Adela
30.06.05,08:23
Na dražbe sme kúpili tovar. Vie mi niekto poradiť ako je to s DPH, môžem si odrátať DPH, na základe akého dokladu a od koho? Jediný doklad čo mám je od exekútora, kde je suma za ktorú sme odkúpili tovar, pri ktorej je uvedené že je to cena bez DPH.

Ďakujem Ada
Jara
30.06.05,09:31
Ak je to suma ktorú ste zaplatili a bol bez DPH tak myslím, že žiadnu DPH nemôžeš dať do odpočtu. Ak si nemal povinnosť, tak nemáš ani odpočet.
Adela
30.06.05,09:53
Ale nie som si celkom istá, či by som nemala pýtať nejaký daňový doklad od firmy, ktorej ten tovar patril. Pretože podľa mňa oni by mali odviesť nejakú DPH. Ten tovar im predsa patril aj keď peniaze zaň dostane už asi niekto iný (nejaký veriteľ, ktorý ich dal do exekúcie).
Ešte som takýto prípad nemala a cítim sa ohľadom DPH aj účtovania dosť bezradná.

ale ďakujem za odpoveď
roho
03.07.05,11:32
Na dražbe sme kúpili tovar. Vie mi niekto poradiť ako je to s DPH, môžem si odrátať DPH, na základe akého dokladu a od koho? Jediný doklad čo mám je od exekútora, kde je suma za ktorú sme odkúpili tovar, pri ktorej je uvedené že je to cena bez DPH.

Ďakujem Ada
Nový zákon o DPH zrušil povinnosť exekútora pri dražbe vystaviť daňový doklad pre vydražiteľa a odviesť DPH za toho, komu sa predala vec. Exekútor len vypracuje zápisnicu o dražbe, v ktorej len uvedie prečo, čo, komu a za koľko sa predalo. V zápisnici uvádza len vydraženú cenu bez toho, že by uviedol či je to s DPH alebo nie. Povinnosť vystaviť faktúru vydražiteľovi má na základe zápisnice o dražbe ten, komu sa vec predala. Na základe tejto fa si až môžete odpočítať daň.
Je to stručné, ale hádam to stačí.
KEJKA
04.07.05,09:33
Na dražbe sme kúpili tovar. Vie mi niekto poradiť ako je to s DPH, môžem si odrátať DPH, na základe akého dokladu a od koho? Jediný doklad čo mám je od exekútora, kde je suma za ktorú sme odkúpili tovar, pri ktorej je uvedené že je to cena bez DPH.

Ďakujem Ada
draží exekútor a ked ti dal potvrdenie že je to bez DPH, tak to ber tak. Nemam čas hľadať ale už v starom zákone o DPH dražby boli riešené - DPH odvádza exekútor.
Adela
04.07.05,11:31
Ďakujem veľmi pekne za všetky príspevky

Ada
ALBO
02.12.05,14:48
Nový zákon o DPH zrušil povinnosť exekútora pri dražbe vystaviť daňový doklad pre vydražiteľa a odviesť DPH za toho, komu sa predala vec. Exekútor len vypracuje zápisnicu o dražbe, v ktorej len uvedie prečo, čo, komu a za koľko sa predalo. V zápisnici uvádza len vydraženú cenu bez toho, že by uviedol či je to s DPH alebo nie. Povinnosť vystaviť faktúru vydražiteľovi má na základe zápisnice o dražbe ten, komu sa vec predala. Na základe tejto fa si až môžete odpočítať daň.
Je to stručné, ale hádam to stačí.

Z čoho to vyplýva podľa nového zákona?Budeme asi riešiť takýto problém a neviem ako na to. Podľa starého to bolo takto:
(ešte mi podľa starého nebolo jasné, čo keď predá nehnuteľnosť takto, mohol ju dražiť ako oslobodenú? Bolo to tam napísané akoby tam vždy mala byť DPH). My budeme teraz takto realizovať zál. právo práve pri nehnuteľnosti.
§ 46a,
ktorý rieši problém odvodu DPH pri nútenom predaji veci súdnym exekútorom a pri realizácii záložného práva záložným veriteľom a pri uplatňovaní odpočtu dane platiteľom dane, ktorý vec nadobudol v rámci exekúcie, resp. v rámci realizácie záložného práva. Povinnosť zaplatiť daň, ktorá je súčasťou predajnej ceny, sa ukladá osobe, ktorá má právo z výťažku uspokojovať svoju pohľadávku (daňová exekúcia, záložný veriteľ alebo pohľadávku inej osoby (súdna exekúcia).
Podľa § 46a) ods. 1 je povinná PO alebo FO, ktorá vykonáva predaj veci platiteľa podľa Exekučného poriadku na dražbe alebo iným spôsobom, čím uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby napr. súdny exekútor po vydražení veci do 15 dní od konca kalendárneho meciaca, v ktorom bola vec predaná oznámiť daňovému úradu predaj veci a v tom istom období aj daň zaplatiť príslušnému DU-základom dane je vydražená cena, to je cena vrátane dane.
Podľa § 46a) ods.2 predávajúci napr. súdny exekútor vyhotoví v prospech vydražiteľa daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti podľa § 15 zák o DPH (identifikačné údaje vydražiteľa-ako odberateľa a Fy na ktorú bola vyhlásená exekúcia-dodavateľ,ktorý zd. plnenie uskutočnil) a naviac obchodné meno a sídlo súdneho exekútora a právny dôvod núteného predaja. Kópiu tohto dokladu je povinný odovzdať platiteľovi, ktorého vec sa predala.
Podľa § 43a) ods. 3 platiteľ, ktorého vec sa predala je povinný uviesť cenu aj daň z tohto zdaniteľného plnenia vo svojom priznaní, ale vzhľadom k tomu ,že daň už za neho zaplatil exekútor, resp. veriteľ zníži svoju vlastnú daňovú povinnosť o zaplatenú daň v daňovom priznaní, v ktorom došlo k uskutočneniu zdaniteľného plnenia-k predaju exekútorom.
Podľa ods. 4 vydražiteľ má nárok na odpočet dane dane za podmienky splnenia § 20 ods.2,pís. c.
roho
07.12.05,12:29
Z čoho to vyplýva podľa nového zákona?Budeme asi riešiť takýto problém a neviem ako na to. Podľa starého to bolo takto:
(ešte mi podľa starého nebolo jasné, čo keď predá nehnuteľnosť takto, mohol ju dražiť ako oslobodenú? Bolo to tam napísané akoby tam vždy mala byť DPH). My budeme teraz takto realizovať zál. právo práve pri nehnuteľnosti.
§ 46a,
ktorý rieši problém odvodu DPH pri nútenom predaji veci súdnym exekútorom a pri realizácii záložného práva záložným veriteľom a pri uplatňovaní odpočtu dane platiteľom dane, ktorý vec nadobudol v rámci exekúcie, resp. v rámci realizácie záložného práva. Povinnosť zaplatiť daň, ktorá je súčasťou predajnej ceny, sa ukladá osobe, ktorá má právo z výťažku uspokojovať svoju pohľadávku (daňová exekúcia, záložný veriteľ alebo pohľadávku inej osoby (súdna exekúcia).
Podľa § 46a) ods. 1 je povinná PO alebo FO, ktorá vykonáva predaj veci platiteľa podľa Exekučného poriadku na dražbe alebo iným spôsobom, čím uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby napr. súdny exekútor po vydražení veci do 15 dní od konca kalendárneho meciaca, v ktorom bola vec predaná oznámiť daňovému úradu predaj veci a v tom istom období aj daň zaplatiť príslušnému DU-základom dane je vydražená cena, to je cena vrátane dane.
Podľa § 46a) ods.2 predávajúci napr. súdny exekútor vyhotoví v prospech vydražiteľa daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti podľa § 15 zák o DPH (identifikačné údaje vydražiteľa-ako odberateľa a Fy na ktorú bola vyhlásená exekúcia-dodavateľ,ktorý zd. plnenie uskutočnil) a naviac obchodné meno a sídlo súdneho exekútora a právny dôvod núteného predaja. Kópiu tohto dokladu je povinný odovzdať platiteľovi, ktorého vec sa predala.
Podľa § 43a) ods. 3 platiteľ, ktorého vec sa predala je povinný uviesť cenu aj daň z tohto zdaniteľného plnenia vo svojom priznaní, ale vzhľadom k tomu ,že daň už za neho zaplatil exekútor, resp. veriteľ zníži svoju vlastnú daňovú povinnosť o zaplatenú daň v daňovom priznaní, v ktorom došlo k uskutočneniu zdaniteľného plnenia-k predaju exekútorom.
Podľa ods. 4 vydražiteľ má nárok na odpočet dane dane za podmienky splnenia § 20 ods.2,pís. c.
Ak som dobre pochopil, otázka je, prečo nevystavuje faktúru exekútor, ale ten komu sa predala vec na dražbe.
V zákone č. 222/2004 Z.z. (DPH) už nie sú ustanovenia o tom, že daňový doklad vystavuje pri dražbe exekútor a že exekútor odvádza DPH z vecí predaných na dražbe, tak ako uvádza v príspevku Lida. Jej názor je nesprávny. Ustanovenia ktoré spomína, boli z DPH vypustené.

Povinnosť vystavovať faktúru podľa nového zákona o DPH vzniká tomu, komu sa vec na dražbe predala . Vychádza to z nasledovných ustanovení zákona o DPH a to:

§ 2 ods.1 písm.a/ – predmetom dane je dodanie tovaru za protihodnotu
§ 8 ods.1 písm.a/ - dodaním tovaru je dodaním hmotného majetku, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva (exekútor nie je vlasníkom vecí, ktoré sa predávajú na dražbe;vlastníkom vecí až do udelenia príklepu resp. právoplatnosti uznesenia o príklepe pri nehnuteľnostiach je vždy osoba, ktorej vec sa predávala !!! )
§ 8 ods.2 – dodaním tovaru je aj prevod vlastníckeho práva .......na základe rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona
§ 19 ods.1 – daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru...
§ 22 ods.1 – základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal ..............
§ 38 ods.1 – oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jejčasti vrátane dodania stavebného pozemku..............ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie.......
§ 71 ods.1 – pri každom dodaní tovaru..............je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru.


Exekútor podľa zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) v prípade predaja hnuteľných vecí na verejnej dražbe spíše v zmysle § 125 ods.4 exekučného poriadku zápisnicu o dražbe. V tejto zápisnici uvádza prečo a na základe čoho došlo k verejnej dražbe, v prospech koho sa vymáha, kto je povinný platiť, aká vec sa predala a suma, za koľko sa vec predala. K tejto sume exekútor neuvádza, či je s DPH alebo bez DPH. Jednoducho uvedie len vydraženú sumu. Povinnosť uvádzať DPH mu neukladá žiaden zákon. Zároveň podľa § 127 exekučného poriadku exekútor vyplatí dosiahnutý výťažok po zrážke trov predaja priamo oprávnenému.
Zápisnicu o dražbe a spôsob, ako bol výťažok z dražby rozdelený zašle osobe, ktorej vec sa na dražbe predala. (slušný exekútor tak urobí okamžite, bez žiadosti. Ak to nepošle, ten, komu sa predala vec má právo si to z exekučného spisu vyžiadať).