladne, ale fyzicky tam tie peniaze nie sú lebo platiľ cez banku. (1 replies)
 219. rôzne činnosti a určenie sk nace (3 replies)
 220. Starobný dôchodca-daňové priznanie A rok 2017 (6 replies)
 221. Bude uložená pokuta za opravný Prehľad ? (2 replies)
 222. Ročné zúčtovanie ZP ako ďalej? (2 replies)
 223. DP a daňový bonus (15 replies)
 224. Tabuľka K k DP PO 2017 (2 replies)
 225. SZČO bez príjmov s odvodmi - je povinnosť podať DP? (3 replies)
 226. Živnosť v Českej republike, rezident SK (6 replies)
 227. 364-zrušenie záväzku nevyplateného podielu (2 replies)
 228. DP 2017 (1 replies)
 229. Príloha k DP typ B (2 replies)
 230. Paušálne JÚ v r.2017 a v r.2018 vedenie účtovníctva -koncové stavy (3 replies)
 231. vedenie skladovej evidencie spôsobom B (1 replies)
 232. Najomne 2016, uhradene v roku 2017, ktory riadok DP? (2 replies)
 233. Fakturovať bez DPH alebo už ide o zloženú dodávku a prenesená daň.povinnosť už neplatí??? (1 replies)
 234. Garančný fond SP (1 replies)
 235. Príjem z prenájmu a nájomné zaplatené dopredu (4 replies)
 236. správne pridelenie SK NACE podľa činnosti (7 replies)
 237. Kúpa staršieho vozidla (2 replies)
 238. rada pre daňové priznanie typu B pracujúceho inv. dôchodcu (2 replies)
 239. Firemny vecierok a DPH (3 replies)
 240. Poistné plnenie (1 replies)
 241. Nepeňažne príjmy lekárov 2017 - vzor oznamenia (1 replies)
 242. MRP-kody CS a prenos daň. povinnosti (0 replies)
 243. prenos daňovej povinnosti v ČR (0 replies)
 244. Omietací stroj - odpisová skupina (0 replies)
 245. Poznámky pre mikro UJ za rok 2017 (1 replies)
 246. Daňové priznanie - spoločnosť , ktorá aktívne nepodniká (1 replies)
 247. Podávam daňové priznanie s kombináciou príjmov zo závislej činnosti z ČR a SR správne? (14 replies)
 248. 2% dane (10 replies)
 249. Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok (2 replies)
 250. účtovná závierka - kontokorentný účet (5 replies)