1. Správne účtujem prenesenie daňovej povinnosti pri kúpe nehnuteľností v tuzemsku? (0 replies)
 2. Mzdovy program OLYMP (1 replies)
 3. Zaúčtovanie zľavy (5 replies)
 4. Vyplatenie pôžičky z roku 2012 konateľovi v hotovosti (6 replies)
 5. Rozdiel medzi knihou faktúr a účt. denníkom - ako vyriešiť rozdiel? (6 replies)
 6. rezervovaná kapacita podvojné účtovníctvo (0 replies)
 7. Vzájomný zápočet cez účet 365/311 ? (2 replies)
 8. Aký správny typ DPH pri faktúre z ČR? (4 replies)
 9. v r.2015 meniť odpisovú skupinu aj pri účtovných odpisoch? (7 replies)
 10. vydaný doklad z ERP bez DPH (19 replies)
 11. Parkovné - akcionári (9 replies)
 12. Certifikácia učtovníkov (4 replies)
 13. Je možné urobiť dohodu alebo trojzápočet (0 replies)
 14. Pohľadávky po lehote splatnosti (7 replies)
 15. Daň z predaja pozemku (2 replies)
 16. Zaúčtovanie fa Telekom v PÚ-podľa prehľadu poplatkov (1 replies)
 17. Konateľ nemôže dotovať pokladňu na preklenutie nedostatku peňazí v pokladni? (28 replies)
 18. Daňové priznanie platca DPH a neplatca DPH (0 replies)
 19. zlúčenie spoločností (0 replies)
 20. zmena sídla 1/2015 a závierka 2014 (2 replies)
 21. príkaz exekúcie - zrážky zo mzdy (4 replies)
 22. Dve zmluvy o pôžičke spoločnosti a hotovostné splácanie (0 replies)
 23. Chýbajúci doklad o zaplatení (6 replies)
 24. Čerpanie sociálneho fondu (0 replies)
 25. ako zaúčtujem platbu JCD/DPH/deklarantom (0 replies)
 26. Splácanie pôžičky spoločníka výberom z firemného účtu (10 replies)
 27. Tlačivo Abrechnung der Brutto/Netto - zúčtovanie dane z príjmov z Nemecka (0 replies)
 28. Môžem si dať do daňového priznania zrazenú daň? (0 replies)
 29. Ďalšie použite vozidla nie ako dopravného prostriedku (5 replies)
 30. ako účtovať v PÚ refakturáciu? (1 replies)
 31. vyúčtovanie exekučného konania - kontrolný výkaz DPH (0 replies)
 32. narok na odpocet straty FO, ma narok? (1 replies)
 33. Budovu odpisovať 20 či 40 rokov ... ? (0 replies)
 34. platenie preddavkov na ZP (3 replies)
 35. DPH - samozdanenie v prípade reklamácie z Nemecka (1 replies)
 36. Zle zaučtovaná pôžička zamestnancovi (3 replies)
 37. na aky ucet zauctovat? (2 replies)
 38. Pracovný čas na 4 hod. týždenne a odvody do ZP (2 replies)
 39. vývoz služby poskytnutej českému plátcovi DPH na územi SR (0 replies)
 40. Ako zaúčtovať výdavky v hotovosti v s.r.o., ak sú väčšie ako hotovosť v pokladnici? (13 replies)
 41. Oslobodené služby vo výkaze DPH (0 replies)
 42. Do ktorého riadku DP DPH mám dať zaplatenú sumu colného dlhu? (2 replies)
 43. DoPČ vs. skrátený prac. úväzok - neevidovaný na ÚP (5 replies)
 44. Odberateľ na čiernej listine a KV DPH (13 replies)
 45. prehratý súdny spor (0 replies)
 46. dodanie služby do EU subjektom registrovaným podľa §7a (0 replies)
 47. predaj auta-odpisy (2 replies)
 48. DP - B daňová strata (3 replies)
 49. Zábezpeka na DPH (0 replies)
 50. clo, dph (6 replies)
 51. Kontrolný výkaz a FA za tovar do ČR neplatcovi DPH (4 replies)
 52. Opätovný autokredit (0 replies)
 53. Zanik zavazku (4 replies)
 54. Dohoda o pristúpení k závazku (0 replies)
 55. ocenenie ochrannej znamky v uctovnictve a uctovanie (6 replies)
 56. DPH - tovar z EU (2 replies)
 57. daňová licencia (3 replies)
 58. do akej odpisovej skupiny zaradiť nízko kapacitné ubytovacie zariadenie? - rekonštrukcia domu na nízko kapacitné ubytovacie zariadenie (1 replies)
 59. RZZP- nezrovnalosti (0 replies)
 60. Súvaha priebežnej závierky (0 replies)
 61. Poznámky ku mikro závierke (0 replies)
 62. PÚ vysoký stav účtu 365 na konci zdaň.obdobia...čo s tým? (1 replies)
 63. Preprava tovaru do Nemecka. (0 replies)
 64. Prepravu do Švajčiarska a DPH (1 replies)
 65. zaradenie auta (4 replies)
 66. vyplatené dividendy (0 replies)
 67. Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné a súvaha (5 replies)
 68. strateny doklad (1 replies)
 69. prechod z JU na PU - zac. stav 431? (0 replies)
 70. Dobropis (5 replies)
 71. Ako uvádzať správne dátum dodania vo vydaných faktúrach? (2 replies)
 72. Minimálny poplatok pri vratke dane, na aký účet zaúčtovať? (0 replies)
 73. Fa z ČR -samozdanenie (3 replies)
 74. Kosenie trávnika (0 replies)
 75. Ako zaúčtovať "poplatok za šek"? (7 replies)
 76. odpocet straty (12 replies)
 77. vyradenie z up treba dať doklad o vyradení zdravotnej poisťovni (3 replies)
 78. vrátenie DPH z Francúzska (0 replies)
 79. Dodatočne doložené daňové doklady za rok 2012 - 2013. - Dodatočné daňové priznanie? (6 replies)
 80. Faktúry Českého Makra (0 replies)
 81. sú zdaňovarným prijmom občianskeho združenia etikety, nálepky? (0 replies)
 82. Prechod z JU na PU - dodanenie pohľadávok a záväzkov (8 replies)
 83. Zaokrúhlenie leasingových odpisov (2 replies)
 84. účtovanie predaja nehnuteľnosti započítaním pohľadávok a záväzkov (0 replies)
 85. Ako zostaviť účtovnú závierku pri zlúčení dvoch spoločností? (4 replies)
 86. Typ DPH - MRP (0 replies)
 87. Odklad dane (5 replies)
 88. Refakturácia leteniek (0 replies)
 89. Aké má povinnosti zvárač registrovaný §7a? (0 replies)
 90. Exekučné zrážky v JU (1 replies)
 91. zaučtovanie stravného /diety/SZCO, ktora vedie PU - aky ucet (19 replies)
 92. ako opraviť v PU chybný konečný stav na účte 321 v r. 2014 ? (6 replies)
 93. Môže odpracovať na DBPŠ od 29.05.15 - 31.08.15 - 245 hodín aby to nebolo v rozpore so ZP ? (0 replies)
 94. Na aký nákladový účet zúčtovať mýtne poplatky, ktoré platíme národnej diaľničnej spoločnosti? (4 replies)
 95. Umorovanie straty z roku 2009 (3 replies)
 96. Danova licencia a chranena dielna (2 replies)
 97. Časové rozlíšenie-ESET 2 roky (4 replies)
 98. pripočitateľna položka k ZD? (8 replies)
 99. Reverse Charge a § 7a (2 replies)
 100. Nejde mi poslať všeobecné podanie na finančnú správu (15 replies)
 101. Detské ihrisko a nekrytá plocha s fitnes strojmi patria do 6. odpisovej skupiny? (0 replies)
 102. dobropis - MRP (4 replies)
 103. Predaj pozemkov po zmene účelu na aký boli obstarané. (0 replies)
 104. účtovanie predaj auta (3 replies)
 105. zmeny v OF za minulý rok (6 replies)
 106. Odpočítanie dane (1 replies)
 107. Predaj tovaru v 5/2015 ktorý bol v r.2014 daný do spotreby v PÚ (10 replies)
 108. Stalo sa mi že som si účtovne nevšimol že som v 6/2014 prekročil obrat na DPH (7 replies)
 109. Zaradenie ťahača do užívania (0 replies)
 110. Môže sro predať dom ktorý postavila FO (FO je práve jediný konateľ sro) (21 replies)
 111. Daňové priznanie z Talianska (2 replies)
 112. refundácia DPH a rozdiely v Súvahe a Výkaze ZaS (2 replies)
 113. cestovné náhrady (4 replies)
 114. Štatutár (7 replies)
 115. Zavazky po lehote splatnosti (0 replies)
 116. Registrácia DPH v členských štátoch EÚ (0 replies)
 117. Faktúra za úroky z omeškania z r.2014 (2 replies)
 118. Plnenie klimatizácie do auta - účtovanie (3 replies)
 119. Výdajník - nájom, voda, plastové poháre, všetko repre? (1 replies)
 120. Treba v jednoduchom účtovníctve (neplatca DPH) rozúčtovávať faktúru na jednotlivé položky? (2 replies)
 121. ELDZ a absencia (5 replies)
 122. Prečo je vhodnejšie použitie vzorcov na výpočet OR a nákladov súvisiacich s obstaraním? (3 replies)
 123. obstaranie rekonštrukcie budovy a DPH (0 replies)
 124. SZčO a A1 (1 replies)
 125. Registrácia podľa §7 zákona o DPH a podanie DP DPH pri dovoze tovaru z iných krajín EÚ (0 replies)
 126. Majú podať daňové priznanie deti po nadobudnutí nehnuteľnosti dedením (1 replies)
 127. Predaj lízing. auta na protihodnotu a následná kúpa nového auta na lízing. (0 replies)
 128. Odlozena dan - ako nan? (0 replies)
 129. Študent - brigáda v zahraničí (0 replies)
 130. Skrátený pracovný pomer, dohoda - materské (23 replies)
 131. Účtovanie vratných obalov v JÚ (0 replies)
 132. Koľko mohol mať SZČO zaklad dane v r.2014 na minimalne odvody do ZP ? (1 replies)
 133. Neplatcom DPH - Faktúra do iného štátu EU - DPH a ohlasovacie povinnosti. (4 replies)
 134. Kde zaradiť príspevok do soc. fondu u advokáta do Slov. Adv. Komory? (3 replies)
 135. Odhlásenie vozidla elektronicky (6 replies)
 136. Peňažný denník a zapisovanie doň (1 replies)
 137. Nákupy v hotovosti a vyplňovanie dodávateľa (8 replies)
 138. prečo niektoré firmy posielajú faktúry dvojmo? (1 replies)
 139. Návrh interiéru pri výstavbe nehnuteľnosti pre podnikateľské aktivity bude 042 alebo služba 518? (0 replies)
 140. Zavazky po splatnosti - vycislenie (0 replies)
 141. Pokl. blok so 100% zlavou (2 replies)
 142. Uhradené nájomné na 5 rokov vopred (8 replies)
 143. Zostatok na účte 324 (2 replies)
 144. Daňová evidencia (3 replies)
 145. Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH na nakúpenú minerálnu vodu pre zamestnancov, aj keď majú prístup k vodovodnému kohútiku? (7 replies)
 146. Aký dátum uvádzate na interných dokladoch (6 replies)
 147. Nová klasifikácia produktov 2015? (3 replies)
 148. Zostatok na účte 314 (4 replies)
 149. Aký je stanovený limit na sprostredkovateľský poplatok za nákup strav.poukážok, ktorý je daňovo uznaný? (6 replies)
 150. Nákup HIM a jeho opravy a rekonštrukcie (4 replies)
 151. Prerušené odpisy úžitkového vozidla (3 replies)
 152. rezerva na odmeny (7 replies)
 153. OP k pohľadavkam . odložená dań (0 replies)
 154. Ako vyplniť DP PO za 2014? (1 replies)
 155. Účtovanie príjmu od zahraničného daňového úradu (2 replies)
 156. Dohoda o pracovnej cinnosti (8 replies)
 157. Môžem takto legálne obísť preddavky na daň z motorových vozidiel? (10 replies)
 158. Dohoda o vykonaní práce ako študent, následné skončenie školy, evidencia na úrade? Problém s dohodou. (9 replies)
 159. Schvaľovanie RUZ za r.2014 a výmena spoločníkov v sro (3 replies)
 160. zahraničné stravné (0 replies)
 161. zaúčtovanie prijatého dobropisu z CR (0 replies)
 162. Odpis traktor-kosačka (9 replies)
 163. Môžem uplatniť odpočet DPH z faktúry v roku 2015, ak záloha bola v 2014? (9 replies)
 164. Opravné položky - ktorý riadok účtovnej závierky MUJ? (6 replies)
 165. Môže mať zamestnanec podpísané vyhlásenie k nezdaniteľnej časti ZD u dvoch zamestnávateľov v priebehu jedného roka? (3 replies)
 166. Cestovný lístok - výdavok (12 replies)
 167. VZ alebo rozhodnutie spoločníka o HV za rok 2014 - spôsob vkladu do zbierky listín v roku 2015??? (3 replies)
 168. Prevzatie leasingu auta a jeho zaradenie do majetku (1 replies)
 169. Špedičná firma účtovanie v MRP -PU (2 replies)
 170. Ako je to s tovarom odobratým z chránenej dielne (účtovanie,výška náhrad.plenenia)? (0 replies)
 171. Podanie dodatočného DP FO typ B 2012- ako vyplniť? (0 replies)
 172. Oneskorená registrácia DPH (0 replies)
 173. Dodatočné DP FO typ B za roky 2012 a 2013 (8 replies)
 174. Dotácia z upsvar - rozdiel? (0 replies)
 175. Príloha L1i k Rakúskemu DP za rok 2014 (0 replies)
 176. Práca na nehnuteľnosti v Bulharsku a DPH (2 replies)
 177. kúpa dodávky netto.... (9 replies)
 178. Diéty pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste v jeden deň (2 replies)
 179. Mám zamestnancovi preplatiť cestovné lístky? (12 replies)
 180. ako účtovne odpíšem majetok??? (13 replies)
 181. Inventarizacny rozdiel na ucte 343 - vztah k financnej sprave (2 replies)
 182. dvojité zdaňovanie Slovensko- Švajčiarsko (1 replies)
 183. DPPO 2014 a preddavky (4 replies)
 184. Dátumy na ťarchopise (0 replies)
 185. zálohové faktúry v JÚ účtujete cez priebežné položky ? (1 replies)
 186. Predaj veci kupovanej bez DPH (0 replies)
 187. Je pec na pizzu za 2550€ dlhodobý hmotný majetok? (5 replies)
 188. Rozdelenie zisku pozemkoveho spolocenstva (1 replies)
 189. Predaj umeleckej fotografii (0 replies)
 190. prijem z reklamy youtube (0 replies)
 191. Ako zaúčtovať províziu v hotovosti do VRP (4 replies)
 192. Poskytnutá pôžička a následné nadobudnutie kolaterálu (0 replies)
 193. Je priloha k fakture povinna? (3 replies)
 194. krycí list k vydanej faktúre (12 replies)
 195. Ako sa môžem zamestnať v kozmetickom salóne okrem živnosti? (5 replies)
 196. Úroky z omeškania (2 replies)
 197. Poistenie pocas prerusenia sluzobnej cesty. (4 replies)
 198. Elektronické trhovisko (5 replies)
 199. Čo s firemným automobilom po zrušení živnostenského oprávnenia (10 replies)
 200. Tovar na sklad a dátumy (2 replies)
 201. DPH a čierna listina (2 replies)
 202. Nákup tovaru z čiech a predaj do čiech (3 replies)
 203. Účtovanie v PN (5 replies)
 204. Faktúra za nájom s dph (2 replies)
 205. prehľad o dani zo závislej činnosti (0 replies)
 206. Ak daňovník prechádza z JÚ na paušálne výdavky a čo konkrétne upraví základ dane? (0 replies)
 207. Kúpa nehnuteľnosti od fyz. osoby /občan/ do firmy (0 replies)
 208. Použitie nerozdeleného zisku na investície (3 replies)
 209. Chyby vo výročnej správe (1 replies)
 210. Musí byť v zmluve uvedené do akej hodnoty môže nájomca vykonať opravy na prenajatom majetku? (5 replies)
 211. Mínusové vlastné imanie - spôsob vysporiadania ? (0 replies)
 212. Predčasné ukončenie štúdia a daňový bonus (1 replies)
 213. SLOVAK pracujuci časť roku 2014 na polskú živnosť (2 replies)
 214. Odpisy - tabuľka v DP PO 2014 (0 replies)
 215. Dodatočné daň. priznanie vs oprava chýb minulých období (2 replies)
 216. úhrada odpísanej pohľadávky (0 replies)
 217. Stravné na zahraničnej prac.ceste (9 replies)
 218. Ako odpísať starý stravný lístok z minulého roka, ktorý nám ostal? (2 replies)
 219. Opravne polozky k pohladavkam a odloz.dan (0 replies)
 220. obstarávacia cena nehnuteľnosti (0 replies)
 221. Faktúra od dodávateľa bez jednotkovej ceny (2 replies)
 222. Výpočet dávky výsluhového dôchodku (6 replies)
 223. Ako požiadať o vrátenie dane? (2 replies)
 224. Kúpa bytu - dane (2 replies)
 225. Zmluvné pokuty a prefakturácia od 01.01.2015 (3 replies)
 226. Zaradenie gastro zariadenia do majetku (5 replies)
 227. Platím daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti, ak ju vlastním menej ako 5 rokov? (3 replies)
 228. Príjem za opatrovanie v Rakúsku na prelome rokov (2 replies)
 229. Kúpa sro - fakturácia (14 replies)
 230. účtovanie barteru v JÚ (0 replies)
 231. poplatok do odbornej komory-účtovanie v PÚ ako? (2 replies)
 232. OP k pohľadávke (0 replies)
 233. Pokuty a DPH (3 replies)
 234. preddavky dppo - vratenie preplatku (6 replies)
 235. Operatívny vs. finančný lízing - IFRS a slovenské predpisy (1 replies)
 236. predané lístky cez ticketportal účtovanie (2 replies)
 237. Môže sa rozostavaná stavba zaradiť do majetku? (4 replies)
 238. Vyuctovanie sluzobky - do kedy? (4 replies)
 239. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky č.MF/22497/2014-74 (4 replies)
 240. dropbox - faktúra (2 replies)
 241. konatel pouzíva súkromné auto - čo doložiť do účtovníctva? (10 replies)
 242. Ako zaúčtujem príjem na bankový účet od klienta na nákup kolkov? (3 replies)
 243. odpisy v DP PO (4 replies)
 244. odložená daň - výpočet? (2 replies)
 245. vyúčtovací faktúra - účtovanie (4 replies)
 246. účtovanie faktúr za telefón.. (15 replies)
 247. Podávam DP FO typ.A , alebo typ.B ? (7 replies)
 248. Pozemok v manzelskom spoluvlastnictve na podnikanie (0 replies)
 249. Spätná registrácia DPH (1 replies)
 250. Platba v hotovosti 5000 € (2 replies)