size
08.07.05,06:41
Všera mi volal konateľ realitky, že som ho neupozornila na to, že musí byť inšpekčnú knihu. Nie je to blbosť? Kto všetko ju musí mať? A musí mať na dverách otváracie hodiny? Ja som mu povedala, že kvôli klientom áno.
Dada
08.07.05,06:44
Živnostenský úrad kontroluje, či sú na dverách otváracie hodiny. Priebeh kontroly a zistenia zapisuje do inšpekčnej knihy, ktorá má byť na prevádzke.
size
08.07.05,07:15
Ale kto musí mať otváracie hodiny?
S21
08.07.05,07:25
to zaujíma aj mňa, kto každý musí mať tú knihu? brat je živnostník, aj otec, vyrábajú doma, drobné výrobky z dreva, potrebujú mať ú knihu a otváracie hodiny?
Dada
08.07.05,07:37
Potrebujú mať označenie prevádzky predsa.
zuzi
08.07.05,07:39
U nás boli včera zo živnostenského úradu a kontrolovali faktúry vydané aj došlé a tiež chceli vidieť papier od hygienika, že máme povolenú prevádzku. Kázali dať kópiu z neho do inšpekčnej knihy. Ale žiadne otváracie hodiny nechceli (sme obyčajná s.r.o. so strojárskou výrobou). Za 2 hodky skončili a odišli - ej, ale som rada.
S21
08.07.05,07:46
a ked nemajú prevádzku? o tom, že mám prevádzku musím niekoho informovať? alebo ako to je? on totiž má dielnu, ale nie je takpovediac firemná, žiadne výdavky na tú dielnu nejdú do nákladov, tak neviem
zuzi
08.07.05,08:00
Keď majú dielňu, v ktorej robia, aby mohli vyrábať musia mať povolenie hygienika. My keď sme chceli spustiť výrobu, tiež sme ho museli mať, aj prevádzkový poriadok. Platí to ak má akúkoľvek živnosť a niečo vyrába v nejakých priestoroch.
S21
08.07.05,08:05
a keď vyrábam vo svojej garáži? alebo v kuchyni na stole?
Zita5
08.07.05,09:07
Inšpekčnú knihu musí mať každý podnikateľský subjekt. Treba ju zakúpiť v predajni ŠEVT a ísť na ŽO si ju dať autorizovať. K tomu treba aj kolok , teraz neviem či 50 Sk alebo 100 Sk . Túto knihu predkladáte vždy v prípade akej koľvek kontroly , kde sa prevádza zápis o zistení počas priebehu kontroly v danej prevádzke . Treba si preštudovať Živnostenský zákon , tam sa o tom pojednáva .

Čo sa týka otváracích hodín , treba ísť na príslušný MÚ oddelenie podnikateľskej činnosti , tam dostanete tlačivá , ktoré vypíšete poprípade dáte na schválenie dotknutým orgánom . Ako súčasť týchto tlačív je aj tlačivko otváracích hodín , ktoré potvrdzuje MÚ odd. podn.činnosti . To sa robí vždy pri zriaďovaní prevádzky alebo sídla firmy. Platil sa aj tam poplatok 200 Sk , teraz neviem koľko to je .

Viem o kontrolách , kde si kontrolóri zgustli na týchto náležitostich a prvé čo bolo ešte pred vstupom do firmy si všimli označenie prevádzky , zodpovednú osobu a otváracie hodiny . Ak to nebolo , bola aj pokuta .
urs
08.07.05,09:40
Inšpekčnú knihu musí mať každý podnikateľský subjekt. Treba ju zakúpiť v predajni ŠEVT a ísť na ŽO si ju dať autorizovať. K tomu treba aj kolok , teraz neviem či 50 Sk alebo 100 Sk . Túto knihu predkladáte vždy v prípade akej koľvek kontroly , kde sa prevádza zápis o zistení počas priebehu kontroly v danej prevádzke . Treba si preštudovať Živnostenský zákon , tam sa o tom pojednáva .

Čo sa týka otváracích hodín , treba ísť na príslušný MÚ oddelenie podnikateľskej činnosti , tam dostanete tlačivá , ktoré vypíšete poprípade dáte na schválenie dotknutým orgánom . Ako súčasť týchto tlačív je aj tlačivko otváracích hodín , ktoré potvrdzuje MÚ odd. podn.činnosti . To sa robí vždy pri zriaďovaní prevádzky alebo sídla firmy. Platil sa aj tam poplatok 200 Sk , teraz neviem koľko to je .

Viem o kontrolách , kde si kontrolóri zgustli na týchto náležitostich a prvé čo bolo ešte pred vstupom do firmy si všimli označenie prevádzky , zodpovednú osobu a otváracie hodiny . Ak to nebolo , bola aj pokuta .
Máš pravdu.
Pre doplnenie: kontrolovali aj materiál na prevádzke - dod.listy, fa, bloky. Do inšpekčky dali aj zápis koľko čoho bolo na prevádzke. A pracovnú zmluvu zodpovednej osoby.
Hlinkovx
08.07.05,09:43
a treba tam mať uvedné aj v akom meste si...
my sme totiž mali všetko na ceduľke,
názov prevádzky, IČI, DIČ, IČ DPH, sídlo - adresu, otváracie hodiny, zodpovednú osobu, telefóny....jednoducho všetko....
ale zabudli sme dať MESTO...a dostali sme hneď pokutu !!!
zuzi
08.07.05,09:44
a keď vyrábam vo svojej garáži? alebo v kuchyni na stole?Pozri si živnostenský zákon:
§ 17Prevádzkareň
(1) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

(2) Združenou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.

(3) Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,

b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,

c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,

d) výstavné priestory a vzorkové predajne,

e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

(4) Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

a) stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 29a)

b) zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu, 29b)

c) vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,

d) pojazdné predajne,

e) zariadenia na poskytovanie reklamy,

f) predajné automaty.

(5) Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.

(6) Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zrušenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.

(7) Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a d).
uko
08.07.05,09:55
no. podľa mňa nie každý musí zriadiť prevádzku. veď napríklad keď si niekto urobí živnosť len kvôli svojmu "zamestnávateľovi".... má svoje sídlo=bydlisko ale nemá prevádzku. a keď nemá prevádzku nemusí spĺňať ani podmienky súvisiace s ňou-inšpekčná kniha, otváracie hodiny, označenie obchodným menom a podobne. v prípade, že by zriadil prevádzku musí to ohlásiť na ŽÚ, ak ju zriadi v mesto inom ako v tom, ktoré je v pôsobnosi ŽÚ, ktorý mu vydal živnostenský list, tak to ohlási aj na ŽÚ tohto mesta a splní podmienky o kt. sa tu bavíme. tak nejako mi to bolo vysvetlené aj na ŽÚ ak som to nepoplietal. a o tom meste som nevedela!!
Jara
08.07.05,10:06
Dosť ma prekvapuje, že dotyčný podnikateľ to vyžaduje od účtovníčky. Veď pri vybavovaní ŽL ho určite podľa náplne činnosti upozornili aj nato, či musí mať inšpekčnú knihu a otváracie hodiny ap. Myslím, že zabudol a teraz hľadá vinníka. Aspoň u nás na Živ. úrade upozorňujú čo treba...
adam
08.07.05,12:29
Inšpekčnú knihu musí mať každý podnikateľský subjekt. Treba ju zakúpiť v predajni ŠEVT a ísť na ŽO si ju dať autorizovať. K tomu treba aj kolok , teraz neviem či 50 Sk alebo 100 Sk . Túto knihu predkladáte vždy v prípade akej koľvek kontroly , kde sa prevádza zápis o zistení počas priebehu kontroly v danej prevádzke . Treba si preštudovať Živnostenský zákon , tam sa o tom pojednáva .

Čo sa týka otváracích hodín , treba ísť na príslušný MÚ oddelenie podnikateľskej činnosti , tam dostanete tlačivá , ktoré vypíšete poprípade dáte na schválenie dotknutým orgánom . Ako súčasť týchto tlačív je aj tlačivko otváracích hodín , ktoré potvrdzuje MÚ odd. podn.činnosti . To sa robí vždy pri zriaďovaní prevádzky alebo sídla firmy. Platil sa aj tam poplatok 200 Sk , teraz neviem koľko to je .

Viem o kontrolách , kde si kontrolóri zgustli na týchto náležitostich a prvé čo bolo ešte pred vstupom do firmy si všimli označenie prevádzky , zodpovednú osobu a otváracie hodiny . Ak to nebolo , bola aj pokuta . Vo všetkom súhlasím. Doplním o moju skúsenosť. Prevádzku sme presťahovali na inú adresu. Museli sme dať autorizovať novú knihu....,čo je podľa mňa dosť blbé, pretože všetko je to isté, majiteľ, predmet podnikania...len nová adresa. Ale tu ide asi o napĺňanie štátnej pokladnice - kolok!!!! a nová kniha 50,- či 70.-SK ...hm...Podľa mňa by mala stačiť v predchádzajúcej knihe zmena adresy!
Johanka
08.07.05,12:49
Označovanie prevádzok rieši aj Zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má byť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uvedené:

- obch.meno a sídlo,
- meno osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
- prevádzková doba, určená pre spotrebiteľa,
- kategória, skupina a trieda pohost. prevádzok a ubytovacích zariadení.
A vôbec si nemyslím, že by to bola starosť účtovníčky.
Zita5
08.07.05,12:59
Účtovníčka s plnením si povinností SZČO resp. PO nemá dočinenia . Nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky z neplnenia si povinností Živnostenského zákona podnikateľa .
uko
08.07.05,13:09
možno sa jedná o účtovníčku - "dievča pre všetko" . v malých firmách sa síce tejto funkcii hovorí účtovníčka ale ide aj o asistenku, sekretárku, mzdárku, ekonómku, upratovačku, encyklopédiu a čojaviem čo všetko
Zita5
08.07.05,13:15
možno sa jedná o účtovníčku - "dievča pre všetko" . v malých firmách sa síce tejto funkcii hovorí účtovníčka ale ide aj o asistenku, sekretárku, mzdárku, ekonómku, upratovačku, encyklopédiu a čojaviem čo všetko

Uko , ale to na veci nemení nič z pohľadu mnou vyššie napísaného príspevku . Viem , že názory sú rôzne a realita iná .Toho som si vedomá , ale nedá mi spomenúť aj to , že človek pre pokoj v práci spraví všetko , aj to čo nemusí .Dnes je taký svet , každý je rád , že pracuje .
uko
08.07.05,13:25
Zita5, ale ja som tým len chcela povedať, že nemá význam riešiť či s tým účtovníčka niečo má alebo nie. som plne za, že človek pre pokoj v práci spraví všetko. a to, že má na starosti aj takéto veci je aj pre ňu dobré. tým viac vie, aj keď nie je za to zodpovedná.
estrellita
04.08.05,11:20
ahoj... chcem sa len uistit... k tej inspekcnej knihe treba kupit jedine ten 50sk kolok a to je vsetko co budu odo mna chciet na zivnostenskom???

dakujem
Janca
04.08.05,11:37
Zaujímalo by ma, ako máte túto vec vyriešenú Vy - účtovníčky - SZČO, ktoré majú miesto podnikania na svojom trvalom bydlisku:
1. tie, ktoré majú v zmluve, že učto budú vykonávať vo firme zákazníka - to sú podľa súvisiace priestory.
2. tie, ktoré majú v zmluve uvedené, že spracovanie sa urobí v mieste bydliska účtovníčky - to je prevádzkareň a musí mať na byte uvedené všetky potrebné náležitosti, ohlásenú prevádzkareň a určené otváracie hodiny.

Vyjadrite sa prosím k mojmu pohľadu na vec. Ďakujem.
Duša
07.08.05,23:01
Keď som bola na našom ŽO a menila som si adresu trvalého bydliska a tým pádom sa mi menil aj ŽL, tak sa ma pani úradníčka pýtala, či mám aj prevádzku alebo pracujem len doma. Po mojej odpovedi, že účtujem len doma v obývačke alebo v kancelárii zákazníka mi povedala, že si "sídlo prevádzky" nemám zapisovať do ŽL a tým pádom nepotrebujem ani inšpekčnú knihu a ani označenie prevádzky. Tak som si inšpekčnú knihu nekúpila a byt neoznačovala ináč ako menovkou. Zatiaľ u mňa žiadna inšpekcia ani nebola, takže som rada.
ondrejvla
07.08.05,23:24
Pri začatí môjho podnikania som sa pýtala na ŽÚ, či je pre mňa potrebná inšpekčná kniha, bolo mi povedané, že nie, a je to jedno, či účtujem doma, či chodím do firiem. Ani si neviem predstaviť, že by som ráno o 07,00 hod. otvorila vchod rod.domu a na dvere si dala otváracie hodiny pre účtovanie... To je riadna blbosť, že!
Predsa SZČO - účtovníčky, ekonómky nemajú "prevádzku" ale trvalé bydlisko. Ak máte miesto podnikania mimo bytu, máte zmluvu o prenájme, ale opäť to nie sú hodiny pre verejnosť.
Inšpekčná kniha podľa môjho názoru má byť tam, kde je prevádzka, predajňa, dielňa - kde sú stanovené i otváracie hodiny. Alebo nemám pravdu?
Bionda
08.08.05,11:07
Vlasti, mala by si mať nejaké prevádzkové hodiny... nuž v LV to museli mať aj tí, ktorí pracujú doma.. doriešilo sa to , že bližšie neurčené, podľa dohodnutého tel. dohovoru.
A stačilo to, dokonca aj v NR to mám zopár známych SZČO a práve takto to majú pri zvoncoch a aj na bránkach domov.....
Nuž, ale každý okres a kraj má vlastné zásady... :)
Janca
08.08.05,12:03
Veď práve o to ide. Na zvončeku pred vchodom mám označené celý obch. názov (mimochodom som si nechala len meno a priezvisko) + adresa (ulica, mesto). Tie hodiny sa mi tam už nezmestia.
Na pošt. schránke mám len meno (neviem, či sa oplatí mať P.O.BOX) ?!?!, No a na dverách bytu len meno, na zvončeku na poschodí to isté ako na zvončeku na vchode.
Inšpekčnú knihu mám od začiatku (autorizovanú potom aj po novele).
Nemám ohlásenú prevádzkareň, aj keď ma do toho na ŽU stále tlačili, neviem však čo si tá baba tam poznačila, asi si to pôjdem skontrolovať, len neviem o čo sa presne oprieť, ak mi bude tvrdiť, že tých pár m2 mám označovať ako prevádzkareň, veď je to blbosť.
Len doplním, že u nás také kontroly na SZČO robia a robia z toho také HALO, že aféra Majský a pod. je smeť.
gabik
08.08.05,13:18
Možno pomôže moja informacia - k registrácii inšpekčnej knihy odomňa požadovali aj výpis obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, kópiu živnostenského listu a nájomnú zmluvu.Okrem toho, som musela vypisovať tlačivá, ktoré tam mali k dispozícii a ktoré samozrejme musel podpisovať konateľ, takže som tam bola 2x no a ten 50,- Sk kolok.
Kto má zriadenú prevádzku a má tam aspoň jedného zamestnanca, musí požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva - hygienu o povolenie na prevádzkovanie. Taká pikoška: ak sú na prevádzke 2 - muž a žena musia mať oddelené toalety :-)). K tejto žiadosti treba priložiť 500,- Sk kolok, nájomnú zmluvu- ak ste v prenajatých priestoroch a živnostenský list. Najprv prišli na obhliadku priestorov a potom poslali rozhodnutie.
Čo sa týka otváracích hodín máme ich vyvesené, ale s nikým sme ich neodsúhlasovali - z obchodnej inšpekcie tiež nevedeli povedať, či je to treba.
Helaa
08.08.05,14:30
každá otvorená prevádzka - obchod, kaviareň a aj realitka musí mať na dverách vyznačené otváracie hodiny a inšpekčná kniha je pre kontroly, aby mali kde zapísať svoj záznam o kontrole, odstránení chýb ktoré našli, lebo vždy sa niečo nájde , inšpekčnú knihu musí potvrdiť Obvodný úrad / živnostenský úrad/ , teda buchnúť tam razítko, lebo inak je kniha neplatná !!! zdraví Helaa
Miro77
08.08.05,15:19
Podľa mňa tiež nieje jasne definované kedy mať inšpekčnú knihu.

Ale ak má podnikaťeľ pozemok, alebo budovu mimo svojho sídla tak určite vždy. Určite to treba aj keď ide na výstavu, alebo jarmok. Vtedy tam musí mať inšpekčnú knihu na AMBULANTNÝ PREDAJ. Veľa ludí poznám čo dostali za to to pokuty.

Mať doma inšpekčnú knihu treba ak som dobre pochopil len vtedy keď k Vám chodí verejnosť. Verejnosť sú iba obyčajní občania. Podnikatelia resp. obchodní partneri (dodávatelia odberatelia ich zamestnanci) niesú verejnosť. Na týchto sa nevsťahuje ani zákon na ochranu spotrebiteľa. Lebo zákon na ochranu súkromného podnikateľa neexistuje. A tak Vás môže hocikto vrámci veľkoobchodu oklamať, stým že nemali Ste sa dať.
Keď chodí k podnikateľke účtovníčke iná podnikateľka je to v poriadku. Ale ak by tam mohol chodiť hocikto z ulice (napr. realitka) už je to verejnosť.

Najviac nedomyslené je keď firma na dohodu zamestnáva zamestnanca, ktorý u seba vybavuje verejnosť. Poisťovníctvo, finanční poradcovia, dôchodky a podobne.
Títo by tiež mali mať splnené všetky náležitosti.....:(
schreiterka
09.08.05,16:24
ked som na zivnostenskom hovorila, ze nechcem mat miesto podnikania doma, ale budem ho mat inde, tak mi povedali, ze si musim kupit inspekcnu knihu a 50 Sk kolok a na zaklade toho mi urobia prevadzku. Cize podla mna inspekcnu knihu musia mat ti, ktori maju zriadenu prevadzku. O otvaracich hodinach som tiez pocula, ze to kontroluju, ale neviem, ci sa to tiez tyka iba prevadzky.
schreiterka
15.08.05,16:20
Inšpekčnú knihu musí mať každý podnikateľský subjekt. Treba ju zakúpiť v predajni ŠEVT a ísť na ŽO si ju dať autorizovať. K tomu treba aj kolok , teraz neviem či 50 Sk alebo 100 Sk . Túto knihu predkladáte vždy v prípade akej koľvek kontroly , kde sa prevádza zápis o zistení počas priebehu kontroly v danej prevádzke . Treba si preštudovať Živnostenský zákon , tam sa o tom pojednáva .

Čo sa týka otváracích hodín , treba ísť na príslušný MÚ oddelenie podnikateľskej činnosti , tam dostanete tlačivá , ktoré vypíšete poprípade dáte na schválenie dotknutým orgánom . Ako súčasť týchto tlačív je aj tlačivko otváracích hodín , ktoré potvrdzuje MÚ odd. podn.činnosti . To sa robí vždy pri zriaďovaní prevádzky alebo sídla firmy. Platil sa aj tam poplatok 200 Sk , teraz neviem koľko to je .

Viem o kontrolách , kde si kontrolóri zgustli na týchto náležitostich a prvé čo bolo ešte pred vstupom do firmy si všimli označenie prevádzky , zodpovednú osobu a otváracie hodiny . Ak to nebolo , bola aj pokuta .


Inspekcnu knihu musi mat iba ten, kto ma samostatnu prevadzku a tak isto je to aj s otvaracimi hodinami. Dnes som sa pytala na ZU.
Prue
16.08.05,03:00
K doplneniu tejto diskusie. Podnikateľ je povinný prevádzkareň riadne označiť a to spôsobom stanoveným v § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka a § 14 Zákona č. 634/1992 v znení neskorších predpisov o ochrane spoterebiteľa. V prevádzkarni a na trhovom mieste je inšpekčná kniha autorizovaná živnostenským úradom povinná.
Nie každá živnosť si vyžaduje aj otvorenie pravádzkarne. V tomto prípade nepotrebujete ani inšpekčnú knihu.
Zita5
16.08.05,08:57
Inspekcnu knihu musi mat iba ten, kto ma samostatnu prevadzku a tak isto je to aj s otvaracimi hodinami. Dnes som sa pytala na ZU.
V ŽL je trvalé bydlisko podnikateľa a miesto podnikania / to môže byť totožné s trvalým bydliskom podnikateľa/ . Mám z praxe , že aj keď budem pracovať doma, kde sa mi adresa stotožňuje s trvalým bydliskom musím mať vyznačenú moju firmu trebárs na schránke ,pri zvončeku atď . To je jedno , ale má byť označená .

Otváracie hodiny neschvaľuje ŽÚ , ale MÚ a to nie sú len otváracie hodiny , tam je vyjadrenie aj iných orgánov . Aj napriek tomu , že sídlo je doma .

Inšpekčná kniha slúži na zápisy kontrolórov pri prípadnej kontrole vo firme .

A na záver , môžeme si vybrať , čo pracovník živnostenského úradu, to iný názor , každý si vykladá zákon po svojom ,tak ako my .Takže každý sa musí rozhodnúť .:confused:


P.S.
Dávali za to aj pokuty nie moc veľké , ale asi tak si nás začali vychovávať . Bola za to pokuta 1 000,- Sk , kto nemal označenú nie že prevádzku , to je samozrejmé , ale aj sídlo firmy . Bez rozdielu či to bola FO ,PO , či to bolo doma , alebo mimo domu . Toto sa asi dialo u nás v meste kde bývam a podnikám . A to podnikám už dosť dlhú dobu od r. 1992 .
azalka
16.08.05,20:08
Moja skúsenosť s mojou sro-čkou (r.založenia 2005): na ŽÚ sa ma spýtali, či mám prevádzkareň, či na sídlo firmy chodia klienti, ak nie, tak nepotrebujem inšpekčnú knihu a samozrejme ani info na dverách . Sídlo mám na adrese trvalého bydliska a doma neprijímam žiadnych klientov, aj zamestnanci precujú mimo sídla (buď doma alebo priamo u klienta).
veronika1
29.09.05,14:31
Chcela by som sa opýtať, či je k zriadeniu prevádzkarne potrebné aj vyjadrenie hygienika? Má s tým niekto skúsenosti?

Súrne!!§§§
Monča
29.09.05,20:36
Manžel má v ŽL uvedené ako miesto podnikania súkromnú adresu, bývame v paneláku. Máme pokutu 2.000,-Sk, že nemáme na zvončekoch a dverách označenie podnikateľského subjektu. U nás v paneláku má živnosť každý druhý, ale ani jedno označenie. Keby sme to tam všetci dali, tak by to vyzeralo ako v nejakom komplexe kancelárií...
lenkak
29.09.05,21:15
Chcela by som sa opýtať, či je k zriadeniu prevádzkarne potrebné aj vyjadrenie hygienika? Má s tým niekto skúsenosti?

Súrne!!§§§
Áno, dokonca aj sa podáva na hygienu oznámenie o zriadení prevádzkarne.
kalka
05.10.05,19:54
Prosím o utvrdenie, že uvažujem správne.
V prípade podnikania cez internet - čiže napr. predaj zájazdov cez internet, bez toho, aby do sídla spoločnosti chodili klienti nie je potrebné zriadiť prevádzku a teda ani nie sú potrebné zaistiť všetky náležistosti spojené s prevádzkarňou (označenie .... + inšepkčná kniha).
aladin
12.10.05,14:37
chcel by som len dodať že v kancelárii nie je potrebné mať inšpekčnú knihu.takže keď učtuješ doma tak tam maš kanceláriu a nie prevádzku. rovnako v kancelárii emas povinnosť vzcapiť ani otváracie hodiny. tak že sa človek zaobíde bez tabuľky na vchodových dverách do svojho bytu :-))))))
Lulaaa
12.10.05,15:00
Ta inšpekčná kniha je naozaj veľmi dôležitá. Aj ja som sa s tým stretla /kontrola/, ale našťastie sme mali tú inš.knihu a naozaj kontrolovali zodpovednú osobu, s ktorou musí byť nejaká zmluva, alebo pracovný vzťah /pracovná zmluva/ . A napr. Keď je FO, ktorá sa zaoberá prekladateľskou činnosťou doma aj ona potrebuje otváracie hodiny?
adrika
19.10.05,12:43
A čo firma, ktorá sa zaoberá renováciou tonerových kaziet, sú dvaja - sú v sídle firmy od rána do večera, robia zákazky na objednávku-tzn.nepredávajú ako v obchode priamo zákazníkom - tiež musia mať otváracie hodiny ?
detektív
09.01.06,10:46
Majiteľ s r.o. má novinový stánok.Zaujímalo by ma, či tento stanok musí mať tiež inšpekčnú knihu. A ako je to s živnostníkom-remeselníkom-plýnoinštalatér-musí mať tiež inšpekčnú knihu. On nemá žiadnu prevádzkareň.
adam
09.01.06,12:54
Majiteľ s r.o. má novinový stánok.Zaujímalo by ma, či tento stanok musí mať tiež inšpekčnú knihu. A ako je to s živnostníkom-remeselníkom-plýnoinštalatér-musí mať tiež inšpekčnú knihu. On nemá žiadnu prevádzkareň.
Vyčerpávajúca odpoveď je v príspevku č.10 a 34 od Zita5.....preštuduj....:)
ewap
11.01.06,19:27
[QUOTE=Lulaaa]Ta inšpekčná kniha je naozaj veľmi dôležitá. Aj ja som sa s tým stretla /kontrola/, ale našťastie sme mali tú inš.knihu a naozaj kontrolovali zodpovednú osobu, s ktorou musí byť nejaká zmluva, alebo pracovný vzťah /pracovná zmluva/


Môže byť zodpovednou osobou konateľ firmy, bez pracovnej zmluvy a odmeny?
Beba
11.01.06,21:38
Záleží na organizačnej štruktúre. Ak máte viac prevádzok, mal by tam byť poverený vedúci prevádzkovej jednotky,ktorý sa zodpovedá nadriadenému napr.riaditeľovi . Konateľ koná v mene firmy na základe poverenia valného zhromaždenia. Ak ho tým poveria, podľa mňa by mohol byť. Iná je otázka zodpovednosti za prevádzku a prípadné škody a postihy.
svedia
11.03.07,11:59
ahojte, čítam, že otváracie hodiny musia mať asi všetci, ale aj ako súvisiaci priestor? Ďakujem
mysimis
11.03.07,12:08
Na otváracie hodiny si dávaš žiadosť na príslušný MÚ. Vybavujú sa keď máš zriadenú prevádzku.
svedia
11.03.07,12:27
dik.. Na živnostenskom nás zaevidovali ako súvisiaci priestor, lebo sme vzorková predajňa, kde sa robia objednávky s klientom, on dáva zálohu, následne potom sa tovar dodá klientovi a on vyplatí doplatok a máme aj sklad objednaného tovaru klientmi, preto sa pýtam, či musíme mať inšpekčnú knihu? a otváracie hodiny? a od hygieny?
ĎAKUJEM..............papa
mysimis
11.03.07,12:34
Áno, musíte mať aj inšpekčnú knihu, aj otváracie hodiny a aj schválenú predajňu od hygieny.
svedia
11.03.07,12:38
lenže na živn. nám ju nechceli zaevidovať... lebo sme ten suvisiaci priestor, lebo my nemáme tovar na okamžitý predaj. = § 17 Živnost.
Iveta Malíková
27.04.07,11:56
dobrý den
zaujímalo by ma či je potrebná aj teraz inšpekčná kniha, a čo robiť ked ju nemáme?
ivet
mysimis
27.04.07,11:57
ánoí, inšpekčná kniha je potrebná. Zájdeš si na prísklušný živnostenský úrad s vypísanou inšpekčnou knihou a 50,- Sk kolkom a dáš si ju tam autorizovať.
Evanka
27.04.07,13:15
Živnostenský zákon hovorí:
V prevádzkarni a na trhovom mieste musí byť inšpekčná kniha autorizovaná živnostenským úradom, do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté opatrenia. Platí to aj v prípade, ak podnikateľ zriadi združenú prevádzkareň alebo viac prevádzkarní v priestoroch, ktoré majú spoločné súpisné číslo a orientačné číslo.36b) Náležitosti inšpekčnej knihy, spôsob jej autorizácie a podrobnosti o údajoch do nej zapisovaných upraví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Z toho mi jednoznačne vyplýva, že ak sú priestory považované za Prevádzkáreň, alebo sa jedná o trhové miesto, musí byť inšpekčná kniha, v opačnom prípade nie.

Treba ujasniť čo je Prevádzkareň
§ 17
Prevádzkareň
(1) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Z toho mi zasa vyplýva, že ak sa nejedná o výrobné priestory, alebo o priestory kam chodia klienti, nepovažuje sa to za Prevádzkareň.
tozi
16.07.07,11:22
Čo je to za predajňa ŠEVT? A musím mať aj ja inšpekčnú knihu? Keď podnikám doma ,a živnosť mám tvorba internetových stránok?Známy mi tvrdia že netreba a tu píšete že treba.Tak som mierne zmätený. :(
Olice
16.07.07,11:55
Čo je to za predajňa ŠEVT? A musím mať aj ja inšpekčnú knihu? Keď podnikám doma ,a živnosť mám tvorba internetových stránok?Známy mi tvrdia že netreba a tu píšete že treba.Tak som mierne zmätený. :(
http://www.pebeo.sk/content_files/contact.htm
Janurka
16.07.07,12:58
Zaujímavá diskusia okolo inšpekčnej knihy. Sme poľnohospodárska farma, ktorá má 1 zamestnanca. Viem, čo je inšpekčná kniha, ale u nás nie je žiadna prevádzka, len polia, stroje, sýpka. Ale pri "niektorých" kontrolóroch by ma neprekvapilo, keby ju vyžadovali aj u nás. Nedávno sme mali kontrolu na "červenú naftu". Predložila som im výstupy z počítača, ale oni chceli ručnú evidenciu došlých faktúr. Len na okraj - jeden bol strojný inžinier. Želám pekný deň.
PBEA
01.08.07,13:24
Ahojte,
chcela by som sa spýtať, či živnostník, ktorý má adresu svoje trvalé bydlisko, chodí po stavbách, kde vykonáva svoju živnosť, má jedného zamestnanca - manželku, ktorá mu robí účtovníčku, samozrejme v mieste trvalého bydliska, musí mať inšpekčnú knihu? A čo sa týka tej hygieny, treba nejaké potvrdenie. Ďakujem za odpoveď.
Miška1
07.08.07,23:30
Robím účtovníctvo, či už doma alebo vo firmách. Ako miesto podnikania mám adresu trvalého bydliska a pani na živnostenskom úrade v NZ mňa ubezpečila, že vôbec nemusím mať inšpekčnú knihu, pretože sú to priestory súvisiace s podnikaním.
Dada
08.08.07,07:14
Zase sa nám názory rôznia. Ja mám takú skúsenosť, že pri vybavovaní živnosti som si hneď aj dala autorizovať inšpekčnú knihu a to robím účto doma. Jedna známa tiež robí účto doma a boli jej na kontrolu zo živnostenského a musí mať aspoň menovku na dverách, lebo vtedy nemala.
Kolega je projektant a pred 2 týždňami sa mu ohlásili na kontrolu. Kreslí samozrejme doma v byte a prvé čo pýtali bola inšpekčná kniha a kontrolovali, či má menovku na dverách.
lebepe
02.09.07,01:25
Dobry vecer, mam dilemu s inspekcnou knihou, precitala som si tu uz vela prispevkov, ale stale neviem ci musim mat inspekcnu knihu. Idem si zalozit zivnostensky list, chcem mat predaj cez internet na oblecenie, ktore budem mat aj doma, teda budem ho doma skladovat v byte. Ale budem mat vylucne predaj len cez internet, ziadne osobne odbery a ziadny zakaznici ku mne chodit nebudu, budem tovar posielat len postou a s fakturou. Je potrebne aj vtedy mat inspekcnu knihu, resp. mat zriadenu prevadzku ? Dakujem za vase rady :-)
matka7
27.10.08,18:27
Autorizácia inšpekčnej knihy: Od 1.10.2007 je táto povinnosť zrušená!
Dadula3
17.04.09,11:33
Dobrý deň,napíšem Vám môj zážitok zo živnost.úradu u nás v meste.Sme firma, ktorá má novootvorený stolár.výrobu, tak sme si išli dať autorizovať novú inšepkčnú knihu.Na úrade nás vysmiali pracovníčky úradu, že to čo chceme, že to už neplatí a odkial to máme,tak nám knihu dali naspäť, samozrejme prázdnu.To isté sme zažili, keď sme si chceli dať potvrdiť otváracie hodiny našej prevádzky.
Tak a teraz vôbec neviem čo ďalej...
hanelie
17.04.09,12:25
otváracie hodiny prevádzky berie na vedomie / resp. povoľuje / MsÚ resp OÚ
inšpekčná kniha bola skutočne zrušená
denideniska
14.07.09,14:56
chcela by som sa spýtať firma menila sídlo, je potrebné aktualizovať novú adresu v inšpekčnej knihe? Ďakujem za radu :o))
hanelie
14.07.09,14:59
inšpekčná kniha bola zrušená -
duduka
18.07.09,12:20
Teraz uz inspekcnu knihu netreba. Znovu otvaram zivnost bola som sa spytat uz je to neaktualne.Zodpovedny veduci a otvaracie hodiny musia byt na viditelnom mieste takisto pracovny poriadok.Ja som za to pokutu dostala
juro1986
22.02.10,21:09
ahojte, potrebujem poradit:

- ako sro fungujeme 2 roky, sme dvaja studenti na VS, nemame pracovnu zmluvu sme iba konatelia, rozhodli sme sa prenajat si kancelariu, robime internetove stranky, programujeme ....

- dnes som bol na ZU nahlasti kancelariu, no tam ma otocili ze nie sme kancelaria ale prevadzkaren ...

Co si o tom myslite? Osobne si myslim ze sme aj tak kancelaria, nerobime ziadne vyrobky, nic fyzicky hmotne ... uctovnicke kancelarie tiez iba tukaju do PC :) na ZU nas nahlasia aj ako kancelaria ale vraj pri kontrole to bude na pokutu tak teraz neviem, kukal som Ziv.zak.no mudrejsi nie som ..

Vdaka za rady.
Evanka
22.02.10,22:40
ahojte, potrebujem poradit:

- ako sro fungujeme 2 roky, sme dvaja studenti na VS, nemame pracovnu zmluvu sme iba konatelia, rozhodli sme sa prenajat si kancelariu, robime internetove stranky, programujeme ....

- dnes som bol na ZU nahlasti kancelariu, no tam ma otocili ze nie sme kancelaria ale prevadzkaren ...

Co si o tom myslite? Osobne si myslim ze sme aj tak kancelaria, nerobime ziadne vyrobky, nic fyzicky hmotne ... uctovnicke kancelarie tiez iba tukaju do PC :) na ZU nas nahlasia aj ako kancelaria ale vraj pri kontrole to bude na pokutu tak teraz neviem, kukal som Ziv.zak.no mudrejsi nie som ..

Vdaka za rady.
Ani v živnostenskom zákone nie je presne vymedzené, čo je prevádzkáreň. (Mimochodom toto slovo pradepodobne ani nie je spisovné).
Podľa zákona:
Je to priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Nie je však ním priestor, súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariaenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
Čo je priestor súvisiaci s prevádzkovaním tiež nie je v zákone taxatívne vymedzené. V zákone je ich vymenovaných pár, ktoré sú to najmä.
Kancelária, kde nechodia zákazníci, kde nič nepredávate, nemusí byť považovaná za prevádzkáreň, a môže byť považovaná za priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti.
Túto istú činnosť by mohol živnostník vykonávať aj doma a tiež to nemusí nahlasovať ako prevadzkáreň.
juro1986
22.02.10,23:05
Ani v živnostenskom zákone nie je presne vymedzené, čo je prevádzkáreň. (Mimochodom toto slovo pradepodobne ani nie je spisovné).
Podľa zákona:
Je to priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Nie je však ním priestor, súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariaenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
Čo je priestor súvisiaci s prevádzkovaním tiež nie je v zákone taxatívne vymedzené. V zákone je ich vymenovaných pár, ktoré sú to najmä.
Kancelária, kde nechodia zákazníci, kde nič nepredávate, nemusí byť považovaná za prevádzkáreň, a môže byť považovaná za priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti.
Túto istú činnosť by mohol živnostník vykonávať aj doma a tiež to nemusí nahlasovať ako prevadzkáreň.

mame aj internetovy obchod, tovar pri objednavke objedname z velkoskladu a zasleme ihned kupujucemu ... zavolam este na hygienu ci im to mame nahlasit na kontrolu ... zarazilo ma iba chovanie na ZU ked som im to vysvetloval som mal pocit ze viac rozumiem niektorym veciam ako ony, no a ked som nas prirovnal k uctovnickej kancelarii sodomakomora :D
peta1014
22.10.11,11:30
dobry den chcela by som sa opytat kto chodi kontrolovat inspekcnu knihu dakujem
simonova815
23.10.11,16:02
my sme mali prednedavnom kontrolu zo ŽÚ a teta nam povedala, ze už inšpekčne knihy netreba.
Zita5
23.10.11,16:08
Zrušila sa novelou Žz od 1.10.2007