psps
12.10.09,22:40
Sme štvrťročný platcovia DPH, za 3.Q. nám vychádza DPH nad 50.000,-Eur. Budeme musieť platiť mesačne DPH? Treba to nahlasovať?
V zákone som čítala, že sa berie len obrat za predošlý rok, takže ešte nemusíme platiť mesačne.
A možno pre vas divná otázka, ale čo sa myslí pod pojmom obrat?:---
Díky
Muška
13.10.09,01:22
A možno pre vas divná otázka, ale čo sa myslí pod pojmom obrat?


(9) Na účely tohto zákona sa obratom obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

výnosy - ak vedieš PÚ
príjmy - ak vedieš JÚ
Muška
13.10.09,01:34
Sme štvrťročný platcovia DPH, za 3.Q. nám vychádza DPH nad 50.000,-Eur. to je DPH na vstupe, výstupe, platíte??? - ale aj tak je to nepotrebná informácia, lebo čítaj odst. 2. - zákon hovorí o OBRATE V TUZEMSKU - nie o DPH.

Budeme musieť platiť mesačne DPH? Ak nenaplníte odstavec 2, tak áno od 1.1.2010 platí pre vás odstavec 1

Treba to nahlasovať? iba ak by ste nedosiahli požadovaný obrat a napriek tomu by ste chceli mať zdaňovacie obdobie mesac odst. 4

V zákone som čítala, že sa berie len obrat za predošlý rok, takže ešte nemusíme platiť mesačne. nemusíte....čítaj vyššie

....odpovede v texte červeným


§ 77

Zdaňovacie obdobie(1) Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 331 939,19 eura, zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.

(3) Ak platiteľ za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat a predpokladá, že za kalendárny rok, v ktorom sa stal platiteľom, dosiahne obrat nižší ako 331 939,19 eura, zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Platitelia, ktorí podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení, započítavajú do obratu svoje obraty a obrat zo spoločného podnikania.

(4) Platiteľ podľa odseku 2 alebo 3 si môže zvoliť za zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a túto skutočnosť oznámi písomne daňovému úradu. Zmenu zdaňovacieho obdobia môže platiteľ vykonať od prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka a takto zvolené zdaňovacie obdobie platí do konca kalendárneho roka.