zora
24.06.05,09:59
Združenie pre vzdelávanie v likvidácii nám darovalo na základe zmluvy rôznu techniku podľa zoznamu, v ktorom udáva zostatkovú hodnotu jednotlivých predmetov. Podľa nej niektoré veci by sa mali zaradiť medzi dlhodobý odpisovaný majetok a niektoré priamo do nákladov. Hoci možno podľa ich vstupnej ceny by to bolo inak. Alebo mám považovať zostatkovú cenu za reprodukčnú a podľa nej to zaradiť? Prosím o pomoc.
Jana Acsová
24.06.05,10:41
Bezodplatne obstaraný majetok sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. V tomto prípade (ak je hodnota daru totožná so zostatkovou hodnotou), možno považovať túto hodnotu za reprodukčnú obstarávaciu cenu.
zora
24.06.05,10:55
V zákone o dani z príjmov som objavila v §25 ods.1 písm.f, že vstupnou cenou hmotnéh majetku je zostatková cena majetku zistená u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania... ako si to mám vyložiť?
Jana Acsová
24.06.05,11:16
V zákone o dani z príjmov som objavila v §25 ods.1 písm.f, že vstupnou cenou hmotnéh majetku je zostatková cena majetku zistená u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania... ako si to mám vyložiť?Myslím si, že je to totožná aplikácia ako v účtovných predpisoch. T.j. zostatková cena darcu = reprodukčná obstarávacia cena nadobúdateľa (obdarovaného).

Doplnenie:
Tento záver vyplýva z kontextu príspevku zadávateľa. Nejedná sa o všeobecne aplikované zhrnutie, ale uzáver pre účely tohto príspevku.
zora
24.06.05,11:55
Ešte jedna doplňujúca otázka. Čo ak mám počítač s nulovou zostatkou hodnotou /z r.2000/? Ako ho zaradím do majetku?
kvet
24.06.05,13:18
Myslím si, že je to totožná aplikácia ako v účtovných predpisoch. T.j. zostatková cena darcu = reprodukčná obstarávacia cena nadobúdateľa (obdarovaného).
Nesúhlasím. V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 písm. d) bod 1 zákona o účtovníctve sa reprodukčnou obstarávacou cenou oceňujem bezodplatne nadobudnutý majetok (napr. dedením, darovaním...). Podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o účtovníctve, reprodukčnou obstarávacou cenou je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Tzn., že na účely zaradenia majetku a účtovného odpisovania sa majetok nadobudnutým darovaním zaúčtuje v reprodukčnej obstarávacej cene, ktorá sa nemusí rovnať zostatkovej cene. Mala by sa stanoviť napr. znaleckým posudkom.

Ale, na účely daňového odpisovania sa za vstupnú cenu považuje zostatková cena majetku u darcu, ak darca o darovanom majetku účtoval (§ 25 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov).
zora
27.06.05,13:06
Z toho vyplýva, že na účely daňového a účtovného odpisovania bude mať predmet dve rôzne vstupné ceny? Pri zaradení do majetku musím do programu uviesť jednu konkrétnu vstupnú cenu. Darovacia zmluva bude znieť na inú sumu /v zostatkovej cene/ a k nej bude znalecký posudok alebo odborný odhad na inú sumu.
Jana Acsová
27.06.05,13:14
Bezodplatne obstaraný majetok sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. V tomto prípade (ak je hodnota daru totožná so zostatkovou hodnotou), možno považovať túto hodnotu za reprodukčnú obstarávaciu cenu.To kvet:
Odpovede sú rozvíjané v rámci jedného príspevku a nie všeobecne. Rieši zadanú otázku, čo je zrejmé z citácie z príspevku č. 2 "ak je hodnota daru totožná so zostatkovou hodnotou, možno považovať túto hodnotu za reprodukčnú OC".