jankacip
30.06.05,13:26
Dotaz k DPH :Združenie fyzických osôb /platitelia DPH/ uskutočňovalo pomerne odpočítanie dane za rok 2004 podľa § 50 Zákona o DPH z titulu prenájmu nebytových priestorov / obchod/ neplatcovi DPH.Pri ročnom zúčtovaní DPH za rok 2004 bol koeficient 0,98. Ku 31.12.2004 bola zmluva na prenájom nebytových priestorov zrušená.Združenie fyzických osôb je štvrťročným platiteľom DPH.

V I.štvrťroku 2005 združenie FO neprenajímalo nebytové priestory, prevádzkovali obchod v rámci svojho

predmetu podnikania. V I.štvrťroku 2005 vykonali na obchode technické zhodnotenie vy výške 160 557,-Sk

včetne 19% DPH. V II.štvrťroku 2005 vykonali na obchode technické zhotnotenie vo výške 51 166,-Sk včetne

19% DPH.Dňa 2.3.2005 s účinnosťou od 1.4.2005 dali do prenájmu väčšiu časť nebytových priestorov /obchodu/ a zvyšnú časť si ponechali pre seba na podnikanie, kde pracujú. V II.štrvťroku 2005 sa faktúroval prenájom nájomcovi s účinnosťou od 1.4.2005 podľa § 38 /oslobodene plnenie/,nakoľko nájomca nie je platiteľ DPH.Ďalej podľa dohody zmluvných strán nájomca mesačne prispieva za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytových priestorov /elektrine,vodné,stočné/, ktoré sa nájomcovi účtuje zálohove s DPH ako dodanie tovaru a služieb podľa §8 a 9 Zákona o DPH a bude podliehať ročnému vyúčtovaniu dodaniu tovaru podľa skutočného odberu.

Otázky :


Aký dopad majú horeuvedené skutočnosti-technické zhodnotenie/I.kv.2005/ s ohľadom na koeficient § 50 Zákona o DPH za I.štvrťrok 2005 na daňové priznanie DPH za 1.štvrťrok 2005 keď platitelˇ DPH ešte neprenajímal nebytové priestory /obchod/ , nefaktúroval osobodené plnenenie a v obchode sa uskutočňovali zdaniteľné plnenia /predaj tovaru/.
Aký dopad majú horeuvedené skutočnosti-technické zhodnotenie/2.kv.2005/ s ohľadom na koeficient § 50 Zákona o DPH za II.štvrťrok 2005 na daňové priznanie DPH za II.štvrťrok 2005 keď platitelˇ DPH prenajímal nebytové priestory /obchod/,faktúroval osobodené plnenenie a v obchode sa uskutočňovali i zdaniteľné plnenia /predaj tovaru/.
Aké zdaniteľné plnenia vstupujú do odpočítania dane s koeficientom podľa § 50 Zákona o DPH, keď časť služieb /elektrina,vodné a stočné/ sa refaktúruje ako uskutočnené zdaniteľné plnenie s DPH na výstupe.