Jana Motyčková
27.05.09,09:37
08 SZČO nad minimálny základ, práceneschopnosť

Zadanie: Pán Bláha je SZČO celý rok 2008. Od 6.júna do 18.júla bol práceneschopný a poberal nemocenské. Za rok 2008 dosiahol základ dane z podnikania 350000 Sk. Ako SZČO zaplatil preddavky vo výške za január až jún 1134 Sk mesačne, za júl až december 1978 Sk mesačne, spolu zaplatené predavky za rok sú 18672 Sk.. Vedie jednoduché účtovníctvo a preddavky platil vždy 8. nasledujúci mesiac, okrem preddavku za december 2008, ktorý zaplatil v decembri 2008. V októbri zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2007 sumu 10979 Sk.


Pretože pán Bláha bol v roku 2008 SZČO, musí vykonať ročné zúčtovanie. Keďže v r.2008 bol iba SZČO, nedošlo u neho v priebehu roka k zmene sadzby poistného, podáva ročné zúčtovanie na tlačive B.

V III. oddiele v.p.B21-B24 uvedie údaje týkajúce sa živnosti. V p.B25 uvedie počet kalendárnych dní obdobia, kedy mal živnosť (366). Do p.B26 spočíta preddavky za mesiace 1-12 roku 2008, ktoré zaplatil ako SZČO najneskôr v deň podania ročného zúčtovania (18672 Sk). Do p.B27 zapíše základ dane dosiahnutý z podnikania za rok 2008 z daňového priznania za rok 2008 (350000 Sk). Do p.B28 zapíše výdavky na zdravotné poistenie, ktoré si uplatnil do daňovo uznaných výdavkov za rok 2008
V nákladoch roku 2008 má :
sumu preddavku 1064 Sk za december 2007 zaplatenú 8.1.2008,
6 platieb preddavkov za január až jún po 1134 Sk, spolu 6804 Sk,
6 platieb preddavkov za júl až december po 1978 Sk, spolu 11868 Sk,
nedoplatok z RZZP za rok 2007 sumu 10949 Sk,
spolu 30685 Sk.
Z toho v p.B29 vypočíta vymeriavací základ (350000+30685) / 2,14 = 177891 Sk.

Keďže nebol poistencom štátu z dôvodov uvedených v IV.oddiele, oddiel IV nevypĺňa.

V V.oddiele vyplní počet kalendárnych dní poberania nemocenského od 6.6. do 18.7.2008.

Keďže vymeriavací základ v p.B29 je vyšší ako 97200, oddiel VI (minimálne základy) nevypĺňa.

V oddiele VII. vypočíta výšku poistného. Vypočítaný vymeriavací základ z p.B29 zapíše do p.B51, úhrn minimálnych základov do p.B52 nemusí uvádzať. Keďže vymeriavací základ v p.B51 je vyšší ako minimálny základ a nižší ako maximálny základ Sk, v p.B53 uvedie sumu z p.B51 177891 Sk. V p.B54 uvedie sadzbu poistného. Do p.B55 zapíše vypočítané poistné z vymeriavacieho základu uvedeného v p.B53 – suma 24905 Sk. V p.B56 uvedie rozdiel medzi vypočítaným poistným a zaplatenými preddavkami z p.B26 (6233 Sk). Nedoplatok prepočíta konverzným kurzom (1€=30,1260 Sk) na eurá a zaokrúhli na eurocent nadol : 6233/30,1260 = 206,897696, zaokr. 206,89 €. Výslednú sumu zapíše do p.B57 a keďže je to suma vyššia alebo rovná 3€, aj do p.B58. Nedoplatok z p.B58 uhradí zdravotnej poisťovne najneskôr 2.11.2009.

V oddiele IX. vypočíta svoje preddavky, ktoré bude platiť od júla 2009. Do p.B61 uvedie základ dane navýšený o výdavky na zdravotné poistenie. V p.B62 uvedie 12 kalendárnych mesiacov podnikania. Keďže vypočítaný preddavok v p.B66 je vyšší ako minimálny preddavok pri sadzbe 14% (41,37 €) a nižší ako maximálny preddavok (280,86 €), sumu z p.B66 prepíše do p.B67.