Jozef Mihál
02.08.09,10:59
Všetko čo potrebujete vedieť o materskej, nájdete v seriáli príspevkov o materskej. Kedy je nárok na materské, ako sa vypočíta výška materského, aké triky použiť na to, aby bolo materské čo najvyššie.

Tento seriál voľne nadväzuje (resp. je aktualizáciou) seriálu "Materské v roku 2008" ktorý bol vlani uverejnený na blogu http://www.jozefmihal.blogspot.com/

Pripomínam, že na jeseň 2009 sa budú konať špeciálne semináre k tejto téme v Bratislave, Sielnici pri Zvolene a v Košiciach.

KEDY JE NÁROK NA MATERSKÉ

Pre akúkoľvek osobu platí, že nárok na materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni, prípadne nemocensky poistená bola a je v tzv. ochrannej lehote.

Zamestnankyňa

Podľa § 30 a § 48 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len "zákon"), nárok na materské bude mať zamestnankyňa, ak:


požiada o materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu,
v deň, od ktorého žiada o materské, jej trvá povinné nemocenské poistenie zamestnanca alebo je v tzv. ochrannej lehote po skončení trvania povinného nemocenského poistenia zamestnanca,
v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola povinne nemocensky poistená ako zamestnanec najmenej 270 dní - do toho sa započítavajú aj obdobia predošlého už ukončeného zamestnania alebo už ukončeného povinného nem. poistenia SZČO alebo už ukončeného dobrovoľného nem. poistenia,
nemá príjem, započítavaný do vymeriavacieho základu zamestnanca, za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu poberania materského.
Príklad

Pani Adela bola zamestnaná od 1.3.2008 do 31.12.2008 v spoločnosti Devín. Potom bola nezamestnaná až do 1.8.2009, kedy sa zamestnala - už ako tehotná – v spoločnosti Karpaty. Dátum pôrodu lekár určil na 1.2.2010. O materské pani Adela požiada k 15.12.2009.

Pani Adela bude mať nárok na materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca. O materské žiada v čase, kedy jej trvá povinné nemocenské poistenie a v období od 1.2.2008 do 31.1.2010 trvali jej zamestnania spolu viac ako 270 dní.

Samostatne zárobkovo činná osoba („SZČO“), nemocensky poistená ako SZČO

Podľa § 31 a § 48 zákona, nárok na materské bude mať, ak:


požiada o materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu,
v deň, od ktorého žiada o materské, jej trvá povinné nemocenské poistenie SZČO alebo je v ochrannej lehote po skončení trvania povinného nemocenského poistenia SZČO,
v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola povinne nemocensky poistená ako SZČO najmenej 270 dní - do toho sa započítavajú aj obdobia predošlého už ukončeného zamestnania alebo predošlého už ukončeného povinného nem. poistenia SZČO alebo predošlého už ukončeného dobrovoľného nem. poistenia,
zaplatila poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom žiada o materské, a to za obdobie nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej SZČO do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom žiada o materské. Poistné sa považuje za zaplatené, ak suma dlžného poistného ku dňu splatnosti poistného je v úhrne nižšia ako 100 Sk (čiže toleruje sa dlh do 100 Sk),
ak žiada o materské v kalendárnom mesiaci, v ktorom povinne nemocensky poistenej SZČO prvýkrát vzniklo nemocenské poistenie - nárok na materské bude mať, ak sa za tento mesiac zaplatí poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie – tj. do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (i v takomto prípade sa toleruje suma dlžného poistného do 100 Sk),
ak žiada o materské v ochrannej lehote, nárok na materské bude mať, ak zaplatila poistné na nemocenské poistenie za obdobie nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej SZČO najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie (i v takomto prípade sa toleruje suma dlžného poistného do 100 Sk).
Príklad

Pani Alžbeta má živnosť, je povinne nemocensky poistená ako SZČO. Pani Alžbeta chce nastúpiť na materské v októbri 2009. Pani Alžbeta však do konca októbra 2009 nezaplatila poistné na nemocenské poistenie za mesiac september 2009 – preto nebude mať nárok na materské i keď ostatné podmienky spĺňa.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba („DNPO“)


Podľa § 31 a § 48 zákona, nárok na materské bude mať, ak:

požiada o materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu,
v deň, od ktorého žiada o materské, jej trvá dobrovoľné nemocenské poistenie alebo je v ochrannej lehote po skončení trvania dobrovoľného nemocenského poistenia,
v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola dobrovoľne nemocensky poistená najmenej 270 dní - do toho sa započítavajú aj obdobia predošlého už ukončeného zamestnania alebo predošlého už ukončeného povinného nem. poistenia SZČO alebo predošlého už ukončeného dobrovoľného nem. poistenia,
zaplatila poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom žiada o materské, a to za obdobie dobrovoľného nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom žiada o materské. Poistné sa považuje za zaplatené, ak suma dlžného poistného ku dňu splatnosti poistného je v úhrne nižšia ako 100 Sk (čiže toleruje sa dlh do 100 Sk),
ak žiada o materské v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie - nárok na materské bude mať, ak sa za tento mesiac zaplatí poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie – tj. do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (i v takomto prípade sa toleruje suma dlžného poistného do 100 Sk),
ak žiada o materské v ochrannej lehote, nárok na materské bude mať, ak zaplatila poistné na nemocenské poistenie za obdobie dobrovoľného nemocenského poistenia najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie (i v takomto prípade sa toleruje suma dlžného poistného do 100 Sk.
Tip

Podľa § 14 ods.2 zákona dobrovoľne nemocensky poistená môže byť na základe svojho rozhodnutia každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Na dobrovoľné nemocenské poistenie sa môže v Sociálnej poisťovni napríklad prihlásiť študentka, nepracujúca žena „v domácnosti“ ale i osoba, ktorá už je povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO. Dobrovoľné nemocenské poistenie možno odporučiť zamestnankyni alebo podnikateľke, ktorá má v povinnom nemocenskom poistení ako zamestnanec alebo ako SZČO nízky vymeriavací základ a uvažuje o tehotenstve.

Príklad

Pani Andrea skončila v júni 2009 strednú školu. Od 1.9.2009 do 31.12.2009 sa zamestnala na dobu určitú v spoločnosti Devín. V novembri 2009 otehotnela, lekár určil dátum pôrodu na 15.8.2010. Pani Andrea bude od 1.1.2010 bez zamestnania a hrozí jej, že nebude mať nárok na materské – zamestnanie v spoločnosti Devín bude trvať len 122 dní.

Ak sa od 1.1.2010 prihlási v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, získa tým nárok na materské. Od 1.1.2010 do 14.8.2010 by dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo len 226 dní. Pri posudzovaní nároku na materské sa však spočíta obdobie povinného nemocenského poistenia zamestnanca (122 dní) a obdobie dobrovoľného nemocenského poistenia (226 dní, spolu by to bolo 348 dní). V súčte je to omnoho viac ako 270 dní a preto bude mať nárok na materské z dobrovoľného nemocenského poistenia.

OCHRANNÁ LEHOTA

Ako je uvedené vyššie, nárok na materské je vtedy, ak sa podmienky ustanovené na vznik nároku na materské splnili počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote. Pojem „ochranná lehota“ definuje § 32 zákona.

Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je šesť mesiacov.

Príklad

Pani Beáta bola zamestnankyňou spoločnosti Devín od 1.1.2009 do 30.9.2009. Od 1.10.2009 po vzájomnej dohode so zamestnávateľom ukončila pracovný pomer – a to v čase, kedy už bola tehotná. Nové zamestnanie pani Beáta nemá. Ochranná lehota trvá 6 mesiacov po zániku nemocenského poistenia zamestnanca, v danom prípade teda od 1.10.2009 do 31.3.2010. Ak do 31.3.2010 nastúpi pani Beáta na materské (o materské môže žiadať najskôr 6 až 8 týždňov pred očakávaným dátumom pôrodu), nárok naň bude mať.

REŤAZOVÉ PôRODY

Podľa § 49a zákona sa do obdobia 270 dní povinného nemocenského poistenia zamestnanca započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a do obdobia 270 dní povinného nemocenského poistenia SZČO sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Toto ustanovenie je dôležité pri tzv. reťazových pôrodoch.

Príklad

Pani Barbora je zamestnancom spoločnosti Devín od 1.1.2006. Začiatkom roka 2008 odišla na materskú dovolenku pri prvom dieťati. Po dobu 28 týždňov poberala materské. Od 1.9.2008 sa materská dovolenka zmenila na rodičovskú dovolenku – podľa § 26 zákona odo dňa začiatku rodičovskej dovolenky (odkedy poberá rodičovský príspevok) tým došlo k prerušeniu povinného nemocenského poistenia zamestnanca a to v čase od 1.9.2008.

Pani Barbora počas rodičovskej dovolenky znovu otehotnela. Lekár stanovil očakávaný deň pôrodu na 1.1.2010. V posledných dvoch rokoch pred druhým pôrodom, teda v čase od 1.1.2008 do 31.12.2009, bola pani Barbora povinne nemocensky poistená ako zamestnanec len v období od 1.1.2006 do 31.8.2008 – do nástupu na rodičovskú dovolenku pri prvom dieťati. Toto obdobie trvalo spolu len 243 dní, teda menej ako 270 dní. Podľa § 49a zákona sa však započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, teda obdobie od 1.9.2008 do 31.12.2009. Pri započítaní obdobia rodičovskej dovolenky dostávame spolu 730 dní, čo je samozrejme viac ako 270 dní. Nárok na materské pri druhom dieťati pani Barbora mať bude.

V druhej časti (http://www.porada.sk/t117023-materske-v-roku-2009-diel-ii.html) sa dočítate, ako sa vypočíta výška materského.
AMEA
02.08.09,13:31
Ďakujem za seba i všetkých, ktorí pracujú s touto problematikou. Je to super. Ešte raz vďaka.
Alena
Dana7
15.09.09,07:02
Dobrý deň, pán Mihál, chcem sa spýtať, ako by to bolo v tomto prípade: Pracovníčka je zamestnaná od 20. 10. 2007 do 30. 4. 2008 v jednej firme. Tam ukončila PP a 1. 5. 2008 nastúpila už ako tehotná v inej firme. Z tejto nastúpila na MD 16.6.2008. MD jej skončila 26. 12. 2008 a nastúpila na RD. Ale firma, v ktorej pracovala skončila činnosť, tak aj pracovníčka dohodou skončila PP 12. 6. 2009. Bola riadne odhlásená zo SP, ale pokračuje naďalej v rodičovskej dovolenke. Uvažuje však o druhom dieťati. Bude mať nárok na materské? Ak áno, ako si môže pomôcť, aby mala čo najvyššie materské? Alebo má nárok len na rodičovský príspevok? Ďakujem
vjana
15.09.09,13:25
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na takýto prípad. Od 26.8.2002 do 31.8.2009 pracovný pomer vrámci ktorého bol reťazový pôrod. 1. pôrod bol 2.9.2003 a druhy 28.8.2006. Po ziadnom z týchto pôrodov nebola prihlásená sa v poisťovni. Teraz je znovu tehotná - predpokladaný termín pôrodu 10.4.2009. Podľa toho čo som si prečítala by mi vyplývalo, že k nástupu na materskú by mala 270 dní poistenia, ktoré by jej vyplývali z času rodičovskej dovolenky. Momentálne má rozviazaný pomer k 31.8.2009 a je nezamestnaná. Stačí ak ju zamestnáme cca mesiac pred nástupom na materskú dovolenku a bude môcť poberať materské. Nie je mi jasné či sa doba rodičovského príspevku započítava aj keď sa do 30 dní nenahlásila na soc. poist. po narodení dieťaťa. Ďakujem
Jozef Mihál
15.09.09,16:55
Pracovníčka je zamestnaná od 20. 10. 2007 do 30. 4. 2008 v jednej firme. Tam ukončila PP a 1. 5. 2008 nastúpila už ako tehotná v inej firme. Z tejto nastúpila na MD 16.6.2008. MD jej skončila 26. 12. 2008 a nastúpila na RD. Ale firma, v ktorej pracovala skončila činnosť, tak aj pracovníčka dohodou skončila PP 12. 6. 2009. Bola riadne odhlásená zo SP, ale pokračuje naďalej v rodičovskej dovolenke. Uvažuje však o druhom dieťati. Bude mať nárok na materské? Ak áno, ako si môže pomôcť, aby mala čo najvyššie materské? Alebo má nárok len na rodičovský príspevok? Ďakujem
Na materské pri druhom dieťati bude mať nárok, ak pôjde na materskú ako nemocensky poistená - čo v jej prípade možno riešiť najjednoduchšie dobrovoľným nem. poistením (DNP), alebo nástupom do nového PP, hoci počas rodičovskej dovolenky, zakázané to nie je.

Aby bol nárok na materské, treba aby nové nové nem. poistenie (DNP alebo nový PP) spolu so započítaním predošlého PP trvalo v posledných 2 rokoch pred druhým pôrodom najmenej 270 dní.

Materské bude také vysoké, aký bude VZ v rozhodujúcom období v novom poistení, študujte, všetko sa v seriáli dá dozvedieť. Skúste ryby chytať.
Jozef Mihál
15.09.09,17:00
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na takýto prípad. Od 26.8.2002 do 31.8.2009 pracovný pomer vrámci ktorého bol reťazový pôrod. 1. pôrod bol 2.9.2003 a druhy 28.8.2006. Po ziadnom z týchto pôrodov nebola prihlásená sa v poisťovni. Teraz je znovu tehotná - predpokladaný termín pôrodu 10.4.2009. Podľa toho čo som si prečítala by mi vyplývalo, že k nástupu na materskú by mala 270 dní poistenia, ktoré by jej vyplývali z času rodičovskej dovolenky. Momentálne má rozviazaný pomer k 31.8.2009 a je nezamestnaná. Stačí ak ju zamestnáme cca mesiac pred nástupom na materskú dovolenku a bude môcť poberať materské. Nie je mi jasné či sa doba rodičovského príspevku započítava aj keď sa do 30 dní nenahlásila na soc. poist. po narodení dieťaťa. Ďakujem
Áno, stačí keď sa mesiac pred nástupom na materskú zamestná.

Doba kedy bola na rodičovskej dovolenke počas trvania PP sa započítava do doby trvania nem. poistenia, takže podmienku trvania nem. poistenia najmenej 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom splní.

To že sa po narodení dieťaťa neprihlásila v SP znamená, že za dobu poberania RP za ňu štát neplatil dôchodkové poistenie, na čo doplatí v budúcnosti pri vymeraní starobného, prípadne invalidného dôchodku...
Dana7
16.09.09,04:10
Pán Mihál, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Čítala som všetky reakcie, a zmiatlo ma to, že vo všetkých prípadoch, išlo o mamičky, ktoré neskončili pracovný pomer v predchádzajúcom zamestnaní a neboli mi celkom jasný rozdiel medzi pojmami "rodičovská dovolenka" a "rodičovská dovolenka podľa osobitného predpisu". Rada odborníka, je predsa len lepšia, ako narobiť nejaké zbytočné problémy.
Prosím Vás ešte o informáciu, keďže na internete som to nenašla, kto organizuje seminár o odvodoch v Košiciach.
Ešte raz ďakujem a prajem pekný deň.