Evelynka
09.07.05,17:49
Chcela by som vás poprosiť o názor, ako postupovať pri dobropise za odobraté množstvo tovaru za predchádzajúci rok. Môj názor je, že sa účtuje -504AE /-132AE, alebo -504AE / -321AE, ale nie som si istá, ako je to s časovým rozlíšením. Na konci minulého roka som netušila, že nám príde tento dobropis.
ondrejvla
09.07.05,19:55
Chcela by som vás poprosiť o názor, ako postupovať pri dobropise za odobraté množstvo tovaru za predchádzajúci rok. Môj názor je, že sa účtuje -504AE /-132AE, alebo -504AE / -321AE, ale nie som si istá, ako je to s časovým rozlíšením. Na konci minulého roka som netušila, že nám príde tento dobropis.
Ja ti poviem, ako to účtujem ja v JÚ, napr. za odobraté množstvo PHM nám ČS zaslala dobropis za odobraté PHM, tam to účtujem ako príjem ovpl.základ dane, nie mínusom PHM. Práve preto som toho názoru, nakoľko si v minulom roku o tom neúčtovala, zaúčtovať to do výnosov na účet 648. Ja by som to neúčtovala cez účty 504/132, nakoľko ti to neovplyvňuje stav zásob na sklade, ale je to určitý systém množstevnej zľavy. Síce podľa názvu - množstevná zľava mi to viac inklinuje k účtu 548, ale logická súvzťažnosť je účet 648.
Som zvedavá na názor ostatných členov Porady.
Jana Acsová
09.07.05,20:08
Chcela by som vás poprosiť o názor, ako postupovať pri dobropise za odobraté množstvo tovaru za predchádzajúci rok. Môj názor je, že sa účtuje -504AE /-132AE, alebo -504AE / -321AE, ale nie som si istá, ako je to s časovým rozlíšením. Na konci minulého roka som netušila, že nám príde tento dobropis.Je to na DDP - dodatočné daňové priznanie. O zľavách k tovaru sa hovorí aj v časti postupov týkajúcej sa tvorby rezerv.
Máš tieto možnosti:
1) otvoriť účtovné knihy (štandardne sa na zľavy účtuje rezerva) - nakoľko sa však jedná o "mínusovú položku", tak vychádza časové rozlíšenie cez príjmy budúcich období (v čase účtovania t.j. v roku 2005 sú ti už známe všetky skutočnosti, ktoré potrebuješ k tomu, aby si mohla účet 385 použiť, t.j. vieš aj presnú výšku zľavy).
+385 MD
-504 MD daňovo
2) v roku 2005
-325 D
+385 D
Možné by bolo aj 315/385, nakoľko sa jedná o dobropis. Záleží to od spôsobu účtovania došlých dobropisov, ktorý máš zaužívaný.
Podať DDP. (Účtovanie na stranách MD a D závisí od softvéru.)
------------------------------------------------------------------------
1) zaúčtuješ ako účtovný prípad roku 2005 -504/-321 nedaňovo
Podáš DDP (v daňovom priznaní za rok 2005 vylúčiť túto položku zo základu dane ako položku už zdanenú)
------------------------------------------------------------------------
V prípade dobropisu k cene tovaru by som účtovanie viazala k tovaru a nie všeobecne na náklady na hospodársku činnosť. Zľavy na tovare sa podľa postupov viažu na "účet tovaru".
Máš ešte možnosť pristúpiť k zľave tak, ako pristupuješ k "vedľajším nákladom obstarania" - to v prípade, že by to bolo pre teba výhodnejšie. Zapracovať si túto skutočnosť do internej smernice a rozpustiť v závislosti od predaja tovaru.
Neviem, či pri účtovaní používaš spôsob "A" alebo "B". Ak "A" tak postupné rozpúšťanie VNO sa prejaví v prípade otvorenia účtovných kníh nielen na účte 504, ale aj 132.
Obdobne v roku 2005.
V oboch naznačených prípadoch mi to vychádza na DDP v prípade, že ste mali zľavu priznanú v zmluve, t.j. bola táto skutočnosť známa v čase zostavenia účtovnej závierky za rok 2004.
Nestretla som sa v praxi s prípadom, že by zľava nebola podchytená v zmluve, t.j. že by nebolo možné ju odhadnúť alebo presne vypočítať podľa odberu za účtovné obdobie. Bez zmluvného dojednania je dodatočné priznanie zľavy neštandardné, nakoľko aj druhá strana preukazuje svoje výnosy a poskytnutím zľavy modifikuje výsledok hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie.
Účtovanie, na účte 385 bolo v tomto príklade použité s tým predpokladom, že ak otvoríš účtovné knihy, v čase účtovania sú známe skutočnosti, ktorými sú: vecný obsah, suma a obdobie.

Uvádzaný príspevok vychádza z predpokladu, že zľava bola dohodnutá v obchodnej zmluve a účtovná jednotka ju mala zahrnúť do odhadu v čase zostavenia účtovnej závierky.
durisovad
09.07.05,20:12
Ja by som dodatocne priznanie nerobila, iba ak by to bola veeelmi vyznamna ciastka, co predpokladam, ze nebude. Uctovala by som tiez, ako ONDREJVLA na 648.
ondrejvla
09.07.05,22:11
nechcem sa škriepiť, ale ja som vychádzala z toho, ako písala Evelynka, že na konci roku netušila, že príde dobropis. Mne vychádza z jej otázky, že to netušila ani pri podaní DP, kedy by ešte bol čas zaúčtovať cez účet 385, a ako píše zadávateľka pravdepodobne o zmluve ani nevedela. V tom prípade by tam mala objem, prípadne % z ktorého mohla vychádzať. V tom prípade, ak o tom vedeli na základe zmluvy by som aj ja riešila tento prípad dodatočným DP, inak nevidím dôvod. Ak nebola zmluva vopred, tak by som zostala pri mojom prvom návrhu. Ale opakujem, je to môj názor a nikomu ho nevnucujem.
Jana Acsová
10.07.05,08:07
AVO, nechcem sa škriepiť, ale ja som vychádzala z toho, ako písala Evelynka, že na konci roku netušila, že príde dobropis. Mne vychádza z jej otázky, že to netušila ani pri podaní DP, kedy by ešte bol čas zaúčtovať cez účet 385, a ako píše zadávateľka pravdepodobne o zmluve ani nevedela. V tom prípade by tam mala objem, prípadne % z ktorého mohla vychádzať. V tom prípade, ak o tom vedeli na základe zmluvy by som aj ja riešila tento prípad dodatočným DP, inak nevidím dôvod. Ak nebola zmluva vopred, tak by som zostala pri mojom prvom návrhu. Ale opakujem, je to môj názor a nikomu ho nevnucujem.Vlasti, aké škriepenie?
Iba variantné názory môžu následne prispieť k správnemu východisku.
Ja vychádzam zo skutočnosti, že ešte som sa nestretla s prípadom, aby bez dokladovania (berme teraz aj situáciu dodávateľa) tento priznal množstevnú zľavu a znížil si tak výnosy. Dodávateľ je tiež účtovnou jednotkou, ktorá musí preukazovať všetky skutočnosti potrebné k správnemu vyčísleniu základu dane. A bez zmluvy je to podľa môjho názoru problém - tzv. dôkazná núdza.
Sú aj iné spôsoby riešenia, ale zadávateľ otázky nenaznačil bližšie podmienky. Ak tak urobí, môžeme pokračovať v diskusii.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif Potrebujeme právny titul priznania množstevnej zľavy dodatočne za rok 2004. Potom možno budeme vedieť využiť aj novelu Postupov účtovania v časti týkajúcej sa časového rozlíšenia nákladov a výnosov.
Zuzka
10.07.05,08:20
Pri riešení problému by bolo dobré vedieť aj aký HV bol dosiahnutý za minulý rok, či to bol zisk alebo strata a hodnota dobropisu.
Jana Acsová
10.07.05,08:21
Pri riešení problému by bolo dobré vedieť aj aký HV bol dosiahnutý za minulý rok, či to bol zisk alebo strata a hodnota dobropisu.Prečo myslíš Zuzi, že by to bolo dôležité?
Zuzka
10.07.05,08:27
Ak bola napr. dosiahnutá vyššia strata a dobropis by ju iba znížil, tak by som možno uvažovala iba o pripočítateľnej položke v tomto roku, ale ak bol zisk, tak moja daňová povinnosť je vyššia. A taktiež aj aká je hodnota dobropisu, napr. ak je 5 tis. alebo 50 tis. Sk.
Jana Acsová
10.07.05,08:36
Svojím spôsobom máš pravdu. Vždy je potrebné riadiť sa významnosťou sumy a súvisiacim vplyvom. Ale to už je na zodpovednosti každej účtovnej jednotky (častokrát účtovníčky).
V tomto prípade, keby som bola ja na jej mieste, zaujímali by ma možnosti a následne by som sa sama rozhodla, čo urobím. Tá zodpovednosť leží na správnom rozhodnutí.;)
jess
10.07.05,10:52
dievčatá, tak, keď som ja mala stratu za r.2004 10.000,- a tento rok som obdržala zľavu na tovar z tohto roku v hodnote 8.000,- (o zmluve resp.obchod.podmienkach som tiež v čase podávania DP za r.2004 nevedela), tak teraz mám čo robiť ? Ja účtujem spôsobom A a dala som tú zľavu na 504. Niečo z toho som už predala a niečo nie.poprosím polopatisticky :)
Jana Acsová
10.07.05,10:56
(o zmluve resp.obchod.podmienkach som tiež v čase podávania DP za r.2004 nevedela),
Uveď dôvod, prečo si o zľave nevedela?
jess
10.07.05,11:04
začínam s PU, takže o takomto niečom som v JU ani nesnila - tvorenie rezerv ....

kamošku, čo mi pomáha so zasväcovaním do PU a robila mi DP to tiež nenapadlo
Jana Acsová
10.07.05,11:07
začínam s PU, takže o takomto niečom som v JU ani nesnila - tvorenie rezerv ....

kamošku, čo mi pomáha so zasväcovaním do PU a robila mi DP to tiež nenapadloZhrnutie:
Neznalosť zákona neospravedlňuje :confused: bohužiaľ. Týmto dôvodom by som nevedela argumentovať pri obhajobe tejto položky a jej časovej súvislosti s účtovným obdobím roka 2005.
Môj názor: DDP

K účtovaniu: účtovanie -504/-321 môže byť v roku 2005. Pre účely zisťovania ZD však túto položku treba v DP vylúčiť.

Na účtovanie zliav jednoznačne doporučujem: SMERNICU.

Daňovo účinne v roku 2005 by som účtovala iba v prípade následne uznanej zľavy, t.j. iba takej, ktorá reálne nemohla byť v čase zostavenia DP účtovnej jednotke známa a nárok na ňu vznikol až po podaní DP.

Možnosti:
1)
- nepodať DDP a riskovať 19 % z nezaúčtovanej zľavy (nie je to tak veľa),
- v roku 2005 nedaňovo - spoľahneš sa iba na chybu v roku 2004 a s tým súvisiace riziká,
- v roku 2005 daňovo - vysporiada sa tým "saldo" základu dane za obdobie 2004,2005, t.j. daň vysporiadaš - čo môže slúžiť na čiastočnú obhajobu, ktorá by mohla byť zo strany DÚ tolerovaná (ale nemusí).
2)
- podať DDP a v roku 2005 účtovať daňovo neúčinne.
durisovad
10.07.05,12:14
Ak tomu dobre rozumiem, strata 10.000 z roku 2004 by sa znizila na 2.000. Takze ziadnu dan by neplatila. Ja by som videla celu vec tak, ze by som tych 8.000 zauctovala na 648 a ziadne dodatocne danove priznanie by som nepodavala.
Jana Acsová
10.07.05,12:19
Vždy je potrebné riadiť sa významnosťou sumy a súvisiacim vplyvom. Ale to už je na zodpovednosti každej účtovnej jednotky (častokrát účtovníčky).
V tomto prípade, keby som bola ja na jej mieste, zaujímali by ma možnosti a následne by som sa sama rozhodla, čo urobím. Tá zodpovednosť leží na správnom rozhodnutí.;)http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif .
jess
10.07.05,12:27
no, v čase podávania DP za r.2004 som fakt ešte nevedela, že ju dostaneme, pretože v obch.podmienkach bolo, " že AK odoberieme určitú vzorkovú sadu tovaru v r.2005, TAK AŽ POTOM nám priznajú zľavu na túto vzorkovú sadu. A posledný tovar zo vzorkovej sady sme odobrali až v mesiaci jún, čiže dovtedy som všetok tovar z tej vzork.sady MOHLA a NEMUSELA odobrať. Keby sme nemali peniažky, tak tú vzork.sadu neodoberieme a tovar má pôvodné ceny.čiže ako píšete prehodím tú 504 na 648 ?????? a nemusím podávať DP ?
Paula
10.07.05,12:32
Akosi mi nie je teraz jasné, prečo sa spája DP za rok 2004 so zľavou za odber v r.2005. S takým dodávateľom som sa ešte nestretla.
Evelynka
10.07.05,13:26
Ďakujem vám všetkým za názory. Bohužiaľ musím k tomu dodať, že výška zľavy bola 150 tis., zmluva neexistuje -len ústna, takže som zľave nemohla vedieť, predchádzajúci rok bol zisk a vo firme je nahlásená daňová kontrola.
Jana Acsová
10.07.05,13:35
Ešte si skús potvrdiť postup druhej zmluvnej strany, t.j. v ktorom období to zúčtovali oni a prever si aspoň možnosť "vyúčtovania dodatočnej zľavy" s potvrdením obchodného partnera s dobrým dátumom (môže sa stať, že v prípade kontroly tohto konkrétneho prípadu budú skúmať podmienky u obidvoch daňových subjektov).
Evelynka
10.07.05,14:01
Ešte raz ďakujem za pomoc všetkým, ktorí ste mi prispeli cennými radami.:)