ALBINA
25.08.09,10:39
Dobrý deň , prosím Vás , naša pracovníčka žiada o starobný dôchodok
a naďalej bude pracovať. Aké zmeny mám ako zamestnávateľ urobiť?
Myslím ,ako sa zmenia odvody za zamestnanca a zamestnávateľa?

Ďakujem.
drobeceva
25.08.09,10:49
Dobrý deň , prosím Vás , naša pracovníčka žiada o starobný dôchodok
a naďalej bude pracovať. Aké zmeny mám ako zamestnávateľ urobiť?
Myslím ,ako sa zmenia odvody za zamestnanca a zamestnávateľa?

Ďakujem.
SD nie je dôvod na ukončenie PP, takže môže naˇalej pracovať. Po priznaní dôchodku a predložení výmeru o priznaní dôchodku, ani z-c, ani z-ľ neplatí PvN a ID.
polka
25.08.09,11:12
SD nie je dôvod na ukončenie PP, takže môže naˇalej pracovať. Po priznaní dôchodku a predložení výmeru o priznaní dôchodku, ani z-c, ani z-ľ neplatí PvN a ID.
Ešte by som chcela dodať, že zamestnanec by mal sám oznámiť aj v zdrav. poisťovni, že sa stal dôchodcom od ... V opačnom prípade ho v ZP po ukončení PP budú brať ako stále zamestnaného a požadovať od neho platenie poistného na ZP, ktoré zaňho má potom platiť štát. Im totiž SP nenahlasuje, či sa daný zamestnanec stal alebo nestal dôchodcom (vlastná skúsenosť).
mzdarka renca
25.08.09,11:44
Ešte doplním, že ak mu bude tento rok priznaný starobný dôchodok, má ešte nárok na NČZD v tomto roku. Od roku 2010 nebude mať nárok na NČZD. Po ukončení PP mu ešte vyplatíte odchodné v zmysle § 76 odst. 6 ZP.

§ 76
Odstupné a odchodné

(6) Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.


Ďalej po ukončení PP zamestnancovi vystavíš ELDP od dátumu, kedy mu bol priznaný starobný dôchodok až po dátum ukončenia PP. SP mu na tomto základe a na jeho žiadosť prepočíta dôchodok.
ALBINA
28.08.09,08:08
Ďakujem za odpovede , ale mám ešte určitú pochybnosť , či dotyčná bude
chcieť predložiť zamestnávateľovi výmer starob.dôchodku - čiže , môže sa
vzdať dobrovoľne výhody neplatenia PvN a IP? Je povinnosť zamestnávateľa strhávať príslušné poistné?
Nutricia
28.08.09,08:17
nepredloží výmer ale rozhodnutie o priznaní dôchodku.Dobrovolne sa vzdat výhody nemôže nakolko sa to týka takisto zamestnávatela. Ešte nezabudni, že aj ked bude dôchodkyna bude mat aj nadalej nárok na NZČ do konca roka 2009. Jedine že by si ten dôchodok žiadala spätne k 1.1.2009,vtedy jej už nemôžeš uplatnovat NZČ.