Mgr. Eva Šotníková
09.10.09,10:02
Dobrý deň,
začíname uzatvárať príkazné zmluvy, ktoré v zmysle zákona o daniach zdaňujeme 19% daňou cez mzdovú učtáreň a nevieme či treba Daňovému úradu niečo oznamovať, že sme uzatvorili takúto zmluvu a ako to vykázať v štvrťročnom výkaze a následne v ročnom zúčtovaní dane.
Ďakujem Eva:(:mad:
ilona
09.10.09,13:49
Príkazné zmluvy neoznamujem DU,ani nevykazujem v štvrťročnom výkaze.
JarkaL
09.10.09,14:01
Ja z nich ani nezrážam daň, to urobia sami v DP.
skvrnka
09.10.09,14:35
Príkazné zmluvy zdaňujeme, lebo sme dostali odpoveď na dopyt
z DR SR pracovisko Bratislava, že odmeny vyplatené podľa príkaznej
zmluvy sú citujem"predmetom dane podľa §5 odst.1 písm. a) zákona o dani
z príjmov.Spôsob zdanenia tohto príjmu vyplýva z ustan.§35 zákona o dani
z príjmov (preddavok na daň vo výške 19% zrazí platiteľ zo zúčtovanej
a vyplatenej mzdy za kalendárny mesiac pri výplate alebo pri poukázaní
alebo pripísaní zdaniteľnej mzdy k dobru."
Náš dotaz sa týkal odmien rozhodcov, lekárov, technickej čaty
a iné pri športových akciách.
Ale myslím, že je to jedno, ak je raz príkazná zmluva uzavretá podľa
§724 a nasl.Obč.zák., tak platí zdaňovanie rovnaké, a výklad DR možno
uplatniť.
Otázka je len, či na Vašu činnosť-neviem aká je -možno príkaznú zmluvu
uzatvoriť, ale o tom už boli viaceré diskusie.
JarkaL
09.10.09,15:01
Nemôžeš sem hodiť ten dopyt aj odpoveď? Možno tá odpoveď závisí od druhu vykonanej činnosti. Pozrite aj prísp. č.36:
http://www.porada.sk/t762-p4-prikazna-zmluva-zdanovanie-a-odvody.html
skvrnka
10.10.09,09:07
Nedá sa mi to priložiť, lebo mám len taký výpis ako je citované,
a činnosti predsa uvádzam - rozhodca, lekár, technická čata,
čo DR malo uvedené v dotaze a odpovedalo, tak ako je citované.
V doporučenej téme Príkazná zmluva a odvody- celé sa mi to
nechce čítať, ale tam je niečo napísané, že uzatvorené podľa
Obchodného zákonníka, vtedy asi v DP, ale my uzatvárame
s fyzickými osobami podľa Obč.zákonníka a nie podnikateľmi.
Takže platí podľa mňa zdaňovanie príkaznej zmluvy.