1. Vyslanie zamestnanca do Nemecka - zhrnutie (0 replies)
 2. Zákon o inšpekcií práce - komentár (0 replies)
 3. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár (0 replies)
 4. Zákonník práce, § 58b Uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom (0 replies)
 5. Zákonník práce, § 58a Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca (2 replies)
 6. Zákonník práce, § 58 Dočasné pridelenie (0 replies)
 7. Zákonník práce, § 57 Pracovná cesta (8 replies)
 8. Zákonník práce, § 56 Lekárske vyšetrenie pred zmenou pracovných podmienok/preradením (0 replies)
 9. Zákonník práce, § 55 Preradenie na inú prácu (1 replies)
 10. Zákonník práce, § 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok (0 replies)
 11. Zákonník práce, § 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť (0 replies)
 12. Zákonník práce, § 50 Viac pracovných pomerov súčasne (0 replies)
 13. Zákonník práce, § 49 Pracovný pomer na kratší pracovný čas (25 replies)
 14. Zákonník práce, § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (0 replies)
 15. Zákonník práce, § 46 Vznik pracovného pomeru (0 replies)
 16. Zákonník práce, § 44 Pracovná zmluva - písomné oznámenie (0 replies)
 17. Zákonník práce, § 43 Pracovná zmluva - obsah (4 replies)
 18. Zákonník práce, § 42 Pracovná zmluva (0 replies)
 19. Zákonník práce, § 41 Predzmluvné vzťahy (0 replies)
 20. Zákonník práce, § 228a Dohoda o pracovnej činnosti (23 replies)
 21. Zákonník práce, § 228 Dohoda o brigádnickej práci študentov - forma a obsah (0 replies)
 22. Zákonník práce, § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov (0 replies)
 23. Zákonník práce, § 226 Dohoda o vykonaní práce (10 replies)
 24. Zákonník práce, § 225 Dohody - zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu (1 replies)
 25. Zákonník práce, § 224 Dohody - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa (0 replies)
 26. Zákonník práce, § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (0 replies)
 27. Zákonník práce, § 222 Bezdôvodné obohatenie (0 replies)
 28. Zákonník práce, § 221 Cesta do zamestnania (0 replies)
 29. Zákonník práce, § 220 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním (0 replies)
 30. Zákonník práce, § 219 Nárok zamestnávateľa na náhradu škody voči tretím osobám (0 replies)
 31. Zákonník práce, § 218 Pomerné obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu (0 replies)
 32. Zákonník práce, § 217 Spôsob náhrady škody - zamestnávateľ (0 replies)
 33. Zákonník práce, § 215 Zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch (0 replies)
 34. Zákonník práce, § 198 Náhrada vecnej škody pri pracovnom úraze/chorobe z povolania (0 replies)
 35. Zákonník práce, § 197 Kedy sa zamestnávateľ nemôže zbaviť zodpovednosti (0 replies)
 36. Zákonník práce, § 196 Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za škodu (0 replies)
 37. Zákonník práce, § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze ... (0 replies)
 38. Zákonník práce, § 194 Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody (0 replies)
 39. Zákon o kolektívnom vyjednávaní s komentárom (0 replies)
 40. Zákonník práce, § 193 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach (0 replies)
 41. Zákonník práce, § 192 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (0 replies)
 42. Zákonník práce, § 191 Právo zamestnávateľa požadovať od zamestnanca náhradu škody (0 replies)
 43. Zákonník práce, § 189 Náhrada škody pri schodku, strate zverených predmetov... (0 replies)
 44. Zákonník práce, § 188 Cena veci pri určení škody na veci (0 replies)
 45. Zákonník práce, § 187 Pomerná časť náhrady škody podľa miery zavinenia (0 replies)
 46. Zákonník práce, § 186 Rozsah a spôsob náhrady škody (2 replies)
 47. Zákonník práce, § 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov (0 replies)
 48. Zákonník práce, § 184 Inventarizácia pri dohode o hmotnej zodpovednosti (0 replies)
 49. Zákonník práce, § 183 Zánik dohody o hmotnej zodpovednosti (0 replies)
 50. Zákonník práce, § 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách (0 replies)
 51. Zákonník práce, § 181 Zodpovednosť zamestnanca, ktorý nezakročil pri hroziacej škode (0 replies)
 52. Zákonník práce, § 180 Zodpovednosť za škodu zamestnanca s duševnou chorobou (0 replies)
 53. Zákonník práce, § 179 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu (0 replies)
 54. Zákonník práce, § 178 Predchádzanie škodám - povinnosti zamestnanca (0 replies)
 55. Zákonník práce, § 177 Predchádzanie škodám (0 replies)
 56. Zákonník práce, § 176 Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci (1 replies)
 57. Zákonník práce, § 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom (0 replies)
 58. Zákonník práce, § 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti (0 replies)
 59. Zákonník práce, § 173 Aké práce môžu vykonávať mladiství zamestnanci (1 replies)
 60. Zákonník práce, § 172 Mladistvý zamestnanec - ukončenie pracovného pomeru (0 replies)
 61. Zákonník práce, § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov (0 replies)
 62. Zákonník práce, § 254 Spoločné ustanovenia (0 replies)
 63. Zákonník práce, § 253 Prechodné ustanovenia (1.4.2002, náhrada za stratu na zárobku) (0 replies)
 64. Zákonník práce, § 252g Prechodné ustanovenia (1.9.2011) (0 replies)
 65. Zákonník práce, § 252f Prechodné ustanovenia (6.6.2011) (0 replies)
 66. Zákonník práce, § 252e Prechodné ustanovenia (1.1.2011) (0 replies)
 67. Zákonník práce, § 252d Prechodné ustanovenia (1.3.2010) (0 replies)
 68. Zákonník práce, § 252c Prechodné ustanovenia (1.3.2009) (0 replies)
 69. Zákonník práce, § 252b Prechodné ustanovenia (1.9.2007) (0 replies)
 70. Zákonník práce, § 252a Prechodné ustanovenia (1.7.2003) (0 replies)
 71. Zákonník práce, § 252 Prechodné ustanovenia (1.4.2002) (0 replies)
 72. Zákonník práce, § 251 Prechodné ustanovenia (1.4.2002) (0 replies)
 73. Zákonník práce, § 250a Postup pri zmene štruktúry zamestnávateľa (0 replies)
 74. Zákonník práce, § 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európ.. (0 replies)
 75. Zákonník práce, § 249a Ochrana informácií (0 replies)
 76. Zákonník práce, § 249 Informovanie zástupcov zamestnancov zamestnávateľa na území SR (0 replies)
 77. Zákonník práce, § 248 Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustan. podľa zákona (0 replies)
 78. Zákonník práce, § 247 Zloženie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona (0 replies)
 79. Zákonník práce, § 246 Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona (0 replies)
 80. Zákonník práce, § 245a Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov (0 replies)
 81. Zákonník práce, § 245 Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady (0 replies)
 82. Zákonník práce, § 244 Osobitný vyjednávací orgán (0 replies)
 83. Zákonník práce, § 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady (0 replies)
 84. Zákonník práce, § 243 Zriadenie európskej zamestnaneckej rady (0 replies)
 85. Zákonník práce, § 242 Na koho sa vzťahuje povinnosť poskytovať nadnárodné informácie (0 replies)
 86. Zákonník práce, § 241a Právo na nadnárodné informácie, definície (0 replies)
 87. Zákonník práce, § 241 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie (0 replies)
 88. Zákonník práce, § 240 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana (2 replies)
 89. Zákonník práce, § 239 Kontrolná činnosť (0 replies)
 90. Zákonník práce, § 238 Právo na informácie (0 replies)
 91. Zákonník práce, § 237 Prerokovanie (0 replies)
 92. Zákonník práce, § 236 Zánik členstva v zamestnaneckej rade, zánik funkcie dôverníka (0 replies)
 93. Zákonník práce, § 235 Zánik zamestnaneckej rady (0 replies)
 94. Zákonník práce, § 234 Voľba členov zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka (0 replies)
 95. Zákonník práce, § 233a Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom (0 replies)
 96. Zákonník práce, § 233 Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník (3 replies)
 97. Zákonník práce, § 232 Viaceré odborové organizácie pôsobiace popri sebe (0 replies)
 98. Zákonník práce, § 231 Odborová organizácia - kolektívna zmluva (1 replies)
 99. Zákonník práce, § 230 Odborová organizácia (0 replies)
 100. Zákonník práce, § 229 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy (0 replies)
 101. Zákonník práce, § 170 Prestávky na dojčenie (0 replies)
 102. Zákonník práce, § 169 Materská a rodičovská dovolenka náhradná starostlivosť (0 replies)
 103. Zákonník práce, § 168 Prerušenie materskej dovolenky (0 replies)
 104. Zákonník práce, § 167 Nástup na materskú dovolenku (0 replies)
 105. Zákonník práce, § 166 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka (0 replies)
 106. Zákonník práce, § 165 Úprava pracovného času (zamestnanec starajúci sa ...) (0 replies)
 107. Zákonník práce, § 164 Úprava pracovného času (tehotné ženy, ...) (4 replies)
 108. Zákonník práce, § 162 Úprava pracovných podmienok tehotných žien (0 replies)
 109. Zákonník práce, § 161 Zákaz práce pre tehotné ženy a matky (0 replies)
 110. Zákonník práce, § 160 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti (0 replies)
 111. Zákonník práce, § 159 Ďalšie povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom so ZPS (1 replies)
 112. Zákonník práce, § 158 Zamestnanec so zdravotným postihnutím (0 replies)
 113. Zákonník práce, § 40 Výklad niektorých pojmov (zamestnanci) (0 replies)
 114. Zákonník práce, § 39 Výklad niektorých pojmov (BOZP) (0 replies)
 115. Zákonník práce, § 38 Doručovanie (0 replies)
 116. Zákonník práce, § 37 Počítanie času (0 replies)
 117. Zákonník práce, § 36 Zánik práva (0 replies)
 118. Zákonník práce, § 35 Smrť zamestnanca (0 replies)
 119. Zákonník práce, § 34 Uspokojenie viacerých nárokov súčasne (0 replies)
 120. Zákonník práce, § 33 Uspokojenie nároku (0 replies)
 121. Zákonník práce, § 32 Dohoda o sporných nárokoch (0 replies)
 122. Zákonník práce, § 31 Prechod práv a povinností, predaj nájom zrušenie zamestnávateľa (2 replies)
 123. Zákonník práce, § 30 Prechod práv a povinností pri smrti zamestnávateľa (0 replies)
 124. Zákonník práce, § 29a Prechod práv a povinností, skončenie pracovného pomeru (0 replies)
 125. Zákonník práce, § 29 Prechod práv a povinností, povinnosti zamestnávateľa (0 replies)
 126. Zákonník práce, § 28 Prechod práv a povinností, definície (0 replies)
 127. Zákonník práce, § 22 Informačná povinnosť (0 replies)
 128. Zákonník práce, § 27 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (0 replies)
 129. Zákonník práce, § 21 Nároky zamestnancov z PP vzťahov pri platobnej neschopnosti zam. (0 replies)
 130. Zákonník práce, § 20 Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (0 replies)
 131. Zákonník práce, § 19 Právo odstúpiť od zmluvy (0 replies)
 132. Zákonník práce, § 18 Zmluva (0 replies)
 133. Zákonník práce, § 17 Neplatnosť právneho úkonu (0 replies)
 134. Zákonník práce, § 16 Právne úkony u tých zamestnancov, ktorí nemôžu písať alebo čítať (0 replies)
 135. Zákonník práce, § 15 Právne úkony (0 replies)
 136. Zákonník práce, § 14 Riešenie sporov (0 replies)
 137. Zákonník práce, § 13 Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie (0 replies)
 138. Zákonník práce, § 11a Zástupcovia zamestnancov (0 replies)
 139. Zákonník práce, § 11 Zamestnanec (3 replies)
 140. Zákonník práce, § 10 Právne úkony štatutárnych orgánov a poverených zamestnancov (0 replies)
 141. Zákonník práce, § 9 Právne úkony v mene zamestnávateľa, vedúci zamestnanci (0 replies)
 142. Zákonník práce, § 8 Zamestnávateľ fyzická osoba (0 replies)
 143. Zákonník práce, § 7 Zamestnávateľ (0 replies)
 144. Zákonník práce, § 6 Prijatie cudzinca do pracovnoprávneho vzťahu (2 replies)
 145. Zákonník práce, § 5 cudzinci, zahraniční zamestnávatelia, vyslaní zamestnanci (0 replies)
 146. Zákonník práce, § 4 Pracovnoprávne vzťahy medzi družstvom a jeho členmi (0 replies)
 147. Zákonník práce, § 3 Výkon práce vo verejnom záujme, zamestnanci v doprave atď. (0 replies)
 148. Zákonník práce, § 2 Výkon štátnej služby, výkon verejnej funkcie (0 replies)
 149. Zákonník práce, § 1 Pôsobnosť Zákonníka práce (0 replies)
 150. Zákonník práce, § 157 Návrat zamestnanca do práce po skončení prekážok v práci (0 replies)
 151. Zákonník práce, § 156 Zabezpečenie zamestnanca pri DPN, v starobe ... (0 replies)
 152. Zákonník práce, § 155 Dohoda o zvýšení kvalifikácie (0 replies)
 153. Zákonník práce, § 154 Vzdelávanie zamestnancov bez kvalifikácie, rekvalifikácia (0 replies)
 154. Zákonník práce, § 153 Vzdelávanie zamestnancov (0 replies)
 155. Zákonník práce, § 152 Stravovanie zamestnancov (7 replies)
 156. Zákonník práce, § 151 Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov (0 replies)
 157. Zákonník práce, § 150 Inšpekcia práce (0 replies)
 158. Zákonník práce, § 149 Kontrola odborovým orgánom (0 replies)
 159. Zákonník práce, § 148 Práva a povinnosti zamestnancov (ochrana práce) (0 replies)
 160. Zákonník práce, § 147 Povinnosti zamestnávateľa (ochrana práce) (0 replies)
 161. Zákonník práce, § 146 Ochrana práce (0 replies)
 162. Zákonník práce, § 145 Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti... (0 replies)
 163. Zákonník práce, § 144a Výkon práce (2 replies)
 164. Zákonník práce, § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci (0 replies)
 165. Zákonník práce, § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase (0 replies)
 166. Zákonník práce, § 142a Flexikonto (0 replies)
 167. Zákonník práce, § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa (19 replies)
 168. Zákonník práce, § 141a Dočasné prerušenie výkonu práce (1 replies)
 169. Zákonník práce, § 141 Dôležité osobné prekážky v práci (43 replies)
 170. Zákonník práce, § 140 Zvyšovanie kvalifikácie (0 replies)
 171. Zákonník práce, § 139 Náhrada mzdy pri plnení brannej povinnosti... (0 replies)
 172. Zákonník práce, § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti (0 replies)
 173. Zákonník práce, § 138 Náhrada mzdy pri prekážkach z dôvodov všeobecného záujmu (0 replies)
 174. Zákonník práce, § 137 Dôvody všeobecného záujmu pri prekážkach v práci (6 replies)
 175. Zákonník práce, § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu (6 replies)
 176. Zákonník práce, § 135 Priemerný zárobok zamestnanca za rozhodujúce obdobie... (0 replies)
 177. Zákonník práce, § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (32 replies)
 178. Zákonník práce, § 133 Normovanie práce (0 replies)
 179. Zákonník práce, § 132 Splatnosť, výplata a vykonávanie zrážok - všetky zložky príjmu (0 replies)
 180. Zákonník práce, § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok (0 replies)
 181. Zákonník práce, § 130 Výplata mzdy (8 replies)
 182. Zákonník práce, § 129 Splatnosť mzdy (0 replies)
 183. Zákonník práce, § 128 Mzda v cudzej mene (6 replies)
 184. Zákonník práce, § 127 Naturálna mzda (0 replies)
 185. Zákonník práce, § 125 Mzda pri výkone inej práce (2 replies)
 186. Zákonník práce, § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (0 replies)
 187. Zákonník práce, § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (2 replies)
 188. Zákonník práce, § 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (27 replies)
 189. Zákonník práce, § 121 Mzda za prácu nadčas (16 replies)
 190. Zákonník práce, § 120 Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre rok 2012 (1 replies)
 191. Zákonník práce, § 120 Minimálne mzdové nároky (2 replies)
 192. Zákonník práce, Príloha č. 1 Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest (0 replies)
 193. Zákonník práce, § 119a Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty (0 replies)
 194. Zákonník práce, § 119 Mzda, mzdové podmienky (0 replies)
 195. Zákonník práce, § 118 Mzda (3 replies)
 196. Zákonník práce, § 117 Vrátenie náhrady mzdy za dovolenku (27 replies)
 197. Zákonník práce, § 116 Náhrada mzdy za dovolenku (0 replies)
 198. Zákonník práce, § 115 Dovolenka pri dočasnom pridelení zamestnanca (0 replies)
 199. Zákonník práce, § 114 Prerušenie dovolenky (0 replies)
 200. Zákonník práce, § 113 Čerpanie dovolenky špeciálne prípady (5 replies)
 201. Zákonník práce, § 112 Zmena čerpania dovolenky (5 replies)
 202. Zákonník práce, § 111 Čerpanie dovolenky (2 replies)
 203. Zákonník práce, § 110 Spoločné ustanovenia o dovolenke (0 replies)
 204. Zákonník práce, § 109 Krátenie dovolenky (77 replies)
 205. Zákonník práce, § 107 Dodatková dovolenka - čerpanie (0 replies)
 206. Zákonník práce, § 106 Dodatková dovolenka (1 replies)
 207. Zákonník práce, § 105 Dovolenka za odpracované dni (30 replies)
 208. Zákonník práce, § 104 Dovolenka pri pružnom prac. čase (1 replies)
 209. Zákonník práce, § 103 Základná výmera dovolenky (0 replies)
 210. Zákonník práce, § 102 Dovolenka za kalendárny rok - pomerná časť dovolenky (15 replies)
 211. Zákonník práce, § 101 Dovolenka za kalendárny rok (0 replies)
 212. Zákonník práce, § 100 Dovolenka (0 replies)
 213. Zákonník práce, § 99 Evidencia (0 replies)
 214. Zákonník práce, § 98 Nočná práca (14 replies)
 215. Zákonník práce, § 97 Práca nadčas (9 replies)
 216. Zákonník práce, § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase (0 replies)
 217. Zákonník práce, § 96 Pracovná pohotovosť (0 replies)
 218. Zákonník práce, § 95 Dni pracovného pokoja - nočná zmena (0 replies)
 219. Zákonník práce, § 94 Dni pracovného pokoja (12 replies)
 220. Zákonník práce, § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni (4 replies)
 221. Zákonník práce, § 92 Nepretržitý denný odpočinok (0 replies)
 222. Zákonník práce, § 91 Prestávky v práci (6 replies)
 223. Zákonník práce, § 90 Začiatok a koniec pracovného času (4 replies)
 224. Zákonník práce, § 89 Pružný pracovný čas - pracovná cesta (0 replies)
 225. Zákonník práce, § 88 Pružný pracovný čas (0 replies)
 226. Zákonník práce, § 87a Konto pracovného času (0 replies)
 227. Zákonník práce, § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (57 replies)
 228. Zákonník práce, § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (1 replies)
 229. Zákonník práce, § 85a Pracovný čas zdravotníckeho a vedúceho zamestnanca (0 replies)
 230. Zákonník práce, § 85 Pracovný čas (37 replies)
 231. Zákonník práce, § 84 Pracovný poriadok (2 replies)
 232. Zákonník práce, § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru (2 replies)
 233. Zákonník práce, § 83 Výkon inej zárobkovej činnosti (0 replies)
 234. Zákonník práce, § 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov (0 replies)
 235. Zákonník práce, § 81 Základné povinnosti zamestnanca (0 replies)
 236. Zákonník práce, § 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou (0 replies)
 237. Zákonník práce, § 79 Neplatné skončenie pracovného pomeru,následky pre zamestnávateľa (0 replies)
 238. Zákonník práce, § 78 Neplatné skončenie pracovného pomeru, následky pre zamestnanca (0 replies)
 239. Zákonník práce, § 77 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru (0 replies)
 240. Zákonník práce, § 76a Odchodné (2 replies)
 241. Zákonník práce, § 76 Odstupné (33 replies)
 242. Zákonník práce, § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní (10 replies)
 243. Zákonník práce, § 73 Hromadné prepúšťanie (5 replies)
 244. Zákonník práce, § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (2 replies)
 245. Zákonník práce, § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu (6 replies)
 246. Zákonník práce, § 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru obsah a forma (0 replies)
 247. Zákonník práce, § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanec (1 replies)
 248. Zákonník práce, § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ (36 replies)
 249. Zákonník práce, § 67 Výpoveď daná zamestnancom (0 replies)
 250. Zákonník práce, § 66 Zákaz výpovede zdravotne postihnutí (2 replies)