1. Sú odvody do soc. a zdravot. poistovňe oslobodné od dane? (6 replies)
 2. zahranicna pracovna cesta - fa za ubytovanie (6 replies)
 3. Odpisy motorového vozidla (4 replies)
 4. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - odpisová skupina pre zostavu stavebného lešenia (4 replies)
 5. Súhrnný výkaz (14 replies)
 6. ako sa účtuje požička od matky? (2 replies)
 7. 324 vs 314 (1 replies)
 8. zostatky na 314 (3 replies)
 9. prenájom predajne -náklady na prevádzku predajne (3 replies)
 10. Náhrada mzdy za dovolenku počas MD a RD a ukončenie PP - Ako preplatiť? (36 replies)
 11. fakturácia v "skupinovej DPH" (2 replies)
 12. Dotácia poskytnutá na havarijný stav podláh (3 replies)
 13. Colnica (0 replies)
 14. Odlozena dan - opravne polozky (1 replies)
 15. Fakturácia subjektom registrovaným v zmysle § 5 zákona o DPH (7 replies)
 16. predaj strazneho psa (4 replies)
 17. OP k postup.pohladavke (1 replies)
 18. Osobná spotreba u SZČO nad 5000 ? (3 replies)
 19. Môže zamestnávateľ zosobniť zamestnancovi nesprávne vyfakturovanú faktúru? (8 replies)
 20. Skončenie PP dohodou, vs. Výpoveď daná zamestnancom (9 replies)
 21. Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení (2 replies)
 22. Česká faktúra a DPH. (1 replies)
 23. Prijmy bud.obdobi (3 replies)
 24. Ako funguje vrátenie bezdôvodného obohatenia medzi medzinárodnými firmami? (0 replies)
 25. Olymp - výpoveď zamestnanca počas RD - Ako na to? (4 replies)
 26. Môžu mi strhnúť Daň z príjmu a aj DPH zo mzdy? (5 replies)
 27. musí sa syn odhlásiť zo školy sám? a zahlásiť sa na SP, ZP ak chce vycestovať do zahraničia za prácou? (19 replies)
 28. Potvrdenie o prijme zivnostnika (5 replies)
 29. vrátený tovar, vrátenie peňazí z London na účet bez dokladu (1 replies)
 30. Ako uctovat nakup z ebay (PU) (3 replies)
 31. Ako účtovať predaj komanditnej spoločnosti? (0 replies)
 32. Aké odvody sa platia pri pracovnej asistencii (4 replies)
 33. Vrátenie časti pôžičky spoločníkoi s.r.o. z Bank.účtu 5000 Eur je ok? (1 replies)
 34. Účtovanie DF uhradenej platobnou kartou (4 replies)
 35. Musím zdaniť aj jednorazový náhodný peňažný prijem z vykonanej drobnej služby? (4 replies)
 36. Výdavky na používanie automobilu v prenájme (0 replies)
 37. Prechod z jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu. (1 replies)
 38. DPH u spol. s r.o. (4 replies)
 39. traktor, ktorý bol vyradený z evidencia a výdavky (21 replies)
 40. DPH -Som SZČO ,osoba registrovaná podľa §7 odst.2, dobrovoľná registrácia, (6 replies)
 41. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti (4 replies)
 42. Dostali sme faktúru z Čiech - ktorú sme aj v apríli uhradili. Dodávka tovaru bude až cca o 4 mesiace, Kedy dať do KV ? (4 replies)
 43. DOPČ v Money S3 a zdravotné prihlášky (0 replies)
 44. dph (5 replies)
 45. Vklad majetku spoločníka do vlastnej s.r.o. (6 replies)
 46. nájom a DPH (2 replies)
 47. Prenájom dvoch bytov, jeden ziskový, druhý v strate. (11 replies)
 48. PN (4 replies)
 49. kam sa účtuje náklad za vydanie ZEP ? (1 replies)
 50. Rezervny fond v banke (3 replies)
 51. Ako vytvoriť normy prirodzených úbytkov v píle? (4 replies)
 52. Platenie odvodov (3 replies)
 53. odvdody z podielu na zisku za rok 2005 (2 replies)
 54. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov - vysvetlenie (1 replies)
 55. nadobudnutie pohladávky postúpením (0 replies)
 56. Povinnosť podať dodatočné priznanie k DPH (1 replies)
 57. 341 - preddavky (2 replies)
 58. franchise na 341? (0 replies)
 59. Opravné danove priznanie (2 replies)
 60. novozalozena s.r.o. (1 replies)
 61. prenájom nehnuteľnosti - povinnosť používať registračnú pokladnu? (3 replies)
 62. ako riešiť vklady do pokladne CZK (2 replies)
 63. Vrátenie DPH po dodatočnom daňovom priznaní DPH, keď spoločnosť uhradila vyššiu daň DPH ako mala. (3 replies)
 64. Zavazok po lehote splatnosti 8 rokov (2 replies)
 65. môže ísť do nákladov firmy skrášľovanie okolia kancelárie ? (16 replies)
 66. Zúčtovanie so zamestnancami (3 replies)
 67. Preplatok za elektrinu r.2014, datum zdan.plnenia na fakture 7.1.2015 (2 replies)
 68. Bloček rozdelený na repre a spotrebu (10 replies)
 69. Do kedy sme povinní odoslať správu audítora na fin. správu? (nie sme povinní mať účt. závierku overenú audítorom) (3 replies)
 70. Tvorba socialneho fondu (4 replies)
 71. opravná položka k tovaru - rušenie? (4 replies)
 72. Musí byť na došlej faktúre pečiatka a podpis dodávateľa? (6 replies)
 73. dlhodobá OČR alebo starostlivosť o dieťa (12 replies)
 74. Aplikácia loga na pracovný odev (1 replies)
 75. refakturacia (0 replies)
 76. neschválená učtov.závierka (2 replies)
 77. Účtovať ako tovar alebo výrobok? (1 replies)
 78. Odmena z výťažku (0 replies)
 79. chyby minulych uctovnych obdobi (1 replies)
 80. zasielanie ELDP (8 replies)
 81. Moze byt problem so sukromnymi peniazmi zivnostnika? (18 replies)
 82. Ahojte, aký kurz použijem pri došlej faktúre v zahraničnej mene ? Sme platci dph a vedieme podvojné účtovníctvo (3 replies)
 83. Základné imanie - účtovanie pri založení s.r.o. (0 replies)
 84. PN a ukončenie pracovného pomeru (6 replies)
 85. Nákup tovaru Maďarsko - prepočet kurz. rozdiel (16 replies)
 86. PF + faktúra (5 replies)
 87. Oneskorená registrácia DPH (2 replies)
 88. Aké problémy máte pri oceňovaní a účtovaní zásob? (0 replies)
 89. Dorovnanie straty voci 431 - VH aj s pripočitateľnými položkami (17 replies)
 90. Black list DPH (0 replies)
 91. Tlač loga na pracovný odev. (2 replies)
 92. Naco sluzi vyber vo VRP? (0 replies)
 93. Rozúčtovanie mzdy konateľa (5 replies)
 94. Uctovanie odmeny za založenie podnikateľského účtu v JU (4 replies)
 95. likvidačný zostatok - účtovanie a vyplatenie (0 replies)
 96. Faktúra do ČR za službu plnením tuzemsko s DPH? (2 replies)
 97. Podnikové auto použité na súkromný účel nezamestnancovi. (17 replies)
 98. ako zaúčtovať súkromnú platbu konateľa z firemného účtu? (3 replies)
 99. vyplatenie likvid. zostatku (0 replies)
 100. Novela zakona o DzP 2015 - sprostredkovanie (1 replies)
 101. Môžeme zmeniť v priebehu účtovného obdobia spôsob účtovania zásob zo spôsobu A na spôsob B, nie všetky, ale iba priame dodávky zo zahraničia k odberateľovi v SR? (3 replies)
 102. Kurz v pokladni v HUF. (1 replies)
 103. účtovanie 213/333 (3 replies)
 104. ako na pohonné hmoty ku koncu roku? (6 replies)
 105. nevztažné vedlajší náklady k tovaru (7 replies)
 106. postúpenie pohľadávky (0 replies)
 107. poskytnutá požička od matky - účtovanie (6 replies)
 108. nákup do predajně - dobierka (0 replies)
 109. časové rozlíšenie 385/384 (0 replies)
 110. závazok z r. 2005 (0 replies)
 111. precenenie podielu - ako na to (0 replies)
 112. účtovanie na 345 (3 replies)
 113. súdny poplatok (0 replies)
 114. Ako vysporiadam 701/379 v 2015 (3 replies)
 115. Osobná spotreba, alebo iný výdavok NZD (8 replies)
 116. Predpis a účtovanie odvodov konateľa (9 replies)
 117. Kapitálové fondy (2 replies)
 118. Hobby na predaj alebo: SZČO / Slobodné povolanie - ako ďalej? (11 replies)
 119. Cena a mnozstvo na prijmovom doklade (0 replies)
 120. Patria podľa Vás od apríla 2015 do povinnosti mať ERP aj geodetické práce? (8 replies)
 121. Zbierka listín - chyba Obch.registra (0 replies)
 122. zaúčtovanie dane z príjmov PO (1 replies)
 123. stravné lístky (14 replies)
 124. Ako zauctovat jednotkovu cenu za sluzby pri ubytovani? (0 replies)
 125. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny (3 replies)
 126. Nespotrebované zásoby v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 127. Aký druh príjmu označiť (podľa § 16 ) v prílohe Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN43), (0 replies)
 128. Kedy (načo je potrebné) si daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) žiada od správcu dane potvrdenie o zaplatení dane z príjmu? (0 replies)
 129. nakup antivirusu v JU - uctovat ako sluzba? (1 replies)
 130. Nájomná zmluva bez DPH a s DPH, aký je rozdiel pre nájomníka? (13 replies)
 131. Dobropis za obratový bonus bez DPH (1 replies)
 132. Ako opraviť keď je zle zaradený hmotný majetok (14 replies)
 133. Ako zaúčtujem náhradu škody k zásielke? (2 replies)
 134. zálohová faktúra (9 replies)
 135. Uver 231 vs 461 (9 replies)
 136. nevytvorený zákonný rezervný fond (4 replies)
 137. Odberateľ na faktúre je konateľ (FO) a nie sro (PO) - ako správne účtovať? (0 replies)
 138. Prevod straty na 428? (7 replies)
 139. Zrážková daň pre zdravotníkov (0 replies)
 140. nákup drobného HM do limitu a príslušenstva (8 replies)
 141. Je z účtovného hľadiska nutné mať k faktúre vystavenú objednávku (v rozpočtovej príp. príspevkovej organizácii)? (0 replies)
 142. Ak bol za rok 2014 príjem od 2 zamestnávateľov v Rakúsku, na ktorý daňový úrad posielam rakúske daňové priznanie? (1 replies)
 143. účtovanie poistného plnenia (2 replies)
 144. Ročné zúč. dane 2014 (2 replies)
 145. Zrážková daň pre zdravotníkov (7 replies)
 146. Dať ceny brán/dverí do obstarávacej ceny nehnuteľnosti? (4 replies)
 147. Príjem stravných lístkov v jedálni (5 replies)
 148. Ako podať DDP k DPH za rok 2011, ak FS nemá také elektronické tlačivo? (3 replies)
 149. nákup potravín-účtovanie (2 replies)
 150. Len 1 stravná poukážka (9 replies)
 151. Nákup v inej EU krajine slovenskou firmou-neplatcom a odtiaľ priamy transport do tretích krajín (3 replies)
 152. Leasing administratívnej budovy s dobou 12m (0 replies)
 153. Nárok na uplatnenie si škody, dokedy mám povinnosť vyčísliť hodnotu vzniknutej škody? (0 replies)
 154. Predaj stavebný pozemok obci ( neplatiteľ DPH ) (0 replies)
 155. Do akych prijmov sa radi autorsky honorar? (1 replies)
 156. Minimálna mzda v Nemecku od 1.1.2015 a vyslanie na služobnú cestu do Nemecka (2 replies)
 157. faktúra z Anglicka (0 replies)
 158. súdný poplatok z r. 2009 (0 replies)
 159. zverejnenie ÚZ v OV - účtovanie (0 replies)
 160. rezervy na overenie ÚZ - zostatky z predch. rokov.. (4 replies)
 161. závazok po lehote splatnosti (0 replies)
 162. stará pohľadávka voči zamestnancovi (2 replies)
 163. prijaté preddavky - následná fakturácia nebola (4 replies)
 164. ročné zúčtovanie dane 2014-vysporiadanie (9 replies)
 165. refakturácia mzdy a DPH (3 replies)
 166. DPH podání na Slovensku (0 replies)
 167. Preddavok na daň FO (2 replies)
 168. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 (1 replies)
 169. vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (3 replies)
 170. Oprava minulých rokov - majetok, záväzky (0 replies)
 171. VRP rôzne druhy tržieb (0 replies)
 172. Preddavky na daň - splatnosť (8 replies)
 173. Kedy predať stroj ? (0 replies)
 174. odoslanie listu v PDF elektronicky na FS (4 replies)
 175. softver (3 replies)
 176. ročné zúčtovanie dane 2014 (4 replies)
 177. Prehľad za 3/2015 a preplatok z RZD (1 replies)
 178. KV DPH (4 replies)
 179. VRP - ako opravím pokladničný doklad keď som sa pomýlila v sume? (1 replies)
 180. Predaj osobnej veci škole (5 replies)
 181. Poskytnutá pôžička spoločníkovi-preúčtovanie (1 replies)
 182. Prepočítať k 31.12.2015 aj zostatky v cudzej mene na účtoch 365? (1 replies)
 183. škoda spôsobená zamestnancom - ako účtovať? (3 replies)
 184. Faktoring zo zahraničia a DPH (0 replies)
 185. SZČO predajca ojazdených áut, chce preradiť auto do majetku. (0 replies)
 186. Účtovná závierka sro v likvidácii (2 replies)
 187. cestovné náklady (1 replies)
 188. Je vydavateľ časopisu platcom DPH? (8 replies)
 189. Budúci nájomca rekonštruuje predmet nájmu na vlastné náklady (0 replies)
 190. Ubytovanie na pracovnej ceste a odpočítanie DPH (0 replies)
 191. účtovanie 80% nákladov v PU. (2 replies)
 192. FO normálny zamestnanec vo fabrike prenajíma auto (0 replies)
 193. Moze vysokoskolak slovenskej republiky, ktory studuje denne studium v Madarsku, pracovat na dohodu o brigadnickej praci na Slovensku? (3 replies)
 194. Pripísaná úhrada vo vyššej sume ako bolo faktúrované (5 replies)
 195. Vklad na účet po novom.... (2 replies)
 196. Vozidlo v nákladoch 100% minulý rok, teraz som ho začala používať aj na súkromné účely. (3 replies)
 197. Účtovanie mýtneho poplatku. (0 replies)
 198. chýbajúce doklady (0 replies)
 199. danovy bonus na deti a 45% invalidny dochodok (86 replies)
 200. Platca DPH od 1.4.2015 (7 replies)
 201. Aký typ zmluvy na vedenie účtovníctva? (2 replies)
 202. Česká firma s českým IČO - DPH (2 replies)
 203. Fakturacia porcii kavy predanych cez automat (3 replies)
 204. Daňová licencia a MRP (1 replies)
 205. Dohoda o vykonaní práce pre sro a DPH (9 replies)
 206. Do akych prijmov sa radi autorsky honorar? (9 replies)
 207. Vyradenie neodpísanej kamiónovej súpravy ? (2 replies)
 208. PPD a KV DPH (2 replies)
 209. NOTEBOOK v PÚ (1 replies)
 210. Dohoda o VP - nepravidelný príjem a mesačné výkazy (1 replies)
 211. Zmluva o predaji, ako to je na slovensku? (12 replies)
 212. ktorému daňovému úradu ako správcovi dane treba poslať Potvrdenie a Vyhlásenie o poukázaní 2% daní (14 replies)
 213. Daňové priznanie opatrovateľky v AT vypracovanie (0 replies)
 214. Krátenie výdavkov - možnosť alebo povinnosť (0 replies)
 215. Mám správny výpočet dane a jeho preplatku? (0 replies)
 216. Môžem si vyžiadať späť dane odvázdané v Anglicku? (1 replies)
 217. kontrola a DPH (4 replies)
 218. software mi piše pri kontrole IČ DPH ze je neplatne,čo robiť? (8 replies)
 219. Aké je ručenie spoločníka v sro, konateľa sro ... a aké je ručenie ak je spoločník zároveň konateľ? (2 replies)
 220. platiť alebo neplatiť? (12 replies)
 221. Druhé dodatočné priznanie dph (1 replies)
 222. ako vypočítať úrok z omeškania? (1 replies)
 223. SZČO "poskytuje služby vedenia cudzieho motorového vozidla" v Nemecku pre nemeckú spoločnosť. Je povinný sa registrovať podľa §7a? (1 replies)
 224. Zamestnanci - náklady (0 replies)
 225. szčo - kúpa bytu za účelom ďalšieho predaja (0 replies)
 226. Kedy vznika zdaniteľné plnenie pri záložnom práve hnuteľných veci (1 replies)
 227. Daňová licencia (3 replies)
 228. Rozdelenie výdavkov 80a20%v MRP (1 replies)
 229. Záväzok voči spoločníkovi cez účet 365 alebo 379? (8 replies)
 230. poistná udalosť (1 replies)
 231. Bude sa vypočítavať materská z pôvodného príjmu? (4 replies)
 232. Koeficient musím použiť? (0 replies)
 233. Ak pripadne 25-ty den v mesiaci na víkend, tak sa lehota na podanie DPH predlžuje na najbližší pracovný deň? (1 replies)
 234. Fa z ČR a doklad o úhrade (2 replies)
 235. Neprebratá zásielka - e-shop - AlfaPlus (4 replies)
 236. vyžiadanie danoveho bonusu cez dodatočne danove priznanie (0 replies)
 237. Nadobudnutie tovaru z Ceska, na dobierku, kurzove rozdiely (0 replies)
 238. Zrážková daň nerezidenta - oznámenie DÚ musí obsahovať mená? (0 replies)
 239. Mobil aj na súkromne účely (2 replies)
 240. Ako zaúčtovať peňažné plnenia od držiteľa u poskytovateľa zdanené zrážkovou daňou? (9 replies)
 241. Dotácia z UP §50 - PN zamestnanca (4 replies)
 242. Tlačivo - zaradenka drobného majetku (2 replies)
 243. Zle vyplatený daňový bonus ,ešte pred odoslaním ročného hlasenia (1 replies)
 244. Výpočet nadspotreby PHM (2 replies)
 245. Časové rozlíšenie nákladov dlhodobé (2 replies)
 246. platenie preddavkov na daň PO za r.2015-mesačný platieľ dph a prvý raz ide platiť štvrťročné preddavky do 30.04.2015 (13 replies)
 247. oprava strojov v krajinách EU a DPH (4 replies)
 248. Nakup od platitela, ktory je na listine neplaticov DPH - cierna listina (3 replies)
 249. Výplata dividend (3 replies)
 250. Môže spoločnosť A zaplatiť za spoločnosť B daňovú licenciu? ak spoločnosť B je "spiaca" a nemá vytvorený účet. Ako to potom zaúčtujem? (5 replies)