PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Aká podpoložka ekonomickej klasifikácie?
 2. Povinnosť vykonať kontrolu
 3. Použitie podielu zaplatenej dane 2% - účtovanie
 4. Prijatie daru prostrednictvom qr kodu na web stranke
 5. Výkazy n.o.- dotácia z MInisterstva
 6. Účtovanie projektu
 7. Akú sumu nemusíme prerokovať na zhromaždení vlastníkov bytov
 8. Členské príspevky OZ
 9. možeme v občianskom združeni použivať súkromne auto
 10. Zástupca vlatníkov bytov od januára 2019
 11. Prenájom pozemkov
 12. Účtovanie nákupu z kapitálovej dotácie v obci.
 13. môže riaditeľ alebo člen správnej rady neziskovky pomáhať neziskovke vykonávať neziskovú činnosť?
 14. riaditeľ neziskovky a dobrovoľník
 15. podpora dobrovoľníka z neziskovky
 16. Je rozdelený likvidačný zostatok zdaniteľný príjem ?
 17. Môže občianske združenie darovať peniaze?
 18. OZ má menej členov rady ako uvádzajú Stanovy a nemá revízora, ktorého tiež Stanovy uvádzajú. Je to problém?
 19. OZ prijem oslobodeny od dane
 20. Nečinné občianske združenie
 21. V ktorej banke je najvhodnejšie a najjednoduchšie založiť účet občianskemu združeniu?
 22. Ako by sme sa mohli stať prijímateľom 2% daní?
 23. Združenie PO, začiatok činnosti, JU
 24. účtovanie podielov v pozemkovom spoločenstve
 25. Povinnosť podať daňové priznanie pre spoločenstvo vlastníkov bytov
 26. zmena názvu, sídla aj stanov
 27. Materska skola, opatrovanie cez OZ
 28. môže o.z. aspoň dočasne využívať súkromný bankový účet niektorého z členov?
 29. Mozem zalozit obcianske zdruzenoe na verejny eshop pre fyzicke osoby?
 30. Je možné použiť finančné prostriedky z 2% z dane na spolufinancovanie pri zavedení-zriadení klimatizácie?
 31. Elektronická žiadosť
 32. Predaj kostýmov - Občianske združenie
 33. uloženie do fondov
 34. Občianske združenie a pôžička
 35. Likvidácia občianskeho združenia
 36. Projekt Efektívna verejná správa
 37. Registratúrny plán občianskeho združenia.
 38. Môže byť OZ platcom DPH, prípadne len na časť svojich aktivít ?
 39. Ako zúčtovať úver v obci, poskytnutý na už zaplatenú faktúru v minulých rokoch?
 40. Aka je rozpočtová položka na poštové známky a ceniny?
 41. Moze obcianske zdruzenie vystavit fakturu s DPH pre odberatela ?
 42. Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva
 43. vznik SVB ak bývalý správca zanikol zo zákona
 44. spolocenstvo vlastnikov bytov
 45. Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry
 46. Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ
 47. Občianske združenie a rodičovská dovolenka
 48. Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov
 49. Nečinné občianske združenie
 50. Slovenská rada rodičovských združení
 51. Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad?
 52. Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi?
 53. Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to?
 54. Zástupca vlastníkov
 55. Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou?
 56. Občianske združenie a motorové vozidlo
 57. ako získať a nájsť sponzorov ?
 58. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva
 59. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve
 60. Výdavky neziskovky - peňažný denník
 61. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia
 62. Prenájom auta
 63. Čerpanie eurofondov
 64. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ?
 65. kód zdroja 47
 66. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR
 67. založenie občianskeho združenia
 68. kúpa auta pre občianske združenie
 69. smernica na vozidlo
 70. Zobrat pracu ako uctovnicka?
 71. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom?
 72. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie?
 73. Účtovanie nájmu
 74. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 75. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 76. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 77. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 78. vylúčenie člena z OZ
 79. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 80. Vystavenie faktúry
 81. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 82. prehlasovanie na domovej schodzi
 83. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 84. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 85. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 86. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 87. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 88. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 89. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 90. Evidencia na ÚPSVaR
 91. Občianske združenie
 92. Cestovné náhrady v n.o.
 93. Registracia partnerov verejného sektora
 94. kto plati sudne trovy za SVB
 95. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 96. Nákup bez dane
 97. Teplo + Teplota
 98. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 99. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 100. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 101. Občianske združenie podmienky založenia
 102. dobrý správca v ba v roku 2017
 103. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 104. Súťaž zuš
 105. Výročná správa
 106. Faktúra za december vystavená v januári .
 107. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 108. Grant
 109. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 110. evidencia osôb
 111. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 112. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 113. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 114. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 115. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 116. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 117. Dan z príjmov občianske združenie
 118. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 119. Financie a majetok neziskovej organizácie
 120. Cestná daň pre štatutára OZ
 121. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 122. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 123. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 124. spis
 125. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 126. Členstvo v DHZ
 127. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 128. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 129. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 130. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 131. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 132. Občianske združenie a daňové priznanie
 133. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 134. Finančný dar NO druhej NO
 135. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 136. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 137. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 138. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 139. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 140. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 141. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 142. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 143. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 144. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 145. závierka
 146. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 147. pokladničná kniha vzor
 148. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 149. euro money fundament
 150. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 151. Internet na notebooku nefunguje
 152. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 153. Podanie danoveho priznania OZ
 154. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 155. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 156. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 157. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 158. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 159. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 160. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 161. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 162. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 163. Môžem dostať potravinový balíček?
 164. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 165. Dobrovoľnícka činnosť
 166. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 167. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 168. Účtovanie pokladnice v RO
 169. Literatúra - zdravotníctvo
 170. zrpš - riadenie a fungovanie?
 171. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 172. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 173. Zverejňovanie došlých objednávok
 174. Zápisnica z konania schôdze SVB
 175. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 176. Občianske združenie a cudzinec
 177. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 178. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 179. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 180. Mzda zodpovedného zástupcu
 181. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 182. Prechod z JU na PU
 183. Registrácia občianskeho združenia
 184. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 185. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 186. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 187. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 188. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 189. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 190. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 191. otváracia súvaha
 192. Platba do fondu oprav
 193. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 194. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 195. Moze mat OZ e-shop?
 196. ako predať neziskovú organizáciu.
 197. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 198. Občianske združenie fakturácia.
 199. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 200. SVB: merače tepla
 201. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 202. Doplnenie úväzku
 203. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 204. Poistenie RO
 205. Členstvo v organizacii
 206. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 207. Výsledok hospodárenia
 208. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 209. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 210. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 211. Stravovanie v školskej jedálni
 212. Aký software na evidenciu členov oz?
 213. Príjem oslobodený od dane
 214. Vrátenie peňazí
 215. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 216. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 217. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 218. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 219. Zivnost
 220. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 221. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 222. uctovanie podla zdrojov financovania
 223. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 224. danove priznanie a vykazy
 225. daňové priznanie pre občianske združenie
 226. Predaj predmetov občianskym združením
 227. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 228. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 229. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 230. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 231. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 232. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 233. príjem za prenájom
 234. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 235. Kto vykonáva dozor ?
 236. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 237. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 238. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 239. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 240. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 241. Práva podielnika.
 242. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 243. Účtovanie v pohode
 244. cestovné náhrady hráčov FK
 245. účtovanie občianskeho združenia
 246. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 247. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 248. Je možné premenovať občianske združenie?
 249. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 250. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov