PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 [453] 454 455

 1. nadobudnutie tovaru - dátumy
 2. základ dane ERP
 3. DPH - odpočet v plnej výške, koeficientom, bez odpočtu
 4. dátumy DPH, datum uskutočnenia účt.prípadu
 5. preddavky na daň - 1.Q 2004
 6. mineralna voda-2
 7. mineralna voda na pracovisku
 8. Faktúra, ktorá prišla po lehote podanie daňového priznania
 9. Socialny fond
 10. dividendy
 11. Výhra zo súťaže
 12. DIČ
 13. výber peňazí spoločníkom
 14. GASTROLÍSTKY - rada !
 15. Oprava auta
 16. Dodanie tovaru v inom štáte EU
 17. Dovoz a clo
 18. Čo s nákupom cez účet?
 19. Techn.zhodnot. a nájomca
 20. DPH - lekáreň
 21. LEASING od 01.01.2004
 22. Základ dane na registr.pokladniciach
 23. DPH po vstupe do EU
 24. DPH po vstupe do EU
 25. Úroky z pôžičky
 26. Odpisy a leasing
 27. Poistka
 28. zahraničný došlý dobropis+daň priznanie
 29. účovanie halieroveho vyrovnania(zaokruhlovania)
 30. výnosy a výkaz ziskov a strát
 31. Neidentifikovateľná platba
 32. nákup a predaj služby
 33. DPH a stravné lístky
 34. leasing
 35. vlastne auto a s.r.o. - cestovne nahrady
 36. vizitky a DPH
 37. SLOVAK TELECOM ???????? Došlá fa a DPH ???
 38. služby do ČR a DPH
 39. Vystavená faktúra a kurz
 40. Oprava fir.auta
 41. Leasing úžit.auta
 42. Leasing
 43. Výmena dom-byt
 44. R. 19 DP
 45. Prepočet faktúr
 46. Proformafaktúra a DPH
 47. Daň z nehnuteľností
 48. Trestný čin
 49. DPH pri cestoných lístkoch SAD ,ŽD
 50. Osobné auto +DPH
 51. trojstranný obchod + dobropisy
 52. Predaj podniku
 53. Refakturacia z CZ s DPH ?!?!?!?!?!?!?!- HELP
 54. 196 Opravná položka k tovaru
 55. Služby EU
 56. 211 Pokladnica
 57. 213 Ceniny
 58. 221 Bankové účty
 59. 231 Krátkodobé bankové úvery
 60. 232 Eskontné úvery
 61. 241 Vydané krátkodobé dlhopisy
 62. 249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
 63. 251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie
 64. 252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
 65. 253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie
 66. 255 Vlastné dlhopisy
 67. 256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
 68. 257 Ostatné realizovateľné cenné papiere
 69. 259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku
 70. 261 Peniaze na ceste
 71. 291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
 72. 311 Odberatelia
 73. 312 Zmenky na inkaso
 74. 313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere
 75. 314 Poskytnuté preddavky
 76. 315 Ostatné pohľadávky
 77. 321 Dodávatelia
 78. 322 Zmenky na úhradu
 79. 323 Krátkodobé rezervy
 80. 324 Prijaté preddavky
 81. 325 Ostatné záväzky
 82. 326 Nevyfakturované dodávky
 83. 331 Zamestnanci
 84. 333 Ostatné záväzky voči zamestnancom
 85. 335 Pohľadávky voči zamestnancom
 86. 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 87. 341 Daň z príjmov
 88. 342 Ostatné priame dane
 89. 343 Daň z pridanej hodnoty
 90. 345 Ostatné dane a poplatky
 91. 346 Dotácie zo štátneho rozpočtu
 92. 347 Ostatné dotácie
 93. 351 Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
 94. 353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie
 95. 354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
 96. 355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
 97. 358 Pohľadávky voči účastníkom združenia
 98. 361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku
 99. 364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
 100. 365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
 101. 366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
 102. 367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
 103. 368 Záväzky voči účastníkom združenia
 104. 371 Pohľadávky z predaja podniku
 105. 372 Záväzky z kúpy podniku
 106. 373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
 107. 374 Pohľadávky z prenájmu
 108. 375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov
 109. 376 Nakúpené opcie
 110. 377 Predané opcie
 111. 378 Iné pohľadávky
 112. 379 Iné záväzky
 113. 381 Náklady budúcich období
 114. 382 Komplexné náklady budúcich období
 115. 383 Výdavky budúcich období
 116. predčasne ukončený leasing
 117. 384 Výnosy budúcich období
 118. 385 Príjmy budúcich období
 119. 391 Opravná položka k pohľadávkam
 120. 395 Vnútorné zúčtovanie
 121. 601 Tržby za vlastné výrobky
 122. 602 Tržby z predaja služieb
 123. 604 Tržby za tovar
 124. 611 Zmena stavu nedokončenej výroby
 125. 612 Zmena stavu polotovarov
 126. 613 Zmena stavu výrobkov
 127. 614 Zmena stavu zvierat
 128. 621 Aktivácia materiálu a tovaru
 129. 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb
 130. 623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
 131. 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
 132. 641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 133. 642 Tržby z predaja materiálu
 134. 644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 135. 645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
 136. 646 Výnosy z odpísaných pohľadávok
 137. 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
 138. 652 Zúčtovanie zákonných rezerv
 139. 654 Zúčtovanie ostatných rezerv
 140. 655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
 141. 657 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
 142. 658 Zúčtovanie zákonných opravných položiek
 143. 659 Zúčtovanie ostatných opravných položiek
 144. 661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov
 145. 662 Úroky
 146. 663 Kurzové zisky
 147. 664 Výnosy z precenenia cenných papierov
 148. 665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku
 149. 666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku
 150. 667 Výnosy z derivátových operácií
 151. 668 Ostatné finančné výnosy
 152. 674 Zúčtovanie rezerv
 153. 679 Zúčtovanie opravných položiek
 154. 681 Výnosy zo zmeny metódy
 155. 682 Náhrady škôd
 156. 684 Zúčtovanie rezerv
 157. 688 Ostatné mimoriadne výnosy
 158. 689 Zúčtovanie opravných položiek
 159. 697 Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
 160. 698 Prevod finančných výnosov
 161. Daň z úroku
 162. spoločník a náhrady
 163. Vývoz do EU + DPH súrne
 164. Služby do ČR
 165. DPH v cestovných kanceláriach
 166. cesťáky
 167. cestovna agentura a DPH
 168. dobropisy a riadky DP
 169. DPH a reprezentačné
 170. Bonusy a ich evidencia v JU
 171. Poplatky banky
 172. Leasing - komplet uznaný?
 173. Civilná služba a účtovanie
 174. Nadmerny odpocet
 175. WWW adresy DPH v EU
 176. čo je opakované plnenie?
 177. Fakúra z Českej republ.
 178. PRECHOD Z JÚ NA PÚ od 01.01.2005
 179. Storno dokladu z ERP
 180. DPH-vyplnenie tlačiva
 181. DPH a predplatné
 182. DPH a dobropis
 183. Automobil-súkr.účel,podnikanie
 184. školenie s obedom
 185. DPH a nesplnenie registračnej povinnosti
 186. SHR a preddavky
 187. 501 Spotreba materiálu
 188. 502 Spotreba energie
 189. 503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
 190. 504 Predaný tovar
 191. 511 Opravy a udržiavanie
 192. 512 Cestovné
 193. 513 Náklady na reprezentáciu
 194. 518 Ostatné služby
 195. 521 Mzdové náklady
 196. 522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
 197. 523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
 198. 524 Zákonné sociálne zabezpečenie
 199. 525 Ostatné sociálne zabezpečenie
 200. 526 Sociálne náklady fyzickej osoby-podnikateľa
 201. 527 Zákonné sociálne náklady
 202. 528 Ostatné sociálne náklady
 203. 531 Cestná daň
 204. 532 Daň z nehnuteľnosti
 205. 538 Ostatné dane a poplatky
 206. 541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
 207. 542 Predaný materiál
 208. 543 Dary
 209. 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 210. 545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
 211. 546 Odpis pohľadávky
 212. 548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť
 213. 549 Manká a škody
 214. 551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 215. 552 Tvorba zákonných rezerv
 216. 554 Tvorba ostatných rezerv
 217. 555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
 218. 557 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
 219. 558 Tvorba zákonných opravných položiek
 220. 559 Tvorba ostatných opravných položiek
 221. 561 Predané cenné papiere a podiely
 222. 562 Úroky
 223. 563 Kurzové straty
 224. 564 Náklady na precenenie cenných papierov
 225. 566 Náklady na krátkodobý finančný majetok
 226. 567 Náklady na derivátové operácie
 227. 568 Ostatné finančné náklady
 228. 569 Manká a škody na finančnom majetku
 229. 574 Tvorba rezerv
 230. 579 Tvorba opravných položiek
 231. 581 Náklady na zmenu metódy
 232. 582 Škody
 233. 584 Tvorba rezerv
 234. 588 Ostatné mimoriadne náklady
 235. 589 Tvorba opravných položiek
 236. 591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
 237. 592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
 238. 593 Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
 239. 594 Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
 240. 595 Dodatočné odvody dane z príjmov
 241. 596 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
 242. 597 Prevod nákladov na hospodársku činnosť
 243. 598 Prevod finančných nákladov
 244. 098 Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
 245. 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku
 246. 096 Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
 247. 095 Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
 248. 094 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
 249. 093 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehm. maj.
 250. 092 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku