PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : VzdelávaniePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 1. ako sa vyrábajú peniaze?
 2. Môže byť jedna obec súčasne v dvoch školských obvodoch?
 3. Učiteľ 1. ročníka ZŠ - za akú prácu možno čerpať náhradné voľno
 4. môže 1 osoba robiť aj kuchárku aj vedúcu jedálne?
 5. Pravo vediet ake odmeny su na inej ZS v posobnosti zriadovatela
 6. kde nájdem vypracované otázky na hygienické minimum
 7. Právo miestneho zastupiteľstva pri vymenovaní riaditeľa školy.
 8. Môžem ako doklad o pedagogickej praxi použiť započtovy list?
 9. plat v škd
 10. Môže byť učiteľka MŠ len uvolnená na výkon funkcie?
 11. Učiteľka pre predpr. vzdelávanie na MD 1. atestácia
 12. Online vzdelavanie v IT?
 13. Môže učiteľka pracujúca na dohodu v súkromnej mš zbierať kredity a urobiť si 1 atestáciu?
 14. Zastupovanie v ZŚ
 15. Môže riaditeľ gymnázia rozdeliť žiakov sixty do riadneho druhého ročníka gymnázia:
 16. Narok na potvrdenie o ukonceni adaptacneho vzdelavania
 17. Má zmysel externé doktorandské štúdium?
 18. Dhlhodobo som donútená do triednictva - ako z toho von ? Prečo tí istí nemusia mať triednictvo?
 19. Zaujíma ma, kto bude hlasovať pri výberovom konaní na riaditeľku MŠ, ak v Mś je len jedna učiteľka za pg. zamestnancov a tá je na MD ?
 20. Konateľ sro a príjmy zo závislej činnosti
 21. oznámenie tr. učiteľky
 22. Koľko nadčasových hodín môže odučiť učiteľ ročne?
 23. preklad
 24. Chcem si ukoncit strednu skolu s maturitou a neviem ako?
 25. výučný list z odborného účilišta-potrebujem maturitu
 26. Aké množstvo vody potrebujem doliať ak chcem z 30% hydroxidu sodneho spraviť 20% na 1.000 litrov ? ďakujem
 27. Môžem ako praktická sestra pracovať v stomatologickej ambulancii?
 28. chrípkové prázdniny
 29. 10% zvýšenie mzdy ????
 30. Proces tvorby integrovaného tematického projektu v materskej škole
 31. Zmena tykania
 32. Externé štúdium na strednej škole.
 33. Žiaci so zdravotným znevýhodnením - MP v bežnej triede s intaktnými bez IVP. Čo s tým ?!
 34. Zaradenie do platovej triedy
 35. Môžem učiť na SŠ po ukončení externého doktorandského štúdia?
 36. Ako po novom vypočítať príplatok za triednictvo?
 37. Má starosta obce právo kontrolovať všetky dokumenty aj za minule roky?
 38. Aká by mala vychádzať známka ?
 39. Druha atestácia u pedagogického zamestnanca
 40. DPS a rozsirujuce studium
 41. DPS a Ucitelstvo pre primarne vzdelavanie?
 42. Dokončenie 9. ročníka na ZŠ externým spôsobom.
 43. Akú knihu o účtovníctve neziskoviek odporúčate?
 44. platová trieda
 45. Latinčina preklad
 46. Kurzy online anglický jazyk
 47. Ktorá škola?
 48. Kto podpisuje riaditeľovi školy súhlas s pracovnou cestou?
 49. Ako zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca
 50. Choroba počas štúdia na VŠ
 51. Rozširujúce studium učiteľ.1.stupňa a práca
 52. Rozširujúce štúdium učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 53. Ako citovať online zdroje?
 54. Môžem učiť v špeciálnej triede?
 55. krestanska viera
 56. Vysoká škola
 57. Čo znamená "persona non grata" ?
 58. Financovanie v projekte Erazmus +
 59. Vie mi niekto pomôcť s príhovorom za rodičov na stužkovej slávnosti?
 60. Kto poradí ohľadne 2 piliera?
 61. dorobenie osmeho rocnika
 62. Skolstvo
 63. Do akej platovej triedy zaradit zamestnanca ako učitel spevu na ZUŠ?
 64. môže byť dieťa klientom súkromnej aj štátnej špeciálnopedagogickej poradne zároveň?
 65. Programovanie
 66. Ako sa naučiť čínštinu?
 67. Presun miesta studia univerzitou
 68. Uvádzanie zdroja v semestrálnej práci
 69. Aký je rozdiel medzi vš - informatika a vš - technika ?
 70. Vypracovane testy na hygienicke minimum
 71. Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec
 72. Vypocet priplatkov vychovavatelky
 73. vyplacanie kreditového príplatku
 74. Zápis titulu DiS. do OP ?
 75. Súkromné bilingválne gymnázium Ružomberok
 76. Má niekto testy na hygienické minimum?
 77. Štúdium v ČR a zdravotná a sociálna poisťovňa
 78. Maturita
 79. Čo ísť študovať?
 80. Akým spôsobom ustanoviť zástupkyňu riaditeľky školy pre materskú školu?
 81. Vzdelanie na pracu s kozmetickym laserom
 82. opakovanie rocnika
 83. Môže zamestnávateľ ponúknuť pracovné miesto zamestnancovi, ktorému dáva výpoveď z nadbytočnosti, aj napriek tomu, že na túto prácu nemá kvalifikačné predpoklady?
 84. Dovoľuje legislatíva spojiť žiakov 0. a 2. ročníka do jednej triedy?
 85. Zmeny v štátnom a školskom vzdelávacom programe
 86. Píše sa správne gramaticky " k 40-tym narodeninám"?
 87. Pracovna znluva a zapis na denne studium
 88. Štúdium a poberanie podpory v nezamestnanosti
 89. je potrebne hygienické minimum?
 90. Máte niekto skúsenosti so vzdelávaním cudzích štátnych príslušníkov na základnej škole?
 91. Koľko rokov praxe musí mať špeciálny pedagóg?
 92. Aké školenia/semináre by Vás zaujali?
 93. 1.atestácia u riaditeľky MŠ
 94. Rigorózna práca
 95. Vedúci zamestnanec - príplatky (verejná správa)
 96. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní vzdelávania v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu (REPAS)
 97. vedúca vychovavatelka
 98. Musí sa organizačná zmena v škole prerokovať aj na obecnom zastupiteľstve?
 99. Môže riaditeľ školy skrátiť úväzok učiteľovi a zamestnať učiteľa na dohodu?
 100. priprava slimakov
 101. Ako ošetriť slobodný prístup k informáciám?
 102. Je výlet so žiakmi súkromnou záležitosťou učiteľa?
 103. Odkedy zaradit do PT9?
 104. 8 ročné gymnázium
 105. Vylúčený zo strednej skoly a znovu prijaty.
 106. Štatút študenta na účely cestovného
 107. Ako zaplatiť americký online kurz?
 108. školská jedáleň-obedy
 109. vypracovanie štatistiky
 110. Re: odklad školskej dochádzky
 111. započitana pedagogicka prax
 112. Prevádzkový poriadok školy
 113. Kto znasa poplatky za skolenie odbornej sposobilosti v potravinarstve?
 114. Zaradenie do platovej triedy - asistent učiteľa
 115. neuznanie atestácie a kreditového príplatku pri zmene povolania?
 116. Môžem študovať strednú od. školu, ak som bola vylúčená zo stredného od. učilištia ?
 117. kto má vypracovať inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2?
 118. Aké sú možnosti, aby sme mohli my ako firma školiť?
 119. koľko detí s odloženou školskou dochádzkou môže byť zaradených v jednej triede?
 120. Aké predmety na SŠ môžem učiť?
 121. Školiace/výcvikové stredisko- zriadenie
 122. 100-percentný príplatok za sviatok v skole v prirode
 123. Môže riaditeľ školy využívať financie určené na chod školy ako kapitálové výdavky na jej rekonštrukciu?
 124. DPŠ v Banskej Bystrici priebeh
 125. Prečo žiaci základných škôl siahajú skôr po zahraničnej literatúre ako slovenskej?
 126. Žiadosť o náhradu prijímacej skúšky na VŠ.
 127. Otvorená hodina v Škd
 128. škola v prírode
 129. asistent učitela-suplovanie
 130. Názov učebnej metódy
 131. kolko stoji hygienicke minimum?
 132. Kvalifikovanosť
 133. Špeciálna pedagogika zrakovo postihnutých
 134. Individualne studium na strednej skole
 135. Aký úväzok má pedagogický asistent, ak je pridelený k riaditeľovi školy
 136. Nemá niekto testy na hygienické minimum+odpovede?
 137. Maturita v inom odbore
 138. Dotazník k bakalárskej práci
 139. Stredná skola
 140. Podmienečne prepustenie zo školy
 141. Môže učiteľ na vyučovaní použiť moju prácu ako ukážku zlej práce - a to počas mojej neprítomnosti?
 142. nemčina
 143. Aký je maximálny počet žiakov v 1. ročníku ZŠ?
 144. Zanechanie studia na VS
 145. Kde sa da externe studovat pedagogicke minimum?
 146. Dobrý deň, prosím Vás učí niekto z vás predmet RŠF?
 147. školstvo - sťažnosť rodičov
 148. Dotazník -Problémové správanie u deti mladšieho školskeho veku
 149. Verejná správa UCM alebo Verejná správa a regionálny rozvoj EUBA
 150. Dotazník
 151. kvalifikácia učiteľa ZUŠ výtvarný odbor
 152. Co ak zamestnavatel ignoruje akademicky titul zamestnanca?
 153. Nepriama pedagogická činnosť
 154. Prevádzka MŠ
 155. Bilingvalne gymnazium
 156. Architektúra
 157. okamzita vypoved zo zamestnania
 158. Postačuje vzdelanie na vyučovanie predmetu?
 159. Môžem sa pri prerušení študia zo zdravotných dôvodov zamestnať?
 160. test odbornej sposobilosti technika poziarnej ochrany PO
 161. Prosím vedel by mi niekto pomôcť pri preklade do nemčiny?
 162. stredna po 30ich rokoch.
 163. Chrípkové prázdniny
 164. Môže škola fungovať oficiálne bez zástupcu?
 165. Vzdelanie vedúceho hudobného odboru v ZUŠ
 166. Aký úväzok má mať kuchárka v školskej jedálni ?
 167. Ako vyraďovať dokumenty z každoročne inventarizácie?
 168. Oplatia sa kredity v 12. triede?
 169. Verejná správa alebo politológia?
 170. Trnava - pedagogická a sociálna akadémie blahoslavenej Laury
 171. Stredná škola
 172. Pomôže mi niekto - maturitná práca - projekt edukačnej činnosti v ŠKD a MŠ
 173. elektronická žiacka knižka-povinnosť?
 174. Môže riad.školy nariadiť zástup. jeho paragrafu?
 175. Rigorózna práca
 176. Žiak sa nechce zúčastňovať školských súťaží
 177. Môžem učiť na strednej škole/gymnáziu?
 178. Bolestné pre žiaka
 179. Ak firma ponúka repas kurzy, má nejaké povinnosti?
 180. Moze skola vyzadovat od studenta aby v ramci svojej odbornej praxe robil od 13.00 do 5.00 rano.
 181. Môže byť zvolený do rady školy za rodičov zamestnanec školy?
 182. Neposlal by mi niekto z vás niečo zo stránky zborovna.sk?
 183. Preukaz sposobilosti na vedenie strojov
 184. Aké sú práva študenta na českej vysokej škole?
 185. Mozem sa stat vojakom pokial studujem na grafickej skole?
 186. Nedostatočná z telesnej výchovy!
 187. Kredity za malý doktorát
 188. Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018
 189. Gymnázium alebo stredná zdravotná škola
 190. Prečo by ste si vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika? *Popísať iba 3 vetami
 191. Ako sa nazýva táto chemikália?
 192. Predčasné odubytovanie z internátu zo zdravtných dôvodov.
 193. Slovenská fonetická transkripcia
 194. Mozem pracovat ako asistent učiteľa?
 195. Zanechať štúdium?
 196. Volba predsedu rady školy
 197. Pedagogický asistent
 198. Podvodnici COLONY BANK
 199. GDPR
 200. Medina - aká SŠ ?
 201. Učenie na I.stupni ZŠ
 202. Potrebujem poradiť ohľadom prípravy na vyučovaciu hodinu- pre žiakov s MP
 203. Výpočet priamej a nepriamej pedagogickej činnosti.
 204. pomoc zaciatocnikovi (ucitelke ) virtualna kniznica
 205. Vie niekto chemickú reakciu glukozamínu ?
 206. Ako vypočítam plat?
 207. Adaptačné obdobie učiteľa alebo vychovávateľa
 208. Ukončenie štúdia v 1. ročníku vysokej školy a začatie na inej
 209. Napomenutie triednym učiteľom
 210. Môžem sa ako radový učiteľ zúčastniť na voľbách riaditeľa ako prisediaci hosť???
 211. platnost studijneho poriadku TU?!
 212. Problém zo zabezpečovaním Základnej školy (prenesené a originálne kompetencie)
 213. Kedy sa začne realizovať projekt "V zš úspešnejší" a začínajú všetky školy rovnako?
 214. Môžem študovať VŠMU aj keď som z dediny?
 215. Kurz Hotelovy manazment
 216. Vypocet taziska
 217. Nariadena dovolenka
 218. Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamest. verzus odbor. zamestnanca
 219. Projekt V základnej škole úspešnejší
 220. externe studium
 221. Mozem absolvovat funkcne vzdelavanie, na ktore ma vyslal a podpisal zamestnavatel v ramci svojej dovolenky?
 222. Moze ist asistent pedagoga do skoly v prirode?
 223. Perspektíva dejepisu
 224. Čo mám študovať keď chcem byt herečka/speváčka?
 225. počet deti na jednu učiteľku v MŠ
 226. Počet detí v ŠKD
 227. Majú učitelia na strednej škole právo počas vyučovania kontrolovať osobné veci žiakov ?
 228. Aký titul sa píše pred menom pri veľkom doktoráte na teológii?
 229. Ako dlho platí masérske osvedčenie?
 230. Asistentka ucitela
 231. Môže sa pedagogický asistent zúčastniť kontinuálneho vzdelávania?
 232. ako chapať KONKRETNE odporučania pre prax z aktivizujucich metod na vyučovani.
 233. Pomoc s excelom
 234. Prerušenie štúdia na VŠ kvôli tehotenstvu-úrad práce, soc. a zdrav. poisťovňa.
 235. Rigorózne APLIKOVANÁ ETIKA
 236. Ukončenie VŠ
 237. Platnosť hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov
 238. Názor na Bilingválne gymnázium?
 239. Dane a odvody zamestnanec vs. szco a rozdiel rakusko vs. slovensko
 240. Prechod z denného štúdia na externé
 241. Vzdelávací program pre deti s poruchami aktivity a pozornosti
 242. Preradenie žiaka 1, ročníka späť do MŠ.
 243. Asistent v skole - podmienky vzdelania
 244. Skolne na Slovensku po studiu v Cechach
 245. Štúdium na VŠ vo Viedni.
 246. Poplatky (VŠ)
 247. Voľná hodina v rozvrhu v 2. ročníku ZŠ
 248. Musí asistent učiteľa chodiť na porady pedag.rady
 249. Bez zástupcu riaditeľa
 250. Triednictvo sa ráta do úväzku?