Brouk
12.10.09,10:11
Prosím o radu, môžeme pri ubytovanie vyučtovavať len na základe PPD a tie dávať ako daňové doklady,/sú to hlavne FO nepodnikatelia/ alebo musíme vystaviť faktúru alebo isť cez ERP.
20lucka201
12.10.09,10:14
stačí len PPD, teda podľa môjho názoru.
Brouk
14.10.09,08:46
Ale niektorí tvrdia, že zákon o DPH nepozná ako danovy doklad PPD, že by
sme mali vystavovať len faktúry. Tak neviem.?
betka
14.10.09,12:19
Súhlasím s predchádzajúcimi príspevkami, PPD musí obsahovať náležitosti FA, a teda i

§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku


(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím jednej alebo viacerých platieb a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal jednu alebo viac platieb, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.

(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

(3) Za faktúru sa považuje aj

a) dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2,
b) dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a ak obsahuje údaje podľa odseku 2.

(4) Za faktúru sa považuje aj
a) cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, ak cestovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane,
b) podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane.

.... a teda i: som zvýraznila tučným. A teraz sa mi tlačí do hlavy otázky:
1. Ako vyhotovujem FA napr. pre SZČO, PO......?
2. Vystavím týmto osobám FA?
3. VYstavím týmto osobám doklad cez ERP?
4. Prečo by som mala len týmto občanom vystavovať cez PPD?
5. Je mi trošku divné??????, ak sa vystavujú FA tromi spôsobmi: PPD, FA, ERP. Ano je mi divné, ak sa vystavujú pre občanov len PPD:):rolleyes:;)
Alena Mi
19.01.10,11:27
Mňa táto téma zaujíma z opačnej strany, podnikateľ SZČO mi predložil na zaúčtovanie doklad za ubytovanie - Faktúra hotelový účet, na ktorom nemá uvedené svoje IČO ani IČ DPH /je platcom DPH/, len meno a bydlisko - zhoduje sa so sídlom podnikania. Môžem mu takýto doklad uznať do výdavkov ovplyvňujúci ZD? DPH mu samozrejme neuplatním , keďže tam nemá uvedené IČ DPH, do výdavkov ovp. ZD potomu sumu bez DPH a DPH do výdavko neovpl.ZD.???