Mickya
08.07.05,15:35
Robili sme jednej firme časopis. Môžem uviesť na faktúre autorské spracovanie (alebo autorské práva - príp. také niečo)? Podlieha to nejakému inému predpisu? Alebo to môžem na faktúre uviesť?
Vedieme JÚ, sme platcami DPH.
Faktúru mám do 10 minút poslať. Ďakujem
Jozef Mihál
08.07.05,15:42
Myslím že áno.
Jozef Mihál
08.07.05,15:43
Áno, aj príjmy z autorských práv podliehajú DPH, ak ste platcami. Preto to TREBA uviesť na faktúre, treba k tomuto príjmu vyrubiť DPH.
Mickya
08.07.05,15:45
Ďakujem, ste veľmi zlatý.
Jana Acsová
08.07.05,16:52
Robili sme jednej firme časopis. Môžem uviesť na faktúre autorské spracovanie (alebo autorské práva - príp. také niečo)? Podlieha to nejakému inému predpisu? Alebo to môžem na faktúre uviesť?
Vedieme JÚ, sme platcami DPH.
Faktúru mám do 10 minút poslať. ĎakujemPodľa § 9 ZDPH možno zaradiť spracovanie časopisu do služieb. Dodaním služby je každé plnenie, vrátane poskytnutia práva k priemyselnému alebo inému duševnému vlastníctvu, ale z tvojej otázky nie je zrejmé, že predmetom fakturácie je poskytnutie alebo použitie autorských alebo súvisiacich práv. Z položenej otázky sa mi skôr javí, že fakturujete "spracovanie časopisu", t.j. zrejme grafické návrhy, možno aj ďalšie súvisiace služby. Pre účely vystavenia faktúry nie je podstatné, či je spracovanie spojené s ochranou práv autora a to zrejme nie je ani predmetom fakturácie (obmedzenie pre odberateľa vyplývajúce z práv autora grafiky, dizajnu atď. možno podľa môjho názoru premietnuť do poznámky k fakturácii), ale poskytnutie služby, ktorú musíš podľa § 71 špecifikovať, t.j. uviesť rozsah a druh dodanej služby, podľa skutočne poskytnutých služieb. Pomôckou na fakturáciu v prípade nových služieb môže byť klasifikácia produkcie.

Uvedené uvádzam na spresnenie v prípade, že predmetom fakturácie nebolo použitie alebo poskytnutie autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. Mojim zámerom nie je riešiť problematiku autorského zákona a s tým súvisiacich povinností, ale náležitostí faktúry podľa spomínaného § 71 ZDPH.

Ešte dávam do pozornosti, že v prípade prác podobného druhu sa štandardne rieši tento druh zákazky písomnou zmluvou medzi obchodnými partnermi, ktorá môže riešiť nielen predmet plnenia ale aj súvisiace práva autora a obmedzenia (šírenie, rozmnožovanie atď.) pre odberateľa. Je to dobré pre fakturáciu na jednej strane a ozrejmí to aj vzťahy medzi obchodnými partnermi.

A ďalej radšej neprovokujem.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Mickya
09.07.05,12:49
Ďakujem za pomoc, faktúru som už zaslala. Ale zaujímalo by ma, či môžem na faktúre uvádzať napr. aj terminológiu ako autorský honorár? Alebo to môžu len nejaký "umelci"?
mirec28
09.07.05,13:05
Ešte dávam do pozornosti, že v prípade prác podobného druhu sa štandardne rieši tento druh zákazky písomnou zmluvou medzi obchodnými partnermi, ktorá môže riešiť nielen predmet plnenia ale aj súvisiace práva autora a obmedzenia (šírenie, rozmnožovanie atď.) pre odberateľa.
A aky typ zmluvy by bol na toto najlepsi? Povedzme v tomto pripade, tory sa tu rozobera. Nejaky priklad?
Jana Acsová
09.07.05,14:16
Do formy zmlúv zásadne nezasahujem, takže tento príspevok je potrebné brať s týmto zreteľom. Spravidla len komentujem nejasnosti vyplývajúce pre jej zaúčtovanie alebo zdanenie.

Možné východiská:
- zmluva i vytvorení diela podľa § 39 zákona 618/2003 Z.z. o autorskom práve ...
- nepomenovaná zmluva ...

V prípade, ktorý si myslím, že sa tu riešil, ale Mickya to nepotvrdila, som mala za to, že bol spracovaný grafický návrh, možno tlačové podklady a pod. V praxi som sa nestretla so zmluvou podľa autorského zákona na tento druh činnosti. Spravidla sa jedná o dlhodobú spoluprácu v oblasti spracovania tlačovín zákazníka priebežne podľa objednávok zadávateľa, bežne ošetrených zmluvou podľa obchodného zákonníka. Určite je však možné do zmluvy zapracovať odvolávku na autorský zákon, resp. vymedziť účel, na ktorý možno prevzaté plnenie použiť.
V zmluvách zvykne byť napr. klauzula: odberateľ je povinný postarať sa o to, aby grafické návrhy poskytnuté a vypracované dodávateľom v rámci zákazky boli použité len pre účely ...
Mickya
09.07.05,15:09
V prípade, ktorý si myslím, že sa tu riešil, ale Mickya to nepotvrdila, som mala za to, že bol spracovaný grafický návrh, možno tlačové podklady a pod. Áno, robili sme grafický návrh, ale tiež sme upravovali a menili text, ktorý nám dali.
Mickya
25.07.05,09:46
Prosím, ešte mi nedá táto téma.
Ak som živnostník, tak som autorské spracovanie fakturovala a zdanila ako živnostník.
Podľa § 6 ods. 2a + s náväznosťou na § 43 ods. 3 h by som postupovala, ak by som bola napr. nepodnikateľ? Al. len nejaký zamestnanec?
Ďakujem