1. Kam poslať daňové priznanie? (8 replies)
 2. Zápočet straty v DPPO 2014 (účtovanie) (6 replies)
 3. z jú na paušálne výdavky (5 replies)
 4. Daňové priznanie dôchodca (2 replies)
 5. Uplatnenie DPH pri použití paušálu 80/20 na PHM. (1 replies)
 6. preddavky v PU zo štvrťročných na mesačné (2 replies)
 7. danove priznanie - invalidny dochodca na TPP +evidencia na urade prace (7 replies)
 8. predaj alebo darovanie nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku firmy (2 replies)
 9. mínusový stav účtu vo výkaze o majetku a záväzkoch (1 replies)
 10. Počet príloh DP PO za rok 2014 str. 10 DP (5 replies)
 11. účtovanie pozemkov pri predaji (7 replies)
 12. Pausalne vydavky a vratenie provizie (0 replies)
 13. sp a zp zaplatene 5.1.2015 je danovy náklad roku 2014? (2 replies)
 14. DzP §39, ods. 6 - doručenie dokladu o vykonanom RZD z-covi (2 replies)
 15. Živnostník s príjmami zo závislej činnosti (3 replies)
 16. započítanie daňového bonusu (2 replies)
 17. ahojte vedel by mi niekto poslat vyplneni vzor poznámok mikro? (0 replies)
 18. Ročne zučtovanie dane a mzda vyplatená garančným fondom (1 replies)
 19. ukoncenie/vypoved? (8 replies)
 20. Neuhradený záväzok z roku 2008 (4 replies)
 21. Dividendy z cenných papierov (0 replies)
 22. Zaradenie brány do odpisovej skupiny (1 replies)
 23. DDP 2013. (6 replies)
 24. reprezentačné sú 513 alebo ? (5 replies)
 25. DP student (9 replies)
 26. Nákup osob.auta z EÚ (4 replies)
 27. Transfer.dokumentacia (2 replies)
 28. Kontrola účtovníctva SZČO za rok 2014 (za 6 mesiacov) (4 replies)
 29. Ako mám opraviť krycí list v už elektronicky podanej a prijatej UZ POD ? (2 replies)
 30. Leasing v MRP. (3 replies)
 31. Účtovanie sankčných úrokov z úveru v PO (0 replies)
 32. Dodatočné DPH - nesprávne uvedený rozdiel na r. 37 (2 replies)
 33. Môže si manžel douplatniť DB na deti za celý rok 2014,keď pracoval iba 1-2/2014 a ja som bola celý rok nezamestnaná? Alebo nie? (3 replies)
 34. daňový dorub z daňovej kontroly (2 replies)
 35. príjem z "uvoľnenia" zamestnaneckých akcií (0 replies)
 36. szčo a nepeňažný príjem (4 replies)
 37. Výkaz o príjmoch a výdavkoch - platby do fondov mínusom? (2 replies)
 38. Nárok na stravné pre SZČO (0 replies)
 39. Výkaz o majetku a o príjmoch (1 replies)
 40. Daňové priznanie typu B - SZČO (7 replies)
 41. Počet príloh k daň.priznaniu za rok 2014 (5 replies)
 42. Prenájom bytu (1 replies)
 43. Uctovanie obeda (4 replies)
 44. Fakturovaná cena práce:dodávateľ - živnostník.Je limitovaná suma /5000€/ ? (3 replies)
 45. Daňové priznanie typu A- príjmov v CZ (1 replies)
 46. Oprava potvrdenia o zdaniteľnom príjme? (6 replies)
 47. úrok z omeškania a právne trovy (0 replies)
 48. Prenájom traktora (4 replies)
 49. Treba k DP FO B priložiť aj kópiu potvrdenia o príjme zo zamestnania ako konateľ s. r. o. pracujúci na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa? (1 replies)
 50. doklady k DP (1 replies)
 51. Faktura z EU a datum dodania (5 replies)
 52. Poznámky k účtovnej uzávierke - DRSR (30 replies)
 53. Príjmy zo závislej činnosti pri vypisovaní DP FO B sa uvádzajú v hrubom alebo čistom? (7 replies)
 54. zamestnávateľ odmietol dať bývalým zamestnancom potvrd.o zdaniteľnej mzde (5 replies)
 55. Daňové priznanie online (2 replies)
 56. Legálne zníženie ZD formou stravného - SZČO (4 replies)
 57. Odklad DPPO, zaplatenie dane a preddavkov na daň (5 replies)
 58. Jednoduché účtovníctvo - nákladná doprava (1 replies)
 59. bonusové body na čerpacích staniciach a jednoduché účtovníctvo (0 replies)
 60. Príjem zo zmluvy o autorskom práve (3 replies)
 61. Stravné lístky v JÚ - môžu sa vyrovnať zamestnancovi na konci roka? (2 replies)
 62. Uctovanie stravne listky zamestnancom (1 replies)
 63. Oprava minulych rokov (0 replies)
 64. Živnostník kúpil osobné auto od FO-nepodnikateľa za 7000€ , platil v hotovosti, (8 replies)
 65. Výdavky na opravu prenajatej budovy SZČO v JU (5 replies)
 66. Nepotrebuje niekto výpomoc v účtovníckej firme? (Prešov) (11 replies)
 67. ako zaúčtovať stratený doklad o splátke úveru (3 replies)
 68. Skusenosti s Cash flow v Omege (0 replies)
 69. Virtuálna registračná pokladňa - advokát, účtovné služby (7 replies)
 70. Pozastavená živnosť a príjem z prenájmu priestorov (0 replies)
 71. ako sa účtuje v jednoduchom účt tieto prípady: (1 replies)
 72. Bankový výpis (4 replies)
 73. Ak manžel pracoval január a február 2014, potom bol dobrovoľne nezamestnaný, a od novembra je na ÚPSVaR, môže si tiež odpočítať NČZD za celý rok 2014. (2 replies)
 74. Príjem z Irska - DP na Slovensku (12 replies)
 75. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2014 a strata (1 replies)
 76. Účtovanie poistnej udalosti v JU neplatca DPH (0 replies)
 77. Staré záväzky - nedodanené. Zdaniť v roku 2014? (1 replies)
 78. Kúpa smartfonu počas pracovnej cesty (0 replies)
 79. Odloženie podania DP - zo zahraničia (7 replies)
 80. Je daňovo uznaný náklad v SRO na nákup materiálu do novej prevádzky, ale prevádzake ešte nie je otvorená. (1 replies)
 81. výroba prototypu-aktivácia dlhodobého majetku (0 replies)
 82. duplicitna úhrada (1 replies)
 83. doklady k DP (1 replies)
 84. predaj vlastných obrazov (6 replies)
 85. do ktorého riadku a paragrafu sa dáva na DP prijem z dividend (4 replies)
 86. Riadok 14 Prílohy Daňové priznanie typ B-patrí uhradený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia do tohto riadku? (1 replies)
 87. Daňová evidencia - preplatok z energie (16 replies)
 88. Predaj nehnuteľnosti-čo môže ísť do výdavkov v DP (2 replies)
 89. Faktúra a KV DPH (7 replies)
 90. účtovanie stravného (1 replies)
 91. Daňové priznanie - časť roka SZČO a druhá časť roka konateľ s. r. o. (5 replies)
 92. tlačivo účt. závierky NO (1 replies)
 93. Prenájom pri ukončenom BSM (4 replies)
 94. DPFO typ B - výška preukázateľne zaplatených preddavkov do ZP (6 replies)
 95. Pohľadávka voči daňovému úradu z roku 2005. (3 replies)
 96. Zlúčenie s.r.o. účtovanie v nástupníckej spoločnosti (11 replies)
 97. Je neuhradený zaväzok z kúpy pozemku pripočítateľný? (3 replies)
 98. odpočitalna položka SZCO (4 replies)
 99. dph podľa § 69 odst. 3 (1 replies)
 100. Ako správne vystaviť opis faktúry? (15 replies)
 101. Práca v ČR - daňové priznanie a vrátenie dane (0 replies)
 102. zrážka za stravné lístky a počet vyrobených obedov (0 replies)
 103. Prechod z JÚ na PÚ (6 replies)
 104. Ako správne vyplniť daňové priznanie? (0 replies)
 105. Tlac vizitek - uctovanie (5 replies)
 106. Dodatocna DPH (9 replies)
 107. Správne som otvorila účtovný rok 2009? (0 replies)
 108. zostatok istiny účet 474 (1 replies)
 109. Ako správne zaradiť odvody do daň.výdavkov, ak živnosť bola otvorená v priebehu roka? (4 replies)
 110. Poistné plnenie (0 replies)
 111. Vyradenie majetku likvidáciou (0 replies)
 112. Mikro ÚJ a podmienky 2014 (6 replies)
 113. Nákup auta na leasing v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 114. Schválenie účtovnej závierky a. s. (1 replies)
 115. Daňové priznanie B-prílohy (2 replies)
 116. Musí SHR viesť peňažný denník, musí dokladovať dotáciu (0 replies)
 117. Aký mám dať hrubý príjem? (7 replies)
 118. Predaj nahnuteľnosti na prelome rokov (2 replies)
 119. Predaj osobného automobilu fyzickou osobou zaradeného v obchodnom majetku s.r.o. (0 replies)
 120. Môže si uplatniť otec daňový bonus na svoje dieťa pokiaľ má trvalý pobyt uvedený inde ako dieťa ? (1 replies)
 121. daňovy bonus v DP typ A (15 replies)
 122. Odpočítateľná položka manželka (6 replies)
 123. Danove priznanie (2 replies)
 124. Pôžička zo zahraničia (0 replies)
 125. Dlhodobý hmotný majetok nezaradený do majetku k 31.12.2014 (0 replies)
 126. XIV. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA (11 replies)
 127. Ak si členovia výboru spoločenstva vyplatili v januári jednorázovú odmenu je to príjem podľa§5? (7 replies)
 128. Postúpenie lízingu na nového nájomcu v JÚ (0 replies)
 129. Ako je to s dátumom pozastavenej živnosti? (0 replies)
 130. Stornovanie záväzkov pri predaji spoločnosti (0 replies)
 131. Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku DP FO typA (1 replies)
 132. výdavky pri prenájme nehnuteľnosti. (0 replies)
 133. účtovna zavierka FO - nesmie byť záporné číslo v záväzkoch? (6 replies)
 134. Daňové priznanie a podpora z Nórska (0 replies)
 135. zaúčtovanie trov exekúcie (5 replies)
 136. Zostatok na ucte 474. (9 replies)
 137. účtovná závierka MUJ-zaokrúhľovanie (7 replies)
 138. Daňová evidencia v ALFE problém s tlačovou zostavou (2 replies)
 139. Príjem zo záv.čin. v EÚ, AT (nezdanený) - § 45, ods.3, písm. c) (5 replies)
 140. HV r.100 + pripočitateľ. a - odpočitateľ.položky DP r. 800 daň 2355 €. (1 replies)
 141. odvody a PN (0 replies)
 142. HV má firma zisk 636 € na r. 100 DP, po zaúčtovaní DL 960 € je firma v strate 324 €. V roku 2015 sa bude účtovať na neuhradená strata minulých rokov ? (1 replies)
 143. Ako určím miesto dodania služby pri preprave tovaru v eu? (1 replies)
 144. Analytika - omega (2 replies)
 145. Zaradenie vývozu TKO v JU u SZČO (0 replies)
 146. 1% z OC jazdeneho auta (2 replies)
 147. zahraničná faktúra a povinnosť kupujúceho odviesť DPH v SR (0 replies)
 148. Oprava prípojky - náklad alebo škoda? (5 replies)
 149. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - riadok 01, 02 (2 replies)
 150. dodatocne DP pri prechode z JU na pausalne vydavky? (2 replies)
 151. DP typ B strana 12 príloha údaje na účely SP a ZP (0 replies)
 152. Musim podat danove priznanie aj za firmu ktora bola vymazana z registra po priebehu konkurzneho konania ? (0 replies)
 153. MRP JÚ živnostník s prerušenou živnosťou vykonal precenenie zásob,je potrebné podať účtovnú závierku ? (0 replies)
 154. Danova strata z odvodov do ZP a živnost popri zamestnaní (2 replies)
 155. Mandatna zmluva - DP typ B (6 replies)
 156. Tržba v reštaurácii je tržba za službu alebo za výrobok alebo za tovar? (0 replies)
 157. Za rok 2014 živnostnik účtujúci v jednoduchom účtovníctve podáva nový formulár účtovná závierka a výkazy platné do 30.12.2014 sú už pasé? (12 replies)
 158. DP - Vrátenie dane dôchodca (6 replies)
 159. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - poznámky k účtovnej závierke (1 replies)
 160. Ako podať DP B, ak už je podané DP A? (18 replies)
 161. Danove priznanie a prenajom prenajatej nehnutelnosti-kancelarie (0 replies)
 162. Vyučovanie v zahraničí a dph (0 replies)
 163. Ako ovplyvnia príjmy zo zahrničia dane na Slovensku? (0 replies)
 164. kam ide v DP OP k finančnému majetku? (4 replies)
 165. Daňový odpis majetku podľa novelizácie ZDP v roku 2015 (2 replies)
 166. Odpisová skupina - kolesový traktor (1 replies)
 167. Môžem zaradiť do účtovníctva SZČO výdavky, ak mal prerušenú živnosť? (4 replies)
 168. Je toto správny výpočet dane pre živnostníka? (9 replies)
 169. Preddavky na dan v uctovnej zavierke (6 replies)
 170. Kratkodoby majetok (1 replies)
 171. DPFO typ B - kde vsade zapisat stratu? (4 replies)
 172. Poisťovací poradca a daňové priznanie (11 replies)
 173. Osobny vklad spolocnika v JU (1 replies)
 174. Ako vyplniť riadok 6 v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti (1 replies)
 175. môžem zarátať príjmy z ČR do vyňatých príjmov v DP FO (0 replies)
 176. Daňové priznanie B -zamestnanec, SZČO (3 replies)
 177. DP B - príjem zo živnosti a práca v taliansku (3 replies)
 178. Máme prenájom vozidla cez operatívny leasing. Prenajímateľ nám prefaktúroval poškodenie interiéru. Môžem to zaúčtovať na účet 511...? (4 replies)
 179. Strata vo vlastnej restauracii (7 replies)
 180. Zdedená nehnuteľnosť a daň? (0 replies)
 181. Predaj nehnuteľnosti a odvody do ZP (1 replies)
 182. Danova evidencia a vydavky pred zalozenim zivnosti (2 replies)
 183. Interna faktura (7 replies)
 184. Strata v s.r.o. (2 replies)
 185. FO (9 replies)
 186. Elektronická registračná pokladňa (8 replies)
 187. PHM - ako sa vypočíta cena nadspotreby? (0 replies)
 188. Daňové priznanie typ A príjem zo Slovenska a Rakúska (10 replies)
 189. Student a po statniciach zivnost - potvrdenie o navsteve skoly k DP? (2 replies)
 190. Odpočet daňovej straty z roku 2013 (2 replies)
 191. Príjmy zo záv.čin.(Rakúsko)-DPFO A-kontrola vyplnenia riadkov. (5 replies)
 192. Podvojné účt. a provízne listy (6 replies)
 193. Živnostník na SK aj v DE, zo slovenskej živnosti nebol žiadny príjem, akurát bolo vrátené sociálne poistenie z minulých rokov vo výške 665 eur - Aký je to príjem? (2 replies)
 194. Uhrada fa v hotovosti (17 replies)
 195. Pomoc s vyplnením DPFO A-príjmy zo zahraničia (AT) (7 replies)
 196. co urobit so socialnym foncom u FO zamestnavatela,po ukonceni zivnosti? (3 replies)
 197. Vklad podnikateľa vo výkaze o majetku a záväzkoch je záväzok? (5 replies)
 198. účtovanie o príspevku na vytvorenie pracovného miesta §54???? (4 replies)
 199. Dôchodca, predaj cenných papierov a DP (0 replies)
 200. oznamenie o preldzeni lehoty na podanie DP - kam zadavate pri elektornickom zasielani? (2 replies)
 201. ťažba a manipulácia dreva, motorová píla a traktor pri práci (5 replies)
 202. daňové uznanie právnych trov (0 replies)
 203. Vyplatené nájomné dopredu na rok 2015 v JU (2 replies)
 204. Poplatok za komunálny odpad v neobývanom RD (10 replies)
 205. DPFO2014-odvody (príloha) (4 replies)
 206. pausalne vydavky (9 replies)
 207. Invalidný dôchodca a szčo - nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (4 replies)
 208. Potvrdenie o príjme z Rakúska (4 replies)
 209. fa za doménu s čas.rozlíšením dodaná 2/2015 (4 replies)
 210. neúčtovanie o dani z príjmov (9 replies)
 211. PREÚĆTOVANIE PREPLATKU DPH (4 replies)
 212. Ako uviesť správne odpis hmotného majetku v daňovom priznaní? (0 replies)
 213. Prechádzam z FO na s.r.o. Ako prevediem auto v podnikaní FO do s.r.o. ? (1 replies)
 214. Pohostinstvo a paušálne výdavky (1 replies)
 215. Zamestnanec a súbežne SZČO v strate - nárok na DB (2 replies)
 216. DP typu B pri ,žiadny príjem a odvod do ZP?? Čo s tým ??? (0 replies)
 217. Daňové priznanie A - príjem z Čiech, Švajčiarska, Slovenska (10 replies)
 218. Časové rozlíšenie nákladov (9 replies)
 219. Živnostník a SHR - daňové priznanie typ B - ako vyplním časť týkajúcu sa hmotného majetku. (6 replies)
 220. Odpisová skupina - kolesový traktor (0 replies)
 221. Uplatnenie výdavku k príjmu podľa §8 (1 replies)
 222. Študent VŠ ako živnostník? (2 replies)
 223. Zaplatené poistné - príloha k DP (2 replies)
 224. szčo a faktury za telefon bez IČA (6 replies)
 225. Stornovanie vystavenej faktury - szco (1 replies)
 226. výdavky pri predaji pozemkov (3 replies)
 227. Príjem z urbáru - paušálne výdavky (6 replies)
 228. prenajom - nehnutelnost v bezpodielom vlastnictve. (0 replies)
 229. Faktúra vystavená v roku 2014 uhradená v roku 2015 SZČO využívajúcou paušálne výdavky (3 replies)
 230. Mozu sa zaratat splatene odvody za 2013 do nakladov 2014? (4 replies)
 231. fa za účtovníctvo vystavená v 3/2015 za rok 2014 (4 replies)
 232. skoncenie podnikania v r. 2014 v JU, predtym 3 roky pozastavena zivnost - co s vykazmi? (1 replies)
 233. Danove priznanie (1 replies)
 234. Ako účtovať prerozdelenie zisku v pozemkovom spoločenstve? (0 replies)
 235. zdravotne poistenie z predaja bytu- kedy ho dat do vydavkov (1 replies)
 236. Správne vypĺňanie knihy jázd. (0 replies)
 237. daňová licencia a výkaz ziskov a strát (5 replies)
 238. Predaj darovaného auta a jeho učtovaniev PU. (2 replies)
 239. PHL pri práci v lese. (2 replies)
 240. Odvody živnostnik (1 replies)
 241. soc. fond - stravné (6 replies)
 242. Ako vyplniť daňové priznanie typ B - časť týkajúca sa hmotného majetku? (2 replies)
 243. SHR a čo môžem zahrnúť do výdavkov? (4 replies)
 244. Ako začať účtovať fyzickú osobu - podnikateľa v podvojnom účtovníctve? (Nie prechod z JU na PU) (3 replies)
 245. postup o započítanie daňovej povinnosti vči nadmerným odpočtom (2 replies)
 246. Záväzky po lehote splatnosti v DP (2 replies)
 247. Mám podať novú súvahu za rok 2013, ak som zistila chybu? (1 replies)
 248. koľko mám zaplatiť odvody (1 replies)
 249. vyradenie auta, zostatkova cena, prip.resp.odpoc.plozka (2 replies)
 250. aký doklad na prijatú zálohu od zákazníka (3 replies)