Majka69
11.09.09,11:00
Zákon o dani z prijmu paragr.19 odsek 2) písm. l bod 3. hovorí o pauš. výdavkoch do výšky 80% z celkového preukázatelného nákupu PHM. Som SZČO, používam vlastné (manželovo) os.auto na podnikanie, teda nezaradené do majetku. Môžem si uplatniť tento spôsob vo výdavkoch a vyhnúť sa vedeniu KJ?

Ďakujem
Majka :)
Martin Mocko
11.09.09,09:06
Zákon o dani z prijmu paragr.19 odsek 2) písm. l bod 3. hovorí o pauš. výdavkoch do výšky 80% z celkového preukázatelného nákupu PHM. Som SZČO, používam vlastné (manželovo) os.auto na podnikanie, teda nezaradené do majetku. Môžem si uplatniť tento spôsob vo výdavkoch a vyhnúť sa vedeniu KJ?

Ďakujem
Majka :)

nie
Tento odsek je použiteľný iba v prípade vozidla zaradeného v majetku firmy. V prípade vozidla nezaradeného do majetku si podnikateľ môže uplatňovať iba tzv. kilometrovné a priemernú spotrebu PHM. Knihu jázd netreba robiť v takomto prípade, stačia cestovné príkazy.
Majka69
11.09.09,09:56
Velmi pekne dakujem za odpoved. Majka
certik
17.03.10,06:00
Môžte mi prosím povedať, kde je presne v zákone uvedené, že paušálne výdavky 80% sa môžu použiť iba v prípade auta zaradeného do majetku firmy, pretože v tomto odstavci som to nikde nenašla. Ďakujem
sultanko
04.03.11,11:32
Dobry den, chcela by som sa Vas opytat, ake povinnosti ma este podnikatel pri uplatnovaní paušálnych výdavkov na pohonné látky do výšky 80 percent z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok?
Dakujem velmi pekne
Zdenka175
04.03.11,11:36
Dobry den, chcela by som sa Vas opytat, ake povinnosti ma este podnikatel pri uplatnovaní paušálnych výdavkov na pohonné látky do výšky 80 percent z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok?
Dakujem velmi pekne
Re: 80% paušál spotreby PHM
http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&urov...559&odkial=EUD

Od 1.3.2009 bol upravený § 19 ods. 2 písm. l) tak, že od r. 2009 umožňuje daňovníkovi pri preukazovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky výber jedného z 3 spôsobov uplatňovania výdavkov na PHL, pričom daňovník sám má možnosť rozhodnúť sa pre jednu z uvedených možností nasledovne:

1. uplatňovať postup, ktorý zachováva súčasný stav - podľa ktorého daňovník uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky:
* spotrebou uvedenou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze,
* dokladom – certifikátom vydaným autorizovanou skúšobňou (strediskom, organizáciou), ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu vykonávať takéto činnosti (napr. Výskumný ústav dopravný Žilina, Slovdekra s.r.o. Bratislava, Exakta s.r.o. Košice),
* doplňujúcimi údajmi výrobcu, ktoré preukazujú inú spotrebu PHL (t.j. môže sa použiť aj postup podľa § 7 ods. 6 zákona o cestovných náhradách, na základe ktorého, ak technický preukaz cestného motorového vozidla údaje o spotrebe neobsahuje, pre výpočet sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky).

Prípadná skutočná vyššia spotreba oproti spotrebe vypočítanej podľa údajov uvedených v technickom preukaze, resp. údajov uvádzaných výrobcom alebo certifikovanou skúšobňou, nie je uznaná za daňový výdavok,
2. preukazovať spotrebu PHL na základe dokladov o ich nákupe a systéme satelitného sledovania prevádzky vozidiel - od 1.3.2009 ide o novú možnosť preukazovania spotreby PHL výhodnú najmä pre väčšie spoločnosti – daňové subjekty s rozsiahlym vozovým parkom, založenú na presnom sledovaní evidencie jázd v členení na súkromné a služobné účely vrátane zdokumentovania spotreby PHL na základe vybavenia vozidla zariadením satelitného sledovania pohybu vozidla, evidencie jázd a spotreby PHL. Pri existencii takéhoto zariadenia všetky výdavky na spotrebované pohonné látky pri cestách na služobné účely sú v plnej výške (vrátane zdokumentovanej nadspotreby) uznaným daňovým výdavkom. Daňovník nie je povinný od r. 2009 vykonávať zložitý prepočet podľa predchádzajúceho ustanovenia a prepočítavať spotrebu na základe údajov uvedených v technickom preukaze, resp. v doklade – certifikáte vydanom štátnou skúšobňou alebo údajov výrobcu,
3. používať paušál do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Táto možnosť spočíva v zavedení preukazovania spotreby PHL paušálom, pričom daňovník je povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov, ktoré zistí zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby PHL ide o podstatné zjednodušenie preukazovania týchto výdavkov na účely zákona o dani z príjmov smerované hlavne na fyzické osoby – podnikateľov a menšie obchodné spoločnosti. Pri tomto spôsobe preukazovania výdavkov na spotrebu PHL nie je potrebné viesť knihu jázd a tým ani vykonávať zložitý prepočet spotreby PHL podľa údajov uvádzaných v technickom preukaze.

Daňovník, právnická osoba alebo fyzická osoba si môže sám určiť, ako bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované PHL, t.j. vyberie si jeden z možných spôsobov ustanovených v prvom až treťom bode.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že postup zistenia spotreby podľa „Oznámenia MF SR č. 8029/2000-72 o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu pohonných látok motorového vozidla určeného na prepravu 10 a viac osôb, motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu a motorového vozidla určeného na špeciálne použitie“, ktoré bolo uverejnené vo FS č. 12/2000, ostáva naďalej zachovaný.

Podľa tohto oznámenia je možné postupovať pri určení spotreby PHL u tohto okruhu motorových vozidiel:

* motorové vozidlá určené na prepravu 10 a viac osôb (kód KP 34.10.3),
* motorové vozidlá určené na nákladnú dopravu (kód KP 34.10.4),
* motorové vozidlá určené na špeciálne použitie (kód KP 34.10.5), ktoré nemajú v technickom preukaze uvedenú spotrebu pohonných látok, s výnimkou nákladných terénnych vozidiel.

Záznamy o spotrebe pohonných látok, tankovaných množstvách a čase, podmienkach prevádzky vozidla musí daňovník viesť tak, aby boli súhrne spracované za vykazované zdaňovacie obdobie, resp. 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
wallie
04.03.11,13:30
Môžte mi prosím povedať, kde je presne v zákone uvedené, že paušálne výdavky 80% sa môžu použiť iba v prípade auta zaradeného do majetku firmy, pretože v tomto odstavci som to nikde nenašla. Ďakujem
v tom odstavci to priamo nie je ale zase v letáku DRSR sa píše:

Upozorňujeme daňové subjekty, že pokiaľ ide o daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, títo postupujú pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov len v takom prípade, ak na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť využívajú iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku.
alusa783
28.03.12,13:37
podla zdenkinho príspevku som pochopila že učtovná jednotka sa pre jeden z tých spôsobov musí rozhodnút na začiatku zdanovacieho obdobia čo je 1.1. .... kde sa to píše? kedže je už koniec marca my by sme chceli prejst z knihy jázd na paušalne výdavky je to možné? (sme malá s. r. o. )
avalik
28.03.12,13:50
podla zdenkinho príspevku som pochopila že učtovná jednotka sa pre jeden z tých spôsobov musí rozhodnút na začiatku zdanovacieho obdobia čo je 1.1. .... kde sa to píše? kedže je už koniec marca my by sme chceli prejst z knihy jázd na paušalne výdavky je to možné? (sme malá s. r. o. )

Zmeny týkajúce sa uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/phl_092009.pdf)

§19 ods. 2) pism. l
3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,