PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Povinnosť vykonať kontrolu
 2. Použitie podielu zaplatenej dane 2% - účtovanie
 3. Prijatie daru prostrednictvom qr kodu na web stranke
 4. Výkazy n.o.- dotácia z MInisterstva
 5. Účtovanie projektu
 6. Akú sumu nemusíme prerokovať na zhromaždení vlastníkov bytov
 7. Členské príspevky OZ
 8. možeme v občianskom združeni použivať súkromne auto
 9. Zástupca vlatníkov bytov od januára 2019
 10. Prenájom pozemkov
 11. Účtovanie nákupu z kapitálovej dotácie v obci.
 12. môže riaditeľ alebo člen správnej rady neziskovky pomáhať neziskovke vykonávať neziskovú činnosť?
 13. riaditeľ neziskovky a dobrovoľník
 14. podpora dobrovoľníka z neziskovky
 15. Je rozdelený likvidačný zostatok zdaniteľný príjem ?
 16. Môže občianske združenie darovať peniaze?
 17. OZ má menej členov rady ako uvádzajú Stanovy a nemá revízora, ktorého tiež Stanovy uvádzajú. Je to problém?
 18. OZ prijem oslobodeny od dane
 19. Nečinné občianske združenie
 20. V ktorej banke je najvhodnejšie a najjednoduchšie založiť účet občianskemu združeniu?
 21. Ako by sme sa mohli stať prijímateľom 2% daní?
 22. Združenie PO, začiatok činnosti, JU
 23. účtovanie podielov v pozemkovom spoločenstve
 24. Povinnosť podať daňové priznanie pre spoločenstvo vlastníkov bytov
 25. zmena názvu, sídla aj stanov
 26. Materska skola, opatrovanie cez OZ
 27. môže o.z. aspoň dočasne využívať súkromný bankový účet niektorého z členov?
 28. Mozem zalozit obcianske zdruzenoe na verejny eshop pre fyzicke osoby?
 29. Je možné použiť finančné prostriedky z 2% z dane na spolufinancovanie pri zavedení-zriadení klimatizácie?
 30. Elektronická žiadosť
 31. Predaj kostýmov - Občianske združenie
 32. uloženie do fondov
 33. Občianske združenie a pôžička
 34. Likvidácia občianskeho združenia
 35. Projekt Efektívna verejná správa
 36. Registratúrny plán občianskeho združenia.
 37. Môže byť OZ platcom DPH, prípadne len na časť svojich aktivít ?
 38. Ako zúčtovať úver v obci, poskytnutý na už zaplatenú faktúru v minulých rokoch?
 39. Aka je rozpočtová položka na poštové známky a ceniny?
 40. Moze obcianske zdruzenie vystavit fakturu s DPH pre odberatela ?
 41. Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva
 42. vznik SVB ak bývalý správca zanikol zo zákona
 43. spolocenstvo vlastnikov bytov
 44. Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry
 45. Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ
 46. Občianske združenie a rodičovská dovolenka
 47. Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov
 48. Nečinné občianske združenie
 49. Slovenská rada rodičovských združení
 50. Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad?
 51. Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi?
 52. Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to?
 53. Zástupca vlastníkov
 54. Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou?
 55. Občianske združenie a motorové vozidlo
 56. ako získať a nájsť sponzorov ?
 57. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva
 58. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve
 59. Výdavky neziskovky - peňažný denník
 60. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia
 61. Prenájom auta
 62. Čerpanie eurofondov
 63. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ?
 64. kód zdroja 47
 65. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR
 66. založenie občianskeho združenia
 67. kúpa auta pre občianske združenie
 68. smernica na vozidlo
 69. Zobrat pracu ako uctovnicka?
 70. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom?
 71. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie?
 72. Účtovanie nájmu
 73. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 74. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 75. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 76. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 77. vylúčenie člena z OZ
 78. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 79. Vystavenie faktúry
 80. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 81. prehlasovanie na domovej schodzi
 82. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 83. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 84. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 85. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 86. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 87. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 88. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 89. Evidencia na ÚPSVaR
 90. Občianske združenie
 91. Cestovné náhrady v n.o.
 92. Registracia partnerov verejného sektora
 93. kto plati sudne trovy za SVB
 94. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 95. Nákup bez dane
 96. Teplo + Teplota
 97. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 98. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 99. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 100. Občianske združenie podmienky založenia
 101. dobrý správca v ba v roku 2017
 102. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 103. Súťaž zuš
 104. Výročná správa
 105. Faktúra za december vystavená v januári .
 106. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 107. Grant
 108. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 109. evidencia osôb
 110. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 111. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 112. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 113. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 114. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 115. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 116. Dan z príjmov občianske združenie
 117. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 118. Financie a majetok neziskovej organizácie
 119. Cestná daň pre štatutára OZ
 120. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 121. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 122. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 123. spis
 124. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 125. Členstvo v DHZ
 126. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 127. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 128. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 129. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 130. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 131. Občianske združenie a daňové priznanie
 132. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 133. Finančný dar NO druhej NO
 134. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 135. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 136. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 137. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 138. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 139. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 140. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 141. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 142. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 143. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 144. závierka
 145. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 146. pokladničná kniha vzor
 147. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 148. euro money fundament
 149. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 150. Internet na notebooku nefunguje
 151. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 152. Podanie danoveho priznania OZ
 153. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 154. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 155. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 156. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 157. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 158. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 159. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 160. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 161. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 162. Môžem dostať potravinový balíček?
 163. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 164. Dobrovoľnícka činnosť
 165. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 166. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 167. Účtovanie pokladnice v RO
 168. Literatúra - zdravotníctvo
 169. zrpš - riadenie a fungovanie?
 170. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 171. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 172. Zverejňovanie došlých objednávok
 173. Zápisnica z konania schôdze SVB
 174. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 175. Občianske združenie a cudzinec
 176. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 177. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 178. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 179. Mzda zodpovedného zástupcu
 180. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 181. Prechod z JU na PU
 182. Registrácia občianskeho združenia
 183. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 184. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 185. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 186. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 187. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 188. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 189. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 190. otváracia súvaha
 191. Platba do fondu oprav
 192. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 193. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 194. Moze mat OZ e-shop?
 195. ako predať neziskovú organizáciu.
 196. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 197. Občianske združenie fakturácia.
 198. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 199. SVB: merače tepla
 200. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 201. Doplnenie úväzku
 202. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 203. Poistenie RO
 204. Členstvo v organizacii
 205. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 206. Výsledok hospodárenia
 207. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 208. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 209. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 210. Stravovanie v školskej jedálni
 211. Aký software na evidenciu členov oz?
 212. Príjem oslobodený od dane
 213. Vrátenie peňazí
 214. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 215. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 216. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 217. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 218. Zivnost
 219. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 220. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 221. uctovanie podla zdrojov financovania
 222. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 223. danove priznanie a vykazy
 224. daňové priznanie pre občianske združenie
 225. Predaj predmetov občianskym združením
 226. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 227. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 228. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 229. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 230. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 231. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 232. príjem za prenájom
 233. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 234. Kto vykonáva dozor ?
 235. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 236. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 237. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 238. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 239. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 240. Práva podielnika.
 241. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 242. Účtovanie v pohode
 243. cestovné náhrady hráčov FK
 244. účtovanie občianskeho združenia
 245. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 246. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 247. Je možné premenovať občianske združenie?
 248. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 249. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov
 250. Ako platit za upratovanie kontajneroveho stojiska bytoveho domu?