Charon
25.09.09,18:54
Dovoľte mi najprv úvod:
Jedna moja známa, špičková lekárka, špecialistka ochorela pred rokom po tretí raz na nádorové ochorenie (metastázy z prvého ochorenia). Žije v domácnosti iba zo svojim synom. Poberá dávky zo sociálnej poisťovne. Pred týždňom jej poisťovňa oznámila, že neoprávnene poberá dávky, ktoré boli zle vypočítané (na strane poisťovne, pričom reakcia úradníčky, bola taká, akoby si dávky vypočítala a zasielala sama). Má okamžite vrátiť 16 000 Sk (na Eurá si to prepočítať vieme všetci). Lenže ... ak rok strávite na operáciách, chemoterapii, ožarovaní (z roka bola polovicu v nemocnici, striedavo), nemáte peňazí nazvyš. Peniaze minuli na chod domácnosti (jednoizbový byt), stravu pre seba a dospievajúceho syna, lieky, pomôcky) - teda peniaze nemá.
Ako môže niekto napísať, iba tak, že poberali ste neoprávnene? Kto jej vystavil výmer? Teraz, keďže choroba ju zničila na nepoznanie, sa stane o pár dní invalidná dôchodkyňa (mladá žena), odkiaľ má istotu, že o rok sa jej neozve zamestnankyňa zo sociálneho a nepovie jej: "Milá pani, neoprávnene poberáte invalidný dôchodok, vráťte 600 Euro"? Akoto, že niekto niečo zle vypočíta a následky znáša občan? Odkiaľ mám istotu, že sa sliepka zo sociálneho nesekne zasa?
Ja ak sa pomýlim, tak plná zodpovednosť je na mne. Vy, Ty, ak sa pomýlite, tak ste zodpovedný pred zákonom, akoto, že zamestnanci sociálnej poisťovne, daňového a sudcovia stoje mimo zákon?

Poraďte mi, prosím: Má sociálne poisťovňa právo meniť svoj výmer dozadu? Má sociálne poisťovňa právo vymáhať "neoprávnené" sociálne dávky, keď boli riadne vypočítané, vymerané a "oprávnené" ku dňu vystavenia výmeru?
Ako jej pomôcť, keď ide o niekoľko dní na ďalšie chemo a operáciu a má cca 50 Euro?
Ďakujem za každú radu, názor, odporúčanie.

Hnevá ma to, že ak mne prídu na chybu, tak skončím v base, ak jej, tak nič. Vráť peniaze!

Pravdepodobne zle umiestnený príspevok - Prosím, v prípade potreby o presunutie.
brčko
25.09.09,17:00
Zodpovednosť v sociálnom poistení

§ 236
Na začiatok

(1) Príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak

a) nesplnil povinnosť uloženú týmto zákonom,
b) prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, alebo
c) vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila.

(2) Neprávom prijaté sumy sa môžu zrážať z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky alebo zo mzdy poberateľa dávky; pritom primerane platia predpisy o výkone rozhodnutí zrážkami zo mzdy.

(3) Právo na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna poisťovňa túto skutočnosť zistila, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa dávka vyplatila. Tieto lehoty neplynú počas konania o opravnom prostriedku, počas výkonu rozhodnutia alebo ak sa na úhradu preplatku vykonávajú zrážky z dávky.


nič z ods.1 na nu nesedí, takže vracať nemusí. Čo však znamená neprávom prijaté sumy, ked má platný výmer??? A akým spôsobom to od nej žiadajú? Listom, rozhodnutím? Jednoznačne sa treba odvolať proti tomu listu. Ešte pozriem zákon, snád niečo objavím.
Jozef Mihál
25.09.09,17:12
Presne tak, príjemca dávky rozhodne nie je povinný vrátiť sumu dávky, ktorá mu bola vyplatená síce nad rámec zákona, ale vinou Sociálnej poisťovne.
brčko
25.09.09,17:49
Ale zrážať z dalších dávok alebo invalidného dôchodku jej to môžu podla § 236 ods. 2 ???

Ide v jej prípade o neprávom prijatú sumu (ak predpokladám že má právoplatné rozhodnutie a neprišlo jej žiadne iné opravené rozhodnutie, aj ked teda zamestnancom sa obvykle rozhodnutie neposiela, no poznám prípady, kedy prišlo)? Podla mna nie. A teda aj ked jej príde nejaký iný list, ktorý nie je rozhodnutie, tak by mali najprv nejakým spôsobom "opraviť" pôvodné rozhodnutie, ak to teda zákon pripúšťa.

No teda, ja som v tomto lajk. Predpokladám, že snád školitelia majú viac skúseností. :)

Hladala som, či nie je v zákone uvedené, ako je to, ak nastala chyba vo výpočte chybou pracovníčky SP, či môžu robiť nejaké "opravné rozhodnutie", no našla som len v prípade nedávkového konania, čo nie je tento prípad.
veronikasad
25.09.09,17:57
Možno by mal Charon doplniť - pokial má dostupné informácie - dôvod uvedený v rozhodnutí SP, pre ktorý má lekárka vrátiť neoprávnene vyplatené dávky ...
Charon
25.09.09,19:07
Zatiaľ Vám veľmi pekne ďakujem. Doplním. Ďakujem ešte raz, úprimne.
Charon
28.09.09,04:37
Predpokladám, že to bude "pokus" od zamestnankyne sociálnej poisťovne. Informáciu dostala iba telefonicky. Povedal som jej, nech tú informáciu požaduje písomne aj s presným zdôvodnením. Uvidí ako a čo ...
veronikasad
28.09.09,04:56
Predpokladám, že to bude "pokus" od zamestnankyne sociálnej poisťovne. Informáciu dostala iba telefonicky. Povedal som jej, nech tú informáciu požaduje písomne aj s presným zdôvodnením. Uvidí ako a čo ...
Ak zo strany lekárky nedošlo k zamlčaniu nejakej skutočnosti, ktorá má vplyv na výplatu dávky (akej ? nemocenské ?) na základe tlf. hovoru nič nevracia. Ak pýtajú dodatočne nejaké doklady, treba na to reagovať.
Ide naozaj o sociálnu poisťovňu ? Nie sú to nejaké dávky Úradu práce, soc. vecí a rodiny (dávky v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa), kde im chýba nejaké potvrdenie ?
Charon
28.09.09,06:00
Nie... určite je to sociálna poisťovňa ... Zamlčovať nemá prečo. Naviac ani neviem ako a čo by mohla. V podstate všetko sa vypočítava na základe podkladov, ktoré zasielajú iní (zemastnávateľ, lekár). Ďakujem
Mária27
28.09.09,17:45
Z judikátov:

Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila nemožno vyvodzovať zo samotnej skutočnosti, že orgán dôchodkového zabezpečenia nevyužil údaje, ktoré mu dôchodca nahlásil, keď splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a oznámil orgánu dôchodkového zabezpečenia skutočnosti, významné pre vznik, zmenu alebo zánik nároku na dávku alebo jej výplatu. Takáto skutočnosť nezakladá sama osebe dôvod na «vrátenie» dávky podľa § 107 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb., lebo z nej nevyplýva, že dôchodca vedel, alebo musel z okolností prípadu predpokladať, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila.
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. augusta 2002, sp. zn. 1 So 23/02)

Zo skutočnosti, že dôchodca s právnickým vzdelaním prijímal dávku dôchodkového poistenia (zabezpečenia) vo vyššej výmere ako mu patrila, nemožno bez ďalšieho vyvodzovať, že vedel alebo musel vzhľadom na svoje odborné vedomosti a funkčné zaradenie v zamestnaní predpokladať, že mu v poskytovanej výške nepatrí.
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. júla 2006, sp. zn. l Sž-o-NS 85/2005)

Záväzok nahradiť neprávom vyplatené sumy na dávkach dôchodkového zabezpečenia vzniká až právoplatnosťou rozhodnutia o uložení povinnosti uhradiť preplatok na dávke.
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. septembra 2000, sp. zn. 3 So 78/2000)

Podľa uvedeného ustanovenia bol príjemca dávky, ktorý vedome spôsobil, že dávka bola vyplatená neprávom alebo v nesprávnej výške, povinný vrátiť dávku odo dňa, od ktorého nepatrila vôbec alebo v poskytovanej výške; to platí najmä vtedy, ak dávku vylákal, zamlčal niektorú rozhodujúcu skutočnosť alebo nesplnil niektorú povinnosť uloženú mu zákonom o sociálnom zabezpečení alebo vykonávacími predpismi, alebo ak vedome prijímal dávku vyplácanú neprávom alebo v nesprávnej výške.
(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 26.3.1975, 4 Cz 13/75)
ludmilla
26.11.09,13:58
Informácia o zvýšení dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2010
26.11.2009 http://img.socpoist.sk/aktuality/Info_o_zv_RYEen_u_d_Dchodkov_Rch_d_Evok.jpg
ludmilla
26.11.09,14:00