xena
06.07.05,16:07
Ako sa má správne účtovať pokladňa valutová, keď majiteľ vybral z Sk pokladne 66.000,- Sk . Šiel do zmenárne kde mu zamenili peniaze s kurzom 38,90 sk, dostal 1696,65 EUR.

Potom ich vložil do banky na EUR účet.
Jana Acsová
06.07.05,16:22
1. výdaj zo slovenskej pokladne: 261/211AE 66000,00

2. príjem do valutovej pokladne: 211AE/261 66000,00 (1696,65 EUR) - účtuje sa v slovenských korunách. Operatívna evidencia - pokladničná kniha sa musí viesť aj EUR, aby si vedela aktuálny zostatok v cudzej mene t.j. 1696,65 EUR.

3. výdaj z valutovej pokladne: Sk/EUR kurz NBS v deň uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. v deň vkladu na EURo účet, nakoľko tu podľa môjho názoru nemožno aplikovať § 24 ods. 3,4 lebo prevádzame peniaze z EURo pokladne na EURo účet.

Sú aj iné možnosti, ale vo vyššie uvedenom sa dá oprieť o postupy. Účtovné operácie v cudzej mene patria k základnej problematike, ktorú je potrebné zapracovať do internej smernice. Tam je možné "ošetriť" aj používané kurzy.
mudroš
12.07.05,16:03
1. výdaj zo slovenskej pokladne: 261/211AE 66000,00

2. príjem do valutovej pokladne: 211AE/261 66000,00 (1696,65 EUR) - účtuje sa v slovenských korunách. Operatívna evidencia - pokladničná kniha sa musí viesť aj EUR, aby si vedela aktuálny zostatok v cudzej mene t.j. 1696,65 EUR.

3. výdaj z valutovej pokladne: Sk/EUR kurz NBS v deň uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. v deň vkladu na EURo účet, nakoľko tu podľa môjho názoru nemožno aplikovať § 24 ods. 3,4 lebo prevádzame peniaze z EURo pokladne na EURo účet.

Sú aj iné možnosti, ale vo vyššie uvedenom sa dá oprieť o postupy. Účtovné operácie v cudzej mene patria k základnej problematike, ktorú je potrebné zapracovať do internej smernice. Tam je možné "ošetriť" aj používané kurzy.
V zásade súhlasím, len zopár poznámok.
1. o cudzej mene sa musí aj účtovať, nestačí operatívna evidencia (§ 4 ods. 7 zákona o účtovníctve).

2. od roku 2005 sa pri výdaji valút z valutovej pokladnice môže použiť okrem kurzu NBS aj vážený priemer alebi FIFO metóda (§ 25 ods. 3)
Jana Acsová
12.07.05,16:19
Áno.
Niektoré veci sa rozoberajú na Porade viackrát.
Môj príspevok bol spracovaný účelovo, pre zadávateľa príspevku.
http://www.porada.sk/showthread.php?p=96262#post96262
slnko
12.07.05,19:27
Ja myslím, že pokiaľ bol vklad na EUR účet v ten istý deň ako výber a výmena z SK pokladne, môže sa vynechať ten krok - príjem do EUR pokladne. Môže sa rovno účtovať vklad na účet EUR. Aspoň mne to SW umožňuje.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Janna
09.02.06,10:45
Prosím o radu,

možno miešať počas roka 2 spôsoby oceňovania FIFO metódou a aj kurzom NBS?

Ide mi o to, že keď sme nakúpili Kč v zmenárni, tie som zaúčtovala kurzom zmenárne, následne sme zaplatili faktúry v Kč v hotovosti, úhrady som zaúčtovala kurzom, akým som nakúpila Kč v zmenárni.
Čo urobiť, keď podnikateľ vložil Kč do pokladne, tie som prijala kurzom NBS napr. 31.8. 1,310Sk/Kč. 1.9. som uhradila faktúry v hotovosti, účtovať tieto úhrady kurzom z 31.8. alebo ich prepočítať kurzom NBS k 1.9.?

A ešte jedna otázka. Zostatok Kč v pokladi z r.2004 som prepočítala kurzom NBS k 31.12.2004 (1,277Sk/Kč), takto mi prešli do roku 2005. 5.3. som uhradila PHM v hotovosti, výdaj zaúčtovať kurzom NBS k 5.3. alebo k 31.12.?

Ďakujem
renča1
09.02.06,10:59
OD AVO:

Účtovanie v cudzej mene od 1.1.2005

Spôsoby oceňovania:

§ 24 ods. 2 Zákona o účtovníctve:
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočíta účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS platným:
1. ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
2. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
3. k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis napr,. zákon 483/2001 Z.z., 566/2001 Z.z.
§ 24 ods. 3 Zákona o účtovníctve:
Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
§ 24 ods. 4 Zákona o účtovníctve:
Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v slovenskej mene a z účtu zriadeného v slovenskej mene na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
§ 25 ods. 3 Zákona o účtovníctve:
Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia, pri peňažných prostriedkoch v rovnakej cudzej mene v pokladnici účtovnej jednotky, možno za spôsob ocenenia považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom, alebo spôsobom FIFO.

Vychádzajúc z týchto ustanovení účtovná jednotka má možnosť voľby, t.j. v internej smernici by si mala stanoviť požiadavku verného a pravdivého zobrazenia, ktorá závisí od rozsahu evidencie peňažných prostriedkov v cudzej mene. Mám za to, že firma, ktorá nemá veľký pohyb, prípadne v roku 2004 nevykazovala v priebehu účtovného obdobia významné výkyvy v ocenení peňažných prostriedkov v cudzej mene (je to zrejmé z výšky kurzového rozdielu zaúčtovaného k 31.12.2004, ak dodržala zásadu vyčíslenia kurzového rozdielu k dátumu zostavenia účtovnej závierky a výšku tohto rozdielu posúdila ako nevýznamnú), môže aj naďalej oceňovať peňažné prostriedky v cudzej mene kurzom NBS pri ich úbytku. Pri nákupe použije kurz podľa § 24 ods. 3.

V postupoch účtovania som nezaznamenala žiadne zmeny týkajúce sa kurzových rozdielov, t.j. žiadne zmeny v § 24 (aj keď som zaznamenala chybu v ods. 3, ktorý sa odvoláva na zlý odsek, správne § 4 ods. 7), t.j. potvrdzuje sa povinnosť vyčíslenia kurzového rozdielu ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Zhrnutie:
- v internej smernici je účtovná jednotka povinná stanoviť požiadavku na verné a pravdivé zobrazenie účtovníctva,
- stanoviť hranicu významnosti (pre posúdenie verného a pravdivého zobrazenia),
- ak zhodnotí vplyv na ocenenenie peňažných prostriedkov v cudzej mene ako nevýznamný, môže pokračovať v ocenení NBS,
- ak zhodnotí vplyv na ocenenie peňažných prostriedkov v cudzej mene ako významný, zmení od 1. 1. 2005 spôsob oceňovania na FIFO alebo vážený aritmetický priemer.
Janna
09.02.06,11:07
To som si čítala, takže buď účtovať metódou FIFO alebo kurzom NBS.

Mám to trochu domotané, som si dnes vytlačila valutovú pokladňu a pozerám, že raz som použila kurz, za aký sme nakúpili valuty, inokedy kurz NBS.
Musím to opraviť (:
Lila
09.02.06,11:40
V zákone sa jednoznačne hovorí, že nákup a predaj CM účtujeme kurzom nákupným a kurzom predajným.
Pri úbytku CM sa hovorí sa o metóde FIFO alebo váž. priemere.

Čo sa týka NBS, tam predsa platia iné pravidlá. Nesúhlasím s AVO. Predsa na dev. účet devízy musím dostať v nákupnom kurze!

Pri prevode CM nevznikajú kurzové rozdiely!
renča1
09.02.06,11:59
To som si čítala, takže buď účtovať metódou FIFO alebo kurzom NBS.

Mám to trochu domotané, som si dnes vytlačila valutovú pokladňu a pozerám, že raz som použila kurz, za aký sme nakúpili valuty, inokedy kurz NBS.
Musím to opraviť (:

Musíš si to opraviť, počas roka nemôžeš meniť spôsob účtovania. Treba si do int.smernice zapracovať jeden z týchto spôsobov a podľa toho sa držať. Súhlasím aj s Lilou pri prevodoch z účtu do val.pokladne a naopak, ale pri úhradach faktúr si treba zvoliť jeden zo spôsobov a podľa toho sa držať. Ja osobne mám mesačne aj 50 úhrad z dev.účtu , tak isto mi platia moje vystav.pohľadávk v cudzej mene a používam kurz nbs, mám to zapracované aj v smernici.
Janna
09.02.06,12:20
Takže ja to nehám tak, že použijem spôsob FIFO, to mi prevažuje.

Ešte jedna otázka na uistenie:
Keď podnikateľ vložil do pokladne Kč 31.8. - prepočítala som to kurzom NBS.
1.9. sme uhrádzali faktúry v Kč z tých peňazí, tak pri prepočte úhrad tiež použijem kurz NBS z 31.8.?
Asi áno, keď použijem FIFO metódu, že:)
renča1
09.02.06,12:31
-------áno a nezabudni si upraviť smernicu a držať sa jej počas celého účtov.obdobia.
Janna
09.02.06,12:42
Ďakujem veľmi pekne. Idem si to poopravovať a aj vyrobiť dáku smernicu, lebo ju nemám:)
andrej_rv
09.02.06,13:26
Pri úbytku CM sa hovorí sa o metóde FIFO alebo váž. priemere. Čo sa týka NBS, tam predsa platia iné pravidlá. Nesúhlasím s AVO. Predsa na dev. účet devízy musím dostať v nákupnom kurze!
Pri prevode CM nevznikajú kurzové rozdiely!Ja s AVO súhlasím. Pri úbytku CM podľa mňa zostáva primárnou metódou ocenenia spôsob podľa § 24 ods. 2 ZÚ (kurz NBS), ale účtovná jednotka môže využiť aj metódu váženého priemeru alebo FIFO, ak sa tak rozhodne:
"§ 25 ods. 3: ... pri peňažných prostriedkoch v rovnakej cudzej mene v pokladnici účtovnej jednotky, možno za spôsob ocenenia podľa odseku 1 považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku".
A použitie nákupného kurzu (§ 24 ods. 3: "Pri kúpe alebo predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané".) je v texte jednoznačne definované - nákup alebo predaj valút, nie vklad na devízový účet. Opodstatnenie účtovať vklad na devízový účet v inom kurze ako je kurz NBS, môže podľa mňa nastať len v prípade, ak účtovná jednotka využije možnosť oceňovať úbytky vo valutovej pokladni podľa § 25 ods. 3 (priemer, FIFO), a to z dôvodu, aby pri zúčtovaní vkladu nevznikol kurzový rozdiel...
anina
02.03.06,11:38
Prosím o radu,


A ešte jedna otázka. Zostatok Kč v pokladi z r.2004 som prepočítala kurzom NBS k 31.12.2004 (1,277Sk/Kč), takto mi prešli do roku 2005. 5.3. som uhradila PHM v hotovosti, výdaj zaúčtovať kurzom NBS k 5.3. alebo k 31.12.?

Ďakujem

Mam podobnu otazku, vydaj z valutovej pokladne uctujem v kurze, v akom som CM nakupila. Po prechode na novy rok mam pokracovat tym istym sposobom, alebo mam zobrat kurz,ktorym bol zostatok prepočítaný k 31.12.?