PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Skontrolovat zmluvu o sprostredkovani a zastupeni klienta
 2. ROZDIEL medzi záverečnou rečou a posledným slovom v súdnom konaní
 3. Výplatná páska počas dlhšej PN
 4. exekútor a účet
 5. Osobný bankrot a ŠFRB
 6. Musí byť úradne overený dodatok k darovacej zmluve?
 7. Je povinný sused starať sa o jeho pozemok?
 8. Znalecký posudok - v súdnom konaní
 9. GDPR - poskytovanie údajov tretím stranám.
 10. Exekúcia
 11. Vysporiadanie podielov
 12. Vecné bremeno
 13. Záloha svadobných šiat
 14. Kedy sa dá napadnúť dedičské konanie?
 15. Z coho sa ráta podpora v nezamestnanosti, ked som bola rok na Pn?
 16. Výpis z telefónneho čísla
 17. Je platná zmluva o zriadení vecného bremena, ak oprávnený nemá tam uvedené rodné číslo?
 18. Dedičské konanie - nedodržaný sľub
 19. Vyplatenie pozemku po predaji do 3 dni - dedičské rozhodnutie
 20. Datum v dodatku k pracovnej zmluve
 21. Konatel v dvoch s.r.o. kombinovanie platieb dodavatelom
 22. Platnosť-účinnosť časti VZN u ktorej prokurátor zistil nesúlad so zákonom
 23. Kúpa domu s tromi ťarchami, prvá je pre ŠFRB.
 24. Vyplatenie menšinových dedičov
 25. ako sa brániť proti cudziemu človeku?
 26. Trvaly pobyt
 27. Zmluva o obchodnom zastúpení na dobu určitú.
 28. právoplatnosť rozsudku
 29. Ochrana neplatica-podnajomnika
 30. Patria peniaze vybraté z vkladných knižiek dva roky pred rozvodom do BSM.
 31. Obhliadka auta-povinnosť policajta?
 32. Mozu byt dve plomby na Liste vlastnictva?
 33. Problémový senior
 34. Sused vykopaním novej studne úplne stiahol vodu z našej studne. Čo môžem s tým spraviť?
 35. Musím vypovedať ohľadom dedičstva môjho nebohého otca?
 36. inv. dochodok
 37. Vratenie tovaru Bazos
 38. Môže Obec predať obecný pozemok, ktorý je jedinou prístupovou cestou k súkromnému pozemku, osobe, ktorá nie je vlastníkom tohoto súkromného pozemku?
 39. Predaj-kúpa auta na splnomocnenie
 40. Danove priznanie - Dan z uroku za poskytnutu pozicku
 41. daň z nehnuteľnosti
 42. musím uviesť hodnotu nehnuteľnosti v darovacej zmluve podľa nových predpisov?
 43. Obnova dedičstva
 44. Príspevok na dochádzku za prácou.
 45. Ktorí štátni zamestnanci podávajú MP?
 46. Práca invalidného dôchodcu
 47. skoncenie pracovneho pomeru pocas rizikovoveho tehotenstva
 48. Môže obec pri predaji pozemku žiadať, dokedy sa musí začať stavať?
 49. Ako previesť nehnutelnost ........na ktorej je exekucia na zaklade notarskej zapisnice o vysporiadaní BSM
 50. Hlasovanie v pozemkovom spoločenstve.
 51. Materská dovolenka po podpore v nezamestnanosti (v ochrannej dobe)
 52. Ako zakročiť proti neférovému využívaniu parkovacieho miesta na spoluvlastníckom pozemku?
 53. Exekucia po piatich rokoch
 54. Dohoda o vytvorení spolocneho uctu na zabezpecenie tretej osoby
 55. Darovaná nehnuteľnosť
 56. Ake su zmeny pri navrhu na vklad po novembri 2018 ?
 57. Môže štátny zamestnanec mať iný pracovný pomer?
 58. osobný bankrot
 59. Zmena v zdravotmom poisteni od 2019 pre matku na rodicovskej, otec na materskej
 60. Moze byt starosta a hlavny kontrolor obce v rodinnom vztahu.?
 61. starosta obce a hlavny kontrolor obce konflikt zaujmov
 62. Exekúcia a konateľ spoločnosti
 63. praca cez agenturu /som cudzinec-Talian/ nastupil som do prace cez prac.agenturu, ake su moje povinnosti ?
 64. Ekonomka poslala "Potvrdenie" inej osobe.
 65. Môžem poberať podporu a zároveň mať pasívny príjem?
 66. Voľba prezidenta
 67. vdovsky,sirotske a sezonna praca
 68. dan z dedenia
 69. Dá sa prepísať len polovička domu ?
 70. Deti zverené do starostlivosti matky
 71. Sledovanie majitelov bytov
 72. Vybavila slovenská sociálna poisťovňa už niekomu sociálku, dávky z Nemecka cez formulár U1?
 73. Je táto sťažnosť opodstatnená?
 74. Je platná dohoda o vyspor. BSM pred rozvodom, ak sa takto obaja dohodli??
 75. Reklamácia kuchyne
 76. Môžem sa vzdať práva na reklamáciu ak mám IČO?
 77. Má nárok na nejakú dávku?
 78. Financovanie opravy vodovodnej prípojky
 79. obecná cesta a môj pozemok
 80. Môžem predávať verejne dostupné informácie
 81. Moj dlh a dedicstvo po otcovi
 82. Reklamacia tovaru
 83. Riesenie reklamacie pri nakupe z druhej ruky
 84. Ako (legálne) vysťahovať nájomníka?
 85. Dodatočné overenie podpisu na zviazanej zmluve
 86. Riaditeľ školy štatutár občianskeho združenia
 87. Zmena v trestnom zakone ohladom podmienecneho prepustenia
 88. Pracovný pomer v štátnej službe
 89. register trestov
 90. Môže manželka požiadať o podporu v nezamestnanosti?
 91. podanie návrhu na vykonanie exekúcie - zameškané výživné
 92. Rekreacne poukazy vs materska
 93. Česka živnost / alebo konatel v českej s.r.o.
 94. Ukončenie pracovného pomeru pred uplynutím výpovednej lehoty
 95. Predané auto exekúcia
 96. Nehoda a meno páchateľa
 97. NEopatrovanie/NEstaranie sa o rodičov ...
 98. Suhlas spravcu dane pri doplnani spolocnikov uz v existujucej sro
 99. Ako vymôcť dlh z Čiech ?
 100. Ako má PO postupovať, keď niekto požiada o späťvzatie žiadosti o prijatie do PP a odvolá súhlas so spracovaním os.údajov?
 101. Stiahnutie odvolania
 102. Kopírovanie fotografie
 103. Prepis domu a pozemku na syna
 104. Ktorý je posledný deň, kedy môžem podať stažnosť?
 105. Uznanie zavazku, premlcacia doba
 106. Aké mám práva v zamestnaní, čo sa týka odpočinku?
 107. Otvorenie dedicskeho konania cudzou osobou
 108. Môžem darovať auto neplnoletému synovi zamestanca, ktorý má exekúcie?
 109. Je vyplatenie odmeny pre DR SVB a predsedovi SVB ako nahodily/prilezitostny prijem?
 110. Dedičia partnera
 111. Odvolanie na krajský súd
 112. Je platná záväzná zmluva na zateplenie okien nemajiteľom nehnuteľnosti?
 113. PP na dobu urcitu a PN
 114. Kúpna zmluva
 115. Predseda SVB
 116. SVB neodôvodnené požiadavky
 117. Pracovny uraz, PN a kratenie dovolenky
 118. školský úraz
 119. Príspevok na rekreáciu pre 2 zamestnavatelov
 120. GDPR - osobný údaj
 121. Povinnosť upozorniť na existenciu dlhu.
 122. Vytvorenie databázy pre webstránku
 123. nahrada skody pri kupe veci z druhej ruky, *neda sa vratit v povodnom stave*
 124. Čo ak súkromná osoba poskytne osobné údaje 3 oosbe?
 125. Neoprávnený vstup do obydlia a kamerový záznam
 126. Moze siahnut exekutor manzelovych dlhov na dom, ktory som zdedila?
 127. Blokácia účtu
 128. Ochrana osobnych udajov je na mieste v mojom pripade?
 129. Nútená práca
 130. dá sa zrušiť kupno predajná zmluva pre duševnú nemoc predavajúceho
 131. narok na davku v nezamestnanisti a PN
 132. Notar na vydrzanie pozemku
 133. Ako uspieť pri žalobe o vrátenie dlhu?
 134. plná moc
 135. Dávka hmotnej núdze pri zamestnaní dieťaťa na dohodu.
 136. Exekútor a jeho právo siahnuť na nehnuteľnosť
 137. ako postupovať pri chorobe z povolania
 138. Vymahacia spolocnost EOS
 139. Nárok na invalidný dôchodok
 140. Co robiť ak obžalovaný neplatí súdom nariadeny poplatok v pravoplatnom rozsudku?
 141. Odlišná adresa na LV ako v občianskom- je možné uviesť v zmluve starú adresu ako na LV alebo ju treba najskôr zmeniť v katastri?
 142. Opatrovatelsky prispevok
 143. Neprávoplatný rozsudok a svojvoľné konanie žalobcu
 144. Zrušenie BSM bez účasti na súde
 145. neprijaté uznesenie OZ
 146. Kedy sa dozviem výsledok vypočúvania?
 147. Ako postupovať pri neprimeranej cenovej ponuke na odkupenie pozemku pod našou budovou
 148. Odobratie VP v zahranici
 149. sociálna a zdravotná poisťovňa
 150. Ake ukony zahrnúť do splnomocnenia
 151. Máte skúsenosť s odkúpením pozemku od SPF?
 152. výpoveď zo strany zamestnávateľa a prihlásenie sa na úrad práce
 153. Nečerpanie úveru na bývanie
 154. doplatenie k invalidnému dôchodku
 155. docerpanie podpory v nezamestannosti
 156. Prečo mam platiť za advokátske služby keď som ich nežiadal?
 157. podielove spoluvlastnictvo
 158. vstup na sukromny pozemok
 159. Poistenie
 160. Smrť darcu pred alebo po začatí vkladového konania
 161. Vyplatenie peňažnej náhrady
 162. skončenie pracovného pomeru a PN
 163. Premlčacia doba trov exekúcie
 164. Pristup do domu
 165. Ako vyriešiť môj problém so zle vyhovenými okuliarmi?
 166. Dôchodok
 167. Zmluva so Skylinkom a úmrtie užívateľa
 168. Osobná návšteva vymáhačskej spoločnosti
 169. Má poslanec právo vedieť výšku celoročného príjmu zástupcu starostu obce.
 170. matka nedodrziava sudne rozh.ktore si sama navrhla pre styk s dieťaťom
 171. Vstupná lekárska prehliadka - povinnosť zamestnávateľa či zamestnanca - kto ju zo zákona hradí?
 172. zaujatost notára
 173. Výživné - vzor výzvy na zaplatenie.
 174. Môže mi zamestnávateľ nariadiť aj prečerpanie dovolenky z dôvodu nedostatku práce??
 175. účastník konania
 176. Má zamestnávateľ právo určiť mi čerpať si dovolenku max. 8 dní za 3 mesiace?
 177. Ako napisat a podat navrh na osvojenie dcerky do svojej starostlivosti
 178. Vieme žiadať priznanie dovolenky, ktorú sme nedostali?
 179. Pozemok - vysporiadanie
 180. Hypotéka mBank alebo Fio
 181. Zákazka do 1000 EUR a verejné obstarávanie
 182. Nevysporiadané pozemky ako to riešiť?
 183. môžu mi exekútori zobrať aj vdovské?
 184. Ťarcha na LV
 185. tajné nahrávanie z porady
 186. Náklady na terasu
 187. Poprosím Vás môže byť niekto starosta- konateľ s.r.o. obecná - aj valné zhromaždenie všetko v jednej osobe
 188. Zloženie sľubu nového starostu
 189. Dedičské konanie
 190. Ako postupovať pri vysporiadaní spoluvlastníctva (podiel s exekúciami)?
 191. Parcela registra E zaclenena v parcele registra C
 192. Schôdza vlastníkov - finančný postih za neúčasť
 193. prenos zaväzku z dedičskeho konania
 194. Vyrub stromu na obecnom pozemku
 195. Môžem byť vo funkcii starostu a mať dočasný pracovný pomer v krajine EU?
 196. Ako vyriesit zmluvu o dielo so studentom?
 197. k rukám navrhovatela- peňažná náhrada
 198. ako riešiť budúce dedičstvo
 199. Dohoda o nároku na výživné
 200. Rodicovsky a materský prispevok
 201. Zástupca vlastníkov podľa Novely zákona č. 283/2018 Z.z
 202. úhrada mzdy zamestnávateľovi
 203. co potrebujem na usporiadanie spotrebitelskej propagacnej sutaze
 204. Ako donútiť matku spoludedičky (maloleté dieťa) aby ma vyplatila z domu ?
 205. V ktorom roku je lepšie požiadať o starobný dôchodok v r. 2018 alebo až v r. 2019?
 206. Prenajom nehnutelnosti a urad prace
 207. Má nárok na podporu aj z ČR?
 208. GDPR.
 209. Poskodzovanie majetku
 210. PZP cez telefon
 211. Policajt poslancom.
 212. Postup pri vysporiadaní dedičstva pozemku
 213. problem s exekuciou
 214. Sťažnosť na učiteľku ( zástupkyňu ) v MŠ
 215. Pozemky v správe SPF po pra/starych rodicoch
 216. Značka zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou okrem dopravnej obsluhy
 217. výhľad a návrh územného plánu
 218. Poškodenie tovaru v servise
 219. Nehnuteľnosť s vecným bremenom v exekúcií
 220. Nezákonná dobrovoľná dražba nehnuteľnosti
 221. Nárok na odstupné
 222. Právoplatnosť rozsudku.
 223. Pracovná zmluva vs praca cez sviatky
 224. Neoznamene pobudnutie na cudzom pozemku
 225. Aký by bol pravdepodobný VZ na OČR pri úkolovej pracovníčke?
 226. Zmena druhu nehnuteľnosti nadobudnutej "za slobodna" do výlučného vlastníctva počas trvania manželstva.
 227. Zadlzeny dom
 228. je nutné mať cestovný príkaz pri služobnej ceste so sebou?
 229. Striedavá starostlivosť o deti.
 230. Zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov
 231. Prekvalifikovanie priestupku
 232. Čestne prehlasenie na zapis rozostavanej stavby pre KATASTER
 233. Ako pokračovať v dedičskom konaní po odvolaní?
 234. darovanie zdedenej nehnutelnosti
 235. Zákon 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - zmeny
 236. zrušenie pobočky - odstupné
 237. Výživné na dospelé dieťa
 238. GDPR v neperiodickej tlači
 239. užívanie ornej pôdy mrtvych
 240. Da sa vysporiadat so spoluvlastnikom ak nema zaujem o predaj ani o kupu?
 241. Ako na vecne bremeno na elektricku pripojku na cudzom pozemku?
 242. Ak zakladám občianske združenie, musia byť podpisy všetkých troch notársky overené?
 243. nákup na splatky
 244. Vrátenie penazi
 245. Je moja zmluva platná?
 246. Vypoved? odchod na matersku? otec
 247. Administrativne priestory prerobene na byty - zapis na LV
 248. Je možnosť získať ID , aký je postup?
 249. možem uzatvoriť kupnu zmluvu na aj základe uznesenia o dedičstve?
 250. Výpoveď zo zmluvy o kúpe bytu.