1. Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021 a od 1.8.2021 (13 replies)
 2. Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny (4 replies)
 3. Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022 (0 replies)
 4. Zmeny v dávkach SP po novele prijatej 30.3.2021 (11 replies)
 5. RZD 2020 - komplet (0 replies)
 6. RZD 2020 - dodatočné uplatnenie poistného a príspevkov (0 replies)
 7. RZD 2020 - nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť (0 replies)
 8. RZD 2020 - NČ príspevky na DDS (7 replies)
 9. Novela ZP - ostatné vybrané zmeny (4 replies)
 10. Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa (19 replies)
 11. Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie (193 replies)
 12. Prvá pomoc++ (34 replies)
 13. Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu (9 replies)
 14. RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky (12 replies)
 15. RZD 2020 - daňový bonus na dieťa (0 replies)
 16. RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku (16 replies)
 17. Testovanie na koronavirus a neprítomnosť v práci (7 replies)
 18. RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (15 replies)
 19. RZD 2020 - nezdaniteľná časť na daňovníka (3 replies)
 20. Zmena v nároku na DB na dieťa v RZD a DP za rok 2020 (9 replies)
 21. Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021 (6 replies)
 22. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2020 (0 replies)
 23. Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021 (35 replies)
 24. Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021? (4 replies)
 25. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021 (11 replies)
 26. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 (63 replies)
 27. Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021 (4 replies)
 28. Daňové parametre pre rok 2021 (1 replies)
 29. Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021 (2 replies)
 30. Identifikačné číslo právneho vzťahu v SP od 1.1.2021 (11 replies)
 31. Oznamovanie PN, OČR, materského Sociálnou poisťovňou od 1.1.2021 (15 replies)
 32. Minimálny dôchodok v r. 2021 (0 replies)
 33. Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020 (5 replies)
 34. Úrazový príplatok COVID (4 replies)
 35. Zmeny dôchodkového veku ročníky 1957-1965 (4 replies)
 36. Prvá pomoc plus - szčo a spoločníci jednoosobovej sro (46 replies)
 37. Prvá pomoc plus - zamestnanci (138 replies)
 38. Zamestnanec nemá test a neprítomnosť v práci (15 replies)
 39. Skončenie ošetrovného 22.9.2020 pri predškolákoch (3 replies)
 40. Minimálna mzda pre rok 2021 (19 replies)
 41. Zákon č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (10 replies)
 42. Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020 (16 replies)
 43. Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti (3 replies)
 44. Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020) (15 replies)
 45. Koronavírus - núdzový stav končí dňa 13.6.2020 (0 replies)
 46. Koronavírus - príspevok pre zamestnancov materských škôl (0 replies)
 47. Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny (4 replies)
 48. Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného) (4 replies)
 49. Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020 (61 replies)
 50. Koronavirus - opatrenie č. 5 (dohodári) (4 replies)
 51. Koronavirus - možnosti stravovania (home office) (0 replies)
 52. Koronavirus - zmeny v daňovej oblasti (od 25.4.2020) (0 replies)
 53. Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020 (52 replies)
 54. Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020 (165 replies)
 55. Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a dopad na mzdové veličiny (0 replies)
 56. Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest (96 replies)
 57. Koronavirus - posun daňových termínov (schválené dňa 2.4.2020) (0 replies)
 58. Koronavírus - odklad platenia poistného (2 replies)
 59. Koronavírus - zmeny v BOZP prijaté 2.4.2020 (0 replies)
 60. Koronavírus - zmeny v sociálnom poistení prijaté 2.4.2020 (0 replies)
 61. Koronavírus - novela Zákonníka práce prijatá 2.4.2020 (121 replies)
 62. Koronavírus - oznamovanie a preukazovanie prekážky v práci zamestnávateľovi (31 replies)
 63. Koronavírus - výzva pre softvérové firmy (mzdy) (4 replies)
 64. Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia (72 replies)
 65. Koronavírus - možnosti zamestnávateľa pri obmedzení činnosti (0 replies)
 66. Zmena druhu práce zamestnanca a práca z domu (5 replies)
 67. Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom (88 replies)
 68. Usmernenie MF SR a FR SR k uplatneniu poistného z letného a vianočného platu (25 replies)
 69. Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020) (13 replies)
 70. Rekreačný príspevok pri súbehu (0 replies)
 71. 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné (55 replies)
 72. Príspevok na ubytovanie - 2 novely platné od 1.1.2020 (12 replies)
 73. Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020 (16 replies)
 74. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 (59 replies)
 75. Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020 (91 replies)
 76. Dovolenka pre mladých (novela Zákonníka práce) (31 replies)
 77. Dokladovanie daňového bonusu na dieťa od 1.12.2019 (27 replies)
 78. Zmeny vo vianočnom príspevku 2019 (0 replies)
 79. Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020 (18 replies)
 80. Minimálna mzda pre rok 2020 (9 replies)
 81. Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení (22 replies)
 82. Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmu (31 replies)
 83. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca (16 replies)
 84. Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019 (19 replies)
 85. Sumy stravného od 1.7.2019 (2 replies)
 86. Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny (30 replies)
 87. Zmena výšky stravného a základnej náhrady (0 replies)
 88. Daňový bonus od 1.4.2019 (19 replies)
 89. Letná a vianočná odmena v roku 2019 (58 replies)
 90. Povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce od 1.1.2019 (7 replies)
 91. Poistné szčo v r.2019 (0 replies)
 92. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (122 replies)
 93. Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu od 1.1.2019 - daň, SP, ZP (0 replies)
 94. Nepeňažný príspevok na ubytovanie (13 replies)
 95. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie) (18 replies)
 96. Daňové termíny a povinnosti zamestnávateľa 2019 (2 replies)
 97. Zmeny v zdravotnom poistení od 30.12.2018 (10 replies)
 98. Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019 (12 replies)
 99. Novela zákona o SP, zmeny účinné dňom vyhlásenia v Z.z. a od 1.1.2019 (20 replies)
 100. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce (394 replies)
 101. Elektronická oznamovacia povinnosť 2. kategórie (9 replies)
 102. Zmeny v určovaní dôchodkového veku (9 replies)
 103. Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018 (7 replies)
 104. Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019 (29 replies)
 105. Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení (3 replies)
 106. Odmena člena volebnej komisie vo voľbách do samospráv v roku 2018 (8 replies)
 107. Jednorázový štátny sviatok (9 replies)
 108. Pripravované zmeny v minimálnej mzde od 1.1.2019 a súvisiacich mzdárskych veličín. (11 replies)
 109. Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET (66 replies)
 110. Životné minimum od 1.7.2018 a súvisiace veličiny (23 replies)
 111. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018 (36 replies)
 112. Podmienky práce mladistvých na dohody (0 replies)
 113. Sumy stravného od 1.6.2018 (9 replies)
 114. Stravné pre zamestancov - zdaňovanie benefitu (4 replies)
 115. Zmeny v príplatkoch v štátnej službe od 1.5.2018 (0 replies)
 116. Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018 (3 replies)
 117. Zákonník práce od 1.5.2018 (44 replies)
 118. Pripomienkové konanie - ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od 1.1.2019 (10 replies)
 119. 13. a 14. plat od 1.5.2018 (150 replies)
 120. Mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu od 1.5.2018 (19 replies)
 121. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018 (108 replies)
 122. Zdaňovanie zamestnaneckých benefitov (5 replies)
 123. Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny (32 replies)
 124. Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny (11 replies)
 125. Sociálne poistenie - veličiny pre rok 2018 (2 replies)
 126. Úrad práce - podmienky evidencie a vymeriavací základ pre rok 2018 (0 replies)
 127. Daň zo závislej činnosti 2018 (2 replies)
 128. Životné minimum, zrážky pre rok 2018 (platné od 01.07.2017) (0 replies)
 129. Príspevok na stravovanie zamestnancov a stravné (cestovné náhrady) pre rok 2018 (1 replies)
 130. Minimálna mzda, mzdové nároky a príplatky od 2018 (12 replies)
 131. Predbežný návrh - ročné zúčtovanie sociálneho poistenia (1 replies)
 132. Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018 (8 replies)
 133. Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2018 (60 replies)
 134. Novela Zákona o sociálnom poistení 2018 (11 replies)
 135. Dohody dôchodcov od 1.7.2018 (46 replies)
 136. Pripravované zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 (2 replies)
 137. Najmenej rozvinuté okresy od 20.10.2017 (1 replies)
 138. Zmeny termínov oznamovacích povinností do SP od 1.1.2018 (0 replies)
 139. Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018 (8 replies)
 140. Dôchodkové poistenie štátom od 1.1.2018 (4 replies)
 141. Novela nelegálneho zamestnávania od 1.1.2018 (0 replies)
 142. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2018 (0 replies)
 143. životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny (19 replies)
 144. Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017 (19 replies)
 145. Zdravotné poistenie z dividend vyplatených po 1.1.2017 za roky 2011-2016 (12 replies)
 146. Priemerná mzda v roku 2016 bola 912 eur - dopady na odvody v roku 2018 (0 replies)
 147. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2017 (6 replies)
 148. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (6 replies)
 149. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo) (43 replies)
 150. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016 (67 replies)
 151. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2017 (0 replies)
 152. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2017 (0 replies)
 153. Mzdové veličiny 2017 (17 replies)
 154. Zmeny povinností v ZP od 1.1.2017 (14 replies)
 155. Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2017 (15 replies)
 156. Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie (19 replies)
 157. Daň z dividend (stav 11/2016 pred druhým a tretím čítaním v NRSR) (81 replies)
 158. Pozor na zdravotné odvody z dividend za roky 2011 až 2016! (2 replies)
 159. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2017 schválená (47 replies)
 160. Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb - povinnosti v Nemecku (0 replies)
 161. Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb - komplexný príklad (1 replies)
 162. Sumy stravného sa od 1. decembra 2016 zvyšujú (11 replies)
 163. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2017 (13 replies)
 164. Maximálne základy na odvody od 1.1.2017 (0 replies)
 165. Daň z dividend (stav 9/2016 pred rokovaním vlády) (0 replies)
 166. Autori a umelci (2016) (20 replies)
 167. Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016) (22 replies)
 168. Otec na materskej (2016) (6 replies)
 169. Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016 (10 replies)
 170. Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017 (70 replies)
 171. Dane a odvody športovcov (44 replies)
 172. SZČO a odvody 2016/2017 (18 replies)
 173. Zrážky od 1.7.2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku (51 replies)
 174. Zoznam najmenej rozvinutých okresov (0 replies)
 175. Minimálna mzda a dovolenka, sviatok, nadčas, P (12 replies)
 176. Mzdové veličiny pre rok 2016 (2 replies)
 177. Autorské honoráre od 1.1.2016, oznamovanie, SP, ZP (6 replies)
 178. Odvodová úľava - najmenej rozvinuté okresy (34 replies)
 179. Dobrovoľná vojenská príprava (0 replies)
 180. Zmena stanoviska SP - obecné komisie (5 replies)
 181. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015 (20 replies)
 182. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2016 (4 replies)
 183. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016 (18 replies)
 184. Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2016 (22 replies)
 185. Dane a odvody športovcov (5 replies)
 186. Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016 (17 replies)
 187. Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016 (37 replies)
 188. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov (61 replies)
 189. Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2016 (25 replies)
 190. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2016 (10 replies)
 191. Novely "mzdárskych" zákonov k 1.1.2016 (24 replies)
 192. Študenti a letné brigády (21 replies)
 193. Dohody uzatvorené pred 1.7.2014 sa musia skončiť 30.6.2015 (42 replies)
 194. Minimálny dôchodok (0 replies)
 195. SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2015 (4 replies)
 196. Životné minimum k 1.7.2015 znova bez zmeny (1 replies)
 197. Minimálny dôchodok od 1.7.2015 (9 replies)
 198. Prvý alebo druhý pilier? (7 replies)
 199. Závislá práca (Zákonník práce) od 1. marca 2015 (8 replies)
 200. Dočasné pridelenie po 1.3.2015 - pracovná cesta a cestovné náhrady (12 replies)
 201. Dočasné pridelenie po 1.3.2015 - pracovné a mzdové podmienky (27 replies)
 202. Dočasné pridelenie po 1.3.2015 - doba dočasného pridelenia (3 replies)
 203. Dočasné pridelenie po 1.3.2015 - pracovné zmluvy a dohody o dočasnom pridelení (5 replies)
 204. Dočasné pridelenie zamestnanca po 1.3.2015 (2 replies)
 205. Minimálna mzda v Nemecku od 1.1.2015 (33 replies)
 206. ADZ - zákon o službách zamestnanosti (3 replies)
 207. ADZ - ich význam na trhu práce (0 replies)
 208. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2015 (46 replies)
 209. Všetko o odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie (11 replies)
 210. Odpočítateľná položka - otázky a odpovede (12 replies)
 211. Odpočítateľná položka - vrátenie preplatku z ročného zúčtovania (0 replies)
 212. Odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní (0 replies)
 213. Riziká pri uplatňovaní odpočítateľnej položky pri mesačných preddavkoch (24 replies)
 214. Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku (2 replies)
 215. Odpočítateľná položka pri výpočte mesačných preddavkov (8 replies)
 216. Odpočítateľná položka - úvod (2 replies)
 217. Odpočítateľná položka pre ZP (168 replies)
 218. Nový kód 2P v prihláškach do ZP (35 replies)
 219. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2014 (43 replies)
 220. Minimálne mzdové nároky 2015 (28 replies)
 221. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 - kde čo nájdete? (0 replies)
 222. Mzdové veličiny 2015 (9 replies)
 223. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2015 (5 replies)
 224. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 (2 replies)
 225. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 (tlačivo) (8 replies)
 226. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2014 (38 replies)
 227. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2015 (6 replies)
 228. Novela Zákonníka práce k 1.1.2015 (prvé čítanie) (0 replies)
 229. Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015 schválená (odpočítateľná položka) (195 replies)
 230. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015 schválená (29 replies)
 231. Sumy stravného sa od 1. novembra 2014 zvyšujú (11 replies)
 232. Bude sa od 1.1.2015 zavádzať ročné zúčtovanie v sociálnom poistení? (0 replies)
 233. Zníženie zdravotných odvodov od 1.1.2015 (6 replies)
 234. Minimálna mzda od 1.1.2015 - návrh nariadenia vlády (0 replies)
 235. Novela Zákonníka práce k 1.1.2015 (pripomienkové konanie) (6 replies)
 236. Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015 (51 replies)
 237. Novela zákona o službách zamestnanosti k 1.1.2015 (0 replies)
 238. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015 (7 replies)
 239. Zmeny vo vianočných príspevkoch 2014 (0 replies)
 240. Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014) (22 replies)
 241. Test: Zmeny v mzdárskej legislatíve k 1.7.2014 (6 replies)
 242. "Zmena" životného minima k 1.7.2014 a čo s tým súvisí (2 replies)
 243. Zmeny v Zákonníku práce a sociálnom poistení od 1.7.2014 (125 replies)
 244. Koniec školského roka 2013/2014 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie... (64 replies)
 245. Daňové a odvodové tipy III. (2014) (0 replies)
 246. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.7.2014 (14 replies)
 247. Nemocenské dávky a materské v roku 2014 (183 replies)
 248. Otec na materskej? (423 replies)
 249. Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní fyzickej osoby za rok 2014 (1 replies)
 250. Zdanenie príjmov zo zahraničia (2014) (36 replies)