dalilada
08.10.09,08:26
Chcem sa opýtať:
FO - živnostník nezaplatila preddavky na DzP FO za III.Q 2008, nakoľko mala prerušenú živnosť od 1.7.2008 až do komca roka. Mal DÚ vymerať penále?:(
Ďakujem za odpovede.:)
veronikasad
08.10.09,06:30
Chcem sa opýtať:
FO - živnostník nezaplatila preddavky na DzP FO za III.Q 2008, nakoľko mala prerušenú živnosť od 1.7.2008 až do komca roka. Mal DÚ vymerať penále?:(
Ďakujem za odpovede.:)
Oznámil (kedy?) prerušenie živnosti na du ?

Pozri § 34 odst. 8 ZoDzP

8) Ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenájom (§ 17 ods. 9) a výkon závislej činnosti a poberanie príjmov (§ 5), z ktorých sa platia preddavky na daň podľa odsekov 6 a 7, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností; tieto skutočnosti oznámi daňovník správcovi dane.129)