siskage
08.10.09,21:39
Zdravím poraďákov a poprosím o radu:

Čo je to vecná a formálna kontrola dokladov, ako sa vykonáva
a ako to papierovo zdokladovať?
danushka
08.10.09,22:38
Kontrola formálnej správnosti - kontrola náležitostí účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve
Kontrola vecnej správnosti - preverenie správnosti údajov uvedených v dokladoch, napr. množstvo, cenu, rozsah prác, dodržanie zmluvných podmienok, doplnené obchodnými dokumentmi (obchodné dokumenty v zmysle Obch.zák. sú –zmluvy uzavreté v zmysle Obch.zák., alebo obč.zák., faktúry, objednávky, potvrdenky o zaplatení a pod.)
siskage
09.10.09,13:37
Kto vykonáva kontrolu formálnej správnosti (je toto predbežná
finančná kontrola, ktorú vykonáva osoba zodpovedná za správne
zaúčtovanie účtovnej operácie?) a kto kontrolu vecnej správnosti (stačí na každú faktúru a zmluvu napísať "Vecne overil dňa ........" a podpis osoby, ktorá vykonáva danú operáciu - nákup tovaro, atď.) ?
danushka
09.10.09,13:59
siskage, pozri v prílohe, neviem, či to potrebuješ ako internú smernicu, ale kuk, možno pomôže ...
44527
siskage
09.10.09,20:26
Vďaka za smernicu, to mi je jasné.
Ale nikde sa neviem dopracovať k tomu, ako podchytiť, že
kontroly boli urobené. Potrebujem polopatisticky vysvetliť, kde to písomne podchytiť (napr. na fa uviesť "Fa bola vecne overená dňa ............" a podpis zodp. osoby). A takisto v prípade formálnej kontroly (napr. na fa uviesť "Formálna kontrola vykonaná dňa ............" a podpis zodp. osoby).
Alebo je na to možno nejaká špeciálna formula, osobitný doklad alebo čo.
danushka
09.10.09,21:52
Siska a na čo to potrebuješ?
Veď za vecnú správnosť dokladu zodpovedá ten, kto ho vystavuje a potvrdzuje to svojim podpisom.
Formálne overenie dokladov sa zaznamenáva napríklad na likvidačných lístkoch, potvrdzuje sa to podpisom.
siskage
09.10.09,22:08
Na čo to potrebujem? Čerpáme prostriedky z Eurofondov v rámci jedného projektu, teraz potrebujeme urobiť vyúčtovanie a podľa príručky oprávnených nákladov si práve toto vyžadujú, akurát ja neviem, ako konkrétne na to.
danushka
09.10.09,22:12
Tak im tam prilož Vašu internú smernicu, kde máte podchytenú vecnú a formálnu kontrolu dokladov, zodpovedné osoby. Toto by im hádam aj mohlo stačiť.