STom
12.07.04,22:22
Máte niekto skúsenosti s priebežnou účtovnou závierkou?

V zákone o účtovníctve sa nikde presnejšie nehovorií ktoré ustanovenia sa týkajú iba riadnej účtovnej závierky a ktoré priebežnej účtovnej závierky.

Vyplývalo by z toho napríklad to, že pri priebežnej účtovnej závierke napríklad ku 30.6. je potrebné oceňovať tak ako v riadnej UZ. T.j. prepočítať majetok v cudzej mene na Sk kurzom NBS, preceniť na reálnuhodnotu napr. CP na obchodovanie, deriváty, oceniť metódou vlastného imania finančné investície do dcérskych podnikov, zaúčtovať nevafaktúrované dodávky, rezervy ....

Logika mi hovorí, že to tak asi bude, pretože asi ťažko by zákon mohol povoliť zverejňovanie údajov, ktoré by nezodpovedali vo všetkých ohľadoch zásadám účtovníctva. Keď si ale človek predtaví tu robotu totožnú z riadnou UZ, tak sa mu do toho nechce.:(

Máte nejaké praktické skúsenosti. Robí to niekto naozaj tak podrobne ako keby robil koncoročnú závierku, alebo sa z toho trochu zľavuje, keďže audítori tieto UZ neauditujú?

Ďakujem za inf o Vašich skúsenostiach?

STom
Tipi
15.07.04,12:49
Mno po správnosti by to mal byť ekvivalent riadnej účtovnej závierky. Otázka je, kto Vám tie výkazy z priebežnej závierky kontroluje. Pokiaľ viem, na tieto priebežné závierky sa veľký dôraz nekladie, slúžia iba na identifikáciu väčších problémov a zmien počas roka, ale veľmi záleží samozrejme na prijímateľovi (čitateľovi) tejto závierky. Väčšinou sa chyby v takýchto závierkách nesankcionujú.
Luckasari
15.07.04,13:07
STom, mas na mysli normalnu priebeznu uzavierku napr. v s.r.o., alebo priebeznu uzavierku, ktora vyplyva zo zakona napr. bankam?
my sme s.r.o. a robime mesacne uzavierky, ale nerobievam kroky, ktore sa uskutocnuju pri rocnej uzavierke, nazyvam ju mesacna uzavierka, a nie priebezna uzavierka
tomas
15.07.04,20:34
Sorry za zmenu nicku. Som to stale ja.

Myslel som priebeznu zavierku, ktora vyplyva zo zakona. Napr. zo zakona o cennych papieroch. Musi sa predkladat na burzu.

Za porusenie zakona o uctovnictve by asi mohol sankcionovat iba danovy urad. Ten by asi tazko sktrkal do priebeznej zavierky nos, nie? Burza by asi mohla namietat iba ak by sme zavierku neprelozili.

Teda dufam. Predpokladam ze sa to nezvykne robit az tak dosledne, ale nemam s tym zatial skusenost, tak som chcel spravit maly prieskum. Ale vela firiem s touto povinnostou sa asi nenajde.

tomas
M3G
15.07.04,22:57
Ja som musel robiť predbežnú závierku za združenie, pri rozdelení. Zabralo mi to času pomaly viac ako keby som to robil na konci roka.


Spravil som iba bežnú kontrolu účtovníctva, urobil som výstupy a predbežne som uzavrel obdobie.
Rovnako som asistoval pri mesačných uzávierkách lekárne, ktorej spolumajiteľom bola distribučná spoločnosť, ktorá to vyžadovala. Daňový úrad sa nám do toho nemiešal.
kojur
02.08.05,10:23
Našiel som metodické usmernenie pre zostavovanie priebežne účt.záierky pre banky - možno pomôže.Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu
č. 2/2003 pre zostavovanie priebežnej účtovnej závierky bánk
a pobočiek zahraničných bánk

1. Priebežná účtovná závierka banky a pobočky zahraničnej banky sa zostavuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä:
• zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
• opatrením MF SR č. 20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy
• opatrením MF SR č. 21 832/2002-92 z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky
• zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. V prípadoch zostavovania priebežnej účtovnej závierky banka a pobočka zahraničnej banky neuzatvárajú účtovné knihy, ale vykonajú inventarizáciu len na účely ocenenia podľa § 25 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.. o účtovníctve.
3. Pre účely zostavenia priebežnej účtovnej závierky banka a pobočka zahraničnej banky vykonajú:
a) inventarizáciu majetku a záväzkov
v účtovej triede 1:
• zostatkov účtov účtovnej skupiny 11 okrem účtu pokladnice a účtu hodnôt na ceste
• debetných zostatkov účtov účtovnej skupiny 12
• debetných zostatkov účtov účtovnej skupiny 13
v účtovej triede 2
• zostatkov účtov účtovnej skupiny 21
• debetných zostatkov účtov účtovnej skupiny 22
• zostatky účtov účtovnej skupiny 24
• debetných zostatkov účtov účtovnej skupiny 27
• debetných zostatkov účtov účtovnej skupiny 28
v účtovej triede 3
• debetných zostatkov účtov účtovnej skupiny 32
• debetných zostatkov účtov účtovnej skupiny 34 okrem účtov zúčtovania so štátnym rozpočtom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou a úradom práce
• zostatky účtov účtovej skupiny 36
• debetných zostatkov účtov účtovnej skupiny 37 okrem účtov zúčtovania s trhom cenných papierov a s príkazcami
• zostatky účtov účtovnej skupiny 38
v účtovej triede 4
• zostatkov účtov účtovej skupiny 41
v účtovej triede 5
• zostatkov účtov účtovej skupiny 54
v účtovej triede 9
• debetných zostatkov účtov účtovej skupiny 91
• debetných zostatkov účtov skupiny 92
• debetných zostatkov účtov účtovej skupiny 93
• zostatkov účtov účtovej skupiny 94
• zostatkov účtov účtovej skupiny 95
• zostatkov účtov účtovej skupiny 96
• debetné zostatky účtov účtovej skupiny 97
b) zaúčtujú v dôsledku inventarizácie rezervy a opravné položky na krytie strát a výsledky inventarizácie precenenia položiek v obchodnej knihe
c) zaúčtujú časovo rozlíšené príjmy a výdaje, náklady a výnosy
d) vykonajú opravy chybných účtovných zápisov počas príslušného štvrťroka
4. Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej banky zostavujú v rozsahu súvahových položiek výkazov Súvaha Úč B –01 a výsledkových položiek výkazov Úč B 2 –01 k poslednému dňu príslušného štvrťroka. Výkazy budú označené textom „Priebežná účtovná závierka“.
5. Banka a pobočka zahraničnej banky vypracujú poznámky len v prípade významných udalostí a účtovaní, ktoré ovplyvnili (alebo môžu ovplyvniť) jednotlivé položky uvedené vo výkazoch a v rozsahu, ktorý dané udalosti popisuje.
6. Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej banky predkladajú podpísanú dvoma zástupcami štatutárnych orgánov.
7. Banka a pobočka zahraničnej banky predkladajú priebežnú účtovnú závierku v zmysle tohto usmernenia najneskôr do 22. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Úseku bankového dohľadu Národnej banke Slovenska. Priebežná účtovná závierka sa predkladá písomne.
8. Súčasťou predkladania priebežnej účtovnej závierky je aj predkladanie hlásení obozretného podnikania, ktoré banka a pobočka zahraničnej banky vypracujú a predložia v súlade s priebežnou účtovnou závierkou a s požadovanými termínmi.
v Bratislave, 31. 3. 2003

Ing. Milan Horváth
vrchný riaditeľ
úseku bankového dohľadu