tereza5
12.10.09,19:16
Vie mi niekto poradit?Ak personálna agentúra v SR -platca DPH sprostredkovala prácu opatrovatelky v Rakúsku na základe zmluvy, a súkromná osoba z Rakúska /nie je platca DPH/zaplatí na účet za sprostredkovanie -spadá táto platba pod DPH, alebo je oslobodená podla §43 DPH?
Ďakujem za odpoveď.
adabirk
12.10.09,20:28
- podľa môjho názoru uvedené sprostredkovanie práce v EÚ je predmetnom dane - t. j. služba má byť vyfaktúrovaná so slovenskou DPH v zmysle § 16 ods. 6 zákona o DPH a § 15 ods. 1 zákona o DPH?
§ 16 ods. 6
Miestom dodania pri službe, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby, je to isté miesto ako miesto dodania tovaru, nadobudnutia tovaru a dodania služby, ktoré sú sprostredkované, okrem sprostredkovania služieb podľa § 15 ods. 7 a 8 a sprostredkovania služieb podľa odsekov 4 a 5. Ak sprostredkovateľ sprostredkuje tovar alebo službu pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, v ktorom je miesto dodania alebo nadobudnutia sprostredkovaného tovaru alebo služby, je miestom dodania sprostredkovateľskej služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu sprostredkovateľ službu dodal. Miesto dodania podľa tohto odseku sa vzťahuje aj na sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby, ktoré nie sú predmetom dane.
§ 15 ods. 1 - Miestom dodania služby je miesto, kde má dodávateľ služby svoje sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, z ktorej sa služba dodáva; ak dodávateľ nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, je miestom dodania služby miesto, kde má bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, ak sa v odsekoch 2 až 10 a v § 16 neustanovuje inak.