Jozef Mihál
04.08.09,21:35
V prvej časti (http://www.porada.sk/t117022-materske-v-roku-2009-diel-i.html) seriálu príspevkov o materskej sme vysvetlili, kedy vzniká nárok na materské.

V druhej časti (http://www.porada.sk/t117023-materske-v-roku-2009-diel-ii.html) sme si ukázali, ako sa vypočíta výška materského.

V tretej časti (http://www.porada.sk/t117038-materske-v-roku-2009-diel-iii.html) sme popísali, ako sa postupuje v prípade, ak má budúca matka viacero nemocenských poistení.

V štvrtej časti (http://www.porada.sk/t117042-materske-v-roku-2009-diel-iv.html) sme riešili ako získa materské a to čo najvyššie, budúca matka, ktorá nie je nemocensky poistená - napríklad ak ešte len študuje alebo je nezamestnaná.

V piatej časti (http://www.porada.sk/t117193-materske-v-roku-2009-diel-v.html) sme rozoberali možnosti získať čo najvyššie materské pre zamestnankyňu s nízkym platom.

V šiestej časti sa zameriame na budúce mamičky, ktoré sú povinne poistené ako SZČO.

Ak si ako SZČO platíte nemocenské poistenie zo základu blízkeho maximálnemu možnému vymeriavaciemu základu, tj. 1084,55 € mesačne, respektíve ste si platili v rozhodujúcom období (v zásade ide o predošlý rok) nemocenské poistenie ako SZČO z vtedy platného maximálneho základu, ďalej nečítajte. Materské budete mať vo výške okolo 600 € mesačne, a reálne vyššie byť nemôže.

Ak si platíte nemocenské poistenie zo základu nižšieho ako 1084,55 €, tak ak nič nepodniknete, budete mať materské mesačne približne 55% z vášho základu v rozhodujúcom období (ako sa určí rozhodujúce obdobie nájdete v druhom dieli (http://www.porada.sk/t117023-materske-v-roku-2009-diel-ii.html) seriálu).

V takomto prípade máte dve možností ako si materské zvýšiť až na cca 600 € mesačne:

1. Prihláste sa v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)

Pozor, na dobrovoľné nemocenské poistenie sa v zásade treba prihlásiť ešte pred otehotnením! A to preto, lebo materské z dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) vám priznajú len vtedy, ak DNP trvalo aspoň 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom.

Aby bola táto informácia úplná, treba dodať, že k dobe trvania samotného DNP sa pripočíta aj doba prípadného iného - už ukončeného - nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom. Ak by ste sa na DNP prihlásili až po otehotnení s tým, že sa k dobe DNP pripočíta aj doba predošlého už ukončeného nemocenského poistenia, prihlásiť sa na DNP treba najneskôr v 8.-mom týždni tehotenstva. A to preto, lebo DNP musí trvať aspoň 26 týždňov pred nástupom na materské! Ak by trvalo menej, tak ak aj spĺňate podmienku existencie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom, materské z DNP vám síce priznajú - ale nie vo výške 55% z vymeriavacieho základu, z ktorého ste platili poistné pred nástupom na materskú, ale len 55% zo sumy 295,50 € (suma minimálnej mzdy).

Na DNP sa prihlásite tak, že vyplníte tlačivo "Registračný list fyzickej osoby". V ňom uveďte vymeriavací základ ako rozdiel sumy 1084,55 e a vymeriavacieho základu, z ktorého platíte poistné ako SZČO. Napríklad ak máte ako SZČO vymeriavací základ 295,50 € (povinný minimálny vymeriavací základ), tak uveďte vymeriavací základ 789,05 €. Preto ide o rozdiel sumy 1084,55 € a vymeriavacieho základu SZČO, lebo suma 1084,55 € je maximálny možný vymeriavací základ, ktorý môžete ako poistenec mať. Ak budete mať dve poistenia súčasne - SZČO a DNP - tak sa spočítavajú vymeriavacie základy z oboch poistení a výsledná suma nesmie prekročiť 1084,55 €. Ak by ste na DNP platili zo základu vyššieho, ako suma rozdielu 1084,55 € a základu SZČO, Sociálna poisťovňa na sumu nad 1084,55 € pri výpočte materského neprihliada - čiže ako by ste platili spolu len zo základu 1084,55 €, hoci v skutočnosti zaplatíte poistné zo základu v súčte vyššieho.

Po prihlásení sa na DNP nezabudnite každý mesiac platiť poistné na DNP. Poistné je 4,4% z určeného vymeriavacieho základu, poistné sa zaokrúhľuje na desať centov nadol. Napríklad pri vymeriavacom základe 789,05 € je poistné na DNP 34,70 € mesačne.

Nárok na materské budete mať z nemocenského poistenia SZČO i z dobrovoľného nemocenského poistenia - ak splníte podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli nemocensky poistená ako SZČO aspoň 270 dní a aj podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli DNPO aspoň 270 dní.

Pripomínam, že pri tomto posudzovaní sa k obdobiu nemocenského poistenia, z ktorého si uplatníte nárok na materskú, sa pripočítajú aj obdobia prípadného predošlého už ukončeného nemocenského poistenia - napríklad predošlého už ukončeného zamestnania. Pri uplatňovaní nároku na materské aj z nemocenského poistenia SZČO aj z DNP sa však predošlé už ukončené nemocenské poistenie zohľadní len raz.

Materské (na jeden deň) sa potom vypočíta ako 55% z úhrnu denných vymeriavacích základov.

Denný vymeriavací základ z nemocenského poistenia SZČO je váš vymeriavací základ pripadajúci na jeden kalendárny deň v rozhodujúcom období (ako sa určí rozhodujúce obdobie nájdete v druhom dieli seriálu, obvykle to bude predchádzajúci rok).

Denný vymeriavací základ z DNP bude priemerný vymeriavací základ pripadajúci na jeden kalendárny deň dobrovoľného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období.

Príklad

Pani Nataša je povinne poistená ako SZČO od 1.7.2007. V roku 2009 platí poistné zo základu 295,50 €. Otehotnela, pôrod by mal byť 28.6.2010, na materské chce ísť k 15.4.2010.

Pani Nataša sa prihlási (ešte pred otehotnením) na dobrovoľné nemocenské poistenie k 1.9.2009 a určí si vymeriavací základ 789,05 € mesačne (prečo práve ten, pozrite vyššie).

Pani Nataša bude mať nárok na materské z oboch nemocenských poistení. Pre obe nemocenské poistenia platí, že poistenie trvalo viac ako 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Denný vymeriavací základ z povinného nemocenského poistenia SZČO bude (12 x 295,50) / 365 = 9,7151 € (rozhodujúce obdobie je rok 2009).

Denný vymeriavací základ z dobrovoľného nemocenského poistenia bude (4 x 789,05) / 122 = 25,8705 € (rozhodujúce obdobie je 1.9.2009 - 31.12.2009).

Úhrn denných vymeriavacích základov je 35,5856 €. Materské bude 19,57 € na deň, temer 600 € mesačne.

2. Druhá (v praxi zrejme ťažko aplikovateľná) možnosť je pred nástupom na materskú zrušiť, prípadne pozastaviť živnosť a zamestnať sa

Zamestnať sa v zamestnaní pokiaľ možno s platom na úrovni maximálneho možného vymeriavacieho základu - aktuálne okolo 30219 Sk. Ďalší postup je rovnaký, ako v piatom dieli seriálu (http://www.porada.sk/t117193-materske-v-roku-2009-diel-v.html), bode 2. a tam pozrite príklad pani Ľuby.