saglucka
30.03.09,11:27
Dobrý deň,
rada by som sa spýtala, či je možné požiadať daňový úrad o zaplatenie dane z príjmu v splátkach? Ak áno existuje na to nejaké tlačivo alebo stačí napísať list? Čo by mal obsahovať?
Ďakujeme
saglucka
30.03.09,12:50
Nemáte pls niekto s týmto skúsenosť? Ďakujem
evina
30.03.09,13:03
Dobrý deň,
rada by som sa spýtala, či je možné požiadať daňový úrad o zaplatenie dane z príjmu v splátkach? Ak áno existuje na to nejaké tlačivo alebo stačí napísať list? Čo by mal obsahovať?
Ďakujeme
§59 zákona o správe daní a poplatkov 511/1992 v z.n.p.

2/ Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma bude zabezpečená podľa tohto zákona (§ 71) alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa osobitného zákona.
3/ Ak daňový subjekt žiada o povolenie odkladu platenia dane z príjmov alebo dane z pridanej hodnoty, alebo spotrebných daní, alebo o povolenie platenia týchto daní v splátkach, predloží analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.
4/ Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na dvanásť mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane.
5/ Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach.

Neviem o žiadnom tlačive. Viem, že sa píše normálna žiadosť a´DÚ požaduje Súvahu a výsledovku napr. za prvé tri mesiace. V žiadosti uvediete presne dôvod, prečo nie ste schopní platiť v normálnom režime, ale žiadate platenie v splátkach ....
helas
07.03.12,07:55
Dobrý deň,ale kedy mám požiadať o splátkový kalendár? Teraz, keď viem, že nebude schopný zaplatiť to naraz, nemá z čoho, ale daň musí uhradiť do 31. 3.2012Ďakujem