balunka
08.10.09,13:28
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu pri overení účtovnej závierky audítorom podľa § 19, spoločnosť musí spĺňať aspoň dve podmienky, vie mi niekto poradiť ako sa myslí celková suma majetku?
Je to riadok 001 v súvahe brutto?
A keď zistím až teraz, že som mala povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom aj za rok 2008, môžem to urobiť aj teraz?
ďakujem za odpoveď
babi2
08.10.09,13:41
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu pri overení účtovnej závierky audítorom podľa § 19, spoločnosť musí spĺňať aspoň dve podmienky, vie mi niekto poradiť ako sa myslí celková suma majetku?
Je to riadok 001 v súvahe brutto?
A keď zistím až teraz, že som mala povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom aj za rok 2008, môžem to urobiť aj teraz?
ďakujem za odpoveď
§ 19
Overovanie účtovnej závierky audítorom
Na začiatok

(1) Individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie, a družstvom, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto účtovná závierka overuje, splnila aspoň dve z týchto podmienok:

1. celková suma majetku presiahla 663 878, 38 eura, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2. čistý obrat presiahol 1 327 756, 76 eura, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 20,

b) ktorá je akciovou spoločnosťou, 23)
c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, 24)
d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

(2) Audítora účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. V účtovných jednotkách, ktoré majú zriadený výbor pre audit alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania výboru pre audit alebo dozornej rady. Odvolanie audítora musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto zákona alebo na použitie audítorských postupov24a) nemôže byť dôvodom na odvolanie audítora. Účtovná jednotka je povinná informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odvolaní alebo odstúpení audítora alebo audítorskej spoločnosti v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu viedli.

(3) Účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.25)

(4) Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, 26) ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 33 193, 92 eura, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.
IvoM
08.10.09,14:32
Ano hodnota je zo suvahy riadok 1 /Celkove aktiva/ ale
neupravená o ocenenie majetku podla § 26 ods. 3 zakona o účtovníctve
/napriklad opravne položky/
casch
08.10.09,21:17
Balunka, daj pozor, audit musíš mať overený až nasledujúci rok, nie za ten, v ktorom si splnila podmienky. Teda, ak si splnila podmienky v roku 2008, tak auditu podlieha rok 2009.
silvia
16.10.09,12:08
Ak sa nemýlim, tak audit za rok 2009 musíš mať, ak sú splnené 2podmienky v roku 2008 aj v roku 2009.
Rozalka
16.10.09,17:59
Dovolím si upozorniť na zmenu podmienok pre rok 2009:
.... ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z nasledujúcich 3 podmienok
a) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur (30 126 000 Sk) namiesto doterajších 663 878,38 eura
b) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur namiesto doterajších 1 327 756,76 eura
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 namiesto doterajších 20
Rozalka
17.10.09,11:14
a samozrejme platí, že
účtovná jednotka musí spĺňať tieto podmienky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a tiež za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
balunka
20.10.09,12:43
odkedy platia nové podmienky?
Už je to schválené?
Naša firma s.r.o. v r.2008 splnila dve podmienky pre audit /majetok 21 548 000 Sk a zamestnanci 50/, čiže keď v r.2009 splníme len jednu z podmienok , nemáme povinnosť auditu? Pochopila som to dobre, že dve za sebou nasledujúce obdobia sa berú do úvahy?
balunka
21.10.09,07:41
posúvam
Lucia Červenková
05.01.10,14:59
Po novom sa sledeju dva roky - pozri prilozeny dokument
Stefan2005
05.01.10,17:10
... Pochopila som to dobre, že dve za sebou nasledujúce obdobia sa berú do úvahy?

Áno, je to správne pochopené - ale pozor: účtovné jednotky, ktoré účtujú zásoby podľa spôsobu B a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sú splnené aspoň dve kritérií, od nasledujúceho účtovného obdobia účtujú (povinne) zásoby podľa spôsobu A.
Rozalka
05.01.10,18:59
HankaS
09.02.10,13:56
Prosím o info a váš názor,,
ako je to s povinnosťou overiť audit u akcioviek od 1.1.2010 . Poznám malú akciovku ktorá nesplňa už viacej rokov po sebe ani jednu z podmienok uvedených v parag.19 ost. 1 zákona o účtovníctve, ale audit
musí mať kôli tomu, že je akciová spoločnosť. Sú tam ale len dvaja akcionári a to majiteľ a jeho manželka.
Niektoré výklady v časopisoch uvádzajú že audit by takáto akciovka s účinnosťou od 1.1.2010 už nemala mať, iné zase že každá akciovka musí mať audit aj keď nesplnňa náležitosti v parag.19. Je zrejme nesúlad zákona o účtovníctve a obchodného zákonníka. Ďakujem za Váš názor.
Orsz
14.02.10,12:21
Prosím o info a váš názor,,
ako je to s povinnosťou overiť audit u akcioviek od 1.1.2010 . Poznám malú akciovku ktorá nesplňa už viacej rokov po sebe ani jednu z podmienok uvedených v parag.19 ost. 1 zákona o účtovníctve, ale audit
musí mať kôli tomu, že je akciová spoločnosť. Sú tam ale len dvaja akcionári a to majiteľ a jeho manželka.
Niektoré výklady v časopisoch uvádzajú že audit by takáto akciovka s účinnosťou od 1.1.2010 už nemala mať, iné zase že každá akciovka musí mať audit aj keď nesplnňa náležitosti v parag.19. Je zrejme nesúlad zákona o účtovníctve a obchodného zákonníka. Ďakujem za Váš názor.

Posúvam ... aj mňa zaujíma táto vec ... v zákone u účtovníctve som túto zmenu nenašla... tak ako to teda bude ???
Johanka
14.02.10,13:23
Zákon č. 504/2009 čl.III bod 12 a 13.
Stefan2005
14.02.10,13:29
Skutočne je to tak, našiel som taktiež rôzne interpretácie novelizácie:

"V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
a) ktorá je obchodnou spoločnosťou okrem akciovej spoločnosti, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok"

... význam zvýraznej vsuvky je pre mnohých mätúci (priznám sa, aj pre mňa).

Na stránke jednej audítorskej firmy http://www.ftmaudit.sk/Kto-m%C3%A1-povinnos%C5%A5-auditu.html sa píše:

"Kto má zo zákona povinnosť auditu účtovnej závierky zostavenej od 01.01.2010?
Podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, musia mať riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom:
* spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť alebo družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, splnili aspoň dve z týchto podmienok..."

teda im zreteľne vypadlo slovo "okrem" a nahradili ho "a"...

V materiáli http://www.skcu.sk/download/prednaska_skcu.ppt sa však píše jednoznačnejšie:

"Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky má
- každá akciová spoločnosť
- ktorej povinnosť auditu je vymedzená vo vecnom zákone
- účtovná jednotka, ktorá zostavuje individuálnu účtovná závierku podľa IFRS
ZMENA PODMIENOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE KONČIACE PO 28. februári 2009
- ÚJ, ktorá povinne vytvára základné imanie (s.r.o, družstvo), ak spĺňa podmienky § 19 ods.1 písmeno a)

A v článku http://hn.hnonline.sk/2-36727100-k10000_detail-27

"Audit niektoré právnické osoby obíde
V súvislosti s opatreniami na zmiernenie dosahu hospodárskej krízy prináša legislatíva od marca zmeny aj pre právnické osoby. Zmeny nastávajú pri povinnosti auditu spoločnosti. Pre akciové spoločnosti povinnosť auditu zostáva, podmienky sa menia pre obchodné spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie a pre družstvá. "Tie musia mať účtovnú závierku overenú audítorom, ak splnili aspoň dve z nasledujúcich podmienok..."

Väčšina názorov, ktoré som našiel je, že pre akciovky sa povinnosť nemení... Samozrejme uvítam ďalšie odkazy na relevantnejšie materiály.
Johanka
14.02.10,13:31
Úplné znenie po zmene :
Od 1.1.2010
§ 19
(1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,
a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, 24)
d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.
zdroj: JASPI (http://www.jaspi.justice.gov.sk)
Johanka
14.02.10,13:36
Skutočne je to tak, našiel som taktiež rôzne interpretácie novelizácie:

"V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
a) ktorá je obchodnou spoločnosťou okrem akciovej spoločnosti, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok"

... význam zvýraznej vsuvky je pre mnohých mätúci (priznám sa, aj pre mňa).

Na stránke jednej audítorskej firmy http://www.ftmaudit.sk/Kto-m%C3%A1-povinnos%C5%A5-auditu.html sa píše:

"Kto má zo zákona povinnosť auditu účtovnej závierky zostavenej od 01.01.2010?
Podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, musia mať riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom:
* spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť alebo družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, splnili aspoň dve z týchto podmienok..."

teda im zreteľne vypadlo slovo "okrem" a nahradili ho "a"...

V materiáli http://www.skcu.sk/download/prednaska_skcu.ppt sa však píše jednoznačnejšie:

"Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky má
- každá akciová spoločnosť
- ktorej povinnosť auditu je vymedzená vo vecnom zákone
- účtovná jednotka, ktorá zostavuje individuálnu účtovná závierku podľa IFRS
ZMENA PODMIENOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE KONČIACE PO 28. februári 2009
- ÚJ, ktorá povinne vytvára základné imanie (s.r.o, družstvo), ak spĺňa podmienky § 19 ods.1 písmeno a)

A v článku http://hn.hnonline.sk/2-36727100-k10000_detail-27

"Audit niektoré právnické osoby obíde
V súvislosti s opatreniami na zmiernenie dosahu hospodárskej krízy prináša legislatíva od marca zmeny aj pre právnické osoby. Zmeny nastávajú pri povinnosti auditu spoločnosti. Pre akciové spoločnosti povinnosť auditu zostáva, podmienky sa menia pre obchodné spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie a pre družstvá. "Tie musia mať účtovnú závierku overenú audítorom, ak splnili aspoň dve z nasledujúcich podmienok..."

Väčšina názorov, ktoré som našiel je, že pre akciovky sa povinnosť nemení... Samozrejme uvítam ďalšie odkazy na relevantnejšie materiály.
Článok z HN je z 15.4.2009 ;).

Zákon 504/2009 je z 22.10.2009, jeho účinnosť je od 1.1.2010.
Obsahuje aj :

㤠39g
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1) Na odpisovanie goodwillu alebo záporného goodwillu,
ktorý vznikol do 31. decembra 2009, sa použijú
ustanovenia zákona v znení účinnom do 31. decembra
2009.
(2) Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára
2010 sa prvýkrát použije na overenie riadnej účtovnej
závierky a mimoriadnej účtovnej závierky akciovej spoločnosti,
ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2010 a neskôr.
Stefan2005
14.02.10,13:51
(2) Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije na overenie riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky akciovej spoločnosti, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2010 a neskôr.

... takže konečný rezultát by mal byť, že za rok 2009 (teda uzávierku vykonanú k 31.12.2009) sa nič nemení; od 1.1.2010 sa sledujú podmienky (ak som to dobre pochopil).
Orsz
16.02.10,21:45
... takže konečný rezultát by mal byť, že za rok 2009 (teda uzávierku vykonanú k 31.12.2009) sa nič nemení; od 1.1.2010 sa sledujú podmienky (ak som to dobre pochopil).

Ano, vyzerá to tak ... len ja mám a.s. ktorá má hospodársky rok a začal sa v septemberi 2009 ... a konči v auguste 2010. Takže na nás sa zrejme vzťahuje to staré ustanovenie ... no musím to ešte preskúmať...
thalia13
14.12.10,10:09
ahojte poradaci poprosím o potvrdenie, sme a.s. na začiaku 2010 v zákone vypadla z povinného auditu a.s., takže nemáme povinnost ked nesplname ostatne podmienky (počet zamestnancov, majeto, tržby), a ani nemusíme zverejnovať UZ v Obchodnom vestníku však?
KlaudiaKK
11.03.11,08:08
Dobrý deň, Klient je a.s. doteraz overoval UZ auditorom ale podľa mňa nemusí už za rok 2010 - pretože - Nemá majetok nad 1 mil. €, nemá obchodovateľné akcie a pod. má len 3 zamestnancov, a takto isto to bolo aj v r. 2008, 2009 mám pravdu, keď tvrdím, že´za rok 2010 nemusí overovať závierku auditorom ? Ďakujem
KEJKA
11.03.11,08:22
áno, je to tak. Rok 2009 bol posledný rok povinného auditu bez testovania uvedených podmienok.
KlaudiaKK
12.03.11,15:48
Ďakujem pekne :)
Daska
23.09.11,13:53
Mozno, ze je to hlupa otazka, ale ake sankcie plynu z toho, ked spolocnost, ktora je povinna mat zavierku zauditovanu ju na audit neda? A kto to kontroluje? Mam klienta, ktory si mysli ze to netreba... :(
Adiks
26.09.11,10:53
O sankciách hovorí § 38 ods.2 zákona o účtovníctve.
Daska
26.09.11,17:48
Dakujem
leo
28.09.12,22:09
Dobrý večer , som tu nova neviem to najs porebovala by som pomoc , idem odkupiť zabehnutu prevacku a rada by som poprosila na čo si mam dať pozor aby som na niečoo nezabudla ohladom zmluv ... dakujem
KEJKA
29.09.12,09:35
je to sro?, alebo ideš kupiť budovu?
pozor si musíš dať úplne na všetko, skús tu surfovať, hľadať, je tu viac negatívnych skúseností aj zo strany kupujúceho aj predávajúceho.

mimochodm si v zlej téme, nejedná sa o audit, alebo áno?
Zver kúpu právnikovi - teda zostavenie zmluvy, alebo si nechaj urobiť audit.