1. Môžem uplatniť prenos daňovej povinnosti na opravu gastrozariadení? (3 replies)
 2. Prenájom bytu ak už som živnostník (1 replies)
 3. Výsluhový dôchodok, zamestnanie a podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 4. Administratívny poplatok - prevod vlastníckych práv - Ako zaúčtovať v PU? (0 replies)
 5. oneskorená registrácia DPH - aký je správny výklad zákona? (2 replies)
 6. Dodávka alarmu s montážou (28 replies)
 7. Lekáreň - nový zákon o odpadoch (0 replies)
 8. Mäso nakúpené v Poľsku ako mám zaúčtovať v roku 2016 , s akým DPH? (0 replies)
 9. Náklady na auto tiež 80% (0 replies)
 10. Úroky z pôžičky / z omeškania - zdaňujú sa ?? (2 replies)
 11. ako zaúčtovať jednorázové cestovné poistenie? (2 replies)
 12. Vzorky (2 replies)
 13. Auto zaradené v majetku používané aj na súkromné účely - SZČO, platca DPH, Jednoduché účtovníctvo (3 replies)
 14. Zrušenie registrácie DÚ (1 replies)
 15. Vyúčtovacia faktúra za energie (0 replies)
 16. Uplatní sa prenos daňovej povinnosti DPH pri kabelážnych prácach, ktoré nie sú súčasťou budovy? (6 replies)
 17. Faktúra za rozbor pitnej vody (1 replies)
 18. Stravne listky-zamestnavatel (1 replies)
 19. nákup phm v zahraničí a dph (4 replies)
 20. Preplatok z RZ dane a ukonceny PP (1 replies)
 21. ako sa odepisuje záporný goodwill? (0 replies)
 22. Oprava základu dane tuzemské samozdanenie § 69 a daňové priznanie na DPH (1 replies)
 23. Ako funguje pay safe karta ? (1 replies)
 24. Zamestnávanie v Nemecku a odvody do poisťovni. (0 replies)
 25. Ukončenie pracovného pomeru stravné lístky (3 replies)
 26. Môže poberateľ výsluhového dôchodku poberať materskú? (1 replies)
 27. Kombinácia DPH na faktúre (2 replies)
 28. Spĺňa fy podmienky povinnej registrácie DPH? (13 replies)
 29. nákup kolkov a ich refakturácia (5 replies)
 30. Stará pohľadávka (1 replies)
 31. ako úctovat penále od Soc.poistovne za stary rok ? (1 replies)
 32. kedy ukončiť pracovný pomer ? (2 replies)
 33. Kedy je zdaniteľné plnenie? (1 replies)
 34. DPH pri vývoze tovaru s montážou (0 replies)
 35. Príjem rozhodcu na arbitrážnom súde (0 replies)
 36. Preplatok voci ZP a SP na ucte 336, ktory vznikol chybnym uctovanim v predch.rokoch, ako ho zlikvidovat uctovne? (4 replies)
 37. faktúra, ičo a dič (10 replies)
 38. Účtovanie v Omege - začiatočník (2 replies)
 39. Danove obdobie a dan. licencia (1 replies)
 40. Nezdokladovaná úhrada záväzku (11 replies)
 41. Aký účet použiť pri duplicitnej úhrade? (6 replies)
 42. DPH doklad faktúra opravná (4 replies)
 43. Slovák si podal danove priznanie v Čechách (0 replies)
 44. Predaj nehnuteľnosti - budova zahraničnej osobe a zároveň spoločníkovi (0 replies)
 45. "Samozdanenie faktury" nemusi byt 343 uctovana?? (12 replies)
 46. Chybové hlásenie pri vypĺňaní DPPO (3 replies)
 47. Číslovanie dokladov - hospodarsky rok (1 replies)
 48. Vklad do ERP - je potrebné účtovať? (6 replies)
 49. Daňový bonus (7 replies)
 50. Poistenie pohľadávok - účtovanie (1 replies)
 51. Obstarávacie náklady - garáž (4 replies)
 52. DODAT.DPH - príklad - ako vyplniť? (0 replies)
 53. Uctovanie cestovnej kancelarie v PU (2 replies)
 54. Montáž a prenos daňovej povinnosti (8 replies)
 55. platby za jazykový kurz a DPH (0 replies)
 56. stavebné a montážne práce z EU? (1 replies)
 57. Zisk vyplatený spoločníkovi s.r.o. - ako zaúčtovať ??? (0 replies)
 58. Môže SZČO viesť daňovú evidenciu? (2016) (2 replies)
 59. FA do CR ale tovar na Slovensko (1 replies)
 60. Ide o prenos daňovej povinnosti v stavebníctve? (21 replies)
 61. oprava faktúry s DPH /platená v hotovosti/ (0 replies)
 62. Databáza-odovzdať klientovi? (0 replies)
 63. zariadenie predajne ako dar (1 replies)
 64. Ako zaúčtovať vybavenie kuchyne v rekreačnom zariadení? (2 replies)
 65. odpočet DPH za províziu pri nákupe stravných lístkov u živnostníka (2 replies)
 66. Transferové oceňovanie - odsúhlasenie (13 replies)
 67. Čistá hodnota zákazky v súvahe (0 replies)
 68. Rrezervy na naklady a zaroven k tomu odhad na vynosy-vplyv na zaklad dane (1 replies)
 69. Príjem do pokladne za predaj auta (2 replies)
 70. Provízia - terminál - účtovanie (3 replies)
 71. Účtovanie deputátu ako úhradu za nájomné. (0 replies)
 72. Zápočet pohľadávok a záväzkov spoločníka (2 replies)
 73. Refakturácia prepravy na SK poľskému dodávateľovi s DPH? (3 replies)
 74. Platenie poistky zo zivnosti popri zamestnaní (6 replies)
 75. Daň z darovanej nehnuteľnosti? (3 replies)
 76. Reštaurácia a výdajky (3 replies)
 77. Prenájom kancelárie od konateľa a transférové oceňovanie (8 replies)
 78. Ako vystaviť faktúru (2 replies)
 79. režim DPH: dodávka a montáž technológie ČS (3 replies)
 80. Kedy musím zaradiť do majetku pozemok? (1 replies)
 81. DPH pri nákupe zlomkového zlata zo záložne (0 replies)
 82. Učtovanie pohonných hmôt. (1 replies)
 83. Ako získať spätne prax pri výpomoci vykonávania prác pre SHR? (1 replies)
 84. VPD - účel (1 replies)
 85. Účtovanie recyklačného fondu (2 replies)
 86. Súhrny výkaz a daňové priznanie k DPH. (3 replies)
 87. Predaj jedálnych kupónov zamestnancovi (6 replies)
 88. Faktura prelom mesiacov a DPH (5 replies)
 89. Registracia platitela dane (6 replies)
 90. zauctovanie faktury (6 replies)
 91. Predaj darovaneho pozemku (2 replies)
 92. študent dennej formy, práca na TPP a nárok na podporu v čase nezamestnanosti (14 replies)
 93. Stavebníctvo a DPH (5 replies)
 94. SZČO a uplatnenie nákladov za prenájom (3 replies)
 95. Existuje videoškolenie k problematike: stavebné práce a DPH od 1.1.2016 ? (1 replies)
 96. prevod vlastného softvéru do sro (0 replies)
 97. obstaranie tovaru zo zahraničia (1 replies)
 98. Dodanie tovaru z EU - kedy do DPH a KVDPH (2 replies)
 99. Účtovanie úveru (0 replies)
 100. Ako treba vymazať chybne zaúčtované pokl. dokl. z účt. denníka v programe MRP? (3 replies)
 101. nákup videoškolenia - účtovanie (1 replies)
 102. Šetrenie sídla fy z hľadiska registrácie DPH. (3 replies)
 103. Je správne rozdelenie faktur z jednej stavebnej akcie na cast s a bez prenosu danovej povinnosti? (13 replies)
 104. Je obstaranie webovej stránky kapitálový, alebo bežný výdavok? (4 replies)
 105. Dan z prenajmu (2 replies)
 106. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve, stravné lístky a stravné, cestovné náhrady a náklady na mobil (1 replies)
 107. dodatočné DP B (2 replies)
 108. Rozpočítanie nákladov za prepravu do ceny tovaru (0 replies)
 109. Dobrovoľné poistenie (2 replies)
 110. Fakturovanie materiálu z nemecka do švajčiarska ale dodanie je v taliansku (0 replies)
 111. uplatnenie dph pri registrácii z finančného leasingu (0 replies)
 112. Preukázateľné výdavky na zníženie dane z príjmu pri predaji bytu (9 replies)
 113. B3 KV dph uplatnená (2 replies)
 114. dane zo mzdy (2 replies)
 115. Mesačný výkaz do SP a ZP - zamestnanec PN (1 replies)
 116. prenesenie daňovej povinnosti - rôzne činnosti na jednej faktúre (2 replies)
 117. rok na PN (6 replies)
 118. Ako zaúčtovať pri stavbe výkony "dokončovacie"? (0 replies)
 119. Ako si uctovne prerozdelit peniaze, aby to bolo spravne? (1 replies)
 120. nemecke daňové priznanie (0 replies)
 121. Platba v hotovosti odberateľom na základe zmluvy bez sumy - obmedzenie 5000€ (4 replies)
 122. Ako zaúčtovať nákup jedného setu letných pneumatík a diskov v hodnote 2100 EUR? (2 replies)
 123. dohoda o vykonaní práce - rodičovská dovolenka (15 replies)
 124. Neplatiteľ a predaj tovaru do EÚ (0 replies)
 125. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, nárok na odpočet a kedy samozdaniť (9 replies)
 126. Vystavená faktúra do EÚ (3 replies)
 127. Obchodný zástupca z ČR sprostredkováva obchodnú činnosť na Slovensku pre slovenského platiteľa DPH. Musí byť registrovaný na SK ako platca DPH podľa pragrafu 7? (2 replies)
 128. Účtovanie PHM (3 replies)
 129. Ako vystavit fakturu zahranicnej osobe za sluzbu vykonanu v SR??? (0 replies)
 130. Zľava na fa (0 replies)
 131. prenesenie daňovej povinnosti FA (4 replies)
 132. refakturácia pokladničného dokladu resp. zjednodušenej faktúry (0 replies)
 133. Faktúra do ČR (1 replies)
 134. Ako si zvýšiť st.dôchodok (4 replies)
 135. Dan z prijmov PO pri predaji nehnutelnosti (2 replies)
 136. Inštalácia rozvodov potrubí médií - jedná sa o prenos daňovej povinnosti? (5 replies)
 137. vyúčtovanie zahraničného cestovného na prelome mesiaca (2 replies)
 138. Zápočet rokov - pracovný pomer na 2 hod. denne (1 replies)
 139. Nákup z Mobelixu a účtovanie v PU (5 replies)
 140. Ako zaúčtujem "hygienu" v PU? (11 replies)
 141. dátum vystavenia a dodania pri tovare (1 replies)
 142. Zdanenie prijmu z obchodovania na internete - obchodovanie s komoditami a na menovom trhu (2 replies)
 143. Zamestnanec na PN po 52 týždni (7 replies)
 144. Pracovný pomer na hodinu denne (2 replies)
 145. Transférove oceňovanie (4 replies)
 146. Zostatková cena majetku účtovná/daňová pri vyradení majetku z dôvodu výkonu záložného práva (0 replies)
 147. prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 148. Goodwill pri kúpe časti podniku? (2 replies)
 149. prepis automobilu od manzela na manzelku, ktora ho pouziva na zivnost? (1 replies)
 150. Osobný asistent-treba sa niekde prihlasovať? (1 replies)
 151. ake su podmienky pri obrate nad 100 000 eur - moznost neplatit DPH ? (4 replies)
 152. Úroky z pôžičky - zdaňovanie (3 replies)
 153. Nezdaniteľná časť na manželku (5 replies)
 154. Oprava faktúry ... stavebné práce (0 replies)
 155. Dobropis na plechy podľa par. 69 ods. 12 a daňové priznanie DPH. (2 replies)
 156. Prenájom vlastnej nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku a spôsob evidencie príjmov a výdavkov v daňovom priznaní FO (2 replies)
 157. môžem dať do nákladov? (3 replies)
 158. Prenos daňovej povinnosti áno alebo nie? (3 replies)
 159. Likvidačný zostatok (6 replies)
 160. Splatnosť faktúry viac ako 60 dní - splátkový kalendár (3 replies)
 161. oprava dobropisu v súvislosti s DPH (2 replies)
 162. Letenka od českej spoločnosti a DPH (0 replies)
 163. exekucny prikaz na zrazku zo mzdy zamestnancovi (4 replies)
 164. Cestovné príkazy, Kniha jázd - konateĺ? (1 replies)
 165. sprostredkovanie osôb v SR do zahraničia (0 replies)
 166. Zahraničná faktúra (0 replies)
 167. DPH pri nákupe tovaru zo zahraničia (1 replies)
 168. Diéty za 4,20 alebo 6,30 ?? (1 replies)
 169. Oneskorená registrácia na DPH a následné zrušenie podnikania (6 replies)
 170. Zaúčtovanie myPay (2 replies)
 171. dph pri prepravu z 3. krajin? (1 replies)
 172. Hromadné prepúšťanie a ako ďalej (4 replies)
 173. Ako postupovať u cudzinca-čecha, keď chce mať u mňa sidlo? (1 replies)
 174. Ako vyplniť dodatočné DP PO (2 replies)
 175. Zrážková daň z pôžičky od zamestnancov. (0 replies)
 176. Ako v JU zaradiť hm. majetok do 1.700 eur, využívaný viac ako rok ak chcem celú sumu do nákladov v DP2015? (3 replies)
 177. Odpisovanie nábytku (1 replies)
 178. Predaj rodinného domu. (3 replies)
 179. Spôsob účtovania B, koniec roka (1 replies)
 180. Omega - účtovanie nákupu regálov z Mobelixu (12 replies)
 181. 2%dane - posledný deň (0 replies)
 182. VSZP - protokol o semantickych chybach pri odhlaskach a prihlaskach - ako riesite ? (1 replies)
 183. Dobropis došlý po 30 dňovej lehote (0 replies)
 184. pokladňa v HUF - zaokrúhlovanie? (1 replies)
 185. postúpenie pohľadávky v JU a zápočet (2 replies)
 186. Aká je zaručná doba pri predaji podnikateľským subjektom 1 alebo 2 roky ? (3 replies)
 187. nefunguje mi drsr.sk ako doteraz (7 replies)
 188. Mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie (5 replies)
 189. zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny (3 replies)
 190. Cestovne nahrady konatela - spotreba PHM podla akej normy (5 replies)
 191. Narok na davku v nezamestnanosti (4 replies)
 192. Zrušenie registrácia DIČ (1 replies)
 193. Príjem z predaja licencie (2 replies)
 194. Cislo uctu pri plateni danovej licencie? (5 replies)
 195. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu PO (0 replies)
 196. Rezerva na dan z motorovych vozidiel (2 replies)
 197. Dodávka služby z CZ do SK od platiteľa neplatiteľovi - ako fakturovať? (4 replies)
 198. vyplatenie ziskov - dividend za r. 2015 (1 replies)
 199. letenky z Litvy - DPH (1 replies)
 200. Ukoncenie TPP po materskej vymeriavaci zaklad pre davku v nezamestnanosti (4 replies)
 201. Učtovanie do nakladov pred založenim S.R.O (1 replies)
 202. Živnostník - dohoda o spolupráci - firemné auto aj na súkromné účely (2 replies)
 203. Oprava v prehľade o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti (5 replies)
 204. účet 133 - nehnutelnosť na predaj (2 replies)
 205. Faktúru vystaviť s, alebo bez DPH? (1 replies)
 206. Faktúra za prepravu z EÚ pri dovoze tovaru z krajiny mimo EÚ (1 replies)
 207. Uctova zavierka (4 replies)
 208. technické zhodnotenie alebo služba? (1 replies)
 209. Vozidlo nadobudnuté darovaním (2 replies)
 210. Zaradenie MV do majetku sro (0 replies)
 211. Koľko krát musím platiť DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín? (6 replies)
 212. Virtuálna elektronická registračná pokladnica - stačí obyčajná tlačiareň? (2 replies)
 213. Transferové oceňovanie - za aké obdobie sa vytvára dokumentácia? (1 replies)
 214. Nedoplatok na dani (2 replies)
 215. Demontáž a znova montáž toho istého dopravníka (0 replies)
 216. Dividendy za r. 2012 (3 replies)
 217. STK, EK - casovo rozlisovat? (6 replies)
 218. Investičné zlato v majetku s.r.o. - evidencia majetku (6 replies)
 219. Kde do daňového priznania zaradiť neuplatnenú časť odpisov? (12 replies)
 220. KV a leasingová splátka (10 replies)
 221. daňové priznanie z dedičstva (9 replies)
 222. Vyradenie pohľadávky (5 replies)
 223. Účtovanie projektovej dokumentácie (4 replies)
 224. Doklady pri predaji MV mimo EÚ (0 replies)
 225. nehnuteľnosť (1 replies)
 226. odstupne (3 replies)
 227. Ide dodávka do DPH priznania nákup dubai a nasledne aj predaj v dubaji (2 replies)
 228. Prepočet nákladov na zahraničnej služobnej ceste (0 replies)
 229. Miesto dodania záhradné práce (3 replies)
 230. Oneskorená registrácia na DPH a tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH (2 replies)
 231. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v rámci SR - ťahač (1 replies)
 232. daňový doklad k prijatej platbe (3 replies)
 233. odstupne (5 replies)
 234. Nový Prehľad činností CPA a postup podľa starého Prehľadu činností CPA (3 replies)
 235. Poistenie zaplatené počas PN SZČO (1 replies)
 236. môžem kúpiť stoličku spinalis zo sociálneho fondu a nedať ju zamestnancovi na zdanenie? (1 replies)
 237. Provízia za obchodné zastupovanie (zmluva o obch.zastúpení) - vzťahuje sa § 17 ods. 19 písm.d) ? (daň.náklad po zaplatení) ? (0 replies)
 238. Finančné výkazy FIN 3-04 4-04 pre obce (0 replies)
 239. Poplatok za odpad s.r.o. (2 replies)
 240. Je možné zrušiť plne omylom podaný kontrolný výkaz? (7 replies)
 241. DIČ zahr. faktúr nahrávame ako naše IČ DPH? (4 replies)
 242. Ako zauctujem v JU bezurocnu pozicku od matky zivnostnika a ako jej splatky? (3 replies)
 243. Predaj pozemku a daň z príjmu (1 replies)
 244. ubytovacie služby - DPH (0 replies)
 245. Výkaz - obaly (3 replies)
 246. DPH (2 replies)
 247. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 248. PHM 80:20 (9 replies)
 249. Ako mam postupovat v pripade neopravnenej fakturacie prevadzkovatela vodovodnej siete? (1 replies)
 250. repre a kontrolný výkaz (1 replies)