Mickya
30.06.05,12:53
máme zákazníka, ktorý si u nás objednal službu podľa § 15 ods.7.
Zákazník je z Čiech, ale nevedeli sme, že má organizačnú zložku aj na Slovensku. Faktúru sme mu vystavili bez DPH. Je to zle? Alebo ak vlastne poskytujem službu podľa § 15 ods. 7 pre firmu, ktorá má sídlo v Čechách (nie pre zložku) tak je to bez DPH? Ako to prosím je?
Ďakujem
----------------
§ 15 ods. 7 hovorí: Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.
adamt
30.06.05,12:58
Podstatné je aké IC DPH je uvedené na objednávke a fakture ak české tak bez DPH
ak slovenské tak chytro opraviť
zuzi
30.06.05,13:05
A komu tú službu dodávate? Tej organizačnej zložke alebo firme v Čechách? Musíš si jednoznačne povedať, kde je miesto dodania služby podľa §15.
JanaSys
30.06.05,13:07
Skontroluj si, či službu objednali pod českým ICDPH. Ak áno, nemalo by vadiť, že tu majú prevádzku s SK ICDPH. Myslím si, že problém by bol skôr keby ste službu poskytli tej prevádzke a chceli fakturovať na české ICDPH (máš preukázateľné, že službu prijala materská firma a nie organizačná zložka?).
Mickya
30.06.05,13:10
Miestom dodania služby sú Čechy. IČ DPH som uviedla české. Čiže by som to mala mať správne. Nie?
Mickya
30.06.05,13:17
Takže to mám dobre. Ďakujem Vám všetkým za pomoc. Ste zlatí.