Zauzana
26.06.05,17:21
Slovenská televízia prestala vystavovať a posielať právnickym osobám faktúry za koncesionárske poplatky...najnovšie dostanete až výzvu od advokátskej kancelárie na úhradu nedoplatku...pokiaľ zavoláte na telefónne čísla uvedené vo výzve, dozviete sa, že faktúru ani nedostanete a že máte automaticky 2x ročne uhradiť tieto poplatky na číslo účtu, ktoré je vo výzve uvedené..../pre zaujímavosť, je to iba xeroxová kópia:cool: /. Zaujímalo by ma, či niekto zachytil zmenu zákona, ktorá oprávňuje STV nútiť koncesionárov-právnicke osoby platiť poplatky bez faktúry? A čo nato naše kontrolné orgány, nepredpokladám, že pri daňovej kontrole budú daniari nosiť so sebou čísla účtov...?! Je zaujímavé, že Slovenský rozhlas faktúry posiela...

Ďakujem za podnetné postrehy
ondrejvla
26.06.05,19:15
http://www.obcan.sk/Img/main_dot.gif Koncesionárske poplatkyhttp://www.obcan.sk/Img/blank.gifhttp://www.obcan.sk/Img/blank.gif
Platby koncesionárskych poplatkov za používanie televíznych prijímačov upravuje zákon č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v platnom znení (posl. novela č. 241/2003 Z. z.).

Problematika platenia koncesionárskych poplatkov je upravená v zákone č. 212/1995 (http://jaspi.justice.gov.sk/)Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v platnom znení (ďalej len "zákon")

Platiteľ poplatkov

Platiteľom poplatkov je (podľa § 3 zákona) fyzická osoba, ktorá prijímač vlastní, samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá prijímač eviduje v účtovníctve, a právnická osoba, ktorá prijímač eviduje
v účtovníctve.

Ten, kto zaplatí poplatok za jeden prijímač, môže sám alebo s príslušníkmi svojej domácnosti používať viac prijímačov, a to v byte alebo mimo bytu. Ak je platiteľ poplatku právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná fyzická osoba, je povinný platiť poplatok za každý prijímač.

Poplatok sa platí do 15. dňa v mesiaci.

Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po tom, ako platiteľ poplatku nadobudol prijímač a skončí sa posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikla povinnosť platiť poplatok.

Povinnosť platiť poplatok zaniká, ak sa prijímač zničí alebo je neopraviteľný, ak prijímač predá, daruje alebo zverí na dlhodobé používanie inej fyzickej osobe.

Oslobodenie od poplatkov

Podľa § 6 zákona, od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení:


cudzinci, ak ich pobyt na území SR nepresahuje tri mesiace v kalendárnom roku,
pracovníci zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov, ak nie sú slovenskými štátnymi občanmi a ak je zaručená vzájomnosť,
občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
zariadenia sociálnych služieb alebo humanitárne zariadenia, zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, predškolské zariadenia, školy, zdravotnícke zariadenia s lôžkovými oddeleniami, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie.
Sadzba poplatkov

Mesačná výška poplatku je 40 Sk za rozhlasové prijímače a 100 Sk za televízne prijímače.

Ak je platiteľ poplatku poberateľom dôchodku, ak nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, je poplatok pre ňu za používanie rozhlasových prijímačov 20 Ska za používanie televíznych prijímačov 50 Sk.

Súvisiace odkazy:

Výber koncesionárskych poplatkov v STV (http://www.culture.gov.sk/pk/BOBOC_05_02_02/prilohy_3_4.rtf)


Našla som len toto, skús, či pomôže.
Zauzana
27.06.05,07:05
Ďakujem za rozsiahle informácie...je jasné, že STV tým, že neposiela faktúry vo veľkom šetrí a ešte aj bremeno zodpovednosti prehodilo na koncesionárov - však páni podnikatelia majú dosť peňazí, tak nech platia a nech sa aj zodpovedajú a obhajujú pred daňovými úradmi!:mad:
Alexa
15.07.05,08:06
Ahojte, chcem vás poprosiť, ak má nieto poruke vyraďovací protokol na televízny prijímač /§ 7 ods. 3 zákona 212/1995 Z.z./ mohli by ste to sem prilepiť? Chcem odhlásiť TV , pretože je vyradený a potrebujem k tomu vyraďovací protokol aby firma neplatili koncesionárske poplatky. Ďakujem za pomoc
Janna
23.08.06,07:06
Výzva zo Slovenského rozhlasu adresovaná na firmu na zaplatenie koncesionárskych poplatkov sa dáva do evidencie záväzkov? Alebo sa to uhradí a priloží len k výpisu? Na výzve je uvedené "výzva nie je daňovým dokladom" Robím v PU.
Ďakujem
Tweety
23.08.06,07:09
Výzva zo Slovenského rozhlasu adresovaná na firmu na zaplatenie koncesionárskych poplatkov sa dáva do evidencie záväzkov? Alebo sa to uhradí a priloží len k výpisu? Na výzve je uvedené "výzva nie je daňovým dokladom" Robím v PU.
Ďakujem
Koncesie 538AE/321, ak máš faktúru. Jej úhrada 321/221.
Janna
23.08.06,07:14
Koncesie 538AE/321, ak máš faktúru. Jej úhrada 321/221.

Faktúra to nie je. Je tam napísané "Výzva" a zároveň, že nie je daňovým dokladom, tak asi to len priložím k výpisu z banky bez zaevidovania do záväzkov a dám 538AE/221 ?
Tweety
23.08.06,07:17
Faktúra to nie je. Je tam napísané "Výzva" a zároveň, že nie je daňovým dokladom, tak asi to len priložím k výpisu z banky bez zaevidovania do záväzkov a dám 538AE/221 ? Na tieto poplatky sa daň nevzťahuje, poplatok je bez dane, preto je tam uvedené, že nie je daňovým dokladom, môžeš to naúčtovať ako faktúru, nič tým nepokazíš. Každej úhrade musí predchádzať predpis.:cool:
Janna
23.08.06,07:20
Na tieto poplatky sa daň nevzťahuje, poplatok je bez dane, preto je tam uvedené, že nie je daňovým dokladom, môžeš to naúčtovať ako faktúru, nič tým nepokazíš. Každej úhrade musí predchádzať predpis.:cool:

Tak a už som múdrejšia:) Ďakujem moc.
Sheila.chosen
23.08.06,08:58
Faktúra to nie je. Je tam napísané "Výzva" a zároveň, že nie je daňovým dokladom, tak asi to len priložím k výpisu z banky bez zaevidovania do záväzkov a dám 538AE/221 ?

Pozn.: Na BU nesmies uctovat naklady, okrem bank. poplatkov. Bud mas interny doklad, abo FA, ale nie na BU.;)
silvika
24.08.06,16:14
Chcela by som sa spýtať k koncesionárskym poplatkom za rozhlas. SZČO si minulý rok kúpila auto (samozrejme je tam autorádio) a neprihlásila ho na platenie KP. Je možnosť doplatiť celú dlžnú sumu bez pokuty?
Ďakujem.
Tweety
24.08.06,16:16
Chcela by som sa spýtať k koncesionárskym poplatkom za rozhlas. SZČO si minulý rok kúpila auto (samozrejme je tam autorádio) a neprihlásila ho na platenie KP. Je možnosť doplatiť celú dlžnú sumu bez pokuty?
Ďakujem. Najprv sa potrebuje k poplatku prihlásiť( teda prihlásiť autorádio), potom zaplatiť a potom iba čakať, možno nebude pokutka.:cool:
silvika
24.08.06,16:25
no to je jasné, že najprv treba autorádio prihlásiť, len či s tým niekto nemá skúsenosť.
silvika
24.08.06,17:10
V zákone o KP je uvedené:


"§ 8Vymáhanie nezaplatených poplatkov(1) Ak

platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3 a 8 alebo povinnosť podľa § 7 ods. 2 a 3, je v omeškaní so zaplatením poplatku.
(2) Ak je platiteľ poplatku v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku (§ 3 ods. 3 a 6), vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas písomne vyzve platiteľa na splnenie povinnosti podľa tohto zákona.
(3) Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú vo výzve, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas po uplynutí určenej lehoty uplatní právo na úhradu nedoplatku na príslušnom súde.
§ 9
Poplatky z omeškania(1) Ak je

platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou dlhšie ako dva mesiace a dodržal sa postup podľa § 8, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas požiada platiteľa o zaplatenie poplatku z omeškania.
(2) Poplatok z omeškania podľa ods. 1 je 5 000 Sk u fyzických osôb a 15 000 Sk u právnických osôb za každý, aj len začatý mesiac omeškania, a to za každý prijímač, za ktorý je platiteľ v omeškaní s platbou.
(3) Ak

platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie
(ods. 2), Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas môže uplatniť svoj nárok na súde.
(4) Príjmy z poplatkov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o poplatky za používanie rozhlasového
prijímača,

a Slovenská televízia, ak ide o poplatky za používanie televízneho prijímača."
V prípade že sa SZČO prihlási od 10.2005 a príde mu výzva na zaplatenie, a splní povinnosť vo výzve, nemal by platiť poplatok z omeškania §9 ods.1. Dúfam, že som to pochopila správne. Poprosila by som o názor. Ďakujem.
silvika
24.08.06,17:28
Re: Faktúry za koncesionárske poplatky

--------------------------------------------------------------------------------

V zákone o KP je uvedené:


"§ 8Vymáhanie nezaplatených poplatkov(1) Ak
platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3 a 8 alebo povinnosť podľa § 7 ods. 2 a 3, je v omeškaní so zaplatením poplatku.
(2) Ak je platiteľ poplatku v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku (§ 3 ods. 3 a 6), vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas písomne vyzve platiteľa na splnenie povinnosti podľa tohto zákona.
(3) Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú vo výzve, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas po uplynutí určenej lehoty uplatní právo na úhradu nedoplatku na príslušnom súde.
§ 9
Poplatky z omeškania(1) Ak je
platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou dlhšie ako dva mesiace a dodržal sa postup podľa § 8, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas požiada platiteľa o zaplatenie poplatku z omeškania.
(2) Poplatok z omeškania podľa ods. 1 je 5 000 Sk u fyzických osôb a 15 000 Sk u právnických osôb za každý, aj len začatý mesiac omeškania, a to za každý prijímač, za ktorý je platiteľ v omeškaní s platbou.
(3) Ak
platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie
(ods. 2), Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas môže uplatniť svoj nárok na súde.
(4) Príjmy z poplatkov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o poplatky za používanie rozhlasového
prijímača,
a Slovenská televízia, ak ide o poplatky za používanie televízneho prijímača."
V prípade že sa SZČO prihlási od 10.2005 a príde mu výzva na zaplatenie, a splní povinnosť vo výzve, nemal by platiť poplatok z omeškania §9 ods.1. Dúfam, že som to pochopila správne. Poprosila by som o názor. Ďakujem.