1. leasing (4 replies)
 2. vlastne auto a s.r.o. - cestovne nahrady (37 replies)
 3. vizitky a DPH (5 replies)
 4. SLOVAK TELECOM ???????? Došlá fa a DPH ??? (37 replies)
 5. služby do ČR a DPH (6 replies)
 6. Vystavená faktúra a kurz (12 replies)
 7. Oprava fir.auta (5 replies)
 8. Leasing úžit.auta (1 replies)
 9. Leasing (3 replies)
 10. Výmena dom-byt (8 replies)
 11. R. 19 DP (1 replies)
 12. Prepočet faktúr (7 replies)
 13. Proformafaktúra a DPH (1 replies)
 14. Daň z nehnuteľností (5 replies)
 15. Trestný čin (13 replies)
 16. DPH pri cestoných lístkoch SAD ,ŽD (2 replies)
 17. Osobné auto +DPH (27 replies)
 18. trojstranný obchod + dobropisy (1 replies)
 19. Predaj podniku (2 replies)
 20. Refakturacia z CZ s DPH ?!?!?!?!?!?!?!- HELP (5 replies)
 21. 196 Opravná položka k tovaru (4 replies)
 22. Služby EU (1 replies)
 23. 211 Pokladnica (1 replies)
 24. 213 Ceniny (2 replies)
 25. 221 Bankové účty (2 replies)
 26. 231 Krátkodobé bankové úvery (1 replies)
 27. 232 Eskontné úvery (1 replies)
 28. 241 Vydané krátkodobé dlhopisy (0 replies)
 29. 249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (4 replies)
 30. 251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie (0 replies)
 31. 252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (0 replies)
 32. 253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie (0 replies)
 33. 255 Vlastné dlhopisy (0 replies)
 34. 256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (0 replies)
 35. 257 Ostatné realizovateľné cenné papiere (0 replies)
 36. 259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (0 replies)
 37. 261 Peniaze na ceste (2 replies)
 38. 291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (0 replies)
 39. 311 Odberatelia (0 replies)
 40. 312 Zmenky na inkaso (0 replies)
 41. 313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere (0 replies)
 42. 314 Poskytnuté preddavky (0 replies)
 43. 315 Ostatné pohľadávky (0 replies)
 44. 321 Dodávatelia (39 replies)
 45. 322 Zmenky na úhradu (0 replies)
 46. 323 Krátkodobé rezervy (0 replies)
 47. 324 Prijaté preddavky (0 replies)
 48. 325 Ostatné záväzky (0 replies)
 49. 326 Nevyfakturované dodávky (40 replies)
 50. 331 Zamestnanci (19 replies)
 51. 333 Ostatné záväzky voči zamestnancom (3 replies)
 52. 335 Pohľadávky voči zamestnancom (0 replies)
 53. 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (0 replies)
 54. 341 Daň z príjmov (0 replies)
 55. 342 Ostatné priame dane (0 replies)
 56. 343 Daň z pridanej hodnoty (0 replies)
 57. 345 Ostatné dane a poplatky (0 replies)
 58. 346 Dotácie zo štátneho rozpočtu (0 replies)
 59. 347 Ostatné dotácie (0 replies)
 60. 351 Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (0 replies)
 61. 353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie (0 replies)
 62. 354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (0 replies)
 63. 355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (0 replies)
 64. 358 Pohľadávky voči účastníkom združenia (0 replies)
 65. 361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku (0 replies)
 66. 364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (0 replies)
 67. 365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (0 replies)
 68. 366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (0 replies)
 69. 367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (0 replies)
 70. 368 Záväzky voči účastníkom združenia (0 replies)
 71. 371 Pohľadávky z predaja podniku (0 replies)
 72. 372 Záväzky z kúpy podniku (0 replies)
 73. 373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (0 replies)
 74. 374 Pohľadávky z prenájmu (0 replies)
 75. 375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov (0 replies)
 76. 376 Nakúpené opcie (0 replies)
 77. 377 Predané opcie (0 replies)
 78. 378 Iné pohľadávky (0 replies)
 79. 379 Iné záväzky (0 replies)
 80. 381 Náklady budúcich období (0 replies)
 81. 382 Komplexné náklady budúcich období (0 replies)
 82. 383 Výdavky budúcich období (0 replies)
 83. predčasne ukončený leasing (7 replies)
 84. 384 Výnosy budúcich období (0 replies)
 85. 385 Príjmy budúcich období (3 replies)
 86. 391 Opravná položka k pohľadávkam (7 replies)
 87. 395 Vnútorné zúčtovanie (0 replies)
 88. 601 Tržby za vlastné výrobky (0 replies)
 89. 602 Tržby z predaja služieb (0 replies)
 90. 604 Tržby za tovar (0 replies)
 91. 611 Zmena stavu nedokončenej výroby (0 replies)
 92. 612 Zmena stavu polotovarov (0 replies)
 93. 613 Zmena stavu výrobkov (0 replies)
 94. 614 Zmena stavu zvierat (0 replies)
 95. 621 Aktivácia materiálu a tovaru (99 replies)
 96. 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb (0 replies)
 97. 623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (1 replies)
 98. 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (0 replies)
 99. 641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (6 replies)
 100. 642 Tržby z predaja materiálu (0 replies)
 101. 644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (6 replies)
 102. 645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (0 replies)
 103. 646 Výnosy z odpísaných pohľadávok (0 replies)
 104. 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (0 replies)
 105. 652 Zúčtovanie zákonných rezerv (0 replies)
 106. 654 Zúčtovanie ostatných rezerv (0 replies)
 107. 655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (0 replies)
 108. 657 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (0 replies)
 109. 658 Zúčtovanie zákonných opravných položiek (0 replies)
 110. 659 Zúčtovanie ostatných opravných položiek (3 replies)
 111. 661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov (0 replies)
 112. 662 Úroky (3 replies)
 113. 663 Kurzové zisky (0 replies)
 114. 664 Výnosy z precenenia cenných papierov (0 replies)
 115. 665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku (0 replies)
 116. 666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku (0 replies)
 117. 667 Výnosy z derivátových operácií (0 replies)
 118. 668 Ostatné finančné výnosy (0 replies)
 119. 674 Zúčtovanie rezerv (0 replies)
 120. 679 Zúčtovanie opravných položiek (0 replies)
 121. 681 Výnosy zo zmeny metódy (0 replies)
 122. 682 Náhrady škôd (0 replies)
 123. 684 Zúčtovanie rezerv (0 replies)
 124. 688 Ostatné mimoriadne výnosy (1 replies)
 125. 689 Zúčtovanie opravných položiek (0 replies)
 126. 697 Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (1 replies)
 127. 698 Prevod finančných výnosov (0 replies)
 128. Daň z úroku (6 replies)
 129. spoločník a náhrady (0 replies)
 130. Vývoz do EU + DPH súrne (2 replies)
 131. Služby do ČR (1 replies)
 132. DPH v cestovných kanceláriach (1 replies)
 133. cesťáky (3 replies)
 134. cestovna agentura a DPH (19 replies)
 135. dobropisy a riadky DP (3 replies)
 136. DPH a reprezentačné (4 replies)
 137. Bonusy a ich evidencia v JU (6 replies)
 138. Poplatky banky (1 replies)
 139. Leasing - komplet uznaný? (2 replies)
 140. Civilná služba a účtovanie (1 replies)
 141. Nadmerny odpocet (2 replies)
 142. WWW adresy DPH v EU (1 replies)
 143. čo je opakované plnenie? (12 replies)
 144. Fakúra z Českej republ. (3 replies)
 145. PRECHOD Z JÚ NA PÚ od 01.01.2005 (1 replies)
 146. Storno dokladu z ERP (22 replies)
 147. DPH-vyplnenie tlačiva (3 replies)
 148. DPH a predplatné (1 replies)
 149. DPH a dobropis (4 replies)
 150. Automobil-súkr.účel,podnikanie (8 replies)
 151. školenie s obedom (5 replies)
 152. DPH a nesplnenie registračnej povinnosti (2 replies)
 153. SHR a preddavky (4 replies)
 154. 501 Spotreba materiálu (6 replies)
 155. 502 Spotreba energie (1 replies)
 156. 503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (2 replies)
 157. 504 Predaný tovar (28 replies)
 158. 511 Opravy a udržiavanie (9 replies)
 159. 512 Cestovné (6 replies)
 160. 513 Náklady na reprezentáciu (2 replies)
 161. 518 Ostatné služby (11 replies)
 162. 521 Mzdové náklady (2 replies)
 163. 522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (0 replies)
 164. 523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (2 replies)
 165. 524 Zákonné sociálne zabezpečenie (1 replies)
 166. 525 Ostatné sociálne zabezpečenie (1 replies)
 167. 526 Sociálne náklady fyzickej osoby-podnikateľa (1 replies)
 168. 527 Zákonné sociálne náklady (22 replies)
 169. 528 Ostatné sociálne náklady (2 replies)
 170. 531 Cestná daň (1 replies)
 171. 532 Daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 172. 538 Ostatné dane a poplatky (3 replies)
 173. 541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného (0 replies)
 174. 542 Predaný materiál (1 replies)
 175. 543 Dary (3 replies)
 176. 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (1 replies)
 177. 545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (92 replies)
 178. 546 Odpis pohľadávky (0 replies)
 179. 548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť (20 replies)
 180. 549 Manká a škody (0 replies)
 181. 551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (0 replies)
 182. 552 Tvorba zákonných rezerv (0 replies)
 183. 554 Tvorba ostatných rezerv (0 replies)
 184. 555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (0 replies)
 185. 557 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (0 replies)
 186. 558 Tvorba zákonných opravných položiek (0 replies)
 187. 559 Tvorba ostatných opravných položiek (0 replies)
 188. 561 Predané cenné papiere a podiely (0 replies)
 189. 562 Úroky (1 replies)
 190. 563 Kurzové straty (0 replies)
 191. 564 Náklady na precenenie cenných papierov (0 replies)
 192. 566 Náklady na krátkodobý finančný majetok (0 replies)
 193. 567 Náklady na derivátové operácie (0 replies)
 194. 568 Ostatné finančné náklady (58 replies)
 195. 569 Manká a škody na finančnom majetku (0 replies)
 196. 574 Tvorba rezerv (0 replies)
 197. 579 Tvorba opravných položiek (0 replies)
 198. 581 Náklady na zmenu metódy (0 replies)
 199. 582 Škody (0 replies)
 200. 584 Tvorba rezerv (0 replies)
 201. 588 Ostatné mimoriadne náklady (1 replies)
 202. 589 Tvorba opravných položiek (0 replies)
 203. 591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti (0 replies)
 204. 592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti (0 replies)
 205. 593 Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (0 replies)
 206. 594 Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (0 replies)
 207. 595 Dodatočné odvody dane z príjmov (1 replies)
 208. 596 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (0 replies)
 209. 597 Prevod nákladov na hospodársku činnosť (0 replies)
 210. 598 Prevod finančných nákladov (0 replies)
 211. 098 Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (0 replies)
 212. 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku (0 replies)
 213. 096 Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku (1 replies)
 214. 095 Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (1 replies)
 215. 094 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (1 replies)
 216. 093 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehm. maj. (1 replies)
 217. 092 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku (1 replies)
 218. 091 Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku (1 replies)
 219. 086 Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (1 replies)
 220. 085 Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov (1 replies)
 221. 082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (1 replies)
 222. 081 Oprávky k stavbám (1 replies)
 223. 079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (1 replies)
 224. 075 Oprávky ku goodwillu (1 replies)
 225. 074 Oprávky k oceniteľným právam (1 replies)
 226. 073 Oprávky k softvéru (1 replies)
 227. 072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (1 replies)
 228. 071 Oprávky k zriaďovacím nákladom (1 replies)
 229. 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok (1 replies)
 230. 067 Ostatné pôžičky (1 replies)
 231. 066 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (1 replies)
 232. 065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (1 replies)
 233. 063 Realizovateľné cenné papiere a podiely (2 replies)
 234. 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (6 replies)
 235. 061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (1 replies)
 236. 053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (1 replies)
 237. 052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (1 replies)
 238. 051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (1 replies)
 239. 043 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (1 replies)
 240. 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (1 replies)
 241. 041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (1 replies)
 242. 032 Umelecké diela a zbierky (1 replies)
 243. 031 Pozemky (7 replies)
 244. 029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (20 replies)
 245. 026 Základné stádo a ťažné zvieratá (1 replies)
 246. 025 Pestovateľské celky trvalých porastov (3 replies)
 247. 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (1 replies)
 248. 021 Stavby (1 replies)
 249. 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (1 replies)
 250. 015 Goodwill (3 replies)