GabiZ
08.07.05,07:38
Prosím o radu. Sme Spoločenstvo vlastníkov bytov a začali sme tento mesiac prenajímať spoločný nebytový priestor. Máme uzatvorenú nájomnú zmluvu s nájomcom, začal nám platiť nájomné. Sme zaregistrovaní ako PO, preto podľa vyjadrenia DÚ musíme platiť daň z tohto príjmu. Chcela by som len vedieť, či je potrebné vypisovať aj nejaké hlásenia alebo tlačivá o tom, že sme daň odviedli. Ak áno o aké tlačivá ide a v akých časových intervaloch.

Vopred ďakujem za odpoveď.
GabiZ
08.07.05,11:02
Prosím, vie mi niekto poradiť?
Jana Acsová
08.07.05,17:46
Odpoviem z daňového hľadiska:
Ak spoločenstvo začne prenajímať spoločný nebytový priestor, tak tento príjem je podľa § 12 ods. 2 predmetom dane z príjmu právnických osôb (overte si v registrácii na DÚ, či ste registrovaný na tento druh dane).
Podľa § 13 ods. 1 písm. e) sú od dane oslobodené príjmy, ak nepresiahnu za zdaňovacie obdobie 300.000,00 Sk. Ak príjmy z prenájmu presiahnu 300.000,00 Sk, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad uvedenú sumu. Bližšie viď uvedený §.
V priebehu roka žiadnu daň neodvádzaš (iba keby správca dane určil platenie preddavkov, ale v tomto prípade to nepredpokladám).
Registrácia platiteľa dane sa vykoná podľa § 31 Zákona o správe daní a poplatkov.
Daňové priznanie sa podáva podľa § 41 ZDP spravidla v termíne do 31. marca nasledujúceho roka - dovtedy bude zrejmejšia výška dosiahnutých príjmov a ostatné skutočnosti.

Na záver ešte nasmerovanie: bolo by dobré sa informovať, či sa tento druh prenájmu neoznamuje na mestský, alebo okresný úrad - k tomu sa neviem vyjadriť.
GabiZ
11.07.05,07:18
Odpoviem z daňového hľadiska:
Ak spoločenstvo začne prenajímať spoločný nebytový priestor, tak tento príjem je podľa § 12 ods. 2 predmetom dane z príjmu právnických osôb (overte si v registrácii na DÚ, či ste registrovaný na tento druh dane).
Podľa § 13 ods. 1 písm. e) sú od dane oslobodené príjmy, ak nepresiahnu za zdaňovacie obdobie 300.000,00 Sk. Ak príjmy z prenájmu presiahnu 300.000,00 Sk, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad uvedenú sumu. Bližšie viď uvedený §.
V priebehu roka žiadnu daň neodvádzaš (iba keby správca dane určil platenie preddavkov, ale v tomto prípade to nepredpokladám).
Registrácia platiteľa dane sa vykoná podľa § 31 Zákona o správe daní a poplatkov.
Daňové priznanie sa podáva podľa § 41 ZDP spravidla v termíne do 31. marca nasledujúceho roka - dovtedy bude zrejmejšia výška dosiahnutých príjmov a ostatné skutočnosti.

Na záver ešte nasmerovanie: bolo by dobré sa informovať, či sa tento druh prenájmu neoznamuje na mestský, alebo okresný úrad - k tomu sa neviem vyjadriť.
Práveže keď som sa pýtala na DÚ, sme registrovaní ako PO. Pýtala som sa aj na to, že ak budeme prenajímať spoločný nebytový priestor, či máme z tohto nájmu odvádzať daň. Tiež ma zmiatlo to, že v zákone je písané o príjmoch, ktoré nepresiahnu 300.000,- ........ Mesačne nám totižto nájomca platí len 400,- Sk a to od mája 2005. Čiže tento príjem za rok nepriesiahne 300.000,-. Teraz neviem, daňováci hovoria o odvádzaní dane, zákon hovorí jasne, že netreba. Takže ak som Ťa správne pochopila, daň nemusím odvádzať, ale budúci rok robím len daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď a skúsim si overiť aj to o tom oznámení na MsÚ. Som v týchto veciach laik, preto mi pomôže každá rada.
Jana Acsová
11.07.05,07:37
Tak keď ste už registrovaní, o jednu povinnosť menej. Je potrebné riadne viesť účtovníctvo, t.j. samostatne príjmy, ktoré sú predmetom dane, teda príjmy z nájomného.
Daňové priznanie podľa môjho názoru podávaš, aj keď k zdaneniu bude 0, nakoľko sa nejedná o oslobodené príjmy. Tak sa mi to javí z čítania súvisiacich §§.
Vyčkaj si, ešte sa situácia utrasie kým budeme podávať DP:)
GabiZ
11.07.05,08:01
Ďakujem za radu.
Janca
21.02.06,16:09
Len trochu doplním kolegov:
- pozrite si, na aký druh dane ste sa zaregistrovali, mali by ste mať min. daň z príjmu, zrážková daň a ak budete vyplácať nejaké odmeny tak aj na daň z príjmu zo závislej činnosti - tam sa robia štvrťročné hlásenia. Vzory nájdete na stránke: www.drsr.sk (http://www.drsr.sk).
- ak prenajímate NP prevádzate zrážkovú daň (§43, odst. 3, písm.g) zák. o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.)
- túto zrážkovú daň si vypočítate a odvediete za celý rok (napr. za rok 2006) do 30 dní po skončení roka, t.j. do 30.1.2007. Stačí formou listu napísať na DU ako vec: oznamovacia povinnosť, že ste dňa toho a toho odviedli na č. účtu to a to, toľko a toľko, čo sa rovná 19% z príjmu za prenájom. Pre prácu s účtovníctvom pre SVB si treba takisto prečítať zákon o dani z príjmov aj zákon o správe daní a poplatkov.
- žiadna ďalšia oznamovacia povinnosť na MU nie je.
- DP nemusí podávať len ten, kto má príjmy z úrokov - tam je daň vysporiadaná. Ak však získate čo i len 1,-- Sk z prenájmu - musíte podať DP. Druhá vec je, že pri vyplňaní DP uvádzate príjmy do kolonky oslobodené, ak sú do 300 tis. Sk.
- pozor na obrat nad 3 mil. Sk - tam už treba viesť PU.
- registračnú a oznamovaciu povinnosť daňových subjektov je uvedená v § 31 zákona o správe daní a poplatkov č. 511/1992Z.z.
- nakoniec pripájam zaujímavý link, kde sa veľa dozviete:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/spol_byt.doc