1. 674 Zúčtovanie rezerv (0 replies)
 2. 679 Zúčtovanie opravných položiek (0 replies)
 3. 681 Výnosy zo zmeny metódy (0 replies)
 4. 682 Náhrady škôd (0 replies)
 5. 684 Zúčtovanie rezerv (0 replies)
 6. 688 Ostatné mimoriadne výnosy (1 replies)
 7. 689 Zúčtovanie opravných položiek (0 replies)
 8. 697 Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (1 replies)
 9. 698 Prevod finančných výnosov (0 replies)
 10. Daň z úroku (6 replies)
 11. spoločník a náhrady (0 replies)
 12. Vývoz do EU + DPH súrne (2 replies)
 13. Služby do ČR (1 replies)
 14. DPH v cestovných kanceláriach (1 replies)
 15. cesťáky (3 replies)
 16. cestovna agentura a DPH (19 replies)
 17. dobropisy a riadky DP (3 replies)
 18. DPH a reprezentačné (4 replies)
 19. Bonusy a ich evidencia v JU (6 replies)
 20. Poplatky banky (1 replies)
 21. Leasing - komplet uznaný? (2 replies)
 22. Civilná služba a účtovanie (1 replies)
 23. Nadmerny odpocet (2 replies)
 24. WWW adresy DPH v EU (1 replies)
 25. čo je opakované plnenie? (12 replies)
 26. Fakúra z Českej republ. (3 replies)
 27. PRECHOD Z JÚ NA PÚ od 01.01.2005 (1 replies)
 28. Storno dokladu z ERP (22 replies)
 29. DPH-vyplnenie tlačiva (3 replies)
 30. DPH a predplatné (1 replies)
 31. DPH a dobropis (4 replies)
 32. Automobil-súkr.účel,podnikanie (8 replies)
 33. školenie s obedom (5 replies)
 34. DPH a nesplnenie registračnej povinnosti (2 replies)
 35. SHR a preddavky (4 replies)
 36. 501 Spotreba materiálu (6 replies)
 37. 502 Spotreba energie (1 replies)
 38. 503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (2 replies)
 39. 504 Predaný tovar (28 replies)
 40. 511 Opravy a udržiavanie (9 replies)
 41. 512 Cestovné (6 replies)
 42. 513 Náklady na reprezentáciu (2 replies)
 43. 518 Ostatné služby (11 replies)
 44. 521 Mzdové náklady (2 replies)
 45. 522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (0 replies)
 46. 523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (2 replies)
 47. 524 Zákonné sociálne zabezpečenie (1 replies)
 48. 525 Ostatné sociálne zabezpečenie (1 replies)
 49. 526 Sociálne náklady fyzickej osoby-podnikateľa (1 replies)
 50. 527 Zákonné sociálne náklady (22 replies)
 51. 528 Ostatné sociálne náklady (2 replies)
 52. 531 Cestná daň (1 replies)
 53. 532 Daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 54. 538 Ostatné dane a poplatky (3 replies)
 55. 541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného (0 replies)
 56. 542 Predaný materiál (1 replies)
 57. 543 Dary (3 replies)
 58. 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (1 replies)
 59. 545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (92 replies)
 60. 546 Odpis pohľadávky (0 replies)
 61. 548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť (20 replies)
 62. 549 Manká a škody (0 replies)
 63. 551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (0 replies)
 64. 552 Tvorba zákonných rezerv (0 replies)
 65. 554 Tvorba ostatných rezerv (0 replies)
 66. 555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (0 replies)
 67. 557 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (0 replies)
 68. 558 Tvorba zákonných opravných položiek (0 replies)
 69. 559 Tvorba ostatných opravných položiek (0 replies)
 70. 561 Predané cenné papiere a podiely (0 replies)
 71. 562 Úroky (1 replies)
 72. 563 Kurzové straty (0 replies)
 73. 564 Náklady na precenenie cenných papierov (0 replies)
 74. 566 Náklady na krátkodobý finančný majetok (0 replies)
 75. 567 Náklady na derivátové operácie (0 replies)
 76. 568 Ostatné finančné náklady (58 replies)
 77. 569 Manká a škody na finančnom majetku (0 replies)
 78. 574 Tvorba rezerv (0 replies)
 79. 579 Tvorba opravných položiek (0 replies)
 80. 581 Náklady na zmenu metódy (0 replies)
 81. 582 Škody (0 replies)
 82. 584 Tvorba rezerv (0 replies)
 83. 588 Ostatné mimoriadne náklady (1 replies)
 84. 589 Tvorba opravných položiek (0 replies)
 85. 591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti (0 replies)
 86. 592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti (0 replies)
 87. 593 Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (0 replies)
 88. 594 Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (0 replies)
 89. 595 Dodatočné odvody dane z príjmov (1 replies)
 90. 596 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (0 replies)
 91. 597 Prevod nákladov na hospodársku činnosť (0 replies)
 92. 598 Prevod finančných nákladov (0 replies)
 93. 098 Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (0 replies)
 94. 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku (0 replies)
 95. 096 Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku (1 replies)
 96. 095 Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (1 replies)
 97. 094 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (1 replies)
 98. 093 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehm. maj. (1 replies)
 99. 092 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku (1 replies)
 100. 091 Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku (1 replies)
 101. 086 Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (1 replies)
 102. 085 Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov (1 replies)
 103. 082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (1 replies)
 104. 081 Oprávky k stavbám (1 replies)
 105. 079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku (1 replies)
 106. 075 Oprávky ku goodwillu (1 replies)
 107. 074 Oprávky k oceniteľným právam (1 replies)
 108. 073 Oprávky k softvéru (1 replies)
 109. 072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (1 replies)
 110. 071 Oprávky k zriaďovacím nákladom (1 replies)
 111. 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok (1 replies)
 112. 067 Ostatné pôžičky (1 replies)
 113. 066 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (1 replies)
 114. 065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (1 replies)
 115. 063 Realizovateľné cenné papiere a podiely (2 replies)
 116. 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (6 replies)
 117. 061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (1 replies)
 118. 053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (1 replies)
 119. 052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (1 replies)
 120. 051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (1 replies)
 121. 043 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (1 replies)
 122. 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (1 replies)
 123. 041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (1 replies)
 124. 032 Umelecké diela a zbierky (1 replies)
 125. 031 Pozemky (7 replies)
 126. 029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (20 replies)
 127. 026 Základné stádo a ťažné zvieratá (1 replies)
 128. 025 Pestovateľské celky trvalých porastov (3 replies)
 129. 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (1 replies)
 130. 021 Stavby (1 replies)
 131. 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (1 replies)
 132. 015 Goodwill (3 replies)
 133. 014 Oceniteľné práva (1 replies)
 134. 013 Softvér (1 replies)
 135. 012 Aktivované náklady na vývoj (1 replies)
 136. 011 Zriaďovacie náklady (3 replies)
 137. 398 Spojovací účet pri združení (0 replies)
 138. Poskytnutie služby mimo EU a DPH (5 replies)
 139. preprava (2 replies)
 140. vystavenie faktury (8 replies)
 141. Dph - faktura (4 replies)
 142. DPH - uroky z terminovaneho vkladu (2 replies)
 143. Návrat k DOPYT NA DÚ a ERP (3 replies)
 144. Zaokrúhľovanie základu dane (6 replies)
 145. Dovoz a proforma faktúra (1 replies)
 146. Faktúry zo zahraničia (3 replies)
 147. Lady sa pohli, stat asi zacal mysliet aj na zivnostnikov :-) (12 replies)
 148. DPH pri preprave (11 replies)
 149. DPH a pohľadávky (3 replies)
 150. DPH (2 replies)
 151. cigarety - pevné ceny (11 replies)
 152. Preddavky na daň z príjmu FO (11 replies)
 153. Prenajate auto u zivnostnika (2 replies)
 154. Špecif.riadkov v DP za sluzby z EUusk.v SR (4 replies)
 155. Mesacny cestovny listok do nakladov ( MHD ) (11 replies)
 156. Dobropis k daňovému dokladu r.2003 (4 replies)
 157. DPH a štvrťrok (4 replies)
 158. Prepočet DPH - tovar opraveny v ČR (1 replies)
 159. Dodanie - (fa týkajúca sa nájmu) (1 replies)
 160. Vyplnenie daň.priznania k DPH (1 replies)
 161. Stravovanie (11 replies)
 162. Tovar dodaný s inštaláciou a montážou (0 replies)
 163. fyzicke osoby-združenie (33 replies)
 164. Daň z pridanej hodnoty (16 replies)
 165. Konatelia z tretích krajín (0 replies)
 166. Ubytovanie na sl.ceste a DPH (4 replies)
 167. Tovar na proformafaktúre (0 replies)
 168. DPH (4 replies)
 169. Refakturácia a DPH (1 replies)
 170. Registracia za platcu DHP-odpocet dane z majetku (103 replies)
 171. UZITKOVY AUTOMOBIL A DPH! AKO JETO? (10 replies)
 172. Oznámenie k zahrnutiu faktúry do DP k DPH (11 replies)
 173. Koeficient - poštové služby (2 replies)
 174. Oznámenie o predaji alkoholu a reg. pokladňa (1 replies)
 175. Platba kartou (1 replies)
 176. zálohová platba - JU (1 replies)
 177. Nove opatrenie MFSR k tlacivu DPH (8 replies)
 178. sluzba z EU (3 replies)
 179. Cestovne nahrady pri zahraničnej ceste (66 replies)
 180. servisna sluzba (0 replies)
 181. Leasing v JÚ a časové rozlíšenie - auto vo firme od r.2002! (2 replies)
 182. Telecom a zdaniteľné plnenie (4 replies)
 183. Oregistracii DPH v inych statoch EU (0 replies)
 184. DVP a nezdaniteľná časť základu dane (7 replies)
 185. Adresy DU clenskych statov EU+www.stranky (0 replies)
 186. odchodné a odstupné (1 replies)
 187. Intrastat a prepočet faktúr (15 replies)
 188. poplatky právnemu zástupcovi (2 replies)
 189. Zabudnutá úhrada (6 replies)
 190. zivnostnikove naklady na ubytovanie pocas sluzobnej cesty (3 replies)
 191. DPH a doplnky o auta (61 replies)
 192. predaj tlače (14 replies)
 193. zásoby (1 replies)
 194. Uctovanie DPH (48 replies)
 195. Odberatelske faktury (4 replies)
 196. Auto v podnikaní (21 replies)
 197. Sankčný úrok (7 replies)
 198. sociálny fond (2 replies)
 199. Učtovanie vysporiadaných záloh na prelome danoveho obdobia (2 replies)
 200. Predfaktúra a DPH (1 replies)
 201. Výkup ojazdených os.vozidiel a novela DPH (1 replies)
 202. refakturacia a daň.povinnosť (8 replies)
 203. Staré pohľadávky (18 replies)
 204. školenia (5 replies)
 205. Samozdanenie (0 replies)
 206. registracia DPH - a ci vobec? v statoch EU (16 replies)
 207. dovoz z tretích krajín (2 replies)
 208. účtovníčka (0 replies)
 209. Faktúra z EU (2 replies)
 210. Dan.kontrola a dodat.plat.výmer (3 replies)
 211. Ojazdené auto na lízing (11 replies)
 212. Zásoby pri prechode na PÚ (3 replies)
 213. Kto uplatňuje a odvádza DPH ? (1 replies)
 214. Čiastkové zdaniteľné plnenie (6 replies)
 215. Inventarizácia pokladničnej hotovosti (5 replies)
 216. §66 (3 replies)
 217. Čerpanie SF (6 replies)
 218. Návrat k téme: Elektronické služby (3 replies)
 219. DPH - stravovanie (1 replies)
 220. Daň z vedľajšej pracovnéj činnosti (1 replies)
 221. Nakup na splatky (1 replies)
 222. Sociálny fond (16 replies)
 223. Fakturácia montáže do ČR (0 replies)
 224. Pohladavky a DPH (4 replies)
 225. Stravovanie zamestnancov reštaurácie (2 replies)
 226. Je to zásielkový predaj ? (1 replies)
 227. Fakturácia provízie a DPH (6 replies)
 228. Ukončenie leas.zmluvy (38 replies)
 229. Došlá faktúra za províziu za sprostredkovanie predaja tovaru zo Slovinska (2 replies)
 230. Služba z tretieho štátu (1 replies)
 231. Poštové poukážky (1 replies)
 232. Prepočet záväzkov pre DzP (2 replies)
 233. Dovoz tovaru zo štátu EÚ (8 replies)
 234. ako vystaviť faktúru? (3 replies)
 235. Devízová pokladňa a kurz.rozdiely (1 replies)
 236. Bonusy (57 replies)
 237. dph (2 replies)
 238. DPH-daňové priznanie (23 replies)
 239. Doklad Faktura z ERP (5 replies)
 240. DPH pri preradení DHM do osobného vlastníctva (2 replies)
 241. Veľmi veľmi súrne - preprava (14 replies)
 242. Penalizačne faktury (10 replies)
 243. DPH a hromadne spracovanie dat v informacnom systeme (2 replies)
 244. Návrh novely zákona o účtovníctve (2 replies)
 245. Uctovanie organizacnej zlozky (4 replies)
 246. Tvorba rezervneho fondu (5 replies)
 247. Odpísanie starých záväzkov (13 replies)
 248. opakov.zdanit.plnenie (1 replies)
 249. DPH a najom (0 replies)
 250. refakturácie a DPH (2 replies)