jankacip
30.06.05,13:31
Dotaz k dani z príjmov FOFyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť-súkromná zubná technika má vyššie odborné vzdelanie s titulom “diplomovaný zubný technik“/D.z.t/. So vstupom do Európskej únie toto vzdelanie nie je platné a preto fyzická osoba si začala pôvodné vzdelanie nahrádzať adekvátnym vzdelaním platným v EÚ a to na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce, špecialista zubný technik, ktoré končí titulom Mgr.Otázka: Sú výdavky vynaložené na toto štúdium ako je polročné školné /7 tis Sk,odborná literatúra a pod./daňovými výdavkami podľa § 19 Zákona o daniach z príjmov?
anto
30.06.05,13:48
Na toto je zložitá odpoveď. V spoločnostiach, kde je potrebné, aby si pracovníci zvyšovali svoju kvalifikáciu štúdiom, je možné s pracovníkom dohodnúť podmienky štúdia popri zamestnaní v dodatku k pracovnej zmluve, kde sa uvedie druh štúdia, ukončenie, a záväzok pracovníka, ktorý toto štúdium absolvuje pracovať v spoločnosti xx rokov. Ak pracovník nedokončí štúdium z jeho viny, náklady na toto štúdium uhradí. Tieto náklady sú potom nákladmi podnikateľa. Ale ako to funguje u fyzickej osoby, to neviem posúdiť.
luebchenko
30.06.05,14:03
Predpokladám že živnosť si dostala na základe nejakého, v tom čase platného a úradom akceptovaného dosiahnutého vzdelania. Keďže sa zmenila legislatíva, argumentovala by som § 2 písm i) ZDP - daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom.... (musí byť riadne evidovaný atď). Bez tohto vzdelania príjmy nezabezpečíš a neudržíš (podľa platnej normy) takže podľa mňa áno - je to daňový výdavok.
Naile
30.06.05,14:23
Je to vec interpretácie a je tu hrozba kratenia dane. (každý by chcel študovať potom v Oxforde). Podľa mňa treba sa opytať spravcu dane - DÚ.
Denda
30.06.05,14:31
Ešte si treba položiť otázku, či na základe terajšieho vzdelania nemôže vykonávať na našom území podnikateľskú činnosť. Mám na mysli prechodné obdobia.
Jana Acsová
30.06.05,14:44
Fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť-súkromná zubná technika má vyššie odborné vzdelanie s titulom “diplomovaný zubný technik“/D.z.t/. So vstupom do Európskej únie toto vzdelanie nie je platné a preto fyzická osoba si začala pôvodné vzdelanie nahrádzať adekvátnym vzdelaním platným v EÚ a to na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce, špecialista zubný technik, ktoré končí titulom Mgr.
Otázka: Sú výdavky vynaložené na toto štúdium ako je polročné školné /7 tis Sk,odborná literatúra a pod./daňovými výdavkami podľa § 19 Zákona o daniach z príjmov?Pripojím sa do diskusie otočením otázky. Predpokladajme, že nakoľko sme už v únii, boli by výdavky spojené so štúdiom "za zubného technika" (akceptovaného úniou) uznaným daňovým výdavkom?
Porovnateľne sa to dá naaplikovať aj na štúdium na VŠ pre živnosti, kde je VŠ predpísaná.

Možno sa to dá interpretovať aj inak, preto by som odporúčala to čo Naile, informovať sa na DÚ (a v prípade kladnej odpovede vyžiadať si aj písomné potvrdenie tejto skutočnosti).
evina
30.06.05,14:56
Ja súhlasím s otočením otázky ako píše AVO. a dopĺňam, že podľa mňa bohužiaľ v tomto prípade nejde o daňové výdavky.
Ak nespĺňa živnostník podmienky pre vykonávanie určitej živnosti buď ju vykonávať nemôže, alebo si ich zabezpečí tak, aby mohol živnosť vykonávať. Jeho ŽL už vydaný nepredpokladá rozširovanie si vzdelania.
luebchenko
01.07.05,10:30
Viem, že štúdium na škole je niečo iné ale: keď prišiel zákon o ochrane os.údajov a vyžadovala sa tam "preškolená" osoba, všetci nabehli na školenia - určite si náklady na tieto školenia aj všetci dali do N. V prípade zubného technika ide o živnostníka, ktorý už podnikal, mal živnosť, prišiel však nový zákon, ktorý ho núti vzdelanie si doplniť! Pokiaľ neexistuje nijaký "jednoduchší" kurz, ktorý by bol platný aj pre EU a rozširujúce štúdium na škole je jedinou možnosťou ako splniť túto zákonnú povinnosť, podľa mňa by to DU mal akceptovať. Jasné že by bolo iné, ak by niekto študoval s úmyslom ziskať živnosť. Tu však živnosť už je založená a vykonávaná. Ale súhlasím s tým, že najlepšie je spýtať sa na DU :D
evina
01.07.05,10:38
Ľubi, myslím, že to posúdia tak, že napr. taký zákon o ochrane osobných údajov sa týka vlastne všetkých podnikajúcich subjektov, tak isto ako povinnosť registrovať sa za platcu DPH ak sú splnené podmienky a pod., ale to, či zubný technik má potrebné vzdelanie na vykonávanie jeho živnosti pri vydávaní ŽL, alebo neskôr pri zmene podmienok je jeho osobná záležitosť...U nás asi ešte nedozrel čas k uznaniu takýchto výdavkov...
pyton
01.07.05,10:48
Aj keď naše daň. úrady nie sú naklonené uznávať takéto výdavky ako daňové výdavky, je to podľa mňa pre toho podnikateľa typický daňový výdavok /na zabezpečenie, udržanie..............príjmov./

Keby to bol "len kurz", tak bez problémov, ale keď je to zabezpečované školou, tak už nie??? Obhajovala by som to ako daňový výdavok :). Je to možno pre DÚ trochu priekopnícke, ale čo sa dá robiť :rolleyes:. Treba byť presvedčený o svojej pravde a myslím si, že to, čo obháji jeden, druhý nemusí, žiaľ.
elli
01.07.05,17:02
Pre istotu - poziadat o stanovisko nie miestne prislusny DU, ale rovno Danove riaditelstvo:
http://www.drsr.sk (http://www.drsr.sk/)
Denda
12.10.05,14:20
Hádam to niekomu pomôže:)
Pokyn k uplatňovaniu daňových výdavkov na vzdelávanie a rekvalifikáciu: http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_vzdel.doc