pipiskova81
11.09.09,08:46
Dobrý deň. prosím Vás vie mi niekto poradiť? Potrebovala by som zistiť, či sa dôchodkyňa,ktorá podniká mala stať a registrovať na platcu DPH? Včera mi priniesla daňové za rok 2008 s tým, že nevie či sa mala prihlásiť alebo nie!!! Za posledných za sebou idúcich 12 mesiacov ( január- až december 2008) dosiahla príjem 1.005.797Sk. Nemám stým skúsenosti, ale viem že niekedy v minulosti bolo tá hranica 1.000.000Sk???? Bolo to ešte aj minulý rok??? teraz viem, že to je tých 49.790eur?! Ak sa teda nemýlim. Stačí mi len naozaj napísať, či sa má dodatočne rýchlo zaregistrovať, alebo nie?Ďakujem
Zoltán Kovács
11.09.09,08:51
Dobrý deň. prosím Vás vie mi niekto poradiť? Potrebovala by som zistiť, či sa dôchodkyňa,ktorá podniká mala stať a registrovať na platcu DPH? Včera mi priniesla daňové za rok 2008 s tým, že nevie či sa mala prihlásiť alebo nie!!! Za posledných za sebou idúcich 12 mesiacov ( január- až december 2008) dosiahla príjem 1.005.797Sk. Nemám stým skúsenosti, ale viem že niekedy v minulosti bolo tá hranica 1.000.000Sk???? Hranica bola 1,5 miliona Sk. Bolo to ešte aj minulý rok??? teraz viem, že to je tých 49.790eur?! Ak sa teda nemýlim. Stačí mi len naozaj napísať, či sa má dodatočne rýchlo zaregistrovať, alebo nie?Ďakujem

V citáte.
evina
11.09.09,08:52
Dobrý deň. prosím Vás vie mi niekto poradiť? Potrebovala by som zistiť, či sa dôchodkyňa,ktorá podniká mala stať a registrovať na platcu DPH? Včera mi priniesla daňové za rok 2008 s tým, že nevie či sa mala prihlásiť alebo nie!!! Za posledných za sebou idúcich 12 mesiacov ( január- až december 2008) dosiahla príjem 1.005.797Sk. Nemám stým skúsenosti, ale viem že niekedy v minulosti bolo tá hranica 1.000.000Sk???? Bolo to ešte aj minulý rok??? teraz viem, že to je tých 49.790eur?! Ak sa teda nemýlim. Stačí mi len naozaj napísať, či sa má dodatočne rýchlo zaregistrovať, alebo nie?Ďakujem

január až december 2008 platil obrat pre povinnú registráciu vo výške 1 500 000 SK, takže môže pokojne spávať.
pipiskova81
11.09.09,08:54
Ďakujem:):):):) Nebola som si totiž istá a nevedela som jej to na 100% povedať...ďakujem - tak to ju určite poteším:---
marjankaj
11.09.09,09:09
Ďakujem:):):):) Nebola som si totiž istá a nevedela som jej to na 100% povedať...ďakujem - tak to ju určite poteším:---


Pre úplnosť od 1.1.2009 do 30.6.2009 bola hranica príjmov za posledných 12 mesiacov 35000€=1 054 410 Sk. Ak túto hranicu neprekročila tak je to OK.
babi2
11.09.09,09:41
Pre úplnosť od 1.1.2009 do 30.6.2009 bola hranica príjmov za posledných 12 mesiacov 35000€=1 054 410 Sk. Ak túto hranicu neprekročila tak je to OK.
Aj keby bola prekročila hranicu 35000 EUR a neregistrovala sa, tak jej nebude uložená pokuta, teda ak nepresiahla obrat 49790, na základe Metodického pokynu, ktorý vydalo DRSR a v ktorom sa hovorí, že:

Metodický pokyn DR SR
k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat 35 000 eur v znení zákona o DPH účinnom po 1.1.2009 a nepodala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods.1 alebo 2 zákona o DPH, daňový úrad jej neuloží pokutu podľa osobitného predpisu, ktorým je § 35 ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o správe daní“), ak zdaniteľná osoba nedosiahla obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň.
marjankaj
11.09.09,10:20
Aj keby bola prekročila hranicu 35000 EUR a neregistrovala sa, tak jej nebude uložená pokuta, teda ak nepresiahla obrat 49790, na základe Metodického pokynu, ktorý vydalo DRSR a v ktorom sa hovorí, že:

Metodický pokyn DR SR
k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat 35 000 eur v znení zákona o DPH účinnom po 1.1.2009 a nepodala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods.1 alebo 2 zákona o DPH, daňový úrad jej neuloží pokutu podľa osobitného predpisu, ktorým je § 35 ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o správe daní“), ak zdaniteľná osoba nedosiahla obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň.

§35
(7) Ak daňový subjekt nesplní v lehote

a) registračnú povinnosť podľa § 31 alebo registračnú povinnosť podľa osobitného zákona, 11ab) správca dane mu uloží pokutu najmenej 2 000 Sk a najviac 100 000 Sk; pri daniach podľa osobitného zákona8a) najmenej 200 Sk, ak ide o fyzickú osobu,

11ab) Napríklad zákon č. 595/2003 (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-uplne-znenie.html) Z. z. (skrátená citácia zákona o dani z príjmov).

Ja som o pokute nehovoril. Podľa mňa metodický pokyn nemôže odporovať zákonu. Ak je v zákone v §35(7)a) uvedené, že uloží, tak DÚ by si nemal vyberať, ale mal by uložiť pokutu. Na druhej strane tá poznámka, hlavne to slovo napríklad, je veľmi zavádzajúce. Týka sa to aj dane o DPH? :confused:Týka sa to vari všetkých zákonov? Kto na to odpovie?:confused:
Ak budú robiť takto zákony, tak potom budú vznikať takéto situácie.

Ja by som sa tiež riadil podľa tohto metodického pokynu pri prípadnej daňovej kontrole. Ale ten možu aj zrušiť, ak odporuje zákonu.
lulu919
12.09.09,21:23
avšak pozor! nemôže brať do úvahy len január-december, ale ktorýchkoľvek 12 mesiacov po sebe nasledujúcich!!
Vladimír Ozimý
13.09.09,15:40
§35
(7) Ak daňový subjekt nesplní v lehote

a) registračnú povinnosť podľa § 31 alebo registračnú povinnosť podľa osobitného zákona, 11ab) správca dane mu uloží pokutu najmenej 2 000 Sk a najviac 100 000 Sk; pri daniach podľa osobitného zákona8a) najmenej 200 Sk, ak ide o fyzickú osobu,

11ab) Napríklad zákon č. 595/2003 (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-uplne-znenie.html) Z. z. (skrátená citácia zákona o dani z príjmov).

Ja som o pokute nehovoril. Podľa mňa metodický pokyn nemôže odporovať zákonu. Ak je v zákone v §35(7)a) uvedené, že uloží, tak DÚ by si nemal vyberať, ale mal by uložiť pokutu. Na druhej strane tá poznámka, hlavne to slovo napríklad, je veľmi zavádzajúce. Týka sa to aj dane o DPH? :confused:Týka sa to vari všetkých zákonov? Kto na to odpovie?:confused:
Ak budú robiť takto zákony, tak potom budú vznikať takéto situácie.

Ja by som sa tiež riadil podľa tohto metodického pokynu pri prípadnej daňovej kontrole. Ale ten možu aj zrušiť, ak odporuje zákonu.


ja to len upravím. To že neuloží správca dane pokutu za to že sa osoba ktorá presiahla v oddobí od 1.1. - 30.6. obrat 35000 EUR, nehvoorí metodický pokyn ako taký, ale ten metodický pokyn vychádza zo zákona č. 222/2004 Z.z. z prechodných ustanovení a to konkrétne § 85g ods. 6 ktorý hovorí:

Ak zdaniteľná osoba bola povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 alebo 2 (javascript: fZzSRInternal('29340', '4566015', '4566015', '4567153', '4567154', '0')) v znení účinnom do 30. júna 2009 a žiadosť o registráciu pre daň nepodala, daňový úrad neuloží pokutu podľa osobitného predpisu,ak zdaniteľná osoba nedosiahla obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň.

To znamená, že tento pokyn len vysvetľuje ustanovenie zákona. Takže v tomto prípade bola uložená výnimka týmto osobám a nebude im uložená pokuta
marjankaj
13.09.09,18:19
ja to len upravím. To že neuloží správca dane pokutu za to že sa osoba ktorá presiahla v oddobí od 1.1. - 30.6. obrat 35000 EUR, nehvoorí metodický pokyn ako taký, ale ten metodický pokyn vychádza zo zákona č. 222/2004 Z.z. z prechodných ustanovení a to konkrétne § 85g ods. 6 ktorý hovorí:

Ak zdaniteľná osoba bola povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 alebo 2 (http://javascript: fZzSRInternal('29340', '4566015', '4566015', '4567153', '4567154', '0')) v znení účinnom do 30. júna 2009 a žiadosť o registráciu pre daň nepodala, daňový úrad neuloží pokutu podľa osobitného predpisu,ak zdaniteľná osoba nedosiahla obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň.


To znamená, že tento pokyn len vysvetľuje ustanovenie zákona. Takže v tomto prípade bola uložená výnimka týmto osobám a nebude im uložená pokuta

S tým sa dá súhlasiť. Ale je to úžasné jeden zákon tvrdí jedno a druhý iné.:confused:. Nemali to upraviť v zákone č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov? Takto je to naozaj "prehľadné". Ale to je otázka pre iné "fórum".