Jozef Mihál
04.08.09,21:06
V prvej časti (http://www.porada.sk/t117022-materske-v-roku-2009-diel-i.html) seriálu príspevkov o materskej sme vysvetlili, kedy vzniká nárok na materské.

V druhej časti (http://www.porada.sk/t117023-materske-v-roku-2009-diel-ii.html) sme si ukázali, ako sa vypočíta výška materského.

V tretej časti (http://www.porada.sk/t117038-materske-v-roku-2009-diel-iii.html) sme popísali, ako sa postupuje v prípade, ak má budúca matka viacero nemocenských poistení.

V štvrtej časti (http://www.porada.sk/t117042-materske-v-roku-2009-diel-iv.html) sme riešili ako získa materské a to čo najvyššie, budúca matka, ktorá nie je nemocensky poistená - napríklad ak ešte len študuje alebo je nezamestnaná.

V piatej časti sa pozrieme, ako môže získať čo najvyššie materské zamestnankyňa s nízkym platom.

Ak ste zamestnaná a máte v zamestnaní plat vyše 1084 € mesačne (a ak toto zamestnanie s takýmto platom máte už od roku 2008 a skôr), ani ďalej nečítajte. Vaše materské bude prakticky najvyššie možné, a žiadnym trikom ho nezvýšite.

Ak ale máte v zamestnaní plat nižší ako 1084 €, tak ak nič nepodniknete, budete mať materské mesačne približne 55% z vášho priemerného mesačného platu v rozhodujúcom období (ako sa určí rozhodujúce obdobie nájdete v druhom dieli (http://www.porada.sk/t117023-materske-v-roku-2009-diel-ii.html) seriálu). Napríklad ak ste mali plat 300 € mesačne, materské bude okolo 165 € mesačne.

Ak sa vám to máli, máte dve možností ako si materské zvýšiť na sumu 600 € mesačne:

1. Prihláste sa v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)

Pozor, na dobrovoľné nemocenské poistenie sa v zásade treba prihlásiť ešte pred otehotnením! A to preto, lebo materské z dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) vám priznajú len vtedy, ak DNP trvalo aspoň 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom.

Aby bola táto informácia úplná, treba dodať, že k dobe trvania samotného DNP sa pripočíta aj doba prípadného iného - už ukončeného - nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom. Ak by ste sa na DNP prihlásili až po otehotnení s tým, že sa k dobe DNP pripočíta aj doba predošlého už ukončeného nemocenského poistenia, prihlásiť sa na DNP treba najneskôr v 8.-mom týždni tehotenstva. A to preto, lebo DNP musí trvať aspoň 26 týždňov pred nástupom na materské! Ak by trvalo menej, tak ak aj spĺňate podmienku existencie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom, materské z DNP vám síce priznajú - ale nie vo výške 55% z vymeriavacieho základu, z ktorého ste platili poistné pred nástupom na materskú, ale len 55% zo sumy 295,50 € (suma minimálnej mzdy).

Na DNP sa prihlásite tak, že vyplníte tlačivo "Registračný list fyzickej osoby". V ňom uveďte vymeriavací základ ako rozdiel sumy 1084,55 € a vášho platu. Napríklad ak máte plat 300 € mesačne, tak uveďte vymeriavací základ 784,55 € alebo pre zjednodušenie 780 €. Preto rozdiel 1084,55 € a platu, lebo suma 1084,55 € je maximálny možný vymeriavací základ, ktorý môžete ako poistenec mať a ak budete mať dve poistenia súčasne - zamestnanca a DNP - tak sa spočítavajú vymeriavacie základy z oboch poistení a výsledná suma nesmie prekročiť 1084,55 €. Ak by ste na DNP platili zo základu vyššieho, ako suma rozdielu 1084,55 € a platu, Sociálna poisťovňa na sumu nad 1084,55 € pri výpočte materského neprihliada - čiže ako by ste platili spolu len z 1084,55 €, hoci v skutočnosti zaplatíte poistné zo základu v súčte vyššieho.

Po prihlásení sa na DNP nezabudnite každý mesiac platiť poistné na DNP. Poistné je 4,4% z určeného vymeriavacieho základu, poistné sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nadol. Napríklad pri vymeriavacom základe 780 € je poistné na DNP 34,30 € mesačne.

Nárok na materské budete mať jednak z nemocenského poistenia zamestnanca, jednak z dobrovoľného nemocenského poistenia - ak splníte podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli nemocensky poistená ako zamestnanec aspoň 270 dní a aj podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli DNPO aspoň 270 dní.

Pripomínam, že pri tomto posudzovaní sa k obdobiu nemocenského poistenia, z ktorého si uplatníte nárok na materskú, sa pripočítajú aj obdobia prípadného predošlého už ukončeného nemocenského poistenia - napríklad predošlého už ukončeného zamestnania. Pri uplatňovaní nároku na materské aj z nemocenského poistenia zamestannca aj z DNP sa však predošlé už ukončené nemocenské poistenie zohľadní len raz.

Materské (na jeden deň) sa potom vypočíta ako 55% z úhrnu denných vymeriavacích základov.

Denný vymeriavací základ z nemocenského poistenia zamestnanca je váš priemerný plat pripadajúci na jeden kalendárny deň v zamestnaní v rozhodujúcom období (ako sa určí rozhodujúce obdobie nájdete v druhom dieli (http://www.porada.sk/t117023-materske-v-roku-2009-diel-ii.html) seriálu, obvykle to bude predchádzajúci rok).

Denný vymeriavací základ z DNP bude priemerný vymeriavací základ pripadajúci na jeden kalendárny deň dobrovoľného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období.

Príklad

Pani Kornélia je zamestnaná vo firme Alfa od roku 2007. V roku 2009 mala plat 300 € mesačne, v roku 2010 má plat 320 € mesačne. Otehotnela, pôrod by mal byť 15.10.2010, na materské chce ísť k 1.9.2010.

Pani Kornélia sa prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie (ešte pred otehotnením) k 1.1.2010 a určí si vymeriavací základ 750 € mesačne (320 v zamestnaní + 750 = 10070 €).

Pani Kornélia bude mať nárok na materské z oboch nemocenských poistení. Dobrovoľné nemocenské poistenie bude trvať najmenej 270 dní pred pôrodom (vznik DNP 1.1.2010, pôrod 15.10.2010).

Denný vymeriavací základ z poistenia zamestnanca bude (12 x 300) / 365 = 9,8631 € (rozhodujúce obdobie je rok 2009).

Denný vymeriavací základ z dobrovoľného nemocenského poistenia bude (8 x 750) / 243 = 24,6914 € (rozhodujúce obdobie je 1.1.2010 - 31.8.2010).

Úhrn denných vymeriavacích základov je 34,5545 €. Materské bude 19 € na deň, okolo 580 € mesačne.

2. Ukončite súčasné slabšie platené zamestnanie a nájdite si pred nástupom na materské nové, lepšie platené zamestnanie

Elegantnejší spôsob ako dobrovoľné nemocenské poistenie je riešenie č.2 - zmena slabo plateného zamestnania ešte pred nástupom na materské za iné zamestnanie.

Stačí tak urobiť pár týždňov, či dokonca pár dní pred nástupom na materské.

Zaujímavé pritom je, že nemusíte zmeniť zamestnávateľa - pokojne môžete ukončiť súčasný pracovný pomer a s tým istým zamestnávateľom uzavrieť nový pracovný pomer - aby bolo všetko kóšer, tak na inú pracovnú pozíciu a pod. Zdôrazňujem, nestačí zmena platu - treba ukončiť súčasný pracovný pomer, zaslať do Sociálnej poisťovne odhlášku zamestnanca a na druhý deň alebo o pár dní neskôr (odporúčam hneď na druhý deň, aby nevznikol problém so zdravotným poistením - tých pár dní by ste boli dobrovoľne nezamestnaná osoba) uzavrieť nový pracovný pomer a zaslať do Sociálnej poisťovne prihlášku zamestnanca.

Na materské si potom uplatníte nárok z nového zamestnania. Dôležité je - aby bola materská čo najvyššia, v novom zamestnaní (v novom pracovnom pomere) by ste mali mať plat čo najbližší sume 1084,55 €, čiže sume maximálneho možného vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie. Nemusí pritom ísť o plat uvedený v novej pracovnej zmluve - ten samotný môže byť nízky - dôležité je, aby vyplatené mzda bola čo najvyššia - teda približujúca sa sume 1084,55 € za mesiac, napríklad vďaka mimoriadnym odmenám.

Nárok na materské z nového nemocenského poistenia budete mať - ak spĺňate podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli (hocijako) nemocensky poistená aspoň 270 dní. K dobe trvania nového zamestnania sa pritom započíta doba predošlého už ukončeného zamestnania plus prípadné ďalšie predošlé už ukončené doby nemocenského poistenia.

Materské na deň sa určí ako 55% z denného vymeriavacieho základu z nového zamestnania.

Denný vymeriavací základ z nemocenského poistenia zamestnanca je váš priemerný plat pripadajúci na jeden kalendárny deň v zamestnaní v rozhodujúcom období. Ako sa určí rozhodujúce obdobie nájdete v druhom dieli (http://www.porada.sk/t117023-materske-v-roku-2009-diel-ii.html) seriálu.

Príklad

Pani Ľuba je zamestnaná vo firme Alfa od 1.10.2008. Má plat 600 € mesačne. Otehotnela, pôrod by mal byť 25.12.2009, na materskú chce ísť k 15.11.2009.

Pani Ľuba k 31.10.2009 ukončí pracovný pomer vo firme Alfa. Od 1.11.2009 sa zamestná vo firme Beta. Vo firme Beta bude mať plat 1000 €, pričom za dni od 1.11.2009 do 14.11.2009 pred nástupom na MD zarobí alikvótnych (za 14 kal. dní) 467 €.

Pani Ľuba bude mať nárok na materské z nemocenského poistenia zamestnanca vo firme Beta. K dobe nem. poistenia vo firme Beta sa pripočíta doba predošlého nem. poistenia vo firme Alfa. Podmienku 270 dní nem. poistenia tak bez problémov splní.

Denný vymeriavací základ bude 467 € / 14 dní = 33,3572 € (rozhodujúce obdobie je 1.11.2009 - 14.11.2009).

Materské bude 18,35 € na deň, čiže okolo 560 € na mesiac.


V šiestej časti (http://www.porada.sk/t117195-materske-v-roku-2009-diel-vi.html) sa zameriame na budúce mamičky, ktoré sú povinne poistené ako SZČO.