PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 [452] 453 454

 1. 251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie
 2. 252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
 3. 253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie
 4. 255 Vlastné dlhopisy
 5. 256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
 6. 257 Ostatné realizovateľné cenné papiere
 7. 259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku
 8. 261 Peniaze na ceste
 9. 291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
 10. 311 Odberatelia
 11. 312 Zmenky na inkaso
 12. 313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere
 13. 314 Poskytnuté preddavky
 14. 315 Ostatné pohľadávky
 15. 321 Dodávatelia
 16. 322 Zmenky na úhradu
 17. 323 Krátkodobé rezervy
 18. 324 Prijaté preddavky
 19. 325 Ostatné záväzky
 20. 326 Nevyfakturované dodávky
 21. 331 Zamestnanci
 22. 333 Ostatné záväzky voči zamestnancom
 23. 335 Pohľadávky voči zamestnancom
 24. 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 25. 341 Daň z príjmov
 26. 342 Ostatné priame dane
 27. 343 Daň z pridanej hodnoty
 28. 345 Ostatné dane a poplatky
 29. 346 Dotácie zo štátneho rozpočtu
 30. 347 Ostatné dotácie
 31. 351 Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
 32. 353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie
 33. 354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
 34. 355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
 35. 358 Pohľadávky voči účastníkom združenia
 36. 361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku
 37. 364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
 38. 365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
 39. 366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
 40. 367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
 41. 368 Záväzky voči účastníkom združenia
 42. 371 Pohľadávky z predaja podniku
 43. 372 Záväzky z kúpy podniku
 44. 373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
 45. 374 Pohľadávky z prenájmu
 46. 375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov
 47. 376 Nakúpené opcie
 48. 377 Predané opcie
 49. 378 Iné pohľadávky
 50. 379 Iné záväzky
 51. 381 Náklady budúcich období
 52. 382 Komplexné náklady budúcich období
 53. 383 Výdavky budúcich období
 54. predčasne ukončený leasing
 55. 384 Výnosy budúcich období
 56. 385 Príjmy budúcich období
 57. 391 Opravná položka k pohľadávkam
 58. 395 Vnútorné zúčtovanie
 59. 601 Tržby za vlastné výrobky
 60. 602 Tržby z predaja služieb
 61. 604 Tržby za tovar
 62. 611 Zmena stavu nedokončenej výroby
 63. 612 Zmena stavu polotovarov
 64. 613 Zmena stavu výrobkov
 65. 614 Zmena stavu zvierat
 66. 621 Aktivácia materiálu a tovaru
 67. 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb
 68. 623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
 69. 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
 70. 641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 71. 642 Tržby z predaja materiálu
 72. 644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 73. 645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
 74. 646 Výnosy z odpísaných pohľadávok
 75. 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
 76. 652 Zúčtovanie zákonných rezerv
 77. 654 Zúčtovanie ostatných rezerv
 78. 655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
 79. 657 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
 80. 658 Zúčtovanie zákonných opravných položiek
 81. 659 Zúčtovanie ostatných opravných položiek
 82. 661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov
 83. 662 Úroky
 84. 663 Kurzové zisky
 85. 664 Výnosy z precenenia cenných papierov
 86. 665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku
 87. 666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku
 88. 667 Výnosy z derivátových operácií
 89. 668 Ostatné finančné výnosy
 90. 674 Zúčtovanie rezerv
 91. 679 Zúčtovanie opravných položiek
 92. 681 Výnosy zo zmeny metódy
 93. 682 Náhrady škôd
 94. 684 Zúčtovanie rezerv
 95. 688 Ostatné mimoriadne výnosy
 96. 689 Zúčtovanie opravných položiek
 97. 697 Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
 98. 698 Prevod finančných výnosov
 99. Daň z úroku
 100. spoločník a náhrady
 101. Vývoz do EU + DPH súrne
 102. Služby do ČR
 103. DPH v cestovných kanceláriach
 104. cesťáky
 105. cestovna agentura a DPH
 106. dobropisy a riadky DP
 107. DPH a reprezentačné
 108. Bonusy a ich evidencia v JU
 109. Poplatky banky
 110. Leasing - komplet uznaný?
 111. Civilná služba a účtovanie
 112. Nadmerny odpocet
 113. WWW adresy DPH v EU
 114. čo je opakované plnenie?
 115. Fakúra z Českej republ.
 116. PRECHOD Z JÚ NA PÚ od 01.01.2005
 117. Storno dokladu z ERP
 118. DPH-vyplnenie tlačiva
 119. DPH a predplatné
 120. DPH a dobropis
 121. Automobil-súkr.účel,podnikanie
 122. školenie s obedom
 123. DPH a nesplnenie registračnej povinnosti
 124. SHR a preddavky
 125. 501 Spotreba materiálu
 126. 502 Spotreba energie
 127. 503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
 128. 504 Predaný tovar
 129. 511 Opravy a udržiavanie
 130. 512 Cestovné
 131. 513 Náklady na reprezentáciu
 132. 518 Ostatné služby
 133. 521 Mzdové náklady
 134. 522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
 135. 523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
 136. 524 Zákonné sociálne zabezpečenie
 137. 525 Ostatné sociálne zabezpečenie
 138. 526 Sociálne náklady fyzickej osoby-podnikateľa
 139. 527 Zákonné sociálne náklady
 140. 528 Ostatné sociálne náklady
 141. 531 Cestná daň
 142. 532 Daň z nehnuteľnosti
 143. 538 Ostatné dane a poplatky
 144. 541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
 145. 542 Predaný materiál
 146. 543 Dary
 147. 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 148. 545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
 149. 546 Odpis pohľadávky
 150. 548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť
 151. 549 Manká a škody
 152. 551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 153. 552 Tvorba zákonných rezerv
 154. 554 Tvorba ostatných rezerv
 155. 555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
 156. 557 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
 157. 558 Tvorba zákonných opravných položiek
 158. 559 Tvorba ostatných opravných položiek
 159. 561 Predané cenné papiere a podiely
 160. 562 Úroky
 161. 563 Kurzové straty
 162. 564 Náklady na precenenie cenných papierov
 163. 566 Náklady na krátkodobý finančný majetok
 164. 567 Náklady na derivátové operácie
 165. 568 Ostatné finančné náklady
 166. 569 Manká a škody na finančnom majetku
 167. 574 Tvorba rezerv
 168. 579 Tvorba opravných položiek
 169. 581 Náklady na zmenu metódy
 170. 582 Škody
 171. 584 Tvorba rezerv
 172. 588 Ostatné mimoriadne náklady
 173. 589 Tvorba opravných položiek
 174. 591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
 175. 592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
 176. 593 Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
 177. 594 Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
 178. 595 Dodatočné odvody dane z príjmov
 179. 596 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
 180. 597 Prevod nákladov na hospodársku činnosť
 181. 598 Prevod finančných nákladov
 182. 098 Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
 183. 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku
 184. 096 Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
 185. 095 Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
 186. 094 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
 187. 093 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehm. maj.
 188. 092 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
 189. 091 Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
 190. 086 Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
 191. 085 Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
 192. 082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
 193. 081 Oprávky k stavbám
 194. 079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
 195. 075 Oprávky ku goodwillu
 196. 074 Oprávky k oceniteľným právam
 197. 073 Oprávky k softvéru
 198. 072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
 199. 071 Oprávky k zriaďovacím nákladom
 200. 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok
 201. 067 Ostatné pôžičky
 202. 066 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
 203. 065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
 204. 063 Realizovateľné cenné papiere a podiely
 205. 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
 206. 061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
 207. 053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
 208. 052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
 209. 051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
 210. 043 Obstaranie dlhodobého finančného majetku
 211. 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
 212. 041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
 213. 032 Umelecké diela a zbierky
 214. 031 Pozemky
 215. 029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 216. 026 Základné stádo a ťažné zvieratá
 217. 025 Pestovateľské celky trvalých porastov
 218. 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 219. 021 Stavby
 220. 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 221. 015 Goodwill
 222. 014 Oceniteľné práva
 223. 013 Softvér
 224. 012 Aktivované náklady na vývoj
 225. 011 Zriaďovacie náklady
 226. 398 Spojovací účet pri združení
 227. Poskytnutie služby mimo EU a DPH
 228. preprava
 229. vystavenie faktury
 230. Dph - faktura
 231. DPH - uroky z terminovaneho vkladu
 232. Návrat k DOPYT NA DÚ a ERP
 233. Zaokrúhľovanie základu dane
 234. Dovoz a proforma faktúra
 235. Faktúry zo zahraničia
 236. Lady sa pohli, stat asi zacal mysliet aj na zivnostnikov :-)
 237. DPH pri preprave
 238. DPH a pohľadávky
 239. DPH
 240. cigarety - pevné ceny
 241. Preddavky na daň z príjmu FO
 242. Prenajate auto u zivnostnika
 243. Špecif.riadkov v DP za sluzby z EUusk.v SR
 244. Mesacny cestovny listok do nakladov ( MHD )
 245. Dobropis k daňovému dokladu r.2003
 246. DPH a štvrťrok
 247. Prepočet DPH - tovar opraveny v ČR
 248. Dodanie - (fa týkajúca sa nájmu)
 249. Vyplnenie daň.priznania k DPH
 250. Stravovanie