martinala
18.06.09,08:45
mám spoločníka, ktorý je občanom ČR a občas príde na firmu. môžem náklady za ubytovanie dať do nákladov ?
ďakujem,
martina
jeso
18.06.09,09:14
všetky naklady, ktoré slúžia na udržanie prijmov a vieš ich obhajiť pred DU sú danovo uznane, ubytovanie spoločníka by som dala do nákladov , len pohostenie by som dala do reprezentácie -mimo nakladov-VNOZ
robin1
18.06.09,09:38
ZÁKON č. 283 / 2002 Z. z. o cestovných náhradách:
(2) Tento zákon upravuje aj poskytovanie náhrad osobám,
a) o ktorých to ustanovuje osobitný predpis,
b) ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu, ak im nie sú poskytované náhrady podľa písmena a),
azla
18.06.09,10:10
mám spoločníka, ktorý je občanom ČR a občas príde na firmu. môžem náklady za ubytovanie dať do nákladov ?
ďakujem,
martina

Ak si spoločník vykonáva svoje vlastnícke práva - nie je to náklad firrmy (ale jeho).

Ubytovanie môže byť hradené v rámci zákona o cestovných náhradach. (ak to má byť daňové uznaný náklad pre firmu.)
Musí byť naplnený niektorý bod § 1 - ak nie je v prac. prav. vzťahu, nie je štatutár, potom - § 1, odst.2 písm. c.

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje poskytovanie cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení (ďalej len "náhrada") pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len "dočasné pridelenie"), pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu (ďalej len "vznik pracovného pomeru") a pri výkone práce v zahraničí

a) zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 1)
b) členom družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah,
c) fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to dohodnuté,
d) osobám, o ktorých to ustanovuje tento zákon.

(2) Tento zákon upravuje aj poskytovanie náhrad osobám,

a) o ktorých to ustanovuje osobitný predpis,
b) ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu, ak im nie sú poskytované náhrady podľa písmena a),
c)ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej osobe alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu ani v inom právnom vzťahu 1a), ak je to dohodnuté.
martinala
24.06.09,08:24
ďakujem všetkým za cenné rady.
m.