1. fa z čr pod slovenským ič dph (0 replies)
 2. Kultúrne podujatia - organizátor a jeho účtovanie (0 replies)
 3. Daň z výhry vo verejnej súťaži (1 replies)
 4. Mínusový stav v pokladni FO PU (7 replies)
 5. záloha aj odobratie tovaru v tom istom mesiaci ako to účtujete? (3 replies)
 6. zariadenie kavovaru do odpisovej skupiny (0 replies)
 7. Preddavky na DzPPO (1 replies)
 8. Fakturácia za tovar do Ukrajiny (1 replies)
 9. Príspevok z prvej pomoci na mzdy zamestnancov za 12/2020 v JU stornujem interným dokladom až v roku 2021, kedy boli zamestnancom vyplatené ? (0 replies)
 10. DBPŠ-prihlasovanie a odhlasovanie kodom 11 (0 replies)
 11. Povinná registrácia na DPH (1 replies)
 12. PN pri skušobnej dobe (6 replies)
 13. Opatrenia od úrad práce (3 replies)
 14. Aký text do zápisnice VZ k schváleniu ÚZ v prípade straty? (5 replies)
 15. termínovaný úver - účtovanie (0 replies)
 16. Skriptá podvojného účtovníctva z Jaspis (2 replies)
 17. Oprava starého roku (6 replies)
 18. Predaj obrazu v s.r.o. nezaradeneho v majetku (4 replies)
 19. Pridanie predmetu podnikania a zmena adresy podnikania (4 replies)
 20. Tovar z Číny - prelom rokov (0 replies)
 21. szčo stavba prevádzky (4 replies)
 22. Práca v zahraničí a prenájom bytu na SK (4 replies)
 23. Program MRP podvojné účtovníctvo (3 replies)
 24. Na ktorý riadok treba uviesť opravnú položku k pohľadávkam v daňovom priznaní? (2 replies)
 25. Oprava alebo TZ majetku (1 replies)
 26. Dane a vytvorenie nákladov v s.r.o. (6 replies)
 27. nárok na dovolenku (5 replies)
 28. Náklady minulých období (0 replies)
 29. Seriové číslo - platnost kodu na pokladnicu (1 replies)
 30. používanie súkromného vozidla v sro-cestovné konateľa a phm (7 replies)
 31. Dodatočné daňové priznanie FO typ B (2 replies)
 32. Čo je vhodné poistiť, ak si beriem hypotéku? (16 replies)
 33. SZČO - opatrenie č.2 podvod alebo zákonný postup? (7 replies)
 34. Fa zasielaná mailom s naskenovaným podpisom (6 replies)
 35. Pouzitie pozicaneho motoroveho vozidla nezaradeneho do OM firmy. (1 replies)
 36. Daňový doklad-zmluva o poskytovaní služieb (3 replies)
 37. Platia sa dane a odvody z predaja OP spoločnosti založenej v r. 2006? (0 replies)
 38. Dodatočné daňové priznanie dph (3 replies)
 39. Ako daniť príjmy z curseforge (0 replies)
 40. nájomné za stánok zmrzliny v zimnom období (4 replies)
 41. oprava zabudovanej sauny- ide o prenos dp alebo nie (1 replies)
 42. dokedy treba zaplatit dan z príjmu PO? (1 replies)
 43. Čerpanie (použite) SF (6 replies)
 44. ako zaradiť do majetku kúpenú budovu skladu (2 replies)
 45. sro-zdravotná starostlivosť (1 replies)
 46. LEASING V jednoduchom účte (1 replies)
 47. Daňová zostatková cena pri vyradení majetku (5 replies)
 48. Daňové priznanie pri materskej dovolenke (8 replies)
 49. Žiadosť o registráciu do osobitnej úpravy dane (OSS) (4 replies)
 50. žeriavnícke práce sú techn.zhodnotením budovy alebo ich môžem účtovať do služieb? (0 replies)
 51. uplatňovanie PHL 80% z výdavku aj z dph - ako to účtujete (2 replies)
 52. schválená účtovná závierka - oprava (1 replies)
 53. Fyzická osoba - poskytnutie služby do zahraničia inej FO (4 replies)
 54. mostová váha odpisová skupina (0 replies)
 55. Náhrada škody v jednom roku - dobropis v druhom, účtovanie a dopad na DP (0 replies)
 56. Zmena výdavkov SZČO v DP (5 replies)
 57. Záloha na fin.príspevok (6 replies)
 58. konces.poplatky-platobný rozkaz (2 replies)
 59. vystavenie prijatej platby a riadnej faktúry - lehota (6 replies)
 60. Platiť za priestor aj keď firma nemala žiadne zisky? (8 replies)
 61. Daňové priznanie PO (sro) za rok 2020 (5 replies)
 62. Byt ako sídlo konateľa - môže si dať všetky energie do nákladov? (5 replies)
 63. Amortizácia súkromného auta konateľa používaného na podnikateľské účely? (12 replies)
 64. Musí sa prekladateľ (živnostník) prihlásiť do schémy One Stop Shop? (5 replies)
 65. DPH- služba (3 replies)
 66. Automobil na uver-kratkodoba cast 479 alebo 379? (0 replies)
 67. prihlásenie auta na dopr.inšpektoráte ako služba, alebo zahrnúť do OC auta? (6 replies)
 68. Autentické kody (1 replies)
 69. Pandemická PN - nahlásenie ukončenia (1 replies)
 70. Povinné evidencie, výkazy a typy podnikania (2 replies)
 71. platba platobnou kartou za 1800 eur (1 replies)
 72. Musí mať SZČO založený samostatný bankový účet? (6 replies)
 73. Ako zaúčtovať poškodenie vratného obalu - flaše na vodu. (5 replies)
 74. Ako vyplniť daňové priznanie - uplatnenie daňového bonusu pri poberaní pandemickej OČR v r. 2020 (1 replies)
 75. Ako postupovať pri DPH-zomrelom daňovníkovi, ked sa v živnosti nepokračuje? (5 replies)
 76. Faktúra za pracovné oblečenie zamestnanca (0 replies)
 77. Odviesť zrážkovú daň z inteligentnej logistiky TIMOCOM podľa licenčnej zmluvy? (2 replies)
 78. Dodatočné DPH - faktúra z IČŠ (3 replies)
 79. Položky oslobodené od dane a mimo dph (2 replies)
 80. predaj odpísaného automobilu konateľovi (3 replies)
 81. Neskoré podanie daňového priznania (6 replies)
 82. minibager-2 odpis.skupina (0 replies)
 83. nedoodpisovaná budova v obchodnom majetku firmy (0 replies)
 84. Občerstvenie zo sociálneho fondu (0 replies)
 85. Prenos daňovej povinnosti (6 replies)
 86. Uctovanie nákupu stroja od súkromnej osoby, (5 replies)
 87. mínusová pokladňa-úhrady hotovostných faktúr účtovanie (5 replies)
 88. Blok k platbe súkromnou kartou konateľa bez potvrdenia z terminálu (4 replies)
 89. nákladné vozidlo (2 replies)
 90. Dodatočné daň.priznanie DPH (3 replies)
 91. aká je výhoda predaja podniku fyzickej osoby do sro (4 replies)
 92. Oberon tuzemský prenos (4 replies)
 93. Tabuľka č.1b DP FO "B" a príspevok za december (0 replies)
 94. FO ukončila živnosť a až potom jej prišiel nedoplatok za RZZP, Ako zaúčtovať v rámci DP FO "B" túto platbu? (2 replies)
 95. Budova skladu v obch.majetku sa kedy môže začať odpisovať ? (3 replies)
 96. Zahraničná osoba §5 a odpočet dph (0 replies)
 97. Sociálny fond (1 replies)
 98. termín podania dane z príjmu PO za 2020 (3 replies)
 99. Pozastavená živnosť (2 replies)
 100. prva pomoc opatrenie č.2 (2 replies)
 101. Pokytovanie služieb FO - nepodnikateľa (8 replies)
 102. Nezisková organizácia (0 replies)
 103. účtovanie úhrady strav. lístkov od spoločnosti na účet. (0 replies)
 104. demagnetizátor zaradenie do odpisovej skupiny (4 replies)
 105. Existuje v Nemecku IČO? (2 replies)
 106. Prerušené poistenie a nepriznaný ID (7 replies)
 107. čo robíte so starými disketami (10 replies)
 108. Zmena zdan.obdobia DPH (4 replies)
 109. SZČO a rekreačný poukaz 2021 (0 replies)
 110. tržby v rámci opatrenia pp++ (3 replies)
 111. rozvody počítačových sietí a účet zaradenia 022 alebo 021? (2 replies)
 112. SZČO - výstavba garáže na pozemku BSM (4 replies)
 113. DPH - zmena zdaňovacieho obdobia, neskor (0 replies)
 114. Prevod SF do ďalšieho roka (1 replies)
 115. neplatiteľ dph PÚ priniesol doklady 1-4/2021-je tam nájomné z r.2020 ako účtovať (4 replies)
 116. Neoznámenie poistnej udalosti (1 replies)
 117. Príjem pôžičky od konateľa firmy v hotovosti. (6 replies)
 118. Ako platiť kvartálne preddavky na daň z motorových vozidiel? (3 replies)
 119. Odvody na žívnost pri polovičnom ID (6 replies)
 120. Odpisová skupina (1 replies)
 121. Faktura z linkedIn (1 replies)
 122. Akým spôsobom je možné poskytnúť finančný príspevok na stravovanie cez výplaty? (3 replies)
 123. Neoprávnene vyplatený DB (9 replies)
 124. SZČO a COVID testy (2 replies)
 125. Ako previesť neodpísaný majetok z s.r.o. na jediného spoločníka? (1 replies)
 126. nákup oopp - konateľ (4 replies)
 127. tuzemské samozdanenie - účtovanie (2 replies)
 128. DOBROPIS datumy (1 replies)
 129. Faktúra za služby - švajciarske IC DPH, práce vykonané v Nemecku (2 replies)
 130. SZČO a pokles tržieb (3 replies)
 131. majetok do 1700 euro (9 replies)
 132. Zaokrúhľovanie vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty (1 replies)
 133. Preprava z UK a DPH (3 replies)
 134. Príjem z Nemecka a DP (3 replies)
 135. Dodanenie tovaru z Číny precleného v Rakúsku. (0 replies)
 136. Preúčtovanie tovaru na sklade na dlhodobý majetok (3 replies)
 137. ukončenie živnosti (3 replies)
 138. Storno vyúčtovania zálohy poskytnutej zamestnancovi (1 replies)
 139. Žiadosť dediča o predlženie lehoty na podanie DP? (6 replies)
 140. služobná cesta súkromným autom (1 replies)
 141. pracovné oblečenie (1 replies)
 142. Finančná náhrada za poskytnutie materiálu (1 replies)
 143. Tovar , ktorý patrí do kapitoly 72 a 7301 SCS, kúpený v hotovosti a odpočet dane (2 replies)
 144. SZCO a §7 (1 replies)
 145. Opatrovateľka a RD (4 replies)
 146. Môžem odpočítať naraz celú DPH z nákupu nového osobného SUV auta ak není v kat.N1 ? (1 replies)
 147. riadok DP DPH pri oprave dane (1 replies)
 148. SOKA bau účtovanie (0 replies)
 149. Prefakturovať prijatú kompenzačnú platbu nájomcovi? (0 replies)
 150. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla aké je SK NACE (16 replies)
 151. ZŤP podiel rok 2020 (2 replies)
 152. Ako zaúčtovať stravné lístky pre SZCO v JU? (0 replies)
 153. príjem z prenájmu zo zahraničia - výber metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia v DP (0 replies)
 154. Zaradiť stavebné práce ako zákazku? (2 replies)
 155. zabudnutý dobropis z dodávateľskej fa-DP DPH a KV účtovanie (2 replies)
 156. počítanie miezd v Money S3 (1 replies)
 157. fakturacia úrokov odberateľovi ktorý nám neplatí (1 replies)
 158. Z čoho sa vyráta podpora? (11 replies)
 159. cestovné príkazy vodičov kamionu (12 replies)
 160. Náhradné diely pred zaradením auta do majetku firmy (3 replies)
 161. účtovanie skonta (2 replies)
 162. kurzový rozdiel v r. 2021 účtovanie v PÚ (2 replies)
 163. Finančný príspevok - opatrenie 3 B (0 replies)
 164. Ako zaúčtovať súkromný nákup s firemnou kartou SRO (1 replies)
 165. nedokončena vyroba a hotove vyrobky učtovanie (0 replies)
 166. Vyplatenie kapitalovych fondov z pred roku 2018 (1 replies)
 167. AKCENTA účtovanie prevodov v cudzej mene (0 replies)
 168. Majetok účtovanie (6 replies)
 169. oprava náradia nezakúpeného v sro - uznateľnosť (1 replies)
 170. príspevok na rekreáciu pri 5hodinovom pracovnom čase (1 replies)
 171. Zmena zatriedenia ÚJ (0 replies)
 172. ucet 474 - zostatok (3 replies)
 173. Pokuty - danove a nedanove? (4 replies)
 174. mýto od slovnaftu a NDS (0 replies)
 175. mýtna jednotka (0 replies)
 176. Predaj býka do PL a DPH? (5 replies)
 177. Stiahnutie z ceny kvôli nízkej poistke (5 replies)
 178. Nová s.r.o. dobrovoľná registrácia (2 replies)
 179. ročné zúčtovanie aj danové priznanie (17 replies)
 180. účtovanie SL (3 replies)
 181. Poskytnutie fin.príspevku. (8 replies)
 182. Stravné lístky od 1.3.2021 (3 replies)
 183. Pozastavenie živnosti. (1 replies)
 184. Oprava auta a náhrada od poisťovne (4 replies)
 185. Dovoz tovaru zo štátov mimo EU (8 replies)
 186. Daňové priznanie - príjmy len zo závislej činnosti - predčíslie účtu a variabilný symbol (1 replies)
 187. poistné v roku 2017 zaúčtované 2x v nákladoch ako opravit? (3 replies)
 188. Príjem v hotovosti alebo E-kasa? (5 replies)
 189. Ako správne vypočítať hospodársky výsledok po zdanení? (14 replies)
 190. Rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku zamestnavatelovi (2 replies)
 191. vymeniť autentifikačné údaje do e-kasy znamená vyžiadať nové ? (3 replies)
 192. Jednoosobová s.r.o. - Konateľ a zamestnatec (6 replies)
 193. Stravné lístky z roku 2020 - ako ich zaúčtovať? (6 replies)
 194. Živnosť + s.r.o. (2 replies)
 195. Máme povinnosť zraziť dodávateľovi daň? (0 replies)
 196. nakup notebooku s päťročnou podporou hardware (0 replies)
 197. Ako zadať do MRP čerpanie náhradného voľna? (2 replies)
 198. Sos dotacia (1 replies)
 199. Nájomne zaplatené v plnej výške a následne priznaná dotácia na nájom - účtovanie z pohľadu nájomcu. (0 replies)
 200. mesačný výkaz do unionu-dávka nie je odoslaná (4 replies)
 201. Smernica na stravné a cestovné (5 replies)
 202. Nesedí zostatok účtu 341 (4 replies)
 203. stravné zamestnancov od 1.3.21 (4 replies)
 204. Ukončenie rodičovskej dovolenky. (0 replies)
 205. Stránka s daňovými a účtovnými informáciami (2 replies)
 206. Vyhlasenie 2% dane postou (3 replies)
 207. Akruálny princíp účtovania. (2 replies)
 208. Kontrola z DU - daňová evidencia pre účely DPH (0 replies)
 209. Samozdanenie (0 replies)
 210. Povinnosti pri nakladaní s iným ako nebezpečným odpadom (4 replies)
 211. odvody pri praci pri ID (1 replies)
 212. Valutová pokladňa (2 replies)
 213. strata minulých rokov zníženie (1 replies)
 214. Registrácia v Nemecku (0 replies)
 215. Metodický pokyn FS k finančnému príspevku na stravovanie (0 replies)
 216. platba dph pri dovoze z Činy (1 replies)
 217. oprava auta v zahraničí a riadok dph (0 replies)
 218. Antigenové testovanie v AT-účtovanie (0 replies)
 219. Chorvátska palubná jednotka s kreditom (0 replies)
 220. neexistujúca fa, ktorá je zaúčtovaná (3 replies)
 221. Kontrolný výkaz DPH a výkaz DPH (1 replies)
 222. odpočet dph z dokladu z registračky-e kasy (2 replies)
 223. Budem správne postupovať pri účtovaní ostatných rezerv s dopadom na DP PO? (2 replies)
 224. Prijatá fa od prepravcu + vydaná FA od špedičnej firmy a DPH (0 replies)
 225. finančný príspevok u študentov v rámci odbornej praxe (0 replies)
 226. Faktúra pre firmu v ČR za službu (3 replies)
 227. DPH - dobropis v MRP (6 replies)
 228. DPH - dodanie pre EU platcu v SR (2 replies)
 229. Poprosím Vás ako rozúčtovať Fa, kde je jedna položka osobnej spotreby. Neviem ako rozúčtovať DPH a aj ako by mal vyzerať zápis v KV. (1 replies)
 230. Respirátor FFP2 0%DPH (5 replies)
 231. Mobil na splátky - daňové výdavky (2 replies)
 232. dph a zabudnuta faktura (3 replies)
 233. DPH - faktúra za opravu MV (3 replies)
 234. Zaúčtovanie tovaru z Číny, SZČO, platca DPH, JÚ, bez JCD (0 replies)
 235. Opatrenie č. 3B - počítanie tržby (5 replies)
 236. Príspevok na stravovanie (1 replies)
 237. §69 osoby povinné platiť daň správcovi dane - laické vysvetlenie článku 14 odsekov a) a b) (0 replies)
 238. sk firma nie platca dph - dodanie tovaru do Svedska /12 % vat/ distribucke (2 replies)
 239. dodatočne uplatnený daňový bonus zamestnanca a DP A (9 replies)
 240. suhrnny vykaz (1 replies)
 241. Technické zhodnotenie, odpisy (0 replies)
 242. Zmena zdaňovacieho obdobia DPH - oznámenie (1 replies)
 243. SZČO - preddavky do ZP - podnikal prvy rok len 1 mesiac (8 replies)
 244. Do ktorého riadku patrí táto fa? (3 replies)
 245. Faktúra zo Slovenska a český dopravca (0 replies)
 246. Vedenie skladu (1 replies)
 247. VAT refund - iba za obdobie 1 mesiac - možné? (0 replies)
 248. Nákup pracovného oblečenia s logom firmy pre živnostníkov. (4 replies)
 249. Vystavená faktúra do EU a dátum uvedenia do daňového priznania. (0 replies)
 250. Uctovanie dane z nehnutelnosti. (2 replies)