vierkat
27.06.05,08:11
čaute poraďáci...

čo mám rozumieť pod účtom 314/A neznáme platby? čo sa tam účtuje?
Tweety
27.06.05,08:48
na účte 314/A(analytika) sa účtuje iba poskytnutý preddavok pred splnením dodávky(služby , tovaru)
MM
accad
27.06.05,08:51
Podľa opatrenia MF č.23054/2002-91, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ v znení opatrenia MF SR č.25167/2003-92 sa na účte 314 - Poskytnuté preddavky účtujú poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem poskytnutých na dlhodobý majetok.Tento účet určite nemôže byť použitý na účtovanie neidentifikovateľných platieb, na takéto platby je vhodnejšie použiť iný účet podľa charakteru platby. Treba skúmať, či je možné identifikovať číslo účtu, prípadne požiadať o to banku kam platba smerovala, či je možné zistiť, či sa jedná o PO alebo FO. Ak nie je možná ani jedna varianta zistenia príjemcu čiastky, zistiť hmotnú zodpovednosť osoby, ktorá čiastku poukazovala, či nedošlo k trestno-právnemu skutku podľa výšky čiastky (napr.poukázanie platby na osobný účet) a urobiť predpis o náhrade. Ale určite neznáma platba nepatrí na účet 314. Ak nie je možné určiť príjemcu, ani to zosobniť v rámci hmotnej zodpovednosti, podľa môjho názoru je to možné preúčtovať (podľa doby, kedy bola platba poukázaná) do daňovo pripočítateľných nákladov na základe rozhodnutia oprávnenej osoby.