1. Ak mam nezaplatenú časť faktúry, tz 340 Eur, čo ide do daňového priznania ako príjem? (6 replies)
 2. Bezúročná pôžička spoločníkovi a jej zdanenie (0 replies)
 3. SZČO ukončil živnosť 1.6.2015 a príjem dosiahol 1500 EUR, nemusí podávať daňové priznanie? (4 replies)
 4. Prijmy osobneho asistenta (3 replies)
 5. Dane z online investovania (8 replies)
 6. A kde sa uvedie potom odvedená dph u neplátcu v DP ako výdavok neovplyvňujúci základ adane, či ešte raz dodaniť? (0 replies)
 7. zatriedenie účtovnej jednotky (7 replies)
 8. Uplatenie DB na dieta (4 replies)
 9. Faktúra pri prenesení daňovej povinnosti - sadzba DPH 0 alebo Neobsahuje DPH (10 replies)
 10. Bločky z 12/2015 (1 replies)
 11. Faktúra za sprostredkovanie predaja bytu a DP FO (0 replies)
 12. DL namiesto FA za tovar nakúpený v HU (2 replies)
 13. INTRASTAT - hmotnosť, kód tovaru (1 replies)
 14. Daňové priznanie FO typ B XIII. oddiel - je potrebné priložiť aj potvrdenie o príjme zo zahraničia? (0 replies)
 15. Musím podať daňové priznanie zo živnosti? (19 replies)
 16. mám podať daňove priznanie? (5 replies)
 17. ako mám zaúčtovať vlastný vklad na účet s.r.o. v podvojnom účtovníctve,221/365? nejaké iné typy? vďaka (5 replies)
 18. Vyradenie majetku a jeho opätovné zaradenie (4 replies)
 19. vyplatenie dividend pocas roka pred riadnou uctovnou zavierkou (6 replies)
 20. FO/tanecna skola a vykon rozhodcu a porotcu v CZ (0 replies)
 21. Neodpočítaná DPH finančný lízing (0 replies)
 22. upravovanie základu dane o neuhradené záväzky (8 replies)
 23. do ktorej skupiny zaradim obchodny priestor v bytovom komplexe? (0 replies)
 24. Technické zhodnotenie k 31.12. - neuhradena fa - JÚ (2 replies)
 25. prenesená daňová povinnosť par. 69 ods. 2 zákona o DPH (1 replies)
 26. Dôchodca a dotácia z PPA (0 replies)
 27. Ako účtovať príjem z mandátnej zmluvy? (2 replies)
 28. Obratovy bonus (0 replies)
 29. tankovacia karta - bločky PHM (0 replies)
 30. Ako vyriešiť dotáciu do pokladne od konateľa? (11 replies)
 31. Ako účtovať nákup tovaru z tretích krajín - spôsob B (0 replies)
 32. Pôžičká medzi závislými osobami - aký úrok použiť pri dodanení v DP PO 2015 (0 replies)
 33. Aký úrok použiť pri pôžičke uzatvorenej v roku 2013 splatnej v roku 2016 v DP PO 2015 - riadok 110. (0 replies)
 34. trojzápočet (2 replies)
 35. Zamestnankyňa v Rakúsku D z príjmov (0 replies)
 36. Výdavky 80:20 (12 replies)
 37. zaúčtovanie výsledku hospodárenia (5 replies)
 38. Príloha k daňovému priznaniu na odpočet nákladov na výskum a vývoj - povinná príloha? (1 replies)
 39. Sponzorský dar (1 replies)
 40. SZČO zahraničná cesta - služobné auto (1 replies)
 41. Výpočet odvodov do ZP (6 replies)
 42. Neuhradené nájomné-daňovo neuznané (0 replies)
 43. SZČO, zahraničná prac. cesta - Je nutné robiť "cesťáky"? Ako účtovať so stravnými lístkami? (0 replies)
 44. Ako rozdeliť faktúru na časť pre svoju spotrebu a časť na náklady a ako preniesť náklady do ďalšieho roku? (9 replies)
 45. Daňový bonus a príjem (2 replies)
 46. vyradenie majetku v JÚ v jednom roku a príjem z predaja v druhom roku (0 replies)
 47. Prenos daňovej povinnosti pri doprave materiálu na stavbu (0 replies)
 48. Fakturácia provízie českej firme za sprostredkovanie navrhovania, umiestňovania a projektovania jej výrobkov na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Slovensku s DPH alebo bez? (0 replies)
 49. Ako zaúčtovať kúpu a predaj neodpisovaného auta? (0 replies)
 50. Poukázanie 2% dane od PO (0 replies)
 51. Zaokrúhlovanie v daňovom priznaní (10 replies)
 52. 321, 311 zostatky ku koncu roka (0 replies)
 53. Má niekto k dispozícii vzor DPH priznania v angličtine? (0 replies)
 54. zálohy na formu (0 replies)
 55. Hlásenie pre DÚ (2 replies)
 56. Prepracovanie výrobkov na sklad (2 replies)
 57. účtovná závierka 2015 (2 replies)
 58. Dodatocne DP typu B a opravena uctovna zavierka (0 replies)
 59. Neplatca DPH vystavil doklad z registračnej pokladne s DPH (2 replies)
 60. Údržba klimatizácie v počítačovom centre použitý materiál a preprava na miesto údržby podliehajú preneseniu daňovej povinnosti? (2 replies)
 61. Alfa - uzatvarenie účtovných kníh (0 replies)
 62. Zahraničná faktúra so zápornou sumou (3 replies)
 63. ako podať daňové priznanie, ked nemám všetky doklady o príjme? (1 replies)
 64. Musí podať FO daňové priznanie ak bol príjem len zo zahraničia, kde sa zdržuje celý rok (okrem vianočných a veľkonočných sviatkov)? (6 replies)
 65. Starobný dôchodca k 1.1. a DP (0 replies)
 66. Prenájom chaty podielnikovi s DPH alebo bez DPH ? (0 replies)
 67. Prenajom priestoru na tyzden 3x pocas 3 mesiacov - 1 objednavka a 1 platba po poslednom prenajme. (0 replies)
 68. Je možný predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku so stratou? (3 replies)
 69. danova evidencia a auto (1 replies)
 70. Odvody do ČR ako náklad do živnosti na SR (3 replies)
 71. Daňové priznanie ak som vrátil plat? (6 replies)
 72. zrušenie živnosti v priebehu mesiaca (4 replies)
 73. Ciastocny platca DPH a nakup tovaru z CZ (2 replies)
 74. S akým dátumom účtujem u spoločníka úhradu vkladu do inej spoločnosti? (0 replies)
 75. daň zo životnej poistky (2 replies)
 76. Ako učtovať v JU - DF od O2 paušál + mobil časť zaplatený v hotovosti, ostatné na pôžičku ? (1 replies)
 77. DP paušalista a odvody (4 replies)
 78. Daňová licencia a obratová predvaha (9 replies)
 79. Odpočet DPH pri kúpe auta (1 replies)
 80. nezdaniteľná časť na manželku - živnostník (5 replies)
 81. nezd,časť na manželku (5 replies)
 82. Prenos daňovej povinnosti (4 replies)
 83. ako sa účtuje splátka kreditnej karty a istina....treba to účtovať aj cez interné doklady? (0 replies)
 84. predaj osobného auta-súkromné (3 replies)
 85. vstupná cena osobného auta (1 replies)
 86. takže takto? (2 replies)
 87. Faktúra od Alza.sk s DPH? (1 replies)
 88. Uvádzať Drobný HM v Uzávierke? (1 replies)
 89. má nárok na nezdan. časť na manželku, ktorá je na ÚP ? (4 replies)
 90. Daňové priznanie FO "B" - uvádzajú sa transakcie závislých osôb? (2 replies)
 91. Zdaňuje sa úrazová renta? (2 replies)
 92. Robil niekto DP aj z príjmov z Holandska???? (Jaaropgaaf) (6 replies)
 93. Odvody do SP a zdaniteľný príjem (1 replies)
 94. Poukazanie 2% dane z prijmov (7 replies)
 95. Daňové priznanie - príjmy zo zahraničia - Írsko (1 replies)
 96. Prepočítavam majetok obstaraný v cudzej mene na eur k 31.12.2015 aj v mikro účtovnej jednotke? (0 replies)
 97. Do ktorej uctovnej tr. zaradim zvaracku 2.141 € bez DPH a ako dlho ju budem odpisovat? Odpis bude rovnomerny alebo moze byt aj zrachleny? (0 replies)
 98. Podanie daňového priznania dôchodcu, ktorým sa stal v priebehu roka 2015 (2 replies)
 99. Daňová licencia - sro vznikla r. 2015 (1 replies)
 100. SZCO - zapisana v OR, uctujuca v PU - prijmy z prenajmu (0 replies)
 101. Ako zostaviť účtovnú uzávierku v JU? (0 replies)
 102. výdavky pri príjme z prenájmu (2 replies)
 103. Neodpísaný automobil - predaj 2015 (0 replies)
 104. Správny poplatok za prihlásenie MV ? (2 replies)
 105. Zabudla som do DPFO str.3 napísať odvody (5 replies)
 106. Dan z prenajmu bytu a z prijmu predaja nehnutelnosti. (1 replies)
 107. Zle zaradený majetok do odpisovej skupiny - čo robiť? (0 replies)
 108. Treba zvysit zaklad dane? (13 replies)
 109. Preplatok RZ 2014 pri paušálnych výdavkoch (7 replies)
 110. Preddavok na pracovnú cestu do ČR - ako účtovať ? (6 replies)
 111. predaj bytu do 5 rokov a daňové priznanie, dokladanie dokladov (1 replies)
 112. Nizsia uhrada od poistovne ako je faktura (4 replies)
 113. Nulové daňové priznanie alebo čestné prehlásenie? (7 replies)
 114. Zamestnaný v Holandsku cez slovensku agentúru. (0 replies)
 115. Aktivácia dopravy (1 replies)
 116. Pranie pracovných odevov - daňovo uznané náklady? (6 replies)
 117. Notebook obstaraný z dotácie ÚPSVaR môže ísť v JÚ do daňových výdavkov v 100 % výške? (7 replies)
 118. Základ dane 2400,-€ /4mesiace/ - zvýšené odvody? (5 replies)
 119. Mám ignorovať chybu pri vypĺňaní daňového priznania B, z edane? (5 replies)
 120. PRíJEM Z PRENáJMU (8 replies)
 121. Kurz.rozdiel pri uzatváraní valutovej pokladne- čo s rozdielom? (1 replies)
 122. Nákupili sme tovar DPH sme si odpočitali, tento sme bezplatné darovali,mame odvieť DPH. (2 replies)
 123. Označenie možnosti v odd VI DPFO - preukázateľné výdavky (2 replies)
 124. odpis pohladávky - rozhodnutí spoločníka (0 replies)
 125. účtovná závierka JÚ (2 replies)
 126. UPSVAR projekt .- účtovanie (0 replies)
 127. Riadky dodatočného DPFO (0 replies)
 128. Aký VH uvediem v poznámkach na konci účt. obdobia v prípade nulového DP? (3 replies)
 129. vyradenie auta z majetku firmy (1 replies)
 130. Daňová licencia - bolo potrebné platiť? (1 replies)
 131. učet 343 na konci roka (5 replies)
 132. Ročné zúčtovanie preddavkov dane (2 replies)
 133. §7 úroky a ostatné výnosy z cenných papierov ods.1 písm. a , DP (0 replies)
 134. Nezdanitelna cast zakladu dane dochodcu pracujuceho na dohodu... (7 replies)
 135. Registrácia pri príjmoch z prenájmu-manželia (0 replies)
 136. Ako podat elektronicky odklad dan.priznania? (6 replies)
 137. Účtovanie povrchový úprav (0 replies)
 138. celosklenené dvere a steny zaradenie (0 replies)
 139. ide o spriaznené osoby? (1 replies)
 140. Neplatenie poistného z dôvodu preplatku a DPFO (10 replies)
 141. Prenos danovej povinnosti pri elektroinstalaciach (4 replies)
 142. Formát poznámok k účtovnej závierke (8 replies)
 143. SZČO má prenajatú budovu a technicky ju zhodnocuje. V roku 2014 zaradila TZ do majetku. TZ za rok 2015 zaradí samostatne, alebo ho môže priradiť k tomu z roku 2014? (0 replies)
 144. zaúčtovanie vystavenej faktúry (7 replies)
 145. účet 701 v programe Pohoda (0 replies)
 146. Strata v daňovom priznaní (2 replies)
 147. Tvorba rezervného fondu (2 replies)
 148. účet 331 na konci roka (3 replies)
 149. Aplikácia eDane (6 replies)
 150. Máte niekto tlačivo na vyplnenie: poznámky k MÚJ? Ďakujem. (5 replies)
 151. Náhrada škody pre soc. poisťovňu (0 replies)
 152. nezdaniteľná časť (7 replies)
 153. Účtovanie založenia sro v programe MRP (7 replies)
 154. Danove priznanie 2015 (7 replies)
 155. Prenajatý byt v roku 2015 len v niektorých mesiacoch (9 replies)
 156. vyúčtovacia faktúra nižšia ako zálohová-zúčtovanie preplatku (0 replies)
 157. Transferova dokumentacia. (0 replies)
 158. Kontrola výpočtu nadspotreby PHM (0 replies)
 159. Pôžička (1 replies)
 160. Prenos daňovej povinnosti - stavebné práce (0 replies)
 161. Zamestnanec zaplatil zahraničnú faktúru kreditnou kartou (1 replies)
 162. vrátené zdravotné poistenie (5 replies)
 163. § 7 príjmy z kapitálového majetku (0 replies)
 164. Montáž garážových brán - prenos daňovej povinnosti? (1 replies)
 165. práca vo sviatok v nepretržitom režime (1 replies)
 166. Neuplatnená DPH pri samozdanení (2 replies)
 167. Leasing a ukradnuté vozidlo (0 replies)
 168. paušálne výdavky a DP (5 replies)
 169. dobropis v lekárni, PU (0 replies)
 170. Zdanený príjem zo zmluvy o dielo podľa občianskeho zákonníka z Poľska - uvádza sa v daňovom priznaní? (0 replies)
 171. Zaplatené JCD a stĺpec peňažného denníka. (0 replies)
 172. Darovanie nerozdeleneho zisku z minulych obdobi Obcianskemu zdruzeniu - je pravne podlozitelne? (1 replies)
 173. Poznámky pre malé UJ (1 replies)
 174. Tuzemske samozdanenie - preddavok v roku 2015 (0 replies)
 175. akciovka (2 replies)
 176. Rezervný fond (2 replies)
 177. vrátené peniaze na účet-nevyzdvihnuté za predané akcie firmy-konateľ peniaze previedol najskôr do pokladne, potom do depozitu (0 replies)
 178. Nadštandardná lek. prehliadka FO a daň z príjmu (4 replies)
 179. daňová evidencia (3 replies)
 180. účtovná ZC a daňová ZC (4 replies)
 181. Účtovanie procesu reštrukturalizácie (0 replies)
 182. Zdaňovacie obdobie (4 replies)
 183. Môžem s Nemcom uzatvoriť príkaznú zmluvu ? Aké sú povinnosti ? (0 replies)
 184. Poskytnutý bonus ( celoročný)od dodávateľa za odber tovaru. (1 replies)
 185. Čiastočný odpočet DPH v účtovnom denníku MRP (1 replies)
 186. Daňová licencia z r. 2014 -nezaúčtovaná (0 replies)
 187. daňová evidencia a DP (1 replies)
 188. nadobudnutie tovaru od zahr.osoby (0 replies)
 189. odpočítateľna položka 3800 eur (2 replies)
 190. faktúra z orange na prelome rokov (2 replies)
 191. Prilezitostny prijem, SZCO a RZZP (4 replies)
 192. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva (1 replies)
 193. vydavky DP (2 replies)
 194. Narok na DB a odpocet na manzelku zijucu s detmi na Ukrajine (2 replies)
 195. Odvody do SP (6 replies)
 196. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva (0 replies)
 197. dodanie tovaru v rámci tuzemska (1 replies)
 198. Ako zaúčtovať v PU zrazenú daň z príjmu (0 replies)
 199. Účtovanie nájomného na základe zmluvy a ukončenie nájmu (1 replies)
 200. znizenie zakladu dane FO o prispevky na DDP (0 replies)
 201. Platby cez terminál (2 replies)
 202. Pokladňa v mínuse (77 replies)
 203. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny (0 replies)
 204. Mam dedit byt po mame spolu zo sestrou. Ak sa rozhodneme byt predat, budeme platit dan z príjmu plynúceho z predaja nehnuteľnosti? (9 replies)
 205. ZoD s mamou a transferova dokumentacia (0 replies)
 206. Predaj osobného auta, daňové a účt.odpisy, prerušenie (3 replies)
 207. zrýchlený odpis z 12 na 8 rokov výpočet (2 replies)
 208. Patrí nezaplatený úrok z poskytnutého úveru medzi položky znižujúce výsledok hospodárenia v daňovom priznaní za rok 2015? (3 replies)
 209. Danove priznanie typ A alebo B? (21 replies)
 210. Do ktorého obdobia zaúčtovať nákup v poľskom Makre? (0 replies)
 211. zápočet danovej licencie z roku 2014 (1 replies)
 212. Danove priznanie- Dohoda o praci studenta + zivnost (4 replies)
 213. vystavovanie pokladničných dokladov v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 214. Má nárok rodič na daňový bonus 23-ročného vysokoškoláka na dennom štúdiu? (2 replies)
 215. preco exekutor blokuje ucet ked je dlh zaplateny? (11 replies)
 216. Môže PO darovať % dane konkrétnej fyzickej osobe prostredníctvom nadácie? (9 replies)
 217. Účtovná závierka k 31.12.2015 JU neplatca DPH (0 replies)
 218. Osobná spotreba podnikateľa (4 replies)
 219. Skontrolovanie danovej a odvodovej kalkulacky pre SZCO (0 replies)
 220. Ako dopísať knihu jázd v MRP? (0 replies)
 221. Daňové priznanie a bonus - pri príjme zo zahraničia? (1 replies)
 222. Ako zaúčtovať čerpanie dotácie z ÚPSVaR pri majetku charakteru osobnej potreby, účtovanom v pomere 80:20? (4 replies)
 223. Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru za materiál v CZK. (6 replies)
 224. paušalne výdavky (6 replies)
 225. Predaj traktora a daň (4 replies)
 226. kedy vynat zo zakladu dane fakturu podliehajucu zrazkovej dani (0 replies)
 227. Vzájomný zápočet v OMEGE (1 replies)
 228. Prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 229. účtovanie kúpenej s.r.o. (0 replies)
 230. Mylne zaúčtovana daňová licencia v roku 2014 ako to opraviť? (2 replies)
 231. započítanie krátkodobej pôžičky s ostatnými pohľadávkami (2 replies)
 232. Danove priznanie - zamestnanec, ktory bol predtym dlhodobo nezamestnany (2 replies)
 233. Nákup PHM cez platobnú kartu (12 replies)
 234. preplatenie operácie očí zamestnávateľom (14 replies)
 235. Prerusenie podnikania, neodpisany OA a nasledny predaj pocas prerusenia (2 replies)
 236. Odstúpenie od zmluvy eshop- pri osobnom prevzatí tovaru (4 replies)
 237. gastrokarta GGFS (3 replies)
 238. Spätne priznaný invalidný dôchodok a podané DP (0 replies)
 239. strata učtovníctva (13 replies)
 240. uctovanie zasob (0 replies)
 241. Odvody SZČO - súkromný účet - účtovanie (7 replies)
 242. dane zo zahraničia vyňaté zo zápočtu (7 replies)
 243. zdaniteľné príjmy z podnikania (1 replies)
 244. oslobodenie od platenia dane za komunalny odpad (8 replies)
 245. Daňové prizananie FO typ A - Príjmy z Rakúska + SR (14 replies)
 246. Časť V - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v daňovom priznaní PO (5 replies)
 247. tabuľka D - Evidencia a odpočet straty - dátumy (3 replies)
 248. Dovezene nepojazne auto uctovanie ? (4 replies)
 249. SZČO vykonáva prácu v Nemecku cez slovenskú agentúru (0 replies)
 250. Ako zaúčtovať nárok na daňový bonus SZČO pri daňovom priznaní? (2 replies)